Gazete Vatan Logo

Tapu sistemi ile ilgili son dakika kararı! Resmen değişti, zorunlu olacak...

Tapu sistemi ile ilgili son dakika gelişmesi! Yeni karar devreye alındı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme milyonlarca kişiyi kapsıyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü artık bu uygulamayı yapacak. Yeni yönetmeliğe göre tapu ve kadastro bilgilerinin yetkisi olmayan kişilerin eline geçmesi riskine karşı, bilgilerin kime ait olduğunun tespit edilmesini zorlaştıracak şekilde tedbir uygulanacak. Bilgiler üzerinde kısmi kimliksizleştirme veya maskeleme yapılabilecek. Tapu ve Kadastro Paylaşım Sisteminde (TAKPAS) kurum ve kişilerin almaya yetkili olduğu bilgiler paylaşılacak ve yetki dahilinde olmayan bilgilerin paylaşımı engellenecek. Elektronik ortamda yapılan işlemler ile ilgili fiziki bir belge de üretilmeyecek. Kararın detayları tek tek açıklandı. Tapu ile ilgili son gelişmeler...

Tapu sistemi ile ilgili son dakika kararı! Resmen değişti, zorunlu olacak...

Tapu sistemi ile ilgili flaş değişiklik kararı! Veri erişim talebi kapsamında elde edilen bilginin yetkisiz kişilerin eline geçmesi hâlinde kime ait olduğunun tespit edilmesini zorlaştıracak şekilde gerekli görülen bilgiler üzerinde kısmî kimliksizleştirme veya maskeleme tedbirleri uygulanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından, 'Tapu ve Kadastro Verilerinin İşlenmesi ve Elektronik Ortamda Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik' bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemindeki (TAKPAS) veriler, taşınmazın gerçek ve tüzel kişiyle ilişkilendirilmesi ve üzerindeki hakların gösterilmesine ilişkin bilgileri içeriyor. Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerindeki kayıtlar, her bir birim için, sicillerin elektronik ortamda tutulmaya başlandığı tarihte aktif olan ve bu tarihten sonra oluşan bilgileri içeriyor.

ZORUNLU OLACAK

TAKPAS'tan faydalanan kişi veya kurumların yani alıcıların veri talebi oluşturması ve sorgulama yapabilmesi için Genel Müdürlük ile protokol yapması ya da elektronik kabul beyanı zorunlu olacak. Zorunlu haller veya protokolde belirtilen özel haller dışında güvenli ve kesintisiz bir hizmet sunulması esas olacak.

Haberin Devamı

YALNIZCA ÇEVRİMİÇİ OLARAK PAYLAŞILACAK

Genel Müdürlük tarafından merkezi veri tabanında tutulan veriler, alıcı ile yalnızca çevrimiçi olarak paylaşılacak. Paylaşılacak veriler, alıcının veri kullanım amacı ve yasal dayanağı göz önünde bulundurularak belirlenecek. Alıcı, Genel Müdürlük ile imzalanan protokol uyarınca işleme konu kişilerin bilgilerini alabilecek. Söz konusu kişilerin verileri, kullanım amacı tanımlanmış faaliyetin yerine getirilmesi dışında başka hiçbir amaçla kullanılmayacak.

ALICI, ALDIĞI VERİLERİN GİZLİLİĞİNİ SAĞLAMAKLA YÜKÜMLÜ OLACAK

Kadastro verileri için arşiv onaylı olması kaydıyla Genel Müdürlük merkezi veri tabanından elde edilen veriler aksi ispatlanıncaya kadar geçerli olacak. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, veri erişim talebi kapsamında elde edilen bilginin yetkisiz kişilerin eline geçmesi halinde kime ait olduğunun tespit edilmesini zorlaştıracak şekilde, bilgiler üzerinde kısmi kimliksizleştirme veya maskeleme tedbirlerini uygulayacak.

Haberin Devamı

Bilgi sisteminden faydalan kişi ve kurumlar yani alıcıların, verilerin çıktılarında alıcı adı, varsa alt kullanıcı adı, tarih ve saat bilgisi yer alacak. Alıcı, aldığı verilerin gizliliğini sağlamakla yükümlü olacak. Bu verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak amacıyla her türlü idari ve teknik tedbirleri alacak.

VERİLERİNE ERİŞİMİ PROTOKOL DÜZENLENEREK BELİRLENEBİLECEK

TAKPAS'ta kurum ve kişilerin almaya yetkili olduğu bilgiler paylaşılacak. Kurumlar ve kişilerle yetkisi dahilinde olmayan bilgilerin paylaşılması engellenecek.

Mahkemeler, Cumhuriyet savcılıkları, icra ve iflas müdürlükleri ile kamu kurum ve kuruluşların, görevleriyle ilgili taşınmaz verilerine erişimi protokol düzenlenerek belirlenebilecek.

Haberin Devamı

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile taşınmaza ilişkin konularda faaliyet gösteren tüzel kişiler kendi işleriyle sınırlı olmak üzere düzenlenecek protokol kapsamında gerekli verilere erişebilecek.

Taşınmaz malikleri ile taşınmaz üzerinde hak sahibi olanlar, taşınmazları hakkında elektronik kabul beyanına ilişkin verileri edinebilecek. Taşınmazın tanımlayıcı bilgileri ile taşınmaza yönelik hak ve kısıtlamalar herkes tarafından elektronik kabul beyanı ile sorgulanabilecek.

ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN FİZİKİ BELGE ÜRETİLMEYECEK

Tapu siciline yönelik her türlü tescil, şerh, beyan, terkin taleplerinde, TAKPAS'tan erişilen taşınmaz ada, parsel ve varsa bağımsız bölüm bilgilerinin yanında, gerçek kişilerde kimlik numarası/yabancı kimlik numarası, ad, soyad, baba adı gibi kimlik bilgileri, tüzel kişilerde ise MERSİS numarası/vergi numarası ile tüzel kişi tanımlayıcı bilgisinin de protokol yapılan kurumlarca taşınmazın bulunduğu tapu müdürlüğüne sunulması gerekli olacak. Aksi halde söz konusu talepler reddedilecek.

Haberin Devamı

Elektronik ortamda yapılan işlemlerde, gerekli kontroller internet servisleri tarafından yapılarak işlemin yevmiye numarası TAKBİS tarafından üretilecek. İşlemin türüne göre elektronik ortamda tescil veya terkin işlemi TAKBİS tarafından yapılacak. İşlemin hatalı olarak yapıldığının fark edilmesi durumunda tapu müdürlüğünce resen tesis veya terkine yönelik gerekli düzeltme işlemi yapılarak başvuru sahibine bilgi verilecek.

Elektronik ortamda yapılan işlemlere ilişkin fiziki belge üretilemeyecek. İşlemin sonuç yazıları servisleri kullanılarak işlemin tarafınca sorgulanmak sureti ile elde edilecek.

Elektronik ortamda yapılan işlem sonucunda, işlemin tarafı dışındaki diğer kurumlara mevzuatı uyarınca bildirimde bulunulması gereken hallerde, işlemin tarafı olmayan kurum tarafından internet servisleri kullanılarak gerekli sorgulama yapılacak. Genel Müdürlükçe işlemin tarafı olan Kurum ile mevzuatı uyarınca bildirim yapılması gereken işlemin tarafı olmayan kurumlara ayrıca bildirimde bulunulmayacak.

YAZILI YA DA ELEKTRONİK ORTAMDA TALEPTE BULUNACAKLAR

TAKPAS'tan yararlanmak isteyen kişi ve kurumlar, Genel Müdürlüğe yazılı olarak veya elektronik ortamda talepte bulunacak.

Başvuruda, talep edilen verilerin kullanılma amacının açık, net ve somut olması, alıcının verileri almasına esas olan yasal dayanağın belirtilmesi ve Genel Müdürlük tarafından talep edilen bu Yönetmeliğin ekinde yer alan belgelerin ve güvenlik taahhütnamesinin gönderilmesi zorunlu olacak. Yasal dayanağın belirtilmemesi halinde herhangi bir işlem yapılmaksızın talep reddedilecek.

ALICI YALNIZCA SINIRLI OLARAK TAŞINMAZ BİLGİLERİNE ERİŞEBİLECEK

Genel Müdürlükçe protokol yapılan alıcı, gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası/yabancı kimlik numarası, tüzel kişilerde ise vergi kimlik numarası/MERSİS numarası ile sorgulama yapabilecek.

Bununla birlikte mevzuattan kaynaklanan görevlerini yerine getirmek amacı ile taşınmaz tanımlayıcı bilgileri ile tekil taşınmaz ve mülkiyet sorgulaması yapması gereken kurumların talepleri Genel Müdürlük Veri Paylaşımı Üst Komisyonunca karara bağlanacak.

Alıcı, yalnızca talep esnasında belirtilen amaç ve hukuki gerekçeyle sınırlı olarak taşınmaz bilgilerine erişebilecek. Mevzuattan kaynaklanan görevlerini yerine getirmesi amacı ile toplu veriye ihtiyacı olduğu Genel Müdürlük Veri Paylaşımı Üst Komisyonunca karara bağlanmış olan kurumların münferit toplu veri talepleri Genel Müdürlük ilgili birimince veri talebinin dayanağı kontrol edilerek değerlendirilecek.

Yabancı uyruklu kişilerin ve yabancı sermayeli şirketlerin verilerinin paylaşılmasında bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar geçerli olacak. Yabancı uyruklu kişilere ilişkin sorgulama kriterleri protokollerde ayrıca belirlenebilecek.

KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİ REHBERİ ESAS ALINACAK

Teknik ve idari tedbirlerin alınmasında, Kişisel Verileri Koruma Kurumunca hazırlanan Kişisel Veri Güvenliği Rehberi esas alınacak.

Genel Müdürlük, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ile muhafazasını sağlamak amacıyla her türlü idari ve teknik güvenlik tedbirlerini alacak, kurum ve kişi kullanıcılarının da bu tedbirleri almasını takip edecek ve denetleyecek.​​​​​​​ 

İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde veri sorumlusu tarafından ilgilisine ve Kişisel Verileri Koruma Kuruluna yapılacak bildirimde 6698 sayılı Kanun hükümleri ile Kişisel Verileri Koruma Kurulunun bu hususa ilişkin düzenleyici işlemleri esas alınacak.

RESMİ GAZETE KARARININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

TAPUDA RİSKLERİ ORTADAN KALDIRAN UYGULAMA

Öte yandan son dönemde ev, arsa, tarla, işyeri olmak üzere alım satımda hareketlilik yaşanıyor. Buna bağlı olarak dolandırıcılar da harekete geçmiş durumda. Çok fazla vatandaş kaporayı alıp ortadan kaybolan, sahte para veren, parayı aldıktan sonra tapu dairesine gelmeyen kişiler nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Tapu dairesinden çıkıp parayı hırsızlara kaptıranlar da var.

Dolandırıcılık veya hırsızlık gibi durumları önlemek, mülkiyet hakkı ve alım satım bedelinin el değiştirmesi sırasında alıcı ile satıcının karşılaştığı olumsuzlukları engellemek amacıyla alıcı ve satıcıyı teknolojinin de desteğiyle güvenli bir ortamda buluşturan uygulamalar bulunuyor. Gayrimenkul ile satış bedelinin eş zamanlı olarak el değiştirmesini sağlayan uygulamalar sayesinde, nakit taşıma riski, paranın gelmemesi ya da tapunun devredilmemesi riskleri ortadan kalkıyor.

Bu kapsamda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ve Takasbank işbirliği ile hayata geçirilen Taputakas, 2015 yılından beri hizmet veriyor. Son 2 yıldır benzer sistemleri uygulayan bankaların sayısı hızla artıyor. Emlak Katılım, TKGM ile protokol imzalayarak 2020 yılı sonunda ‘Tapu Güvenilir Hesap’ uygulamasını hizmete sundu. 2021 yılında Albaraka Türk ile 2022 başında da Ziraat Bankası ‘Tapu Güvenilir Hesap’ uygulamasını devreye aldı.

SİSTEM HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Uygulamaları kullananlar bloke çek veya noter masraflarından kurtularak 70 lira ücretle alım-satış işlemini gerçekleştirebiliyor. Ücreti iki taraf da ödüyor. Toplam maliyet 140 lira oluyor. İşlem iptal edilirse 70 liralık bedel iade edilmiyor.

Tapu tescil işlemi gerçekleşmediği sürece tarafların iptal başlatması ve onayı ile iptal gerçekleştirilir.