Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazına ilişkin teklif Meclis'te kabul edildi

17 Haziran 2021 Perşembe - 0:24 | Son Güncelleme : 17 06 2021 - 0:40

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.


Kanuna göre, izleme kurulları, hükümlü ve tutukluların naklinde  kullanılan araçlar ile adliye binalarında bekletildikleri veya sağlık  kuruluşlarında tedavi gördükleri bölümleri yerinde görebilecek, inceleyebilecek,  yönetici ve görevlilerden bilgi alabilecek, hükümlü ve tutukluları  dinleyebilecek.
 
Ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurulları tarafından  mevzuat ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle belirlenen ilkeler  çerçevesinde, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin yönetim, işleyiş ve  uygulamalarına yönelik düzenlenen raporların bir örneği Kamu Denetçiliği Kurumu  ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna da gönderilecek.
 
Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet savcılarının soruşturmayı  sonlandıran kararları arasında oluşabilecek farklılıkların giderilmesi ile bu  kararların kanuna uygunluğunun denetlenmesi hususunda görevli ve yetkili olacak.
 
Yabancı hükümlüler hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak  cezalarının infazına karar verildiği takdirde, sınır dışı edilme işlemleriyle  ilgili olarak, bu hükümlülerin durumları İçişleri Bakanlığınca değerlendirilecek.  Böylece, yabancı hükümlünün koşullu salıverilmesi veya cezasının infazının  tamamlanması halleri bakımından uygulanan bu tedbir, denetimli serbestlik tedbiri  uygulanarak cezanın infazına karar verilmesi hali bakımından da uygulanacak.
 
 Bulundukları ceza infaz kurumundan başka bir kuruma nakil talebinde  bulunan hükümlülerin maddi durumlarının yetersiz olduğunu belgelendirmeleri  durumunda, bu hükümlülerden nakil giderleri alınmayacak.
 
Hükümlüler, gerekli teknik altyapının bulunduğu kurumlarda Adalet  Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde elektronik yöntemlerle de  mektup alıp gönderebilecek.
 
Hükümlü tarafından resmi makamlara veya savunması için avukatına  gönderilen mektup, faks ve telgrafların, alıcısı dışındaki kişilerin erişimini  engelleyici tüm tedbirler alınarak, hükümlünün talebine göre posta yoluyla veya  elektronik ortamda alıcısına ulaştırabilecek.
 
Kamu düzeninin korunması ile kişi, toplum ve kurum güvenliğinin  sağlanması veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla; terör suçları, örgüt kurmak,  yönetmek veya örgüte üye olmak suçları ile örgüt faaliyeti kapsamında işlenen  suçlardan mahkum olan veya tehlikeli halde bulunan ya da dışarı ile iletişiminin  kurum güvenliği açısından tehlikeli olabileceği değerlendirilen hükümlülere gelen  veya bu hükümlüler tarafından gönderilen mektup, faks ve telgraflar dijital  olarak kaydedilebilecek veya fiziki olarak saklanabilecek.
 
 Bu iletilere ilişkin kayıt veya belgeler, amacı dışında  kullanılamayacak, kanunda açıkça belirtilen haller dışında hiçbir kişi veya  kurumla paylaşılamayacak ve herhangi bir soruşturma ve kovuşturmaya konu  edilmemiş ise en geç 1 yıl sonunda silinecek ya da imha edilecek. Silme ve imha  işlemleri Cumhuriyet savcısı tarafından denetlenecek.
 
Önceden bilgilendirilmek suretiyle, kapalı ceza infaz kurumlarında  bulunan ve terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları  ile örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlardan mahkum olan veya tehlikeli halde  bulunan ya da dışarı ile iletişiminin kurum güvenliği açısından tehlikeli  olabileceği değerlendirilen hükümlülerin yapacakları görüşmeler, kamu düzeninin  korunması ile kişi, toplum ve kurum güvenliğinin sağlanması veya suç işlenmesinin  önlenmesi amacıyla kurum yönetimi tarafından dinlenebilecek ve elektronik  cihazlar da dahil olmak üzere kaydedilebilecek. Kayıtlar, amacı dışında  kullanılamayacak ve kanunda açıkça belirtilen haller dışında hiçbir kişi veya  kurumla paylaşılamayacak. Bu kayıtlar herhangi bir soruşturma ve kovuşturmaya  konu edilmemiş ise en geç 1 yıl sonunda silinecek. Silme işlemi Cumhuriyet  savcısı tarafından denetlenecek.
 
Kanunla, hükümlülerin ziyaret süresi 1 saatten 1,5 saate çıkarılıyor;  tutuklu ve hükümlüler bakımından hasta ziyareti amacıyla verilen mazeret izinleri  arasında beklenmesi gereken asgari bir aylık süre şartı kaldırılıyor.
 
Öte yandan, kadın hükümlünün, 15 yaşını doldurmamış çocuğunun  bulunması durumunda, cezasının infazının çocuğun 15 yaşını doldurmasına kadar  ertelenebilmesine ilişkin madde, teklif metninden çıkarıldı.
 
 TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, teklifin kabul edilmesinin  ardından, birleşimi bugün saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.