Geri Dön

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne 4/B sözleşmeli personel alınacak!

Sözleşmeli personel alınacak. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi duyurdu. Yayınlanan ilana göre, Üniversite birimlerinde istihdam edilmek üzere KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle büro personeli, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, mühendis, tekniker ve teknisyen alacak. Peki, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTU) personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte personel alımı başvuru şartları!

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne 4/B sözleşmeli personel alınacak!

4/B sözleşmeli personel alınacak! Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTU) büro personeli, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, mühendis, tekniker ve teknisyen alacak. Peki, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTU) personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte personel alımı başvuru şartları!

GİBTU PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, 27 Temmuz 2022 mesai bitimine kadar üniversitenin sitesinde yer alan (https://www.gibtu.edu.tr/personel) başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapmaları gerekiyor. Fax veya internet (mail) kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekiyor.

MÜRACAAT İÇİN İSTENEN BELGELER

1- Başvuru formu ( Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)

2- 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

3- Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi veya E-Devlet üzerinden alınacak karekodlu belge

4- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

5- Fotoğraf (1 adet)

6- Belge ve Sertifikaları aslı ve fotokopisi (İlan şartlarında belirtiliyor ise)

7- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)

8- Adli Sicil Kaydı (E-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir)

9- S-9 ilan nolu kadrolar için Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı fotokopisi.

* Vekâlet ile başvurularda sadece noter onaylı vekâlet kabul edilecek olup, vekâletname ile yapılacak başvurularda vekâletnamenin aslı ve vekâlet edenin kimliğinin aslını ibraz etmesi zorundadır.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

5- Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6- 657 sayılı Kanun'un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak.

7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

9- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

10- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS(P3) puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P93) ve Lise mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P94) puanı esas alınacaktır. Başvuran adayların 60 (atmış) ve üzeri puana sahip olması gerekmektedir.