Gazete Vatan Logo

MEB, 81 ile resmi yazıyla duyurdu! Arttı 64 saat...

MEB'den son dakika açıklaması! 81 ile yazı gönderildi ve resmen duyuruldu. Değişiklik yapıldı, artık 64 saat olarak uygulanacak. Yeni yıldan itibaren yürürlüğe girdi ve 31 aralık 2023 tarihine kadar uygulanacak. 13 başlıkta resmi yazı 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderildi. 6. dönem toplu sözleşme ile ilgili detaylı açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı personelini ilgilendiren düzenlemelerle ilgili resmi yazı yayımlandı. Yazıda öğretmenlerin ek ders ücretleri, ek ders saatleri, fazla çalışma ücretleri, resmi tatiller, yöneticilere, müdür ve müdür yardımcılarına ödenen ek ders ücretleri ile ilgili açıklamalar yer alıyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklaması...

MEB, 81 ile resmi yazıyla duyurdu! Arttı 64 saat...

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması! 81 ile resmi yazı gönderildi ve duyuruldu. 6. dönem toplu sözleşme 1 Ocak 2022 ila 31 aralık 2023 tarihleri arasında uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü toplu sözleşmede yer alan ve Bakanlık personelini ilgilendiren düzenlemelerle ilgili resmi yazı yayımladı. 13 başlıktaki resmi yazı 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderdi.

İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın toplu sözleşmeye ilişkin yazısı...

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme, 25 Ağustos 2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

Söz konusu Toplu Sözleşmenin "Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Toplu Sözleşme" bölümü ile "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" bölümünde yer alan bazı düzenlemelerin uygulanmasına yönelik açıklama geldi.

-Toplu Sözleşme 01.01.2022-31.12.2023 tarihleri arasında uygulanacak.

Haberin Devamı

-Toplu Sözleşmenin "Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Toplu Sözleşme" bölümünün "Görev değişikliklerinde aylığa hak kazanma" başlıklı maddesindeki "Devlet memurlarından daha yüksek aylık öngörülen başka kadrolara görev veya unvan değişikliği suretiyle atananların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 167 nci maddesi uyarınca aylığa hak kazanmalarında, anılan maddede yer alan "görevine başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren" ibaresi, "görevine başladığı tarihten itibaren" şeklinde uygulanacak.

Söz konusu hüküm gereğince, daha önce yalnızca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68'inci maddesinin (B) bendi kapsamında atananların, atandıkları görev için öngörülen mali haklardan göreve başladıkları tarihten itibaren yararlandırılmaları uygulaması, atama şekline bakılmaksızın daha yüksek aylık öngörülen başka kadrolara, görev veya unvan değişikliği suretiyle atananlar bakımından da aynı şekilde uygulanacak.

-Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla %7 ve %20 artırımlı ödenecek.

Haberin Devamı

Buna göre, Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans veya doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için daha önce sırasıyla %5 ve %15 artırımlı olarak ödenen ek ders ücretleri, sırasıyla %7 ve %20 artırımlı olarak ödenecek.

- "Belleticilik görevi verilen öğretmenlerin ek ders ücreti" başlıklı maddedeki  "2 saat" ibaresi "4 saat", "56 saati" ibaresi ise "64 saati" olarak uygulanacak.

Diğer örgün ve yaygın eğitim kurumlarından belletici olarak görevlendirilenlerden gece nöbet tutanlar da bu ek ders ücretinden yararlandırılacak. Eğitim kurumu yöneticilerine istemeleri halinde ek ders ücreti karşılığı belleticilik görevi verilebilecek.

Söz konusu düzenlemeyle, yatılı ve pansiyonlu okullarda belletici olarak görevlendirilen öğretmenlerden 24 saat süreyle nöbet tutanlara ilave olarak 4 saat ek ders ücreti ödenecek; belleticilik görevi karşılığında bir öğretmene bir ayda 64 saate kadar ek ders ücreti ödenebilecek.

Haberin Devamı


Eğitim kurumu yöneticileri de (müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı), asıl görevlerinin yanında istemeleri halinde yönetici olarak görev yapmakta oldukları yatılı ve pansiyonlu eğitim kurumunda belletici olarak görev yapabilecek ve her iki görevi de tüm unsurlarıyla fiilen yerine getirmeleri koşuluyla, her iki görev için öngörülen ek ders ücretinden birlikte yararlandırılabilecek.

-Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenecek.

Buna göre; önceki sözleşme dönemlerinde yalnızca örgün eğitim kurumlarında ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenmesi uygulaması, yaygın eğitim kurumları bakımından da aynı şekilde uygulanacak.

-Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında açılan kurs merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenler hariç olmak üzere normal çalışma saatleri dışında bu merkezlerde kurs süresince fiilen çalışan memurlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin dört katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek.

Haberin Devamı

Söz konusu kurs merkezlerinde kurs süresince fiilen çalışan yönetici ve öğretmenler dışındaki memurlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere fazla çalışma saati ücretinin üç katı tutarında ödenen fazla çalışma ücreti, fazla çalışma saati ücretinin dört katı tutarında ödenecektir.

- Müdür ve müdür başyardımcılarına ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 5 saat, 7 numaralı alt bendi uyarınca müdür yardımcılarına ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 1 saat artırımlı uygulanacak.

Buna göre Kararın 10'uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (4) numaralı alt bendinde sayılan müdür ve müdür başyardımcılarına daha önce haftada 24 saat ödenmekte olan ders niteliğinde yönetim görevi karşılığı ek ders ücretleri haftada 25 saat olarak ödenecek. Aynı bendin (7) numaralı alt bendinde sayılan müdür yardımcılarına haftada 19 saat olarak ödenmekte olan ders niteliğinde yönetim görevi karşılığı ek ders ücretleri ise haftada 19 saat olarak ödenmeye devam edilecek.

- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 1 Ocak ve 1 Mayıs günlerinde resmi tatil sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ders görevlerini yapmış sayılacak.

Buna göre, Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler, "1 Ocak" ve "1 Mayıs" günlerinde fiilen yerine getiremedikleri ders görevlerini yapmış sayılacaklar.

-Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenlerden örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin bu görevlerinin haftada 2 saati ek ders görevi sayılacak. Bu dersler, ders dağıtım çizelgesinde "Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri" adıyla gösterilir. Bu kapsamda aynı kişiye hem danışman öğretmenlik hem de sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi halinde sadece bir görev için ek ders ücreti ödenecek.

Örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerine bu görevleri karşılığında "Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri" adı altında haftada 2 saat ödenen ek ders ücretinden, örgün eğitim kurumlarında aynı görevleri yürüten okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenler de yararlanacak.

Haftada aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları ders saatleri bakımından sınıf öğretmenleri kapsamında değerlendirilen örgün eğitim kurumlarında aynı görevleri yürüten özel eğitim öğretmenleri de, "Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri" adı altında haftada 2 saat olarak ödenen ek ders ücretinden sınıf öğretmenleri gibi yararlandırılacak.

Sonuç itibarıyla, örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen okul öncesi öğretmenleri, sınıf öğretmenleri, özel eğitim öğretmenleri ve asıl görevleri sınıf öğretmenliği olan müdür yetkili öğretmenler ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefleri, bu görevlerine bağlı olarak "Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri" adı altında haftada 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak.

-Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan rehber öğretmenlere, yaz tatillerinde ortaöğretime ve yükseköğretime geçiş süreçleri kapsamında öğrencilere yaptıkları rehberlik hizmeti karşılığında fiilen görev yaptıkları her gün için 5 saat ek ders ücreti ödenecek. Bu konumda olanlara aynı günlerde ayrıca ek ders ücreti ödenmeyecek.

Buna göre, rehberlik öğretmenlerine yaz tatillerinde öğrencilerin ortaöğretime ve yükseköğretime geçiş süreçlerinde öğrencilere yaptıkları rehberlik hizmeti karşılığında daha önce fiilen görev yaptıkları her gün için 3 saat olarak ödenen ek ders ücreti, bu kapsamda fiilen görev yaptıkları her gün için 5 saat olarak ödenecek.

- Yöneticilere ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 4 saat artırımlı uygulanacak.

Buna göre, yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlarının yöneticilerine haftada 20 saat olarak ödenmekte olan ek ders ücretleri, haftada 24 saat olarak ödenecek.

- Meslek eğitimi ve stajlarını kendi okullarında yapan öğrencilerin eğitiminde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere yaz tatilinde bu kapsamda verilecek ek ders görevinde, 2006/11350 sayılı Kararın 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen saat sınırlamaları uygulanmayacak.

Buna göre, ilgili mevzuatına göre meslek eğitimi ve stajlarını kendi okullarında yapan öğrencilerin eğitiminde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere yaz tatilinde bu kapsamda verilecek ek ders görevinde, belirlenen saat sınırlamaları uygulanmayacak; haftada 44 saate kadar ek ders görevi verilebilecek.

- Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapan özel eğitim öğretmenlerine, haftada 15 saat ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 18 saat olarak uygulanacak.

Buna göre rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapan özel eğitim öğretmenleri, ders niteliğinde yönetim görevi karşılığında haftada 18 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak.