Gazete Vatan Logo

8 maaş birden! İşçi-işveren milyonları ilgilendiriyor, 10 gün içerisinde...

Milyonlarca çalışanı çok yakından ilgilendiriyor. 10 günlük süresi var. 8 aylık maaş birden ödeniyor. İşverenin inisiyatifinde değil. Yazılı olarak başvuru yapılması gerekiyor. 1 ay detayı dikkat çekiyor. İşe iade davasını kazanan işçinin talebine rağmen işe başlatılmaması halinde işverence, 8 aylık ücrete kadar işe başlatmama tazminatı ödeniyor.

8 maaş birden! İşçi-işveren milyonları ilgilendiriyor, 10 gün içerisinde...

Tüm çalışanlar için geçerli. Bazı durumlarda işveren çalışanın işine son vermek istiyor. Ancak işçi çıkartırken mutlaka geçerli bir sebep bulunması gerekiyor. Eğer geçersiz bir sebeple ya da sebepsiz çıkartma olursa burada tazminat hakları doğuyor. Ayrıca çalışan başvurup işe geri de dönebiliyor.

Çalışan sayısı 30 ve daha fazla olan işyerlerinde işverence işten çıkartılanlar işe iade davası açabilirler. Dava açmadan önce, iş akdi feshinin tebliğ edildiği tarihten başlamak üzere 30 gün içinde arabulucuya başvurmak gerekir. Arabulucuda uzlaşmazlık tutanağının tutulmasının ardından iki hafta içinde dava açılabilir.

Yeni Asır'dan Faruk Erdem bugünkü köşesinde işe iade davası ile ilgili bir yazı kaleme aldı. İşte Erdem'in yazısının ilgili bölümü;

işveren açısından iki türlü fesih bulunuyor.Bunlardan birisi geçerli bir sebep ile fesih diğeri ise geçersiz sebep ya da sebepsiz fesih. Bunların her ikisi açısından da bazı sonuçları bulunuyor. İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya arabulucu tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde işçi açısından geri dönüş hakkı da doğmaktadır. Böyle bir durumda işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır.

Burada işçi açısından en az 6 aylık kıdem ve işyerinde 30 ve daha fazla personel şartını da unutmamak gerekir.

BİR AYDA BAŞVURU SONUÇLANIR

İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur. Bu tazminat kıdem tazminatından ayrı değerlendirilmelidir.

Mahkeme veya arabulucu feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler.

Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ayrıca ödenir. Mahkeme veya arabulucu, tazminat ve diğer parasal hakları dava tarihindeki ücreti esas alarak belirler. İşçi işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen bildirim süresine ait ücret ile kıdem tazminatı, yapılacak ödemeden mahsup edilir. İşe başlatılmayan işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenir.

10 GÜNLÜK SÜRE VAR

İşçi kesinleşen mahkeme veya arabulucu kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. İşçi bu süre içinde başvuruda bulunmaz ise, işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur.

Arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafların, işçinin işe başlatılması konusunda anlaşmaları hâlinde;

a) İşe başlatma tarihini,

b) ücret ve diğer hakların parasal miktarını,

c) İşçinin işe başlatılmaması durumunda tazminatın parasal miktarını, belirlemeleri zorunludur.

Aksi takdirde anlaşma sağlanamamış sayılır ve son tutanak buna göre düzenlenir.

İşçinin kararlaştırılan tarihte işe başlamaması hâlinde fesih geçerli hâle gelir ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur. Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri sözleşmeler ile hiçbir suretle değiştirilemez; aksi yönde sözleşme hükümleri geçersizdir.

İŞVERENLER BUNA DİKKAT!

İş Kanunu'nun 18. maddesi işten çıkartmada şu durumların geçerli bir neden oluşturmayacağını sıralamıştır: a) Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak. b) İşyeri sendika temsilciliği yapmak. c) Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip veya yükümlülüklerini yerine getirmek için işveren aleyhine idari veya adli makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak. d) Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş ve benzeri nedenler. e) Kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe gelmemek. f) Hastalık veya kaza nedeniyle işe geçici devamsızlık.