Geri Dön
EkonomiMaaşlara zam geliyor! Müjdeli haber geldi, kabul edildi, 4 bin 250 lira ve...

Maaşlara zam geliyor! Müjdeli haber geldi, kabul edildi, 4 bin 250 lira ve...

Maaşlara zam geliyor. Binlerce kişiye müjde. 'Vergi ve ekonomi paketi'ni içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Teklifle, muhtar maaşları asgari ücret seviyesine çıkarılacak. Bu düzenlemenin müjdesini Cumhurbaşkanı Erdoğan muhtarlar toplantısında vermişti. Kanun teklifinde ayrıca kurumlar vergisinin, finans sektörü için yüzde 20'den yüzde 25'e çıkarılması teklif edildi. "Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar'da değişiklik öngörüyor. Teklifle; hakkında, reklam yasağı bulunanlara verilen reklamlar için yapılan harcamaların gider olarak kabul edilmemesi öngörülüyor. Özel sağlık kuruluşu ile sözleşme düzenleyerek hekimlik faaliyetini yürüten hekimlerin kazançlarının serbest meslek kazancı olarak vergilendirilmesi sağlanıyor. Vergi dairesince yapılan işlemlerde elektronik imza, mühür veya onay kullanılmasına ilişkin yetki getiriliyor. Evim mağdurları için de süreç başladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Maaşlara zam geliyor! Müjdeli haber geldi, kabul edildi, 4 bin 250 lira ve...

'Vergi ve ekonomi paketi'ni içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Teklifle, muhtar maaşları asgari ücret seviyesine çıkarılacak. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhtarlara maaş artışı müjdesini ocak ayında vermişti. Erdoğan "Muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı. Yaptığımız değerlendirme sonunda muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine, yani 4 bin 250 liraya yükseltme kararı aldık. Birileri atar tutar, biz yaparız" dedi. Türkiye genelinde 50 bin 278 mahalle ve köy muhtarı görev yapıyor.

 FİNANS KURUMLARINA KDV DÜZENLEMESİ

Üniversite kadrolarının kanunla cetvele eklenmesi öngörülüyor. Yabancılara istisna kapsamında teslim edilen konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması halinde istisnadan faydalanılamayacağına ilişkin düzenlemede değişiklik yapılarak elde tutma süresi 3 yıla çıkarılıyor. İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade edilmesine imkan veren düzenleme, istisna uygulamasına çevriliyor ve süresi 31 Aralık 2025 tarihine uzatılıyor. Türkiye'de gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri kapsamında üretilen elektrik motorlu taşıt araçlarının geliştirilmesi için alınan mühendislik hizmetlerine geçici süreli istisna tanınıyor. Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların üzerinde bulunduğu Hazine taşınmazlarının satışına ilişkin başvuru süresinin uzatılması ve peşin ödemelerde indirim yapılması öngörülüyor. AK Parti tarafından Meclis'e sunulan torba yasa teklifinde kurumlar vergisi oranı; bankalar, faktoring ve finansal kiralama şirketleri, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinde yüzde 25’e çıkarılıyor. Yüzde 25 oranı 2022 yılı kazançları içinde geçerli olacak.

HAZİNE TAŞINMAZLARININ PEŞİN SATIŞINDA İNDİRİM

Teklifle; hazine taşınmazlarının doğrudan satışına yönelik düzenlemeler yapılıyor. Hazine taşınmazlarının peşin satışında indirim uygulanması öngörülüyor. Hazine taşınmazlarında irtifak hakkı veya kullanma izni bedellerine ilaveten alınan hasılat payına ilişkin düzenlemeler getiriliyor. Düzenleme ile; hazineye ait tarım arazilerinin kullanıcılarına kiralanabilmesi getiriliyor.2022 ve 2023 yıllarında satılan kamu konutlarından elde edilen gelirlerin genel bütçeye gelir kaydedilmesi amaçlanıyor. Cumhurbaşkanlığı ofislerinin Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS) ödemesinden muaf tutulması hedefleniyor. Teknik iflas durumunun giderilmesi için teknik iflas durumundaki şirketlerin ortaklarınca şirkete aktarılan 'sermaye tamamlama fonlarının' kurum kazancına eklenmemesi öngörülüyor. Finans sektöründe faaliyette bulunan bazı kurumlar için kurumlar vergisi oranının kalıcı olarak yüzde 25´e çıkarılması hedefleniyor. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi ve Tarım Kredi Kooperatifleri'nin Hazineye ilave faiz ödememesine ilişkin düzenlemeler getiriliyor.

MAĞDURLARA DÜZENLEME

Ev almak için şirketlere para yatırıp mağdur olanlar için de düzenleme yapılıyor. Bu çerçevede; Tasfiye edilen Tasarruf Finansman Şirketlerinin tasarruf dönemi müşterilerinin mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik düzenleme yapılıyor. OHAL kapsamında kapatılan veya Hazineye devredilen kurum ve kuruluşların her türlü taşınır ve taşınmazlarının devir işlemlerine ilişkin tedbirlerde düzenleme yapılmakta ve bu kuruluşlardan alacaklı olanların alacaklarının ödenmesine ilişkin düzenlemeler yapılıyor.666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname öncesi alınan ücretlerin korunmasına yönelik düzenleme getiriliyor.2/B kapsamındaki taşınmazlar ile Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin başvuru ve ödeme sürelerinin uzatılması hedefleniyor. Kamu personeline ödenen konaklama gideri ödemesi de teklifle artırılıyor. Ödenen tutarlar, devreden şirketin alacaklılar sıra cetveline tüm imtiyazlı alacaklılardan önce ancak devletin ve sosyal güvenlik kuruluşlarının alacaklarından sonra gelmek üzere Fon adına alacak kaydedilecek. Sözleşme devirlerine ilişkin tasarruf tutarlarının tespitinde devreden şirketin kayıt ve belgeleri esas alınacak. Devir kapsamına, hukuki süreci devam edenler hariç olmak üzere, devreden şirketin tasarruf dönemindeki tüm tasarruf finansman sözleşmeleri dahil olacak.
Tasarruf finansman sözleşmesi devredilen müşteri tarafından devralan şirkete sözleşme fesih talebinde bulunulması halinde, ilgili tasarruf finansman sözleşmesi , devreden şirkete iade edilecek. İade edilen tasarruf finansman sözleşmesine ilişkin tasarruf tutarı tasfiye masası tarafından sıra cetveline tabi olmaksızın müşteriye nakden ve defaten ödenecek. Sözleşmesini devralan şirkette devam ettirmek isteyen müşterinin tasarruf tutarı devralan şirketin talebi üzerine tasfiye masası tarafından devralan şirkete nakden veya defaten ödenecek. Devralan şirkete ödenecek tutar müşterinin devreden şirkete ödemiş olduğu tutarla sınırlı olacak.

Devralan şirkette sözleşmesini devam ettirmek isteyen müşteri ile devralan şirket arasında yeni tasarruf finansman sözleşmesi imzalanacak. Yeni sözleşmede, müşterinin devreden şirkete eski sözleşme kapsamında ödemiş olduğu tasarruf tutarı peşinat kabul edilecek. Tasfiye başlangıç tarihinden, yeni sözleşme tarihine kadar geçen süre yeni sözleşme süresinden düşülecek. Yeni sözleşmede sözleşme bedelinin artırılması durumunda, artış tutarına karşılık gelen kısma ilişkin organizasyon bedelinin yarısı devralan şirket tarafından müşteriden tahsil edilecek. Tasfiye başlangıç tarihinden yeni tasarruf finansman sözleşmesinin imzalandığı tarihe kadar geçen sünede müşteri tarafından ödenmeyen taksitler için tasarruf finansman sözleşmesindeki gecikme ve temerrüt uygulanmayacak. Devralan şirket ile yeni tasarruf finansman sözleşmesi imzalayan müşterilere tahsisat yapılabilmesi için yeni sözleşmenin imzalandığı tarihte sözleşme tutarının yüzde 40 kadar tasarruf yapmış olması ve tasarruf ödemesi yapılan sürenin toplam sözleşme süresinin beşte ikisine ulaşması şartı aranacak. Sözleşmeler damga vergisinden muaf olacak. Tasarruf finansman şirketlerine devir ile ilgili düzenlemeler 1 yıl süreyle uygulanacak