Geri Dön

Meclis'e sunuldu! Yüzde 5 kuralı kaldırılıyor, 65 puan yeterli olacak...

Binlerce memuru ilgilendiren düzenleme Meclis'e sunuldu. Müfettişlerinin işe alınması ve yükselmesine ilişkin kurallarda değişiklik yapılıyor. Yüzde 5 kuralı kaldırılıyor. Yeterlilik sınavında 65 puan almak atanmak için yeterli olacak.

Meclis'e sunuldu! Yüzde 5 kuralı kaldırılıyor, 65 puan yeterli olacak...

Vergi düzenlemesine ilişkin kanun TBMM'ye sunuldu. “Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin “Vergi Müfettişi İstihdamı” başlıklı ek 32 nci maddesini yeniden düzenliyor.

Yapılacak düzenleme ile vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınavında ilk yüzde 5’e girenlerin büyük ölçekli mükellefler, organize vergi kaçakçılığı ile mücadele ve örtülü sermaye, transfer fiyatlandırması ve yurt dışı kazançlar grup başkanlıklarında görevlendirilmesi ve yüzde 5’e giremeyenlerin küçük ve orta ölçekli mükellefler ve katma değer vergisi iade incelemeleri grup başkanlıklarında görevlendirilmesi uygulaması kaldırılıyor.

Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler ve Katma Değer Vergisi İade İncelemeleri grup başkanlıklarında görev yapmakta iken vergi müfettişi olarak atananlardan yeterlik sınavındaki başarı sırasına göre en başarılı yüzde 5’inin Büyük Ölçekli Mükellefler, Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele ve Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar grup başkanlıklarında görevlendirilmesi uygulaması da kaldırılıyor.

Yapılacak yeterlik sınavında başarılı sayılabilmek için giriş sınavında alınan puanın yüzde 30’u ile yeterlik sınavında alınan puanın yüzde 70’inin toplamının yüz puan üzerinden en az 65 puan olması şartı değiştiriliyor. Yeni şarta göre; yapılacak yeterlik sınavında başarılı sayılabilmek için yeterlik sınavında alınan puanın yüz puan üzerinden en az 65 puan olması yeterli olacak.

Kayıt dışı ekonomik faaliyetler, vergi kaçakçılığı suçlarının yaygınlığı, sektörel ve fonksiyonel vergi incelemelerine olan ihtiyaçlara göre, bu grup başkanlıklarında görevlendirilecek Vergi Müfettişi sayısı %5 sınırlaması olmaksızın Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Vergi Müfettiş Yardımcılarının, yardımcılık döneminde performans değerlendirmesinde başarısız olduğu için derecelerine uygun memur kadrolarına atanması kuralı kaldırılıyor.

Başmüfettiş kadrosuna atanma şartları arasında yer alan, Vergi Müfettişliğine atanma tarihi sonrasında en az 3 yıl performans değerlendirmesinde başarılı olma şartı, en az 6 yıl performans değerlendirmesinde başarılı olma şeklinde değiştiriliyor.

İŞTE MECLİS'E SUNULAN O TEKLİF

MADDE 43- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"EK MADDE 32- Vergi Müfettişleri, en az dört yıllık yükseköğretim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun olup, sınavın yapıldığı tarih itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olan ve yapılacak özel yarışma sınavını kazananlar arasından, bakan onayı ile mesleğe Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak atanır.

Vergi Müfettiş Yardımcıları, fiilen üç yıl çalışmak ve yardımcılık döneminde performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartıyla yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Yeterlik sınav konuları ile sınava ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Yapılacak yeterlik sınavında başarılı sayılabilmek için yeterlik sınavında alınan puanın yüz puan üzerinden en az altmışbeş puan olması şarttır. Yeterlik sınavında başarılı olanlar Vergi Müfettişi olarak atanırlar. Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar ise Bakanlığında, derecelerine uygun memur kadrolarına atanırlar.

Yardımcılık dönemi dahil Vergi Müfettişi olarak en az on yıl çalışan ve Vergi Müfettişliğine atanma tarihi sonrasında en az altı yıl performans değerlendirmesinde başarılı olanlar, Vergi Başmüfettişi kadrolarına atanırlar.

Performans değerlendirme sistemi, Vergi Müfettişlerinin mesleki yeterlik ve yetkinliklerinin objektif, nesnel ve mukayeseli bir şekilde değerlendirilmesi için görev yaptıkları süre içindeki sınavlarda elde ettikleri başarı derecesi, görev yaptıkları başkanlıkların Vergi Müfettişlerinin iş performansına ilişkin değerlendirmeleri, düzenledikleri vergi inceleme raporları hakkında rapor değerlendirme komisyonları tarafından yapılan değerlendirmeler, düzenledikleri diğer inceleme, araştırma, görüş, denetim ve soruşturma raporları hakkında yapılan değerlendirmeler, lisansüstü eğitim düzeyleri ve benzeri kriterler esas alınarak oluşturulur. Vergi Müfettişlerinin performans değerlendirmesi takvim yılı itibarıyla yapılır.

Performans değerlendirme sisteminin oluşturulması ve yönetimi ile Vergi Müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları, mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yeterlikleri, yükselmeleri, görevlendirilmeleri ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir."