Geri Dön

İŞKUR harekete geçti ve değişti! Sınır yüzde 70 oldu...

İŞKUR'dan son dakika kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı ve değişti. Sınır yüzde 70 oldu. Mesleki eğitim kursları ile işbaşı eğitim programlarına ilişkin yeni bir karar alındı. Buna göre tüm kurslar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğünden onay alındıktan sonra başlatılabilecek. Tüm mesleki eğitim kursları, en az yüzde 70 istihdam taahhüdü verilmesi koşuluyla düzenlenebilecek olup, kursiyer zaruri gideri ve sigorta prim gideri ile eğitici giderini içerecek şekilde iş birliği yöntemi ile yapılacak. Özel sektör iş yerleri en az 5 sigortalıya sahip olmaları durumunda bu kurslardan yararlanabilecek. Kurslar günlük en az 5, en fazla 8 saat ve haftada 6 günü geçmemek üzere en az 30, en fazla 45 saat olacak. Bu kurslardan bir kişi en fazla iki defa yararlanabilecek. İşte Resmi Gazete kararı...

İŞKUR harekete geçti ve değişti! Sınır yüzde 70 oldu...

Mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları ile ilgili açıklama geldi ve değişti. Artık tüm mesleki eğitim kursları en az yüzde 70 istihdam taahhüdü verilmesi şartıyla düzenlenebilecek. Kursiyerlerin istihdam süresi 120 günden az olmayacak. Süresi 120 günden az olan kurslar için bu süre 480 gün olarak uygulanacak. İşbaşı eğitim programları en az 5 sigortalıya sahip işverenlerle düzenlenecek. İşbaşı eğitim programları, günlük en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere haftalık 45 saatten ve 6 günden, toplam ise en fazla 240 fiili gün olarak düzenlenebilecek. İşte Resmi Gazete kararı...

Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Mesleki eğitim kurslarına ilişkin yapılan açıklamada tüm kurslar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğünden onay alınıp başlatılacak. 

Yıllık işgücü eğitim planında yer alan mesleklerde kurs düzenlenebilmesi için işgücü piyasasından veya işverenlerden talep gelmesi gerekiyor. Söz konusu talebin, il müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar sonucunda Kurum kayıtlarından karşılanamaması halinde Genel Müdürlükten uygunluk onayı alınması şartıyla sadece karşılanamayan kısım için mesleki eğitim kursu düzenlenebilecek.

Planda yer almayan bir meslek için hizmet alımı yöntemi veya iş birliği yöntemi ile kurs düzenlenmek istenildiğinde öncelikle il istihdam ve mesleki eğitim kurulunun onayıyla planda değişiklik yapılması ve sonrasında Genel Müdürlükten uygunluk onayı alınması gerekiyor.

MEB'e bağlı resmi ve özel öğretim kurumları, üniversiteler, özel sektör iş yerleri, kuruluş amaçları doğrultusunda olmak şartıyla kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi, işveren, esnaf sendikaları, özel kanunla kurulan banka ve kuruluşları, bunlara bağlı iş yerleri, iktisadi işletmeleri bulunan dernek ve vakıflarla kurs düzenleyebilecek.

YÜZDE 70 İSTİHDAM KOŞULU

Tüm mesleki eğitim kursları, hizmet sağlayıcı tarafından en az yüzde 70 istihdam taahhüdü verilmesi koşuluyla, kursiyer zaruri gideri ve sigorta prim gideri ile eğitici giderini içerecek şekilde iş birliği yöntemi ile kurs düzenleyebilecek. Düzenlenecek kursları; sektör, meslek veya işyeri bazında değerlendirme yaparak sınırlandırmaya ya da istihdam taahhüt oranını arttırmaya Genel Müdürlük yetkilidir.

Özel sektör işyerleri ile düzenlenen eğitimlerde, eğiticinin hizmet sağlayıcının kendi bünyesinden karşılanamaması halinde; eğiticinin unvanı dikkate alınarak ek ders saat ücretinin iki katını aşmamak üzere aylık olarak konu ile ilgili belgeler karşılığında yükleniciye eğitici gideri ödenebilecek.

İŞKUR harekete geçti ve değişti Sınır yüzde 70 oldu...KURSİYER SAYISI

Özel sektör iş yerleri en az 5 sigortalıya sahip olmaları durumunda bu kurslardan yararlanabilecek. Özel sektör işyerleri ile düzenlenecek kurslara katılabilecek kursiyer sayısına esas sigortalı sayısı; hizmet sağlayıcıya ait vergi numarası altında ve kursun düzenleneceği ilde yer alan işyerlerine ait kursun başlama tarihinden önceki on iki aylık dönem içerisinde yer almak koşuluyla son üç aya/döneme ilişkin olarak SGK’ya verilen sigortalı sayısını gösterir belgede yer alan toplam prim gün sayısının doksana bölünmesi suretiyle hesaplanıyor. 

Bu şekilde hesaplanan sigortalı sayısı 5-9 arasında olan işyerleri için kursiyer sayısı 12 kişiden, sigortalı sayısı 10-49 arasında olan işyerleri için kursiyer sayısı 24 kişiden, sigortalı sayısı 50 ve daha fazla olan işyerleri için kursiyer sayısı sigortalı sayısının yüzde 50'sinden fazla olamaz. Kursiyer sayısı sektör, meslek veya işyeri bazında Genel Müdürlük tarafından sınırlandırılabilir.

120 GÜNDEN AZ OLMAYACAK

Kursiyerler veya yerlerine istihdam edilecek kişiler, 120 günden az olmamak üzere en az fiili kurs gününün 3 katı kadar süreyle istihdam edilecek. İstihdam yükümlülüğünün, sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren fiili kurs süresinin en fazla 4 katı kadar sürede tamamlanması gerekecek. Süresi 120 günden az olan kurslar için ise bu süre 480 gün olarak uygulanacak. 

Kursiyer sayısının beş kişinin altına düşmesi halinde il müdürlüğü tarafından kurs iptal edilebilir. Ancak fiili kurs süresinin üçte ikisinin tamamlanması halinde kurs iptal edilmez.

İşbaşı eğitim programları sadece katılımcıların mesleki deneyim kazanmasını sağlayacak mesleklerde düzenlenecek. Tüm programlar, en az yüzde 70 istihdam taahhüdü verilmesi koşuluyla düzenlenebilecek. Türk Meslekler Sözlüğü'nde nitelik gerektirmeyen meslekler grubunda yer alan mesleklerde bu programlar düzenlenemeyecek. 

GÜNLÜK EN AZ 5, EN FAZLA 8 SAAT

Katılımcılar veya katılımcı yerine istihdam edilen kişiler, 60 günden az olmamak üzere fiili program gününün en az 3 katı kadar süreyle istihdam edilecek.

İşveren tarafından hesaplanan sigortalı sayısının en fazla yüzde 30'una kadar katılımcı talep edilebilecek. Kursların, günlük en az 5 en fazla 8 saat ve haftada 6 günü geçmemek üzere en az 30 en fazla 45 saat olması gerekir. Yarım günlük tatiller dâhil olmak üzere milli ve dini bayramlar ile resmi tatil olan günlerde eğitim yapılamaz ve bu süreler toplam eğitim gününe dâhil edilemez.

Program süreleri, sektör, meslek veya iş yeri bazında İŞKUR tarafından değerlendirme yapılarak sınırlandırılabilecek.

İŞKUR harekete geçti ve değişti Sınır yüzde 70 oldu...

9 AY BEKLEME SÜRESİ

Kursiyerler ve katılımcılar için kurs ve/veya programlar (çalışanların mesleki eğitimi hariç) arasında 9 ay bekleme süresi bulunur.

Tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalılar, işsiz olmak şartı dışında belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla kurslara ve programlara katılabilirler. Dul ve yetim aylığı alanlar kurslardan ve programlardan yararlanabilir. Engelli olmaları nedeniyle aylık bağlananlar kurslardan ve programlardan yararlanabilir.

Kurum tarafından herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince bu Yönetmelik kapsamındaki kurs ya da programdan yararlanamaz.

YÜZDE 50'SİNDEN FAZLA OLAMAZ

Özel sektör iş yerleriyle aynı ayda ya da dönemde düzenlenecek kurs veya programa katılacak toplam kişi sayısı, belirlenen şekilde hesaplanan sigortalı sayısının aritmetik ortalamasının yüzde 50'sinden fazla olamaz.

Özel sektör iş yerleriyle düzenlenecek kurs veya programa katılacak kişilerden iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almamış olanlara işveren tarafından mesleğin özelliği dikkate alınarak en az temel düzeyde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi sağlanacak.

Çalışanlara yönelik olarak düzenlenen kurslar ile girişimcilik eğitim programı hariç, bu yönetmelik kapsamında düzenlenen mesleki eğitim kursundan veya işbaşı eğitim programından bir kişi en fazla ikişer kere yararlanabilir. Kişilerin kurs ve programlardan toplam yararlanma sayısı ise üçü geçemez.

RESMİ GAZETE KARARININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ