Geri Dön

Memurların zam ve tazminat kararnamesi yayımlandı!İki değişiklik var...

Milyonlarca memur bekliyordu. Memurların zam ve tazminat kararnamesi yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararda 2006 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin uygulanacağı belirtildi. Kararda zam ve tazminatların ödenmesine esas olmak üzere;karar ve eki cetvellerin uygulanmasından doğacak her türlü sorunu çözüme bağlamaya, uygulamayı yönlendirmeye ve uygulama birliğini sağlamaya; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşü üzerine, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir. Karar 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli.

Memurların zam ve tazminat kararnamesi yayımlandı!İki değişiklik var...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı devlet memurlarının zam ve tazimantalarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi uyarınca devlet memurlarına İş Güçlüğü Zammı, İş Riski Zammı, Mali Sorumluluk Zammı ve Temininde Güçlük Zammı olmak üzere farklı oranlarda "zamlar", ayrıca hizmet sınıflarına mahsus olarak Özel Hizmet Tazminatı, Eğitim Öğretim Tazminatı, Din Hizmetleri Tazminatı, Emniyet Hizmetleri Tazminatı, Mülki İdare Amirliği Tazminatı, Denetim Tazminatı ve Adalet Hizmetleri Tazminatı olarak bir takım "Tazminatlar" her ay aylıkları ile birlikte devlet memurlarına ödeniyor.

Bu zam ve tazminatların hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme usul ve esasları bütün kurumları kapsayacak şekilde katsayının Cumhurbaşkanınca değiştirilmesi durumu hariç yılda bir defa olmak üzere hazırlanır ve Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe giriyor. 2006 yılından bu yana yürürlükte olan zam ve tazminatlara ilişkin Bakanlar Kurulu Kararında bir dizi düzenlemeler yapılmış olsa da, büyük bir çoğunlukla alınan kararlarda bir önceki yıl uygulanan oranlar üzerinden aylıkların hesaplanmasına devam ediliyor. Zam ve tazminat kararnamesi, iki değişiklikle, bugün Resmi Gazetede yayımlandı.

kararda şöyle denildi: Ekli "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ve Aynı Kararın 2020 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin uygulanmasına 2020 yılında da devam olunur. Aynı Kararın;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye" ibaresi, "2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine" şeklinde,

b) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinin (dd) sırasında yer alan "190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye" ibaresi, "2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine" şeklinde,

c) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "190 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere" ibaresi, "2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye" şeklinde,

değiştirilmiştir.

Aynı Kararın 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Zam ve tazminatların ödenmesine esas olmak üzere;

a) Bu Karar ve eki cetvellerin uygulanmasından doğacak her türlü sorunu çözüme bağlamaya, uygulamayı yönlendirmeye ve uygulama birliğini sağlamaya; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşü üzerine, Hazine ve Maliye Bakanlığı,

b) Bu Kararda yer almayan kadro ve unvanlar için, ekli cetvellerde bulunan benzeri kadro ve unvanları dikkate alarak emsal kadro ve unvanlar tespit etmeye; il özel idareleri ve bunların kurdukları birlikler için İçişleri Bakanlığı, belediyeler ve bağlı idareleri ile belediyelerin kurdukları birlikler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aracılığıyla, diğer kamu kurum ve kuruluşlar için ise ilgili kurum veya kuruluşlarca doğrudan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığından alınacak görüş üzerine, Hazine ve Maliye Bakanlığı,yetkilidir." Bu Karar 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

İŞTE DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR

Memurların zam ve tazminat kararnamesi yayımlandıİki değişiklik var...
Kapsam ve dayanak

MADDE 1 - (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile aynı Kanunun ek geçici 9 uncu maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara, bu Kanunun 152 nci maddesine göre 2006 yılında;

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN KARAR İÇİN TIKLAYIN

a) Ödenecek “İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı”, bu Karara ekli I sayılı Cetvelde,

b) Ödenecek “Özel Hizmet Tazminatı”, bu Karara ekli II sayılı Cetvelde,

c) Ödenecek “Diğer Tazminatlar”, bu Karara ekli III sayılı Cetvelde,

ç) Teknik ve sağlık hizmetler sınıflarına dahil kadrolarda bulunan personele, bazı yörelerde verilecek ek zam ve tazminatların belirlenmesinde esas alınacak yerleşim birimleri “Kalkınmada Öncelikli Yörelerin Dereceleri” başlığı ile, bu Karara ekli IV sayılı Cetvelde,

d) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki ve Teknik Okul ve Kurumlardan, ilave Eğitim-Öğretim Tazminatı ödenecek olanların listesi, bu Karara ekli V sayılı Cetvelde, gösterilmiştir.

Parasal tutarlar ve kesintiler

MADDE 2 - (1) Bu Karara ekli I, II ve III sayılı cetvellerdeki zam puanları ile tazminat oranlarının ödemeye esas olacak parasal tutarlara çevrilmesinde aşağıdaki usuller uygulanır:

a) I sayılı Cetvelde yer alan zamların miktarı, Cetvelde gösterilen puanların yan ödeme katsayısı ile çarpılması suretiyle belirlenir. Bu şekilde bulunacak miktarlardan damga vergisi ve gelir vergisi kesilir.

b) II ve III sayılı cetvellerde yer alan tazminatların miktarı, en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil), cetvellerde gösterilen oranların uygulanması suretiyle belirlenir. Bu suretle belirlenecek miktarlar, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.

c) II ve III sayılı cetvellere göre ödemeye esas olacak tazminatların oranları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Zam ve tazminatlar” başlıklı 152 nci maddesinde sınıf, derece, unvan ve öğrenim durumu itibarıyla yer alan üst sınırları hiçbir şekilde geçemez.

Esas alınacak sınıf, kariyer, kadro ve görev unvanları

MADDE 3 - (1) a) I sayılı Cetvelin (A), (D), (E), (F), (G) ve (H) bölümlerinde yer alan zamlar ile II sayılı Cetvelin (A), (B) ve (D) bölümlerinde yer alan özel hizmet tazminatının ödenmesinde;

1) Kurumların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinde yer alan kadro unvanları,

2) Kamu iktisadi teşebbüslerinin 233 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere göre tespit olunan kadro unvanları,

3) (1) ve (2) numaralı alt bentler dışında kalan çeşitli mevzuat hükümlerine göre verilmiş unvanlı ve unvansız kadrolarda, kadro veya görev unvanları,

b) I sayılı Cetvelin (B) ve (C) bölümlerinde yer alan zamlar ile II sayılı Cetvelin (C), (E) ve (F) bölümlerinde yer alan özel hizmet tazminatının ödenmesinde, anılan bölümlerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, personelin işgal ettiği kadronun sınıfı ve kariyeri,

c) III sayılı Cetvelde yer alan diğer tazminatların ödenmesinde Cetveldeki düzenlemeler, esas alınır.

Bazı özel durumlara ilişkin esaslar

MADDE 4 - (1) Bu Karara ekli I, II ve III sayılı cetvellerde yer alan zam ve tazminatların ödenmesinde aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Ödenecek İş Güçlüğü Zammı, II sayılı Cetvelin “A- Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri Bölümü”nün 1 inci, 2 nci ve 3 üncü grubunda sayılanlar ile Valiler hariç, ayda (1200) puanı; ödenecek İş Riski Zammı, yer altı maden ocaklarında çalışanlar, I sayılı Cetvelin (C) Bölümünün 5 inci sırası, 6 ncı sırasında sayılan Veteriner Sağlık Teknikerleri ve Veteriner Sağlık Teknisyenleri hariç, ayda (1000) puanı; ödenecek Temininde Güçlük Zammı, I sayılı Cetvelin “A-Genel İdare Hizmetleri Bölümü”nün 1 inci, 2 nci ve 16 ncı sırası ile Dip Not 3/d sırasında sayılanlar, “H-Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Bölümü”nün 1 inci sırasında belirtilen unvan, IV sayılı Cetvelde belirtilen kalkınmada öncelikli yörelerde çalışanlar, “C-Sağlık Hizmetleri Bölümü”nün Dip Not 2 nci sırasına göre ve “H-Emniyet Genel Müdürlüğü Bölümü”nün Dip Not 2 nci sırasına göre ek temininde güçlük zammı alanlar hariç, ayda (1800) puanı; ödenecek Mali Sorumluluk Zammı, ayda (700) puanı hiçbir şekilde geçemez.

b) Bu Karar kapsamına dahil personelin ödemeye esas alınacak İş Güçlüğü Zammı, kadro unvanlarının I sayılı Cetvelde yer alıp almadığına bakılmaksızın (500) puandan az olamaz (İlave olarak verilen İş Güçlüğü Zammı puanları hariç).

c) I sayılı Cetvelin kurumsal listelerinde görev unvanları sayılanlara, listelerinin metninde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, sadece kurumsal listelerde tespit edilen puanlar üzerinden ödeme yapılır.

ç) Asli görevleri yanında kendilerine 657 sayılı Kanunun 88 inci maddesine göre “ikinci görev” verilenlere, her iki göreve ait aynı cins zamlardan miktarı fazla olanlar ile farklı cinsteki zamlar ödenir.

d) Hizmetin niteliği itibarıyla II sayılı Cetvelin farklı bölümlerine göre birden fazla özel hizmet tazminatı verilmesi öngörülen durumlarda, bunlardan oranı fazla olan ödenir.

e) Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez.

f) Eğitim-Öğretim Tazminatı, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında öğretmen kadrosunda fiilen öğretmenlik yapanlar ve bu kadroda olup cezaevi okullarında çalışanlar ile bunlardan okul müdürü, okul müdür başyardımcısı, okul müdür yardımcısı, yönetici ve eğitim uzmanı olarak görevlendirilenlere ödenir.

g) Kurumlar; mali imkanlarını, hizmetin gereklerini ve personelin görevi yerine getirmesindeki başarı derecesini göz önünde bulundurarak, bu Karara ekli cetvellerde gösterilenlerin altında bir puan veya oran tespit etmeye yetkilidirler. Ancak, bu şekilde ödeme yapılabilmesi için, tespit edilecek puan ve oranların, 5 inci maddeye göre düzenlenecek ve kontrol edilecek cetvellerde, gerekçesiyle beraber gösterilmesi zorunludur.

ğ) 657 sayılı Kanunun 69 uncu maddesi uyarınca zam ve tazminat ödenebilmesi için, atamanın bu maddeye göre yapıldığının ve anılan madde uyarınca aranan hizmet gerekçesinin atama onayında belirtilmiş olması zorunludur. Kazanılmış hak aylık derecesinin üstü, eşiti veya ikiden fazla alt dereceli kadrolara atananlara anılan maddeye göre zam ve tazminat ödenmez.

Cetvellerin kontrol, onay ve dağıtım usulü

MADDE 5 - (1) Bu Karara ekli I, II ve III sayılı cetvellerde yer alan zam ve tazminatlar, aşağıda belirtilen usule göre hazırlanarak, belirtilen merciler tarafından kontrol edilen cetvellere ve dağılım listelerine göre ödenir.

(2) Her kurum, bu Karara göre ödeme yapılacak personelinin kadro veya görev unvanlarını, sınıflarını, derecelerini, sayılarını, hizmet yerlerini ve bunlara uygun olarak ödenecek zam ve tazminatların miktarlarını serbest kadrolar esas alınmak suretiyle hazırlanan I, II ve III sayılı cetvellerde gösterir.

(3) Kurumların ilgili birimlerince hazırlanan bu cetvellerden;

a) İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile birlikler tarafından hazırlananlar, il özel idarelerinde Vali, belediyelerde Belediye Başkanı tarafından onaylandıktan sonra Valiliklere,

b) Kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından hazırlananlar, ilgili Bakan tarafından onaylandıktan sonra Devlet Personel Başkanlığına,

c) Bakanlıklar, (a) ve (b) bentlerinde belirtilenler dışındaki bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile üniversiteler tarafından hazırlananlar, strateji geliştirme başkanlığına/daire başkanlığına/müdürlüğüne veya mali hizmetlerin yürütüldüğü birime,

kontrol edilmek üzere gönderilir.

(4) Cetvellerin, bu Kararın yayımı tarihinden itibaren 1 ay içinde kontrol edilmesini teminen anılan kurum veya birimlere gönderilmesi zorunludur.

(5) Üçüncü fıkranın (c) bendinde belirtilen kurum ve kuruluşlarda, strateji geliştirme başkanlığı/daire başkanlığı/müdürlüğü veya mali hizmetlerin yürütüldüğü birim tarafından yapılan kontrol sonucunda uygun görülen ana cetveller üst yönetici tarafından en geç 5 iş günü içinde onaylanarak uygulamaya konulur.

(6) Kurumlar, serbest kadro üzerinden kontrol ettirdikleri ana cetvelleri esas alarak; kurumun teşkilat yapısına göre birimlerin, bölgelerin, illerin ve ilçelerin personel durumunu (sınıf, kadro, sayı, kariyer ve dereceler itibarıyla) göz önünde tutarak her birim, bölge, il ve ilçe için ayrı ayrı dağılım listeleri düzenler. Dağılım listelerinde, büyük proje için ek özel hizmet tazminatından yararlanacak personel, her birim, bölge, il ve ilçe itibarıyla unvan ve sayı bazında ayrıca belirtilir.

(7) Üçüncü fıkranın (c) bendinde belirtilen kurum ve kuruluşlarda her birim, bölge, il ve ilçe için ayrı ayrı düzenlenen dağılım listeleri, strateji geliştirme başkanlığı/daire başkanlığı/müdürlüğü veya mali hizmetlerin yürütüldüğü birim tarafından 10 iş günü içinde ayrıca kontrol edilir.

(8) Düzenlenen bu dağılım listeleri, kontrol edilen ana cetveller ile birlikte kurumlarca, teşkilat yapılarına uygun olarak birimlerine, bölgelerine, il ve ilçelere, ilgili muhasebe birimlerine, ilgisine göre Sayıştay Başkanlığına veya Yüksek Denetleme Kuruluna kontrol veya onay işlemlerinin tamamlanmasından itibaren 1 ay içinde gönderilir.

(9) Zam ve tazminat ödemeleri, bu Karar hükümleri ve ekli cetveller esas alınarak, yukarıdaki usule göre kontrol edilen ana cetveller ile eki dağılım listelerine göre yapılır. Yukarıda sözü edilen 1 aylık kontrol ve kontrolü izleyen 1 aylık dağıtım süresi içinde yapılacak ödemelerden harcama yetkilileri sorumludur.

(10) Kontrol işlemi serbest kadro üzerinden ve yılda bir defa yapılır. Serbest bırakılan ve yeni ihdas edilen kadrolar hariç, yıl içindeki değişiklikler kontrole tabi değildir.

Görevin fiilen yapılması

MADDE 6 - (1) Zam ve tazminatların ödenebilmesi için, I, II ve III sayılı cetvellerde gösterilen personelin, kadro unvanı ile kariyer ve yürüttüğü görevin gerektirdiği hizmetleri kanunların öngördüğü durumlar saklı kalmak üzere fiilen yapması zorunludur.

Bölgelere göre verilecek ek özel hizmet tazminatı

MADDE 7 - (1) Teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına dahil kadrolarda bulunan ve ekli IV sayılı Cetvelde gösterilen yerleşim birimlerine sürekli görevle atananlara, bu yerlerde fiilen çalıştıkları sürece, ekli II sayılı Cetvelin (E) ve (F) bölümlerinde bölgeler itibarıyla belirlenen özel hizmet tazminatı oranları ek olarak ödenir ve bu ek tazminatın ödenmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Fiilen bölgede çalışılan süre, göreve başlama ile görevden ayrılma tarihleri arasında geçen süre olup, bu süreye;

1) Mehil müddeti,

2) Hizmet içi eğitim, seminer, kurs ve geçici görevle bölge dışında 10 günden fazla bir süre ile görevlendirme hallerinde, bu sürelerin tamamı; 10 gün ve daha kısa süreli görevlendirmelerin toplamının bir yılda 30 günü aşması halinde ise aşan kısmı,

3) Hastalık izni, istirahat ve hava değişimi süreleri (görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı olduğunun amirlerince onaylanması şartıyla hastalanan, yaralanan, kazaya uğrayan ve sakatlananların tedavi ve hastalık izni süreleri hariç),

4) Mazeret izinleri,

5) Yurt dışı geçici görevlendirme süreleri,

6) Görevden uzaklaştırılma, gözaltına alınma, açığa alınma ve tutuklanma süreleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personele disiplin amirlerince veya disiplin mahkemelerince verilen oda hapsi süreleri (Bunlar hakkındaki kamu davasının düşmesi, ortadan kaldırılması, yargılamanın men’ine veya beraatine karar verilmesi hallerinde geriye dönük olarak bu süreler için ödeme yapılmaz),

dahil değildir.

b) Ek özel hizmet tazminatı esas olarak, personelin asli görev yerine göre tespit edilir. Ancak kesintisiz 15 günden, kesintili olarak da bir yılda 3 aydan fazla bir süre ile bölge içinde fakat memuriyet mahalli dışında görevlendirilenlerin, geçici görev sürelerinin söz konusu süreleri aşan kısmına, geçici görev mahalli için öngörülen oranlar üzerinden ödeme yapılır. 3 güne kadar olan geçici görevler, bu bentte belirtilen sürelerin hesabında dikkate alınmaz.

c) Sağlık Hizmetleri Sınıfı personeli için “köy ve diğer yerleşim birimleri”nde ödenecek ek özel hizmet tazminatı hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır.

ç) Asli görev yerleri IV sayılı Cetvel kapsamı dışında bulunanlardan, bu Cetvel kapsamındaki yerleşim birimlerine vekaleten atananlara veya geçici olarak görevlendirilenlere, bu görevlerinden dolayı anılan Cetvelde yer alan bölgeler için öngörülen ek özel hizmet tazminatı ödenmez.

Hastalık izni

MADDE 8 - (1) Sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri ile kanser, verem, akıl hastalığı, şeker hastalığı ve açık kalp ameliyatı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri ve hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri tedavi süreleri hariç olmak üzere, bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan günlere isabet eden zam ve tazminatlar %25 eksik ödenir.

Vekalet

MADDE 9 - (1) 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca;

a) 1) Kurumlarınca bir göreve kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet ettirilenlere;

aa) Vekaletin, 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine binaen yapılması ve bu hususun onayda belirtilmiş olması,

bb) Vekaletin, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için ilgili Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi,

cc) Vekillerin, genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) bir arada taşımaları,

kaydıyla; vekalet ettikleri kadro veya görevler için bu Karar uyarınca öngörülen zam ve tazminatların toplam net tutarının, asli kadro veya görevleri karşılığında fiilen aldıkları zam ve tazminatların toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark; 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve vekalet görevinin fiilen yapıldığı sürece ödenir.

2) aa) Esas ve usule ilişkin olarak yukarıda belirtilen şartları bir arada taşımayanlara,

bb) Mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, geçici görev, vekalet, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmetiçi eğitim, kurs veya seminer nedeniyle görevlerinden ayrılanlara vekalet edenlere,

cc) Vekaletleri esnasında yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, vekalet görevine ilişkin olmayan geçici görev, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmetiçi eğitim, kurs, seminer ve benzeri nedenlerle vekalet görevine ara verenlere (ara verdikleri günler için),

çç) Diğer personel kanunlarına tabi olanlardan bu Kararname uyarınca zam ve tazminat ödenmesi öngörülen kadro veya görevlere vekalet edenlere,

dd) Kurumların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinde kadrosu bulunmayan okul müdürlüğü, okul müdür başyardımcılığı ve okul müdür yardımcılığı görevlerini yürütenlere,

ee) Bu Kararname uyarınca zam ve tazminat ödenmesi öngörülen kadro veya görevlere vekalet eden her statüdeki sözleşmeli personele (6/2/1997 tarihli ve 97/9021 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki kadro karşılığı sözleşmeli personel hariç),

vekalet nedeniyle öngörülen zam ve tazminatlar ödenmez.

b) Bir göreve açıktan vekalet edenlere, bu göreve ait zam ve tazminatlar, 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın vekalet aylığıyla birlikte ödenir.

Kazanılmış hak aylık dereceleri kadro derecelerinin üzerinde bulunanlar

MADDE 10 - (1) Kanun ve kanun hükmünde kararnamelerle bir derece verilenler ile kazanılmış hak aylık dereceleri 657 sayılı Kanun hükümleri uyarınca kadro derecelerinin üzerine yükseltilenlerin zam ve tazminatları; bulundukları kurumda, yükselinen derecede kendi kadro unvanlarıyla aynı adı taşıyan kadroların dereceleri için öngörülen puan ve oranlar esas alınarak ödenir. Aylıklarının yükseltildiği derecede, 190 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere ekli kurumlarına ait cetvellerde kendi kadro unvanlarıyla aynı adı taşıyan kadro unvanı bulunmayanlara, bulundukları kadro derecelerinin karşılığı olan zam ve tazminatların ödenmesine devam olunur.

Ödeme yapılmayacak haller

MADDE 11 – (1) Bu Karara ekli I sayılı Cetvelde ve bu Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkranın (b) bendinde yer alan zamlar ile II ve III sayılı Cetvellerde yer alan tazminatlar;

a) Her statüdeki sözleşmeli personele (6/2/1997 tarihli ve 97/9021 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı saklı kalmak üzere),

b) Yurtdışına sürekli görevle atananlara (kendilerine yurtdışı aylığı ödendiği sürece),

c) 657 sayılı Kanun ile bu Kanunun ek geçici 9 uncu maddesi kapsamına girmeyenlere (Hakim ve Savcı adayları dahil), ödenmez.

(2) a) Asli görevleri yanında kendilerine 657 sayılı Kanunun 88 inci maddesine göre “ikinci görev” verilenlere ikinci göreve ilişkin özel hizmet tazminatı,

b) İlköğretim müfettiş ve müfettiş yardımcılarına, okul ve kurumlarda genel idare hizmetleri sınıfındaki kadrolara atanan yöneticilere, kreş ve gündüz bakımevlerinde görev yapanlara eğitim-öğretim tazminatı,

c) Kurul Başkanı kadrosunda bulunanlara denetim tazminatı,

ç) Mesleklerini serbest olarak icra etmek üzere muayenehane veya laboratuar açanlara; özel hastane, muayenehane, poliklinik, laboratuar, okul, öğrenci etüt merkezi ve kurs gibi yerlerde çalışanlara; 4857 sayılı İş Kanununa göre işyeri hekimi olarak görev yapanlara, iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamları,

ödenmez.

(3) III sayılı Cetvel kapsamında düzenlenen tazminatlardan yararlananlara (II sayılı Cetvelin (E) bölümünün 7 nci sırası, III sayılı Cetvelin (E) Bölümü, (B) Bölümünün (d) bendi ile (F) Bölümünün 2 nci sırasından faydalananlar hariç), ayrıca özel hizmet tazminatı verilmez.

Şahsa bağlı hak ve kadro

MADDE 12 – (1) Yeniden teşkilatlanma ve kadro düzenlemeleri sonucunda Şahsa Bağlı Kadro Cetvellerinde unvanları gösterilenlere, bu Kararda kadroları için öngörülen zam ve tazminatlar ödenir.

(2) Yeniden teşkilatlanma ve özelleştirmeye ilişkin kanun ve kanun hükmünde kararnameler gereğince şahsa bağlı haktan yararlananlara, ilgili mevzuatları uyarınca şahsa bağlı hak uygulaması sona erinceye kadar, bulundukları yeni kadrolarına ait zam ve tazminatlar ödenmez.

Tereddütlerin giderilmesi ile emsal kadro ve unvan tespiti

MADDE 13 - (1) Zam ve tazminatların ödenmesine esas olmak üzere;

a) Bu Karar ve eki cetvellerin uygulanmasından doğacak her türlü sorunu çözüme bağlamaya Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine, Maliye Bakanlığı,

b) Bu Kararda yer almayan kadro ve unvanlar için, ekli cetvellerde bulunan benzeri kadro ve unvanları dikkate alarak emsal kadro ve unvanlar tespit etmeye; mahalli idareler için İçişleri Bakanlığı aracılığıyla, diğer kurum veya kuruluşlar için ise ilgili kurum veya kuruluşlarca doğrudan, Devlet Personel Başkanlığından alınacak görüş üzerine Maliye Bakanlığı,

yetkilidir.

Aylığa ilişkin hükümlerin uygulanması

MADDE 14 - (1) Bu zam ve tazminatlar; vekalet ve ikinci görev halleri, teknik personele büyük proje ve açık mahallerde çalışmanın karşılığı yapılan ödemeler ile kıst olarak yapılması gereken ödemeler hariç, aybaşında aylıkla birlikte peşin ödenir.

(2) Zam ve tazminatların hak edilmesinde ve ödenmesinde, bu Karar ve eki cetvellerde hüküm bulunmayan hallerde aylığa ilişkin hükümler uygulanır.

2005/8501 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının kısmen uygulanması

MADDE 15- (1) 2005 yılında ne miktarda zam ve tazminat verileceğine ilişkin olarak 14/2/2005 tarihli ve 2005/8501 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Karar’ın eki II sayılı Cetvelin (E) ve (F) Bölümleri ile III sayılı Cetvelin (B) ve (C) Bölümlerinin uygulanmasına 15/4/2006 tarihine kadar devam edilir.

Yürürlük

MADDE 16 - (1) Bu Karar ve eki cetvellerin;

a) II sayılı Cetvelin (E) ve (F) Bölümleri ile III sayılı Cetvelin (B) ve (C) Bölümleri 15/4/2006 tarihinde,

b) Diğer hükümleri 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 - (1) Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

I SAYILI CETVEL

İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı

GENEL İDARE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

İş İş Tem. Mali

Güçlüğü Riski Güçlük Sorum.

S. No KADRO (GÖREV) UNVANIZammıZammıZammıZammı

1 Müsteşar:

a) Başbakanlık Müsteşarı...................................... : 2000 - 2500 -

b) Diğerleri............................................................ : 1800 - 2200 -

2 Avrupa Birliği Genel Sekreteri…………………….... : 1800 - 2200 -

3 Müsteşar Yardımcısı:

a) Başbakanlık....................................................... : 1200 - 1600 -

b) Diğerleri............................................................ : 975 - 975 -

4 Müşavir:

a) Başbakan Müşaviri............................................ : 975 - 975 -

b) Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık Müşaviri.. : 950 - 750 -

5 Kurul Başkanı:

a) Bakanlık ve Müsteşarlık................................... : 975 - 975 -

b) Diğerleri............................................................ : 800 - 900 -

6 Genel Müdür, Strateji Geliştirme Başkanı,

Avrupa Birliği Genel Sekreter Yard………………… : 975 - 975

7 Genel Müdür Yardımcısı, Yüksek Fen Kurulu Üyesi

Kadrolu Yönetim Kurulu Üyesi……………….…….. : 800 - 900 -

8 Daire Başkanı.............................................................. : 800 - 900 -

9 Hukuk Müşavirliği:

a) 1. Hukuk Müşaviri............................................ : 975 - 800 -

b) Diğerleri............................................................ : 800 - 750 -

c) Raportör (Hukuk Fakültesi Mezunu)................ : 650 - 300 -

10 Avukat......................................................................... : 800 750 -

11 a) Savunma Sekreteri:

- Başbakanlıkta (Merkez Teşkilatı)....................... : 800 - 900 -

- Bakanlıklarda...................................................... : 800 - 800 -

- Diğer Yerlerde.................................................... : 800 - 500 -

b) Savunma Uzmanı, Sivil Savunma Uzmanı............. : 650 - 450 -

12 Müşavir, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri............... : 725 - - -

13 Bölge Başmüdürü, Başmüdür, Bölge Müdürü............ : 850 - 550 -

14 13 üncü sırada sayılanların yardımcıları..................... : 650 - 500 -

15 Fen ve Tetkik Kurulu Başkan ve Üyeleri.................... : 650 - 500 -

16 Bilgi İşlem:

a) BİM Müdürü, BİM Şube Müdürü..................... : 800 - 900 -

b) BİM Müdür Yardımcısı..................................... : 750 - 800 -

c) Çözümleyici, Programcı.................................... : 750 - 650 -

d) Çözümleyici Yardımcısı, Programcı Yard........ : 750 - 500 -

e) Bilgisayar İşletmeni........................................... : 750 - 250 -

17 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni.......................... : 750 - 250 -

18 Fabrika, Kombina, İşletme:

a) Müdür................................................................ : 800 - 650 -

b) Müdür Yardımcısı............................................. : 650 - 500 -

19 Özel Kalem Müdürü:

a) Başbakanlıkta.................................................... : 975 - 975 -

b) Bakanlıklarda (Devlet Bakanlıkları dahil)........ : 800 - 900 -

20 YÖK Genel Sekreteri.................................................. : 975 - 975 -

21 Üniversitelerarası Kurul, ÖSYM ve Üniversite Genel

Sekreteri...................................................................... : 800 - 900 -

22 Fakülte, Yüksekokul, Enstitü Sekreteri, TODAİE

Genel Sekreteri, Türkiye Adalet Akademisi Gen.Sek. : 600 - 700 -

23 a) 20 ve 21 inci sıralarda sayılanların Yardımcıları.... : 800 - 900 -

b) Yüksek Hakem Kurulu Genel Sekreteri................. : 800 - 700 -

24 a) İl Müdürü, Özel Çevre Koruma Müdürü................ : 700 - 700 -

b) Bunların Yardımcıları............................................. : 600 - 600 -

25 Şube Müdürü, Müdür, APK Uzmanı, Avrupa Birliği

Uzmanı:

a) Kadro derecesi (1-4) olan.................................. : 600 - 500 -

b) Diğerleri............................................................ : 550 - 400 -

c) Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı.................... : 500 - 300 -

26 Uzman, Araştırmacı, Aktüer:

a) Kadro derecesi (1-4) olan.................................. : 600 - 300 -

b) Diğerleri............................................................ : 550 - 300 -

c) Uzman Yardımcısı............................................ : 525 - 150 -

27 a) Müdür Yardımcısı................................................... : 550 - 200 -

b) Şef, Koruma ve Güvenlik Amiri.............................     :     500           -        200          -

28 Kütüphaneci (Fakültelerin Kütüphanecilik bölümün-

den mezun olanlar)...................................................... : 500 - 400 -

29 Tercüman, Mütercim................................................... : 500 - 500 -

30 İnfaz ve Koruma Başmemuru..................................... : 700 600 600 -

31 İnfaz ve Koruma Memuru........................................... : 600 600 500 -

32 Her Derece Yargı Organları ve Seçim Kurullarında

Görevli:

a) Müdür:

- Kadro derecesi (1-2) olan.................................... : 900 - 900 -

- Kadro derecesi (3-4) olan.................................... : 900 - 800 - - Diğerleri.............................................................. : 800 - 750 -

b) Şef, Zabıt Katibi...................................................... : 700 - 600 -

33 Gişe Memuru (Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet

Köprüleri ve Otoyollarda)........................................... : 500 500 - 700

34 İtfaiye Teşkilatı:

a) Müdür Yardımcısı, Grup Amiri.............................. : 500 - 200 -

b) Amir, İtfaiyeci, Başçavuş, Çavuş, Onbaşı, Er,

Operatör, Şoför............................................................ : 500 200 - -

35 Veznedar, Tahsildar.................................................... : 500 - - 700

36 Sayıştay’a hesap vermekle yükümlü:

a) Döner Sermaye Merkez Müdürü, Döner Sermaye

İşletme Müdürü, Döner Sermaye Saymanı, Fon Say-

manı, Sayman.............................................................. : 600 - 300 400

b) Ayniyat Saymanı, Muhasebeci, Döner Sermaye

İşletmelerinde ve Fonlarda Sayman olarak görevlen-

dirilenler...................................................................... : 500 - - 375

37 Ambar Memuru, Depo Memuru................................. : 500 - - 575

38 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi,

Koruma Amir Yardımcısı, Koruma Memuru............. : 500 175 - -

NOT:

1- Bu bölümde yer alan görev unvanları Genel İdare Hizmetleri Sınıfı dışındaki sınıflarda yer alsa dahi bunlara bu bölümdeki zamlar ödenir.

2- Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bağımsız Genel Müdürlük Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları; Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları ve Uzman Yardımcıları; İç Denetçiler; Sigorta Denetleme Uzmanları ve Yardımcıları, Aktüer ve Yardımcıları; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş ve İş Güvenliği Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları; Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO-POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları; Bakanlıklar, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Gümrük Müsteşarlığı merkez teşkilatına dahil Kontrolörler ve Stajyer Kontrolörler; İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri ve Dernekler Denetçi Yardımcıları; Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları; İlköğretim Müfettişleri ve Müfettiş Yardımcıları; Belediye Müfettişleri ve Müfettiş Yardımcıları; Maliye Bakanlığı Muhasebe, Vergi ve Milli Emlak Denetmenleri, Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri, Bağ-Kur Denetmenleri, Tapu ve Kadastro Denetmenleri ve bunların yardımcıları; yüksekokul mezunu olmak şartı ile Belediye İktisat Müfettişleri ve Büyükşehir Belediyeleri Hesap İşleri Murakıplarından;

a) Türkiye düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine sahip olup,

- Kadro derecesi (1-4) olanlara 1800

- Kadro derecesi (5) ve daha aşağı olanlara 1500

- Yardımcı ve Stajyerlere 800

b) Bölge ve İl düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine sahip olup,

- Kadro derecesi (1-4) olanlara 1350

- Kadro derecesi (5) ve daha aşağı olanlara 1050

- Yardımcı, Stajyer veya aday durumunda olanlara 600

puan Temininde Güçlük Zammı verilir.

Bunlara (a) ve (b) fıkralarına göre verilen Temininde Güçlük Zammı puanının %50’si oranında İş Güçlüğü Zammı ayrıca ödenir.

3-a) 16/a sırasında sayılanlara (1300), 16/b ve c sıralarında sayılanlara (1100), 16/d ve e sıralarında sayılanlara ise (750) puana kadar Temininde Güçlük Zammı,

b) 17 nci sırada sayılanlara (750) puana kadar Temininde Güçlük Zammı,

c) 16 ve 17 nci sırada sayılanlara (500) puana kadar İş Riski Zammı,

kadro unvanları ile ilgili görevleri fiilen yaptıkları sürece ayrıca verilebilir.

d) Uzman, Uzman Yardımcısı, Şef ve Amir kadrolarında bulunanlardan daha önce 16/c, d ve e sıraları ile 17 nci sırada sayılan kadrolarda bulunmuş olup aynı görevi yapmaya devam edenlere belirtilen sıralar ile dipnotun (a), (b) ve (c) sıralarında sayılan puanlar verilebilir.

TEKNİK HİZMETLER BÖLÜMÜ

İş İş Tem. Mali

Güçlüğü Riski Güçlük Sorum.

S. NoKADRO (GÖREV) UNVANI VE KARİYER Zammı ZammıZammıZammı

Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında bulunanlardan;

1 Başmühendis, Başmimarlara....................................... : 1025 - 1400 -

2 En az dört yıllık yükseköğrenim görmüş yüksek mü-

hendis, mühendis, yüksek mimar, mimar ve şehir

plancılarına kendi ihtisas dallarında;

a) 5 yıla kadar hizmeti olanlara............................. : 800 - 975 -

b) 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara.................. : 800 - 1400 -

3 En az dört yıllık yükseköğrenim görmüş jeolog, hid-

rolog, bölge plancısı, hidrojeolog, jeofizikçi, fizikçi,

kimyager, jeomorfolog, istatistikçi, arkeolog, mate-

matikçi, astronom, tütün eksperi olanlarla,

29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı Kanuna göre teknik

öğretmen unvanı alanlardan kendi ihtisas dallarında;

a) 5 yıla kadar hizmeti olanlara............................. : 775 - 975 -

b) 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara.................. : 775 - 1400 -

4 En az dört yıllık mesleki teknik öğrenim görmüş diğer

personelden kendi ihtisas dallarında;

a) 5 yıla kadar hizmeti olanlara............................. : 700 - 975 -

b) 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara.................. : 700 - 1400 -

5 En az iki yıl süreli mesleki teknik yükseköğrenim

görmüş yüksek teknikerler ve teknikerler ile tütün

eksperleri, prospektörlerden kendi ihtisas dallarında;

a) 5 yıla kadar hizmeti olanlara............................. : 650 - 975 -

b) 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara.................. : 650 - 1400 -

6 Lise üzerine en az 2 yıl mesleki teknik öğrenim veya

Mesleki teknik kurs görenler, Fen Memurları, Devlet

Güzel Sanatlar Akademisi, Tatbiki Güzel Sanatlar

Yüksekokulu mezunlarından kendi ihtisas dallarında;

a) 5 yıla kadar hizmeti olanlara............................. : 600 - 525 -

b) 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara.................. : 600 - 850 -

7 Lise dengi mesleki teknik okul mezunlarından kendi

ihtisas dallarında;

a) 5 yıla kadar hizmeti olanlara............................. : 525 - 425 -

b) 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara.................. : 525 - 525 -

8 Kadroları bu sınıfa dahil diğer personelden kendi ih-

tisas dallarında;

a) 5 yıla kadar hizmeti olanlara............................. : 500 - 425 -

b) 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara.................. : 500 - 525 -

NOT: 1- Yukarıdaki temininde güçlük zamlarının ödenmesinde “kendi ihtisas dallarındaki hizmet süresi”nin belirlenmesinde (31/12/2003 tarihi itibarıyla “5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlar” sırasından faydalananlar hariç), teknik hizmetler sınıfında geçirilen süreler esas alınır. Bu Cetvelin (H) Kurumsal Bölümünden hizmet yılı esasına göre ödenen temininde güçlük zamları hakkında da bu hüküm uygulanır.

2- Kadroları teknik hizmetler sınıfında bulunan personelden;

a) Radyoaktif ve zehirli maddelerle çalışanlara, 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesinden yararlandıklarını belgelemeleri şartı ile, 250 puan,

b) Açık maden ocaklarında çalışanlara, 400 puan,

c) Yer altı maden ocaklarında fiilen günde 3 saatten aşağı olmamak üzere çalışanlara, ayda 1000 puanı geçmemek üzere her gün için, 50 puan,

d) Ünitesinin gücü 150.000 KW’tan küçük olmayan üretim santralleri, 100.000 KW’lik transformatör merkezleri ve 380.000 Volt’luk enerji nakil hatlarında inşa, tevsi, işletme mahallerinde fiilen çalışanlara, 500 puan,

e) Patlayıcı madde, patlayıcı madde ile yapılan mühimmat, asit, kok üretimi, imalat, deneme ve imha işlemlerinde, yüksek fırın veya maden izabesi, dökümhane, haddehane, elektrolizhane, filotasyon, konsantrasyon, çelikhane ve tünel inşaatlarında sürekli olarak çalışanlara, 325 puan,

iş riski zammı puanları ilave olarak verilebilir.

(c) bendine göre iş riski zammı ödenenlere, (a), (b), (d) ve (e) bentlerine göre ayrıca iş riski zammı ödenmez.

3- Bu bölümün 1, 2 ve 3 No’lu sıra numaralarında sayılan kariyerler ile yüksek tekniker, tekniker ve tütün eksperi kariyerlerini haiz olanlardan;

a) Genel İdare Hizmetleri Bölümünün 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26 ve 27/a, (F) Bölümünün 3, 4, 5, 6, 7, 9 ve (G) Bölümünün B/1, 2, 3, 4 üncü sıra numaralarında yazılı olan görev unvanlarını işgal edenlere 1400 puan temininde güçlük zammı,

b) Ekli IV sayılı Cetvelde sayılan yerleşim birimlerine Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Müdür ve Müdür Yardımcısı olarak sürekli görevle atananlara 1250 puan daha temininde güçlük zammı,

bölümlerindeki puanlarına ilave olarak ayrıca ödenebilir.

Ancak kurumların sosyal işler, idari ve mali işler, personel, özlük, dış ilişkiler, donatım, levazım ve benzeri her türlü destek ve yardımcı hizmet birimlerinde çalışanlara (a) ve (b) sıralarında öngörülen ilave temininde güçlük zammı ödenmez.

4- 4 yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenim kurumlarının istatistik bölümlerinden mezun olanlar, istatistik alanına giren konulardan birinde master ya da doktora yapmış olanlar ve Devlet İstatistik Enstitüsü Eğitim Merkezini bitirerek “Lisans Sonrası İstatistik Sertifikası” alanlardan; 31/12/2003 tarihinden önce Teknik Hizmetler Sınıfında istatistikçi kadrosunda görev almış veya yine bu tarihten önce yukarıdaki dipnot 3 üncü sırada sayılan kadrolara atanmış olup da, bu tarihe kadar istatistikçi gibi zam ve tazminat alanlar; istatistikçi kadrosuna atanıp atanamadıklarına bakılmaksızın, bu Kararda yer alan zam ve tazminatların ödenmesi yönünden istatistikçi kabul edilir. Ancak 15/1/2004 tarihine kadar istatistikçiler için öngörülen zam ve tazminatları almamış olanlardan, 657 sayılı Kanun uyarınca istatistikçi kadrosuna atanamayacak durumda olanlara, istatistikçiler gibi veya bu kariyerden dolayı zam ve tazminat ödenmez.

SAĞLIK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

İş İş Tem. Mali

Güçlüğü Riski Güçlük Sorum.

S. No KADRO (GÖREV) UNVANI VE KARİYERZammıZammıZammıZammı

1 a) Klinik Şefi.............................................................. : 900 500 1800 -

b) Klinik Şef Yardımcısı............................................. : 850 500 1700 -

c) Başasistan................................................................ : 825 500 1650 -

d) Uzman Tabip.......................................................... : 800 500 1600 -

e) Asistan Tabip.......................................................... : 800 500 1300 -

f) Pratisyen Tabip........................................................ : 800 500 1200 -

g) Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda

bu Tüzük hükümlerine göre uzmanlık belgesi

alanlarla, aynı dallarda doktora yapmış olanlar

(Bunlardan Sağlık Hizmetleri Sınıfı Asistan

kadrolarında olanlar dahil).......................................... : 800 500 1300 -

h) Diş Tabipleri........................................................... : 650 500 1100 -

2 Eczacı;

a) Yataklı tedavi kurumlarında.............................. : 650 500 800 -

b) Diğer yerlerde.................................................... : 600 500 700 -

3 Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunup da;

a) Mesleki sağlık yüksek öğrenim görmüş olanlar;

1- Yataklı tedavi kurumlarında ......................... : 600 500 600 -

2- Diğer yerlerde................................................. : 550 500 500 -

b) Lise dengi mesleki sağlık öğrenim görmüş

olanlar;

1- Yataklı tedavi kurumlarında ......................... : 550 500 200 -

2- Diğer yerlerde................................................. : 500 500 200 -

c) Diğer personel;

1- Yataklı tedavi kurumlarında ......................... : 550 500 - -

2- Diğer yerlerde................................................. : 500 500 - -

4 Teknisyen Yardımcısı................................................. : 500 500 - -

5 a) 6343 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca

çıkarılan yönetmelik esaslarına göre uzmanlık

sınavlarında başarı göstererek uzmanlık belgesine

sahip olan Uzman Veteriner Hekim........................... : 650 500 1800 -

b) Veteriner Hekim..................................................... : 550 500 1800 -

6 Hayvan Sağlık Memuru, Veteriner Sağlık Teknikeri,

Veteriner Sağlık Teknisyeni, meslek lisesi mezunu

Laborantlar;

a) Yükseköğrenimliler........................................... : 550 500 950 -

b) Diğerleri............................................................ : 550 500 875 -

7 Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı

(Merkez-Taşra); Bölge Laboratuarları; Kontrol,

Islah, Araştırma Enstitüleri ve Kurumları; Halk

Sağlığı Laboratuarları;

a) Başkan, Başkan Yardımcısı.............................. : 1000 500 1800 -

b) Müdür ve Müdür Yardımcısı (En az dört yıllık

mesleki sağlık yüksek öğrenim görmüş sağlık

personeli olması kaydıyla).................................... : 900 500 1300 -

c) Tabip, Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre

Uzman olanlar....................................................... : 900 500 1300 -

d) Kimyager, Bakteriyolog, Biyolog, Eczacı,

Tıbbi Teknolog...................................................... : 775 500 1125 -

e) Sağlık Memuru, Hemşire, Ebe, Sağlık Teknikeri,

Laboratuar Teknisyeni, Hemşire Yardımcısı, Laborant;

1-Mesleki sağlık yüksek öğrenim görmüş olanlar : 600 500 900 -

2-Diğerleri………………………………………. : 600 500 875 -

NOT:

1- Veteriner Hekim kökenli personelden;

a) Genel İdare Hizmetleri Bölümünün 1, 2, 3, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 18, 24, 25, 26 ve 27/a sıra numaraları ile (G) bölümünün B/6-(b) ve (c) sıra numaralarında sayılanlara 1400 puana kadar temininde güçlük zammı,

b) Ekli IV sayılı Cetvelde sayılan yerleşim birimlerine İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı, İlçe Müdürü, Şube Müdürü, Müdür ve Müdür Yardımcısı olarak sürekli görevle atananlara ayrıca 1250 puana kadar daha temininde güçlük zammı,

bölümlerindeki puanlarına ilaveten ödenebilir.

Ancak, kurumların sosyal işler, idari ve mali işler, personel, özlük, dış ilişkiler, donatım, bilgi işlem, levazım ve benzeri destek ve yardımcı hizmet birimlerinde çalışanlara bu puanlar verilmez.

2- Bu bölümün 1/a, b, c, d, e, f ve 7 nci sıralarında, Sağlık Bakanlığına ait kesimin 1 ve 2 nci sıralarında, “(G)-Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Bağlı Kuruluşları ile Birlikler” bölümünün B/6 sırasında, Adli Tıp Kurumuna ait kesimin 1 ve 2 nci sıralarında gösterilen personelden, tabip kökenli olanlara;

A) IV sayılı Cetvelde yer alan bölgelerden;

a) 1 inci bölgede çalışanlara............................... : 1600

b) 2 ve 3 üncü bölgelerde çalışanlara................. : 2000

c) 4 üncü bölgede çalışanlara............................. : 2500

d) 5, 6 ve 7 nci bölgelerde çalışanlara................ : 3000

B) IV sayılı Cetvelde sayılmayan kalkınmada

öncelikli yörelerde çalışanlara .............................. : 1500

puan ek temininde güçlük zammı verilebilir.

3- Bu bölümün 5 inci sırasında sayılan Uzman Veteriner Hekim ve Veteriner Hekimler, 6 ncı sırasında sayılan Veteriner Sağlık Teknikerlerine ve Veteriner Sağlık Teknisyenlerine (1500) puan iş riski zammı ilave olarak verilir.

EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

İş İş Tem. Mali

Güçlüğü Riski Güçlük Sorum.

S. No KADRO (GÖREV) UNVANIZammıZammıZammıZammı

1 Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve Yüksekokullarda:

a) Müdür................................................................ : 975 250 - - b) Müdür Yardımcısı............................................. : 925 250 - -

2 İlköğretim Okulları, Orta Dereceli Okullar, Mesleki ve

Teknik Okullar (Kurslar dahil), Azınlık Okulları,

Çıraklık Eğitim Merkezi, Rehberlik Merkezi, Halk

Eğitim Merkezinde:

a) Müdür................................................................ : 925 250 - - b) Müdür Yardımcısı............................................. : 900 250 - -

3 Mesleki Teknik Okullarda:

Bölüm Şefi, Atölye Şefi, Laboratuar Şefi................. : 725 250 - -

4 Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Mahsus Okullarda

(Özel Alt Sınıflar Dahil), Yatılı İlköğretim Bölge

Okullarında:

a) Müdür................................................................ : 925 250 250 -

b) Müdür Yardımcısı............................................. : 900 250 250 -

c) Öğretmen........................................................... : 600 250 250 -

5         Öğretmen.....................................................................         :          500        250        -          -

NOT:

1- Başöğretmen ve Uzman Öğretmen unvanını kazanmış olanlara da Öğretmen için yukarıda öngörülen puanlar uygulanır.

2- Cezaevlerinde görevli öğretmenlere (450) puan iş riski zammı ödenir.

3- Başöğretmen, Uzman Öğretmen ve Öğretmenlerden belleticilik görevi verilenlere ayrıca (100) puan iş güçlüğü zammı ödenir.

4- Esas ve usulleri ilgili Bakanca tespit edilecek değerlendirmeye göre seçilmek suretiyle;

A) Anadolu Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Polis Koleji ile Askeri Liselerde görevlendirilmiş veya görevlendirilecek;

a) Müdür, Müdür Yardımcılarına,

b) Yabancı dil dışındaki dersleri yabancı dille okutan öğretmenlere,

c) Yabancı dil öğretmenlerine, 

d) Fen Grubuna dahil ders öğretmenlerine,

B) Fen Liselerinde görevlendirilmiş veya görevlendirilecek Müdür, Müdür Yardımcıları, Fen Grubuna dahil ders öğretmenlerine,

değerlendirme sonuçlarına dayanılarak, Bakan Onayı ile (500) puana kadar temininde güçlük zammı ödenir.

YARDIMCI HİZMETLER BÖLÜMÜ

İş İş Tem. Mali

Güçlüğü Riski Güçlük Sorum.

S. No KADRO (GÖREV) UNVANIZammıZammıZammıZammı

Kadroları yardımcı hizmetler sınıfında bulunanlardan;

1 Yataklı ve Yataksız Tedavi Kurum ve Kuruluşları

ile Islah Kurum ve Enstitüleri, Hayvan Yetiştirme

ve Temin Laboratuarlarında; Hasta Bakıcı, Hayvan

Bakıcısı, Hizmetli, Hademe, Odacı............................. : 500 300 - -

2 Teknisyen Yardımcısı................................................. : 500 - 375 -

3 Bekçi........................................................................... : 500 175 - -

4 Bakıcı Anne…………………………………………. : 500 300 - -

5 Mübaşir....................................................................... : 600 - 200 -

6 Diğerleri...................................................................... : 500 - - -

KİT ORTAK GÖREV UNVANLARI

İş İş Tem. Mali

Güçlüğü Riski Güçlük Sorum.

S. No KADRO (GÖREV ) UNVANIZammıZammıZammıZammı

1 Yönetim Kurulu Üyesi (kadrolu), Koordinatör,

KİT Müşaviri............................................................... : 800 - 900 -

2 a) Genel Sekreter (Merkezde)..................................... : 800 - 700 -

b) Genel Sekreter Yardımcısı (Merkezde).................. : 600 - 500 -

3 Müessese Müdürü....................................................... : 800 - 800 -

4 Müessese Müdür Yardımcısı...................................... : 650 - 650 -

5 Grup Başkanı.............................................................. : 650 - 725 -

6 Grup Başkan Yardımcısı, Grup Müdürü..................... : 525 - 650 -

7 Grup Müdür Yardımcısı.............................................. : 525 - 525 -

8 Teşkilat Şemalarında Daire Başkanlığı Üniteleri

Bulunmayan Bankaların Seksiyon ve Birim

Müdürlüklerinde

a) Müdür................................................................ : 650 - 500 -

b) II. Müdür, Müdür Yardımcısı........................... : 500 - 400 -

9 Daire Başkan Yardımcısı, Maden Kredi Komitesi

Başkanı ve Üyesi, Disiplin Kurulu Başkanı ve

Üyesi, Satınalma Komisyonu Başkanı........................ : 650 - 500 -

10 Genel Muhasebe Müdürü, Muhasebe Müdürü

(Merkezde).................................................................. : 650 - 500 250

11 Genel Muhasebe Müdür Yardımcısı, Muhasebe II.

Müdürü, Müdür Yardımcısı (Merkezde).................... : 550 - 400 250

12 Muhasebeci................................................................. : 500 - 300 250

13 Muhasebeci Yardımcısı.............................................. : 500 - 200 250

14 Banka Şube Müdürü................................................... : 600 - 500 250

15 İkinci Müdür, Banka Şube Müdür Yardımcısı........... : 550 - 200 250

16 Amir............................................................................ : 500 - 200 -

NOT: Kefalet Sandıklarına tabi, açıklardan sorumlu, Veznedarlar gibi doğrudan para tahsil ve tediye etmekle görevlendirilenlere (250) puan mali sorumluluk zammı verilir. Ancak bu şekilde zam verilecek personel sayısı, toplam personel sayısının % 15'ini geçemez.

BELEDİYELER, İL ÖZEL İDARELERİ VE BUNLARA BAĞLI KURULUŞLAR İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ

İş İş Tem. Mali

Güçlüğü Riski Güçlük Sorum.

S. No KADRO (GÖREV ) UNVANIZammıZammıZammıZammı

A- İl Özel İdareleri ve Bağlı Kuruluşları:

1 İl Özel İdaresi Genel Sekreteri

a) Büyükşehir belediyesi bulunan iller.................. : 975 - 975 -

b) Diğer iller.......................................................... : 800 - 900 -

2 İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı

a) Büyükşehir belediyesi bulunan iller.................. : 800 - 900 -

b) Diğer iller.......................................................... : 600 - 700 -

3 Encümen Başkatibi..................................................... : 575 - - -

B- Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları:

1 Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri......................... : 975 - 975 -

2 Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı....... : 800 - 900 -

3 Belediye Başkan Yardımcısı:

a) Nüfusu 100.000 ve daha yukarı olan

belediyelerde......................................................... : 800 - 800 -

b) Diğer Belediyelerde.......................................... : 750 - 500 -

4 Daire Başkan Yardımcısı…........................................ : 650 - 500 -

5 Özel Kalem Müdürü:

a) Büyükşehir Belediyeleri.................................... : 650 - 400 -

b) Diğerleri............................................................ : 600 - 400 -

6 a) Çevre Sağlığı Müdürü (Tabip), Sağlık İşleri

Müdürü (Tabip)........................................................... : 800 - 1175 -

b) Veteriner İşleri Müdürü (Veteriner Hekim)........... : 600 225 1100 -

c) (a) ve (b) de sayılanların yardımcıları..................... : 600 - 1100 -

7 Başkatip....................................................................... : 575 - - -

8 Hesap İşleri Müdürü, Muhasebe Müdürü,

Muhasebeci, Sayman.................................................. : 600 - 300 400

9 (8) inci sırada sayılanların yardımcıları...................... : 550 - 200 -

10 Zabıta teşkilatında görevli Amir, Başkomiser,

Komiser, Komiser Yardımcısı, Memur ile

Belediye Trafik Memurları......................................... : 500 175 - -

11 Dalgıç……………………………………………….. : 500 200 500 -

C- Ortak Unvanlar

1 Bağlı Kuruluşlar Kadrolu Yönetim Kurulu Üyesi...... : 800 - 900 -

2 Birlik Sekreteri............................................................ : 650 - 350 -

3 İcra Memuru................................................................ : 500 250 - 250

4 Kontrolör, Kontrol Memuru........................................ : 525 - 375 -

KURUMSAL BÖLÜM

İş İş Tem. Mali

Güçlüğü Riski Güçlük Sorum.

S. No KADRO (GÖREV ) UNVANIZammıZammıZammıZammı

ANAYASA MAHKEMESİ

1 Genel Sekreter Yardımcısı.......................................... : 900 - 900 -

BAŞBAKANLIK

1 Başbakan Başmüşaviri, Teftiş Kurulu Başkanı.......... : 1450 - 1700 -

2 Bakanlar Kurulu Sekreteri, Başkan............................. : 975 - 975 -

3 Basın Müşaviri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri,

Uzman, Uzman (Şube Müdürü), Şube Müdürü,

Merkez Teşkilatında Araştırmacı................................ : 800 - 800 -

4 Ayniyat Saymanı......................................................... : 700 - 750 -

5 Uzman Yardımcısı, Şef............................................... : 700 - 800 -

6 Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde arşiv

hizmetlerinde çalışanlar (hizmetliler hariç)............... : 700 - 800 -

7 Basımevi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü:

a) Müdür................................................................ : 900 - 900 -

b) Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü..................... : 800 - 900 -

c) Sayman.............................................................. : 700 - 800 250

d) Sayman Yardımcısı, Şef.................................... : 700 - 800 -

e) Memur, Santral Memuru, Daktilograf, Hemşire,

Sekreter.................................................................. : 700 - 300 -

8 Raportör, Daktilograf, Memur, Santral Memuru,

Hemşire, Sekreter, Şoför............................................. : 700 - 300 -

NOT: Örtülü ödenek hesaplarından sorumlu olan kişiye ayrıca (400) puan mali sorumluluk zammı ödenir.

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

1 Başkan......................................................................... : 1450 - 1700 -

2 Başkan Yardımcısı...................................................... : 975 - 975 -

3 Devlet Personel Uzmanı (Şube Müdürü), Devlet

Personel Uzmanı......................................................... : 800 - 750 -

4 Şube Müdürü:

a) Kadro derecesi (1-2) olanlar............................. : 800 - 750 -

b) Kadro derecesi (3) olanlar................................. : 750 - 700 -

5 Devlet Personel Uzman Yardımcısı, Şef.................... : 650 - 350 -

YÜKSEK DENETLEME KURULU BAŞKANLIĞI

1 Başkan, Üye, Başdenetçi, Denetçi.............................. : 1200 - 1800 -

2 Denetçi Yardımcısı…………………………………. : 1000 - 1500 -

3 Genel Sekreter………………………........................ : 975 - 975 -

4 Saymanlık Müdürü, Personel Müdürü……………… : 800 - 800 400

5 İdare ve Levazım Müdürü…………………………... : 700 - 700 300

6 Müdür……………………………………………… : 700 - 700 -

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

1 Başkan………………………………………………. : 1450 - 1700 -

2 Başkan Yardımcısı………………………………….. : 800 - 900 -

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI

1 Merkez (Başkanlık):

a) Başkan (Mühendis)........................................... : 975 - 975 -

b) Başkan Yardımcısı (Mühendis)........................ : 800 - 900 -

c) Mühendis, Jeolog, Fizikçi, Mimar, Kimyager,

Matematikçi........................................................... : 550 - 750 -

2 Taşra (Nükleer Araştırma-Eğitim Merkezi ve

Enstitü Müdürlüğü):

a) Müdür (Mühendis).......................................... : 550 325 850 -

b) Müdür Yardımcısı (Mühendis)........................ : 500 325 800 -

c) Bölüm Başkanı, Mühendis, Jeolog, Fizikçi,

Mimar, Kimyager, Matematikçi............................ : 550 325 750 -

d) Tekniker (Makine-Reaktör Elektronik)............ : 500 325 325 -

e) Teknisyen (Makine-Reaktör Elektronik).......... : 500 325 850 -

3 a) Sayman.................................................................... : 575 - - 400

b) Ayniyat Saymanı.................................................... : 500 - - 375

4 Merkez-Taşra:

a) Şube Müdürü:

-Kadro derecesi (1-2) olanlar............................... : 800 - 750 -

-Kadro derecesi (3-4) olanlar............................... : 750 - 700 -

b) Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi................................ : 650 - 350 -

NOT: 1/a, b, c sıraları ile 2/a, b, c, d sıralarından, kendi ihtisas dallarında 5 yıla kadar hizmeti olanlara 975, 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara 1400 puan ek temininde güçlük zammı ödenebilir.

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI, DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

İLE DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1 Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Müdür,

Şube Müdürü, Borsa Komiseri, Hazine Uzmanı,

Dış Ticaret Uzmanı:

a) Kadro derecesi (1-2) olanlar............................. : 800 - 750 -

b) Diğerleri............................................................ : 750 - 700 -

c) Kambiyo Müdür Yardımcısı, Borsa Komiser

Yardımcısı............................................................. : 650 - 600 -

2 Hazine Saymanı.......................................................... : 800 - 750 400

3 Hazine Sayman Yardımcısı......................................... : 650 - 600 -

4 Uzman......................................................................... : 700 - 350 -

5 Şef, Hazine Uzman Yardımcısı, Dış Ticaret Uzman

Yardımcısı................................................................... : 650 - 350 -

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

1 Genel Sekreter............................................................. : 975 - 975 -

2 Genel Sekreter Yardımcısı.......................................... : 800 - 900 -

3 Planlama Uzmanı............................................ : 800 - 750 -

4 Şube Müdürü:

a) Kadro derecesi (1-2) olanlar.............................. : 800 - 750 -

b) Diğerleri............................................................ : 750 - 700 -

5 Planlama Uzman Yardımcısı, Şef................... : 650 - 350 -

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI

1 Başkan......................................................................... : 1450 - 1700 -

2 Başkan Yardımcısı...................................................... : 975 - 975 -

NOT: (1) ve (2) nci sırada sayılan unvanları taşıyan personelden kariyerleri Mühendis, Matematikçi, İstatistikçi, olanlara 1400 puan ek temininde güçlük zammı ödenebilir.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

1 Başkan......................................................................... : 1450 - 1700 -

2 Başkan Yardımcısı...................................................... : 975 - 975 -

3 Din İşleri Yüksek Kurulu:

a) Başkan............................................................... : 975 - 975 -

b) Üye.................................................................... : 800 - 900 -

4 Müftüler:

a) Ankara, İstanbul, İzmir..................................... : 725 - 650 -

b) Diğer iller.......................................................... : 700 - 500 -

5 Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü................................. : 550 - 400 -

6 Mushafları İnceleme Kurulu:

a) Başkan............................................................... : 650 - 500 -

b) Üye.................................................................... : 575 - 400 -

7 Murakıp....................................................................... : 500 - 200 -

8 Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü:

a) Müdür................................................................ : 650 - 400 400

b) Müdür Yardımcısı............................................. : 500 - 300 -

9 Teberrukat Saymanı.................................................... : 500 - - 275

10 Vaiz:

a) Başkanlıkta........................................................ : 600 - 250 -

b) Diğer yerlerde................................................... : 500 - 150 -

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Uçuş İşleri Şubesinde Görevli:

a) Pilot................................................................... : 500 250 575 -

b) Rasıt.................................................................. : 500 250 250 -

c) Uçak Kontrol Makinisti.................................... : 575 250 250 -

d) Uçak Telsizcisi.................................................. : 500 250 - -

NOT: Kadastro üyelerine Teknik Hizmetler Bölümünde öngörülen puanlara ilave olarak 425 puan temininde güçlük zammı ödenebilir.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1 Vakıflar Meclisi Üyesi (Kadrolu)................................ : 800 - 900 -

2 Teknik kökenli olmayan:

a) Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı,

Şube Müdürü (Merkez), Müdür (Merkez)

-Kadro derecesi (1-2) olanlar................................ : 800 - 750 -

-Kadro derecesi (3-4) olanlar................................ : 750 - 700 -

b) Şube Müdürü (Taşra), Müdür (Taşra).................... : 700 - 400 -

c) Müdür Yardımcısı, Uzman (1-4)............................ : 650 - 350 -

3 Araştırmacı, Şef.......................................................... : 500 - 500 -

4 Restoratör.................................................................... : 500 - 575 -

5 Kütüphaneci................................................................ : 500 - 400 -

NOT: 1 inci sırada sayılan unvanı taşıyan personelden, Teknik Hizmetler Bölümünün 1, 2 ve 3 üncü sırasında sayılan kariyerleri haiz olanlara, 1400 puan ek temininde güçlük zammı, 2 nci sırada sayılan Saymanlık Müdürlerine (400) puan mali sorumluluk zammı ödenebilir.

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI

1 Gümrükler ve Muhafaza Başmüdürü:

a) Ankara, İstanbul, İzmir..................................... : 800 - 900 -

b) Diğer iller.......................................................... : 800 - 800 -

2 1 inci sırada sayılanların yardımcıları......................... : 800 - 750 -

3 Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Müdürü:

a) Kadro derecesi (1-2) olanlar............................. : 800 - 750 -

b) Diğerleri............................................................ : 750 - 700 -

4 3 üncü sırada sayılanların yardımcıları....................... : 650 - 600 -

5 Şube Müdürü (Merkez), Müdür (Merkez), APK

Uzmanı, Araştırmacı:

a) Kadro derecesi (1-2) olanlar............................. : 800 - 750 -

b) Kadro derecesi (3-4) olanlar............................. : 750 - 700 -

c) Diğerleri............................................................ : 650 - 350 -

6 Şube Müdürü (Taşra), Uzman.................................... : 700 - 350 -

7 Şef, Amir, Gümrük Başmemuru................................. : 650 - 350 -

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ,

AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1 Şube Müdürü:

a) Kadro derecesi (1-2) olanlar............................. : 800 - 750 -

b) Diğerleri............................................................      :      750       -          700       -

2 Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanı,

Kadının Statüsü Uzmanı........................................... : 800 - 750 -

3 Aile ve Sosyal Araştırma Uzman Yardımcısı,

Kadının Statüsü Uzman Yardımcısı.......................... : 650 - 350 -

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

1 Başkan………………………………………………. : 1800 - 2200 -

2 Başkan Yardımcısı…………………………………... : 975 - 975 -

3 Şube Müdürü, Uzman................................................. : 800 - 800 -

4         Uzman Yardımcısı, Şef...............................................   :       650       -          350       -

ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI

1 Başkan......................................................................... : 975 - 975 -

2 Başkan Yardımcısı...................................................... : 800 - 900 -

3 Özürlüler Uzmanı........................................................ : 800 - 750 -

4 Şube Müdürü:

a) Kadro derecesi (1-2) olanlar............................. : 800 - 750 -

b) Diğerleri............................................................ : 750 - 700 -

5 Özürlüler Uzman Yardımcısı...................................... : 650 - 350 -

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

1 Başkan……………………………………………..... : 1450 - 1700 -

2 Başkan Yardımcısı………………………………….. : 975 - 975 -

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI

1 Başkan……………………………………………….. : 1450 - 1700 -

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI

1 Başkan……………………………………………….. : 800 - 900 -

2 Başkan Yardımcısı…………………………………… : 700 - 700 -

ADALET BAKANLIĞI

1 Cezaevi Müdürleri...................................................... : 900 500 1100 -

2 Müdür, Şube Müdürü, APK Uzmanı:

a) Kadro derecesi (1-2) olanlar............................. : 900 - 850 -

b) Kadro derecesi (3-4) olanlar............................. : 800 - 800 -

c) Diğerleri............................................................ : 800 - 750 -

3 Şef............................................................................... : 700 - 450 -

4 Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Pedagog......................... : 600 325 400 -

5 Emanet Memurları (Adliye)....................................... : 550 300 - -

6 İdare Memurları (Ceza ve Tevkifevleri)..................... : 600 300 400 -

7 İcra Müdürü, İcra Müdür Yardımcısı.......................... : 600 500 500 -

8 Cezaevi Katibi............................................................. : 600 - 500 -

9 Tebligat Memuru, Mübaşir......................................... : 600 - 200 -

NOT: Özel Tip ve (E) Tipi Cezaevi Müdürlerine ayrıca (200) puan, Emanet Memurluğu kadrosu bulunmayan Adliyelerde, bu görevi fiilen yürüten personele (300) puan iş riski zammı ödenir.

ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI

1 Başkan, Başkan Yardımcısı, İhtisas Kurulu

Başkan ve Üyeleri, Daire Başkanı, Grup Başkanı...... : 975 - 1400 -

2 Adli Tıp Şube Müdürü, İhtisas Dairesi Uzmanı,

Uzman (Bilirkişilik görevi yapan).............................. : 650 600 1400 -

3 Asistan (Araştırma Görevlisi), Eczacı........................ : 650 600 500 -

4 Silah Muayene Memuru.............................................. : 500 600 500 -

5 Sağlık Teknisyeni ve Yardımcısı, Laborant,

Laborant Yardımcısı, Hemşire.................................... : 550 600 275 -

6 Hizmetli (Gözlem, Biyoloji, Trafik, Fizik, Kimya ve

Morg Daire Başkanlıklarında).................................... : 500 325 - -

7 Şoför, Bekçi (Morg İhtisas Daire Başkanlığı),

Emanet Memuru.......................................................... : 500 200 - -

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, JANDARMA GENEL

KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

1 GES Grubu MORS Operatörü, Telsiz-Teleks

Operatörü.................................................................... : 600 200 - -

2 Mermici, Barutçu, Hermetikçi, Tüfekçi, Kamacı....... : 500 250 - -

3 Uçak Makinisti............................................................ : 600 200 - -

4 Uzman:

a) Yükseköğrenimli

-Kadro derecesi (1-4) olanlar............................. : 600 - 600 -

-Diğerleri............................................................ : 600 - 500 -

b) Lise ve dengi okul mezunları............................... : 500 - 300 -

5 Uzman Yardımcısı (Yükseköğrenimli)....................... : 500 - 300 -

6 Başkatip....................................................................... : 600 - 400 -

7 Sayıştaya hesap vermekle yükümlü; Tahakkuk

Memuru, Mal veya Hesap Sorumlusu......................... : 500 - - 250

8 Mehteran, Masör......................................................... : 500 - 200 -

NOT: 1- Türk Silahlı Kuvvetleri istisnai kadrolarında istihdam edilen ve kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bulunan personelden;

a) Genel İdare Hizmetleri Bölümünün 9/b sırasındaki "Hukuk Müşaviri" ile 25 inci sırasındaki "Şube Müdürlerine" (250) puan iş güçlüğü,

b) Bu Bölümün 4 üncü sırasındaki "Uzmanlara" (200) puan iş güçlüğü, bunlardan kadrosu "Tahakkuk Uzmanı" olanlara bu görevi yürüttükleri sürece (250) puan mali sorumluluk zammı ayrıca ödenir.

2- Harita Genel Komutanlığında görevli olup esas ve usulleri bu Komutanlıkça yapılan değerlendirmeye göre seçilecek Kartoğraf ve Grafikerlere, (500) puana kadar ilave olarak iş güçlüğü zammı ödenir.

3- Basınç odalarında fiilen görev yapan Sağlık Hizmetleri ve Teknik Hizmetler Sınıfına dahil personele (1000) puan temininde güçlük zammı ayrıca ödenir.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

1 Vali (İl ve Merkezde).................................................. : 1450 - 1700 -

2 Vali Yardımcısı (İllerde)............................................. : 800 - 750 -

3 a) APK Uzmanı........................................................... : 800 - 750 -

b) APK Uzman Yardımcısı......................................... : 650 - 350 -

4 Kaymakam.................................................................. : 725 - 650 -

5 Kaymakam Adayı......................................................: 600 - - -

6 a) İl Planlama Uzmanı................................................ : 500 - 600 -

b) İl Planlama Uzman Yardımcısı............................... : 500 - 250 -

7 Şube Müdürü ve Eğitim Uzmanı (MİAHS), Hukuk

İşleri Müdürü.............................................................. : 725 - 650 -

8 İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü (Yükseköğrenimli

Olmayanlar)................................................................ : 600 - 500 -

9 Nüfus Müdürleri:

a) Kadro derecesi (1-4) olanlar.............................. : 600 - 500 -

b) Diğerleri............................................................ : 550 - 450 -

NOT: 1- Kalkınmada Öncelikli Yörelerdeki Kaymakamlara temininde güçlük zammı %50 fazlasıyla ödenir.

2- İl Valilerine (800), Kaymakamlara (500) puan iş riski zammı verilir.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1 Genel Müdür............................................................... : 975 1000 975 -

2 Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri:

a) Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı,

Polis Akademisi Başkanı ............................................ : 800 450 900 -

b) Daire Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, İl Emniyet

Müdürü, Koruma Müdürleri, Polis Koleji Müdürü…. : 800 400 800

c) Diğerleri.................................................................. : 750 400 500 -

3 İkinci Sınıf Emniyet Müdürü .................................... : 750 400 450 -

4 Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü ................................. : 700 400 400 -

5 Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü .............................. : 650 400 350 -

6 Emniyet Amirleri ....................................................... : 650 400 300 -

7 Başkomiser ................................................................. : 650 400 250 -

8 Komiser ...................................................................... : 650 400 225 -

9 Komiser Yardımcısı (Stajyer dahil) .......................... : 650 400 200 -

10 Polis Memuru (Stajyer dahil)..................................... : 650 400 150 -

11 Çarşı ve Mahalle Bekçisi (Stajyer dahil).................... : 600 275 150 -

NOT: 1- 2 ila 10 sıra numaraları arasında belirtilenlerden; Çevik Kuvvet ve Koruma Birimlerinde (Merkez Koruma Müdürlüğü dahil) görevli personele (200); Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri, Çevre Yolları Koruma Müdürlüğünde çalışanlara (250); Muhabere birimlerinde, Telsiz Operatörü, Telsiz Teknisyeni, Teleks Operatörü olarak çalışanlar ile Foto-Film Teknisyeni olarak görev yapanlara; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Daire Başkanlığında Foto-Film Teknisyeni olarak çalışanlara; Polis Kriminal Laboratuarlarında Uzman ve Uzman Yardımcısı olarak çalışanlara (350) puan ek iş güçlüğü zammı ödenebilir.

2- A) Şube Müdürü, Emniyet Amiri, Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı (Stajyer dahil) ve Polis Memurlarından (Stajyer dahil) patlayıcı maddeleri zararsız hale getirme ve yok etme kursu gören ve fiilen bu hizmetlerde çalışanlar, Özel Harekat Timlerinde fiilen hizmet görenler ile panzer ve zırhlı taşıtlarda fiilen çalışan sürücü, operatör ve kule görevlileri ile hava trafik kontrolörlüğü veya havacılık enformasyon eğitimi almış olup polis havacılık harekat birimlerinde fiilen görev yapan hava trafik kontrolörleri ve enformasyon görevlilerinden;

a) Bakanlar Kurulu kararı ile kalkınmada öncelikli yöre ilan edilen illerde görev yapanlara (6000) puan,

b) Kalkınmada öncelikli yöreler dışında görev yapanlara (3600) puan,

B) Kriminal Polis laboratuarları ile bu işlevi gören teknik bürolarda fiilen görev yapan; Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil personel ile Uzman ve Uzman Yardımcılarına (2400) puan,

temininde güçlük zammı ek olarak ödenir. Bu zammı alanların sayısı (12500)’ü aşamaz.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

1 Eğitim Merkezi Başkanı, Stratejik Araştırma

Merkezi Başkanı, Dış Politika Danışma Kurulu

Üyesi, Müfettiş (Büyükelçi)........................................ : 975 - 975 -

2 Tercüme Merkezi Başkanı ......................................... : 800 - 900 -

3 Bakan Özel Müşaviri, Müsteşar Özel Müşaviri,

Eğitim Merkezi Sekreteri, Stratejik Araştırma

Merkezi Sekreteri ....................................................... : 800 - 800 -

4 Şube Müdürü, Danışman ........................................... : 650 - 650 -

5 Başkatip, İkinci Katip, Üçüncü Katip, Aday

Meslek Memuru ......................................................... : 650 - - -

MALİYE BAKANLIĞI

1 Başhukuk Müşavirliği ve

Muhakemat Genel Müdürlüğü:

a) Hukuk Müşaviri ............................................... : 800 - 900 -

b) Muhakemat Müdürü ......................................... : 800 - 800 -

c) Muhakemat Müdür Yardımcısı ........................ : 800 - 750 -

d) Hazine Avukatı ................................................ : 800 - 750 -

e) Raportör ............................................................ : 650 - 400 -

2 Maliye Yüksek Eğitim Merkezi:

a) Başkan............................................................... : 975 - 975 -

b) Başkan Yardımcısı...........................................        :      800          -       900         -

3 Maliye Başkanı, Mali Suçları Araştırma Kurulu

Başkan Yardımcısı, Milli Emlak Dairesi Başkanı : 800 - 900 -

4 Defterdar:

a) Ankara, İstanbul, İzmir .................................... : 800 - 900 -

b) Diğer İller.......................................................... : 800 - 800 -

c) Yukarıdakilerin yardımcıları ............................ : 800 - 750 -

5 a) Bütçe Dairesi Başkanı ............................................ : 800 - 800 -

b) Bütçe Dairesi Başkan Yardımcısı .......................... : 650 - 600 -

6 Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü, Mal Müdürü,

Sayman (Kefalet Sandığı), Milli Emlak Müdürü,

Emlak Müdürü, Personel Müdürü, Eğitim Merkezi

Müdürü, Gelir Saymanlık Müdürü:

a) Kadro derecesi (1-2) olanlar ............................. : 800 - 750 -

b) Diğerleri ........................................................... : 750 - 700 -

c) Yukarıdakilerin yardımcıları ............................ : 650 - 600 -

7 Tasfiye İşleri D.S.İ. Genel Müdürlüğü:

a) İşletme Müdürü ................................................ : 800 - 800 -

b) İşletme Müdür Yardımcısı ............................... : 800 - 750 -

c) Ambar Memuru ................................................ : 500 - 575 -

8 Şube Müdürü (Merkez), Müdür (Merkez), APK

Uzmanı, Araştırmacı:

a) Kadro derecesi (1-2) olanlar ............................. : 800 - 750 -

b) Kadro derecesi (3-4) olanlar ............................ : 750 - 700 -

c) Diğerleri ................................................................. : 650 - 350 -

9 a) Devlet Bütçe Uzmanı, Devlet Muhasebe Uzmanı,

Devlet Malları Uzmanı, Maliye Uzmanı,

Mali Suçları Araştırma Uzmanı, Muhasebe Uzmanı,

Milli Emlak Uzmanı……............................................ : 800 - 750 -

b) Yukarıdakilerin yardımcıları ................................. : 650 - 350 -

10 Şube Müdürü (Taşra), Müdür (Taşra), Uzman .......... : 700 - 400 -

11 Şef .............................................................................. : 650 - 350 -

NOT: 1- Defterdar, Defterdar Yardımcıları ve Milli Emlak Müdürleri ile Emlak Müdürlerine (500) puan temininde güçlük zammı, 5 ve 6 ncı sırada sayılanlardan muhasebe yetkililiği görevini yürütenlere ve icra memurlarına (500) puan mali sorumluluk zammı ödenebilir.

2- 7 nci sırada yer alan İşletme Müdürlerinden Mühendis olanlara Teknik Hizmetler Bölümünün Not
3 üncü sırasına göre ek temininde güçlük zammı ödenebilir.

3- Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünde;

a) Satış mağazalarında çalışan satış memurları ile satış memuru olarak görevlendirilenlere ayrıca (250) puan iş güçlüğü zammı,

b) Ambar ve sundurmalarda görev yapan Ambar Memurları ile bu amaçla görev yapan diğer memurlara ayrıca (600) puan iş güçlüğü zammı,

ödenebilir.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

1 Gelir İdaresi Başkanı………………………………... : 1450 - 1700 -

2 Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı……………………. : 975 - 975 -

3 Gelir İdaresi Daire Başkanı, Vergi Dairesi Başkanı . : 800 - 900 -

4 Gelir İdaresi Grup Başkanı……………….…………. : 800 - 900 -

5 Müşavir……………………………………………... : 950 - 750 -

6 Gelir İdaresi Grup Müdürü……………….…………. : 800 - 750 -

7 Vergi Dairesi Müdürü, Müdür (Merkez, Taşra)…….. : 800 - 750 -

8 Takdir Komisyonu:

a) Başkan .............................................................. : 800 - 750 -

b) Üyeler ............................................................... : 750 - 700 -

9 Vergi Daresi Müdür Yardımcısı, Müdür Yardımcısı.. : 650 - 600 -

10 a) Devlet Gelir Uzmanı, Gelir Uzmanı,

Vergi İstihbarat Uzmanı, …….................................... : 800 - 750 -

b) Yukarıdakilerin yardımcıları ................................. : 650 - 350 -

11 Şef .............................................................................. : 650 - 350 -

NOT: 1- Vergi Dairesi Başkanı ve Gelir İdaresi Grup Müdürlerine (500) puan temininde güçlük zammı, 7 ve
9 uncu sırada sayılanlardan muhasebe yetkililiği görevini yürütenlere ve icra memurlarına (500) puan mali sorumluluk zammı ödenebilir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

1 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı:

a) Başkan .............................................................. : 1450 - 1700 -

b) Üye ................................................................... : 975 - 975 -

c) Uzman .............................................................. : 650 - 650 -

2 Şube Müdürü, APK Uzmanı, Eğitim Uzmanı

(Bakanlık Merkez Teşkilatında) ................................ : 650 - 650 -

SAĞLIK BAKANLIĞI

1 İl Sağlık Müdürü ........................................................ : 800 - 1400 -

2 İl Sağlık Müdür Yardımcısı ....................................... : 800 - 1300 -

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1 Devlet Meteoroloji Uzmanı.................................... : 500 - 600 -

2 Devlet Meteoroloji Uzman Yardımcısı ................. : 500 - 250 -

NOT: 1- 1 ve 2 nci sırada sayılan personelden Teknik Hizmetler Bölümünün 1, 2 ve 3 üncü sırasında sayılan kariyerleri haiz olanlara, kendi ihtisas dallarında 5 yıla kadar hizmeti olanlara 975 puan, 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara 1400 puan ek temininde güçlük zammı ödenebilir.

2- Teknik Hizmetler Bölümünde belirtilen puanlara ilave olarak, İstidlalci (Şef) lere 450 puan, İstidlalci, Rasatçı, Rasatçı Yardımcısı ve Haberleşme Teknisyenlerine 300 puan, Rasat Kontrol Memuru ve Haberleşme Memurlarına (Yağış Rasatçıları hariç) 300 puan temininde güçlük zammı verilebilir.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI,

DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI,

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1 Liman Başkanı ........................................................... : 500 - 650 -

2 Gemi Sörvey Kurulu:

a) Başkan .............................................................. : 500 - 650 -

b) Uzman .............................................................. : 500 - 525 -

3 Müdür (Hava Ulaşım, Hava Seyrüsefer)

(Lisanslı Kontrolör) ...................................... : 725 - 725 -

4 Denizcilik Uzmanı ..................................................... : 800 - 750 -

5 Denizcilik Uzman Yardımcısı .................................... : 650 - 350 -

NOT: 1 ve 2 nci sırada unvanları sayılan personelden Teknik Hizmetler Bölümünün 1, 2 ve 3 üncü sırasında sayılan kariyerleri haiz olanlara aynı bölümün Not 3 üncü sırasına göre ek temininde güçlük zammı ödenebilir.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI,

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI,

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1 Çevre ve Orman Uzmanları ....................................... : 800 - 750 -

2 Çevre ve Orman Uzman Yardımcıları ....................... : 650 - 350 -

3 Orman Muhafaza Memuru ......................................... : 500 375 -

4 Mutemet (Maaş Mutemetleri hariç) .......................... : 500 - - 450

5 Sayman .................... .................................................. : 600 - 400 500

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

1 a) Tüketici ve Rekabet Uzmanı .................................. : 800 - 750 -

b) Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı ................ : 650 - 350 -

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

1 Milli Kütüphane Başkanı, Milli Kütüphane

Başkan Yardımcısı ..................... : 800 - 900 -

2 Atatürk Kültür Merkezi Müdürü (Ankara, İstanbul),

İl Kültür ve Turizm Müdürü, Müze Başkanı......... : 800 - 700 -

3 2 nci sırada sayılanların yardımcıları ..................... : 650 - 600 -

4 Müdür, Şube Müdürü ................................................. : 650 - 600 -

5 Müdür Yardımcısı....................................................... : 575 - 400 -
6 Kültür ve Turizm Uzmanı........................................... : 800 - 750 -
7 Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı....................... : 650 - 350 -

8 Müze Müdür Yardımcısı, Müze Araştırmacısı,

Uzman, Kütüphaneci, Kitap Pataloğu, Folklor

Araştırmacısı............................................................... : 500 - 650 -

9 Su Altında Araştırma Yapan:

Müze Müdürü, Müze Müdür Yardımcısı, Müze

Araştırmacısı, Arkeolog ............................................. : 650 575 800 -

10 Enformasyon Memuru, Rehber................................... : 500 - 500 -

NOT: Bu bölümün 2, 3, 4, 5, 8 ve 9 uncu sırasında sayılan personelden Teknik Hizmetler Bölümünün 1, 2 ve 3 üncü sırasında sayılan kariyerleri haiz olanlara, aynı bölümün Not 3 üncü sırasına göre ek temininde güçlük zammı ödenebilir.

DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ,

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1 Devlet Opera ve Balesi Müdürü................................. : 700 - 400 -

2 Tiyatro Müdür Yardımcısı, Devlet Opera

ve Balesi Müdür Yardımcısı ..................................... : 700 - 400 -

ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH

YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI

1 Yüksek Kurum Başkanı ............................................. : 1450 - 1700 -

2 Yüksek Kurum Başkan Yardımcısı ........................... : 975 - 975 -

3 Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu,

Türk Tarih Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi

Başkanları .................................................................. : 975 - 975 -

4 3 üncü sırada sayılanların yardımcıları ...................... : 800 - 900 -

5 Genel Sekreter ............................................................ : 800 - 900 -

6 Kurum Sekreteri, Merkez Sekreteri .......................... : 800 - 800 -

7 Denetleme Kurulu Üyesi ............................................ : 650 - 500 -

8 Şube Müdürü .............................................................. : 750 - 750 -

9 Uzman:

a) Kadro derecesi (1-4) olanlar ............................... : 750 - 700 -

b) Diğerleri .............................................................. : 700 - 650 -

c) Yardımcıları ........................................................ : 650 - - -

10 Kütüphaneci................................................................ : 500 650 -

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

1 Başkan......................................................................... : 1450 - 1700 -

2 Başkan Yardımcısı ..................................................... : 800 - 900 -

3 Şube Müdürü, Uzman ................................................ : 800 - 800 -

4 Uzman Yardımcısı, Şef ............................................. : 650 - 350 -

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME

KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1 Kuruluş Müdürü:

a) Yetiştirme Yurdu, Çocuk Yuvası ve

Huzurevlerinde ...................................................... : 675 - 500 -

b) Diğer yerlerde ..................................................... : 550 - 450 -

2 Kuruluş Müdür Yardımcısı:

a) Yetiştirme Yurdu, Çocuk Yuvası ve

Huzurevlerinde ...................................................... : 650 - 500 -

b) Diğer yerlerde ..................................................... : 500 - 450 -

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

1 Şube Müdürü, Uzman:

a) Kadro Derecesi (1-2) olanlar ............................... : 800 - 750 -

b) Diğerleri ............................................................. : 750 - 700 -

2 Şef, Uzman Yardımcısı .............................................. : 650 - 350 -

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1 Spor Müşaviri……………………………………….. : 950 - 750 -

2 Federasyon Genel Sekreteri ....................................... : 500 - 300 -

3 Muhasebeci ................................................................ : 500 - - 375

4 Spor Kontrolörü ......................................................... : 525 - - -

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açık Öğretim Fakültesi)

1 Sinema TV Uygulayıcısı (Yönetmen, Programcı,

Spiker, Kameraman, Sesçi, Montajcı, Redaktör,

Işıkçı, Operatör, Dublaj Yönetmeni, Efektör,

Mizanpajcı, Resim Seçici, Makyajcı, Reprocu,

Pantograf, Animatör, Butaför) ................................... : 500 - 400 -

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1 Paleontolog ................................................................ : 575- - -

2 Obzerver ..................................................................... : 500 - 525 -

3 Harita Çizimcisi ......................................................... : 500 - 400 -

NOT: 1- 1 inci sırada sayılanlardan kendi ihtisas dallarında 5 yıla kadar hizmeti olanlara 975, 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara 1400 puan temininde güçlük zammı verilebilir.

2- 1 inci sırada sayılanlara, açık maden ocaklarında fiilen çalışılan süreler için 400 puan iş riski zammı ödenir.

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE ÜNİVERSİTELER

1 Yurt Müdürü .............................................................. : 700 - 500 -

2 Yurt Müdür Yardımcısı .............................................. : 650 - 500 -

3 Yurt Yönetim Memuru .............................................. : 500 - 300 -

4 Muhasebeci ................................................................ : 700 - 700 375

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ

1 Müdür ......................................................................... : 800 - 800 -

2 Müdür Yardımcısı ...................................................... : 650 - 500 -

3 Muhasebe ve Mali İşler Müdürü ................................ : 575 - 400 300

NOT: 1 ve 2 nci sırada sayılan unvanları taşıyan personelden, kariyerleri Mühendis olanlara Teknik Hizmetler Bölümünün Not 3 üncü sırasına göre ek temininde güçlük zammı ödenir.

TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, TUZ VE ALKOL

İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1 Pazarlama ve Dağıtım Müdürü .................................. : 500 - 300 -

2 Pazarlama ve Dağıtım Memuru, Tuzla Memuru,

Tuzla Amiri ................................................................ : 500 - - -

NOT: 1 ve 2 nci sırada sayılan personelden; uhdesinde vezne ve ambarı bulunanlara (325), uhdesinde sadece vezne veya ambarı bulunanlara (250) puan mali sorumluluk zammı ödenir.

TCDD-TÜVASAŞ- TÜDEMSAŞ-TÜLOMSAŞ

GENEL MÜDÜRLÜKLERİ

1 Başmakinist, Makinist, Makinist Yardımcısı, Ateşçi : 600 350 100 -

2 Tren Şefi .................................................................... : 500 350 100 -

3 Depo Şefi, İmdat Ekip Şefi, Revizörlük Müdür

Yardımcısı, Ustabaşı, Grup Amiri, Şef Revizör,

Başrevizör, (İlk, Ortaokul), Başdispeyçer .................. : 575 300 - -

4 Reyyon Şefi, Reyyon Memuru .................................. : 500 - - 575

5 Hareket Başkontrolörü, Dispeyçer, Gar Şefi,

İstasyon Şefi, Tren Kontrolörü, Gar Müdür

Yardımcısı, Hareket Memuru, Kondoktör,

Gardfren, Başmanevracı, Manevracı, Revizör,

Revizör Yardımcısı .................................................... : 575 275 - -

6 Ticaret Başkontrolörü, Harekat Bölge

Amiri, Vinçci ............................................................. : 500 - 300 -

7 Başrepartitör, Ticaret Kontrolörü, Harekat

Kontrolörü ................................................................. : 525 - 250 -

8 Kontrolör Yardımcısı, Harekat Bölge Amir

Yardımcısı, Repartitör, Makasçı, Pompacı,

Filtreci ....................................................................... : 525 - 225 -

9 Liman Servis Şefi, Liman Şefi, Liman Personel

ve İdari İşler Amiri, Telgraf-Telem Ekip Şefi,

Telgraf-Telem Şefi ..................................................... : 500 - 225 -

10 Telgraf-Telem Memuru, Muhabere Memuru,

Tesisler Çavuşu, Yol Çavuşu ..................................... : 500 325 - -

11 Liman İşletme Amiri, Ambar Şefi ............................. : 500 - 225 -

12        Reyyon Şef Yardımcısı, Liman Şef Yardımcısı ........ :          500       -          225       -

13 Başpuantör (Limanda), Yol Bekçisi .......................... : 500 - 100 -

14 Puantör (Limanda), Ambar Saymanı (Hareket) ......... : 500 - 50 -

15 Başpuantör, Puantör (Ambarda), Cer Muayene

Memuru, Ambar Saymanı (Ticaret) ........................... : 500 - 225 -

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1 Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü:

a) Eczacı ................................................................. : 575 225 1125 -

b) Fabrika Ustası ..................................................... : 500 225 525 -

c) Mamul Madde Depo Memuru ............................. : 500 225 575 -

d) Fabrika Forkliftçisi ............................................. : 500 225 - -

2 Kontrolör ................................................................... : 575 - - -

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1 Uçuş Kontrol Şubesi Müdürü (Uçucu) ...................... : 500 400 925 -

2 Hava Seyrüsefer Müdürü (Lisanslı Kontrolör) .......... : 725 - 725 -

3 Hava Seyrüsefer Müdür Muavini (Lisanslı

Kontrolör) ..................................................................:         650       -          650       -

4 Hava Limanı:

a) Başmüdür ............................................................ : 725 - 650 -

b) Başmüdür Yardımcısı ......................................... : 725 - 575 -

GAP İDARESİ BAŞKANLIĞI

1 Başkan ........................................................................ : 1450 - 1700 -

2 Başkan Yardımcısı...................................................... : 800 - 900 -

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI

1 Başkan……………………………………………..... : 975 - 975 -

2 Başkan Yardımcısı………………………………….. : 800 - 900 -

NOT: 19/1/1998 tarihli ve 98/10548 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (I) sayılı Cetvelin “(H) Genel ve Katma Bütçeli İdarelerle KİT’lere İlişkin Kurumsal Bölüm”ünde yer almış olup da, bu Kararın bu Bölümünde kurum ve kadrolarına yer verilmeyenlerden, aynı kurum ve kadrolarda çalışmaya devam edenlere, anılan Karara ekli (I) sayılı Cetvelin “(H)” Bölümünde öngörülmüş bulunan zamların ödenmesine devam olunur.

II SAYILI CETVEL

Özel Hizmet Tazminatı

ÜST YÖNETİM VE GENEL İDARE HİZMETLERİ

Kadro Tazminat

S. No Kadro UnvanıDerecesiOranı (%)

GRUP-1............................................................................ : 345

1 Başbakanlık Müsteşarı.................................................................................. : 1

GRUP-2............................................................................ : 340

1 Müsteşar, Avrupa Birliği Genel Sekreteri, Özelleştirme İdaresi Başkanı......: 1

GRUP-3............................................................................ : 335

1 Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı, Başbakan Başmüşaviri, Başbakanlık

Teftiş Kurulu Başkanı................................................................................... : 1

2 Diyanet İşleri Başkanı................................................................................... : 1

3 Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı………………………………………... : 1

4 Devlet Personel Başkanı............................................................................... : 1

5 Gelir İdaresi Başkanı..................................................................................... : 1

6 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı….. : 1

7 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı................................................................. : 1

8 Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanı………………………………..: 1

9 Toplu Konut İdaresi Başkanı……………………………………………….: 1

10 Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı................................. : 1

11 GAP İdaresi Başkanı.................................................................................... : 1

GRUP-4............................................................................ : 330

1 Müsteşar Yardımcısı..................................................................................... : 1

2 Genel Müdür................................................................................................. : 1

3 Strateji Geliştirme Başkanı…………………………………………………: 1

4 Bakanlık ve Müsteşarlık Kurul Başkanları................................................... : 1

5 Başbakan Müşaviri, Başbakanlık Başkanları................................................ : 1

6 Adli Tıp Kurumu, Atom Enerjisi Kurumu, Özel Çevre Koruma Kurumu,

Özürlüler İdaresi, Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Başkanları..............: 1

7 Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi, Dışişleri Eğitim Merkezi Başkanı,

Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı (Büyükelçi), Talim ve Terbiye

Kurulu Üyesi................................................................................................. : 1

8 Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreteri................................................... : 1

9 Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreteri........................................................ : 1

10 Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcısı, Atatürk

Kültür Merkezi, Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih

Kurumu Başkanları....................................................................................... : 1

11 Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanı......................................................: 1

12 Bakanlar Kurulu Sekreteri............................................................................ : 1

13 Başbakanlık Özel Kalem Müdürü................................................................. : 1

14 Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri........................................................... : 1

15 Avrupa Birliği Genel Sekreter Yardımcısı....................................................: 1

16 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı……………………………...: 1

17 Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı…………………………………...: 1

18 Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı…………………………………………..: 1

19 Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı……………………………………………: 1

20 Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı……………………………..: 1

21 Büyükşehir Belediyesi bulunan illerin İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ……: 1

GRUP-5........................................................................: 210

1 Başbakanlık, Bakanlık ve Müsteşarlıklarda Müstakil Daire Başkanı (Ana

ve yardımcı hizmet birimi), Milli Kütüphane Başkanı................................ : 1

2 Devlet Personel Başkan Yardımcısı, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi

Başkan Yardımcısı, Yüksek Fen Kurulu Üyesi............................................ : 1

3 Başkanlık (Belediyeler dahil) ve Genel Müdürlük Kurul Başkanları ..........: 1

4 Genel Müdür Yardımcısı, Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkan Yrd,

Gelir İdaresi Daire Başkanı…………………………………………….......: 1

5 Yükseköğretim Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreter Yardım-

cıları.............................................................................................................. : 1

6 Toplu Konut İdaresi, Adli Tıp Kurumu, Atom Enerjisi Kurumu,

GAP İdaresi, Özel Çevre Koruma Kurumu, Özürlüler İdaresi,

Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Başkan Yardımcıları,

Adli Tıp Kurumu Grup Başkanı ile İhtisas Kurulu Başkan ve Üyeleri……: 1

7 Atatürk Kültür Merkezi, Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu,

Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcıları..................................................... : 1

8 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Denetleme Kurulu Başkan

ve Üyeleri...................................................................................................... : 1

9 Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı........................................................: 1

10 Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Kurum Başkanlığı ve Müstakil Genel

Müdürlüklerin 1. Hukuk Müşavirleri (1’er kişi), Maliye Bakanlığı Hukuk

Müşavirleri (6 kişi)....................................................................................... : 1

11 Defterdar, Vergi Dairesi Başkanı................................................................. : 1

12 İl Milli Eğitim Müdürü................................................................................. : 1

13 Maliye Başkanı, Milli Emlak Dairesi Başkanı, Mali Suçları Araştırma
Kurulu Başkan Yardımcısı……………………………………………........: 1

14 Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı....................................... : 1

15 Kadrolu Yönetim Kurulu Üyesi, Vakıflar Meclisi Üyesi............................. : 1

16 Başbakanlık ve Bakanlık Müşaviri, Müsteşarlık Müşaviri, Devlet Planlama

Teşkilatı Müşaviri, Bakan Özel Müşaviri, Müsteşar Özel Müşaviri, Bakan-

lık Özel Kalem Müdürü, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Gençlik ve

Spor Genel Müdürlüğü Spor Müşaviri, İstatistik Müşaviri (TÜİK),

Gelir İdaresi Başkanlığı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Müşavirleri………………………………………………………….…….. : 1

17 İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ……..…………………..……………….…: 1

18 Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 1. Hukuk Müşaviri………………: 1

GRUP-6............................................................................ : 200

1 Daire Başkanı (Bağlı kuruluşlarda 84/8360 sayılı Kararname ve eklerinde-

ki unvanlı Daire Başkanları dahil, Yükseköğretim Kurumları Daire Baş-

kanları hariç), Gelir İdaresi Grup Başkanı, Milli Kütüphane Başkan Yrd... : 1

2 Bakanlık Kurul Üyesi, Dışişleri Bakanlığı Tercüme Merkezi Başkanı........ : 1

3 Genel Sekreter, Savunma Sekreteri.............................................................. : 1

4 Bölge Müdürü (Belediyeler hariç), Müessese Müdürü, Müessese Müdür

Yardımcısı (Bağlı işletme müdürlükleri olan müesseselerde), İşletme Mü-

dürü (KİT), Fabrika Müdürü, Kombina Müdürü, Seksiyon Müdürü (Ban-

kalar Merkez Teşkilatında), Başmüdür, KİT Koordinatörü.......................... : 1

5 Bakanlık İl Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir).............................................. : 1

6 İl ve Büyükşehirlerin Merkez İlçelerinin Belediye Başkan Yardımcıları

(Nüfusu, en son yapılan resmi nüfus sayımına göre 250.000 ve daha fazla

olmak kaydıyla)............................................................................................ : 1

7 İl Müftüsü (Ankara, İstanbul, İzmir)............................................................. : 1

8 Diğer 1. Hukuk Müşavirleri, Hukuk Müşaviri.............................................. : 1

9 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanı……....: 1

10 Büyükşehir Belediyesi bulunan illerin İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yrd. : 1

GRUP-7...........................................................................: 175

1 Diğer İllerin Bakanlık İl Müdürleri, İl Müftüleri.......................................... : 1

2 Bağlı ve ilgili kuruluş İl Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir).........................: 1

3 Bölge 2. Müdürü (KİT), Banka Şube Müdürü.............................................. : 1

4 Diğer İl ve Büyükşehirlerin Merkez İlçelerinin Belediye Başkan Yardımcısı: 1

5 Yükseköğretim Kurumlarının Genel Sekreter Yardımcısı ve Daire Başkanı: 1

6 Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletme Müdürü.............................. : 1

7 Müze Başkanı………………………………………………………………: 1

8 İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı ………………………………... : 1

9 Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Müdürleri………………………. : 1

GRUP-8............................................................................ : 155

1 Diğer illerin bağlı ve ilgili kuruluş İl Müdürleri........................................... : 1

2 Ankara, İstanbul ve İzmir İllerinin; İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, İl Yazı

İşleri Müdürü, İl İdare Kurulu Müdürü, İl Mahalli İdare Müdürü, İl Sivil

Savunma Müdürü, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü, Dernekler İl

Müdürü ...................................................................................................... : 1

3 Defterdar Yardımcısı (Ankara, İstanbul, İzmir),

Bakanlık İl Müdür Yardımcısı (Ankara, İstanbul, İzmir),

Gelir İdaresi Grup Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir) .................................: 1

4 Başkanlık Müşaviri, Genel Müdürlük Müşaviri, KİT Müşaviri................... : 1

5 Bölge Müdür Yardımcısı (Belediye ve KİT’ler hariç)................................. : 1

6 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi

Başkan Yardımcısı………………………………………………………….: 1

7 Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Bölge Plancısı, Uzman Tabip olanlardan

Daire Başkan Yardımcısı, İl Müdür Yardımcısı, Başkan, Grup Başkanı,

Proje Müdürü, Grup Müdürü, İşletme Müdürü, Şirket Müdürü, Şube Müdürü,

Müdür, Başuzman (KİT) kadrosunda olanlar ve bunların yardımcıları...... : 1

GRUP-9............................................................................ : 145

1 Genel Sekreter Yardımcısı............................................................................ : 1

2 Fakülte ve Yüksekokul Sekreteri...................................................................: 1

3 Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Eğitim Merkezi Sekreterleri (Dışişleri

Bakanlığı), Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığında

Merkez ve Kurum Sekreterleri...................................................................... : 1

4 Başkanlık ve Genel Müdürlüklerde Kurul Üyesi, KİT’ lerde Daire Başkan

Yardımcısı ....................................................................................................: 1

5 Diğer İllerin İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, İl Yazı İşleri Müdürü,

İl İdare Kurulu Müdürü, İl Mahalli İdare Müdürü, İl Sivil Savunma

Müdürü, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü, Dernekler İl Müdürü,

İl Özel İdare Müdürü....................................................................................: 1

6 Jeolog, Hidrojeolog, Hidrolog, Jeofizikçi, Fizikçi, Matematikçi, Kimyager,

İstatistikçi, Jeomorfolog, Arkeolog, 29.4.1992 tarihli ve 3795 sayılı Kanuna

göre Teknik Öğretmen unvanı alanlar, Tabip, Diş Tabibi,

Eczacı, Veteriner Hekim olanlar ile (II) sayılı Cetvelin (F) Sağlık Hizmetleri

Bölümünün 2 nci sırasına girenlerden Daire Başkan Yardımcısı,

İl Müdür Yardımcısı, Başkan, Grup Başkanı, Proje Müdürü, Grup Müdürü,

İşletme Müdürü, Şirket Müdürü, Şube Müdürü, Müdür, Başuzman (KİT)

kadrosunda olanlar ve bunların yardımcıları................................................ : 1

7 Bağlı ve ilgili kuruluş İl Müdür Yardımcısı (Ankara, İstanbul, İzmir), İl Müftü Yardımcısı (Ankara, İstanbul, İzmir)............................................. : 1

8 6 ncı grup 4 üncü sırada sayılanlar ile 7 nci grup 3 üncü sırada sayılanların

yardımcıları, Diğer İllerin Defterdar Yardımcısı, Bütçe Dairesi Başkanı,

Gelir İdaresi Grup Müdürü………………………………………………... : 1

9 Özel Çevre Koruma Müdürü, ………………………………………. …….: 1

GRUP-10.......................................................................... : 135

1 Diğer İllerin İl Müdür Yardımcısı.................................................................: 1

2 Belediye Başkan Yardımcısı, Daire Başkan Yardımcısı (Belediyeler)…… : 1

3 Enstitü Sekreteri, Borsa Komiseri................................................................ : 1

4 Bölge Müdürü (Belediyeler), İşletme Müdürü, Şirket Müdürü ve bunların

yardımcıları................................................................................................... : 1

5 Şube Müdürü, Müdür, Muhakemat Müdürü, Sayman, Başkan,

Başuzman (KİT)………………………………………………..…………..: 1

6 Tiyatro Müdür Yardımcısı, Atatürk Kültür Merkezi Müdür Yardımcısı,

Opera ve Bale Müdür Yardımcısı, Hıfzıssıhha Müdür Yardımcısı,

Özel Çevre Koruma Müdür Yardımcısı…………………………………....: 1

GRUP-11.......................................................................... : 125

1 Bütçe Dairesi Başkan Yardımcısı................................................................. : 1

2 10 uncu grup 5 inci sırada sayılanların yardımcıları..................................... : 1

3 Başbakanlık Merkez Teşkilatında Araştırmacı.............................................: 1

GRUP-12.......................................................................... : 100

1 Bölge Müdürü, Başmüdür, Bölge 2. Müdürü (KİT), Müessese Müdürü,

Fabrika Müdürü, Kombina Müdürü, Banka Şube Müdürü, İşletme Müdü-

rü, Şirket Müdürü, İl Müdürü, Şube Müdürü, Grup Başkanı, Grup Müdü-

rü, Proje Müdürü, Müdür, Sayman, Başkan, Başuzman (KİT) ve bunların

yardımcıları................................................................................................... : 2

2 Bakanlık, Başkanlık ve Genel Müdürlüklerde Kurul Üyesi......................... : 2

3 Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul Sekreteri..................................................... : 2

4 Hukuk Müşaviri............................................................................................ : 2

5 Bütçe Dairesi Başkanı, Bütçe Dairesi Başkan Yardımcısı

Gelir İdaresi Grup Müdürü…………………………………………………: 2

6 Birlik Sekreteri.............................................................................................. : 1, 2

7 Genel Sekreter Yardımcısı............................................................................ : 2

8 Belediye Başkan Yardımcısı......................................................................... : 2

9 Borsa Komiseri, Borsa Komiser Yardımcısı................................................ : 2

10 Savunma Sekreteri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Başbakanlık

Merkez Teşkilatında Araştırmacı................................................................. : 2

11 Talim ve Terbiye Kurulu Uzmanı, Sivil Savunma Uzmanı, Savunma Uz-

manı, APK Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı,

Din Hizmetleri Uzmanı, Vakit Hesaplama Uzmanı, Uzman (TSK).............: 1

GRUP-13.......................................................................... : 80

1 Bölge Müdürü, Başmüdür, Bölge 2. Müdürü (KİT), Müessese Müdürü,

Fabrika Müdürü, Kombina Müdürü, Banka Şube Müdürü, İşletme Müdü-

rü, Şirket Müdürü, İl Müdürü, Grup Başkanı, Grup Müdürü, Proje Müdü-

rü, Şube Müdürü, Müdür, Sayman, Başkan, Başuzman (KİT) ve bu sırada

sayılanların yardımcıları............................................................................... : 3

2 Bütçe Dairesi Başkanı, Bütçe Dairesi Başkan Yardımcısı,

Gelir İdaresi Grup Müdürü………………………………………………… : 3

3 Hukuk Müşaviri............................................................................................ : 3

4 Enstitü Sekreteri, Birlik Sekreteri................................................................. : 3

5 Belediye Başkan Yardımcısı......................................................................... : 3

6 Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Başbakanlık Merkez

Teşkilatında Araştırmacı.............................................................................. : 3

7 Borsa Komiseri, Borsa Komiser Yardımcısı................................................ : 3

8 Savunma Sekreteri........................................................................................ : 3

9 Talim ve Terbiye Kurulu Uzmanı, Sivil Savunma Uzmanı, Savunma Uz-

manı, APK Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı,

Din Hizmetleri Uzmanı, Vakit Hesaplama Uzmanı, Uzman (TSK)............. : 2, 3

10 Müze Araştırmacısı....................................................................................... : 1, 2, 3

GRUP-14.......................................................................... : 75

1 Yüksek öğrenim mezunu Uzman, Mütercim (KPDS sınavında en az

(B) düzeyinde başarılı olmak kaydıyla), Musahhih...................................... : 1, 2, 3

GRUP-15.......................................................................... : 68

1 Şube Müdürü, Müdür, Sayman, Başkan ve bunların yardımcıları,.............. : 4

2 Gelir İdaresi Grup Müdürü………………………………………………… : 4

3 Hukuk Müşaviri, Yüksek öğrenim mezunu Uzman, Borsa Komiseri,

Mütercim (KPDS sınavında en az (B) düzeyinde başarılı olmak kaydıyla),

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Müze Araştırmacısı, Başbakanlık

Merkez Teşkilatında Araştırmacı, Musahhih................................................ : 4

4 Programcı, Çözümleyici, Muhasebeci, Kontrolör, Antrenör....................... : 1-4

5 Folklor Araştırmacısı.................................................................................... : 1

GRUP-16.......................................................................... : 60

1 Mütercim, Araştırmacı, Raportör, Uzman (Diğer),……………………….. : 1-4

2 Folklor Araştırmacısı………………………………………………………. : 2, 3, 4

3 Amir ve Şef.................................................................................................... : 3, 4

4 Şube Müdürü, Müdür, Sayman (Muhasip ve Muhasebeci kadrosunda

olanlar dahil), Başkan ve bunların yardımcıları............................................ : 5, 6, 7

5 Kütüphaneci.................................................................................................. : 1, 2

GRUP-17.......................................................................... : 55

Yukarıda sayılan 1 ila 16 ncı Gruplara göre özel hizmet tazminatı alamayanlardan, Kurum-

ların Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarında bulunanlar.

DENETİM HİZMETLERİ

Tazminat

S.No Kadro UnvanıOranı (%)

1 a) Başbakanlık Müfettişlerinden;

- 1-2 derecelerden aylık alanlar ..................................................................................... : 230

- Diğer derecelerden aylık alanlar ................................................................................. : 220

b) Başbakanlık Müfettiş Yardımcıları ............................................................................. : 150

2 a) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan, Üye ve Denetçileri,

Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ve

Gelir İdaresi Başkanlığı İç Denetçileri, Maliye Bakanlığı Maliye Müfettişleri,

Hesap Uzmanları ve Kontrolörleri; Gümrük Müsteşarlığı Müfettişleri ve Kontrolörleri;

Hazine Müsteşarlığı Kontrolörleri, Sigorta Denetleme Uzmanları ve Aktüerleri;

Dış Ticaret Müsteşarlığı Kontrolörlerinden;

- 1-2 derecelerden aylık alanlar .................................................................................... : 210

- Diğer derecelerden aylık alanlar ................................................................................. : 200

b) Bunların Yardımcıları, Stajyer Kontrolörler ............................................................... : 140

3 a) Bakanlık, Denizcilik Müsteşarlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve bağımsız genel

müdürlük (mahalli idarelere bağlı genel müdürlükler hariç) Müfettişleri,

Başkanlık, Müstakil Genel Müdürlük, Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi

bulunan illerin İl Özel İdaresi ile Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri İç Denetçileri,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri, Bakanlıklar merkez teşkilatına dahil

kadrolarda görevli Kontrolörler, İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçisi, Sosyal

Sigortalar Kurumu Başkanlık Müfettişleri, Sigorta Müfettişleri, Milli Savunma

Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO-POL Tesisleri İşletme Başkanlığı

Müfettişlerinden;

- 1-2 derecelerden aylık alanlar ..................................................................................... : 195

- Diğer derecelerden aylık alanlar ................................................................................. : 185

b) Bunların Yardımcıları, Stajyer Kontrolörler ............................................................... : 125

4 a) Başbakanlık Uzmanları, Planlama Uzmanları, Hazine Uzmanları, Dış Ticaret

Uzmanları, Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları, Devlet Personel Uzmanları,

Devlet Bütçe Uzmanları, Sosyal Güvenlik Uzmanları, Çalışma Uzmanları,

Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları,

Maliye Bakanlığı Vergi, Muhasebe ve Milli Emlak Denetmenleri,

Büyükşehir Belediyeleri ile bunlara bağlı genel müdürlük Müfettişleri,

İlköğretim Müfettişleri, Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri, Sosyal

Yardım Uzmanları ile (2) ve (3) üncü sırada sayılmayan İç Denetçilerden;

- 1-2 derecelerden aylık alanlar .................................................................................... : 130

- Diğer derecelerden aylık alanlar ................................................................................. : 125

b) Bunların Yardımcıları (meslekte üç yıldan daha az kıdemli İlköğretim

Müfettişleri dahil) ........................................................................................................... : 92

5 a) Mali Suçları Araştırma Uzmanları, Devlet Muhasebe Uzmanları, Devlet Gelir

Uzmanları, Devlet Malları Uzmanları, Maliye Uzmanları, Vergi İstihbarat Uzmanları,

Gelir Uzmanları, Muhasebe Uzmanları, Milli Emlak Uzmanları, Mali Hizmetler Uzmanları,

Çevre ve Orman Uzmanları, Tüketici ve Rekabet Uzmanları, Marka Uzmanları,

Patent Uzmanları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanları, Denizcilik Uzmanları,

Gümrük Uzmanları, Sosyal Sigorta Uzmanları, Teknik Yardım Uzmanları,

Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların Avrupa Birliği Uzmanları, Savunma Sanayi Müsteşarlığı

Uzmanları, Özürlüler Uzmanları, Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanları,

Kadının Statüsü Uzmanları, Bağ-Kur Denetmenleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Eğitim Uzmanları, İstihdam ve Meslek Uzmanları, Kültür ve Turizm Uzmanları,

Tapu ve Kadastro Denetmenlerinden;

- 1-2 derecelerden aylık alanlar .................................................................................... : 120

- Diğer derecelerden aylık alanlar ................................................................................ : 115

b) Bunların Yardımcıları ................................................................................................ : 85

6 a) Diğer belediyeler (Büyükşehir Belediyesi Sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri

dahil) ve bunlara bağlı genel müdürlük Müfettişleri, Yüksekokul mezunu olmak

şartı ile Belediye İktisat Müfettişleri ve Büyükşehir Belediyeleri Hesap İşleri

Murakıplarından;

- 1-2 derecelerden aylık alanlar .................................................................................... : 100

- Diğer derecelerden aylık alanlar ................................................................................ : 95

b) Bunların Yardımcıları ................................................................................................ : 70

7 a) İçişleri Bakanlığı İl Planlama Uzmanlarından;

- 1-2 derecelerden aylık alanlar .................................................................................... : 75

- Diğer derecelerden aylık alanlar ................................................................................ : 70

b) Bunların Yardımcıları ................................................................................................ : 60

AVUKATLIK HİZMETLERİ

Kurumların Avukatlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarında bulunanlardan;

- 1-4 derecelerden aylık alanlar .................................................................................... : 135

- Diğer derecelerden aylık alanlar ................................................................................ : 130

DIŞİŞLERİ MESLEK MEMURLARI

Dışişleri Bakanlığı meslek memurlarından (aday meslek memurları dahil) bu cetvelin

(A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri Bölümünden yararlanamayanlardan;

- 1-2 nci derecelerden aylık alanlar ................................................................................. : 140

- 3-6 ncı derecelerden aylık alanlar ................................................................................ : 125

- 7-9 uncu derecelerden aylık alanlar ...............................................................................: 105

TEKNİK HİZMETLER

Kadroları teknik hizmetler sınıfında bulunan Tazminat E k T a z m i n a t O r a n ı (%)

ve fiilen görev yapanlardan : Oranı (%)1.Bölge2.Bölge3.Bölge4.Bölge5.Bölge6.Bölge7.Bölge

1- En az dört yıllık yükseköğrenim görenlerden;

a) Başmühendis, Başmimarlar .................................. : 168 5 15 17 19 23 28 35

b) Yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar,

mimar, bölge plancısı ve şehir plancılarından;

-1-4 derecelerden aylık alanlar ............................. : 160 5 15 17 19 23 28 35

-Diğer derecelerden aylık alanlar ......................... : 152 5 15 17 19 23 28 35

c) Jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimya-

ger, fizikçi, jeomorfolog, arkeolog, matema-

tikçi, istatistikçi, astronom, tütün eksperi

olanlarla, 29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı Kanuna

göre teknik öğretmen unvanı alanlardan;

-1-4 derecelerden aylık alanlar ............................. : 130 4 12 14 16 18 23 25

-Diğer derecelerden aylık alanlar ......................... : 122 4 12 14 16 18 23 25

d) Unvanları (a), (b) ve (c)’de sayılmayan diğer

mesleki teknik yükseköğrenimlilerden;

-1-4 derecelerden aylık alanlar ............................. : 100 4 11 12 13 15 17 20

-Diğer derecelerden aylık alanlar ......................... : 93 4 11 12 13 15 17 20

2- En az iki yıl süreli mesleki teknik yükseköğrenim

görmüş olan yüksek teknikerler, teknikerler ile tütün

eksperlerinden;

-1-4 derecelerden aylık alanlar ............................. : 100 4 11 12 13 15 17 20

-Diğer derecelerden aylık alanlar ......................... : 93 4 11 12 13 15 17 20

3- Lise üzerine en az 2 yıl mesleki teknik kurs

görenlerden;

-1-5 derecelerden aylık alanlar ............................. : 72 3 8 9 10 11 13 15

-Diğer derecelerden aylık alanlar ......................... : 69 3 8 9 10 11 13 15

4- Lise dengi mesleki teknik öğrenim görenlerden;

-1-5 derecelerden aylık alanlar ............................. : 64 3 8 9 10 11 13 15

-Diğer derecelerden aylık alanlar ......................... : 61 3 8 9 10 11 13 15

5- Yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis, mimar ve şehir plancısı kariyerlerini haiz olup, 1-4 üncü derecelerden aylık alanlardan, kurumlarınca belirlenen ve ödeneği bulunan faaliyet halindeki büyük yatırım projelerinde fiilen çalışanlara, ilgili Bakan, Rektör, Vali ve Belediye başkanından adlarına onay alınmak ve kontrol edilen ve onaylanan cetvellerde ödeme yapılacak unvanlar ve sayıları gösterilmek şartıyla, projelerde çalıştıkları sürece aşağıda gösterilen özel hizmet tazminatı oranları ek olarak ödenebilir.

a) Bölge Müdürü (Belediyeler hariç), Daire Başkanı ve daha üst idari görevlerde bulunanlara ........: 30

b) Diğerlerine .......................................................................................................................................: 20

Ancak, bu hükme göre ilave ödemeden yararlanacakların toplam sayısı, kurum kadrolarında söz konusu kariyerlere sahip olarak fiilen görev yapan toplam personel sayısının %10’ unu geçemez (hesaplamalarda küsurlar tama iblağ edilir).

Bu tazminat mehil müddeti, her türlü izin, büyük yatırım projeleriyle ilgili olmayan geçici görev, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmet içi eğitim, kurs ve seminer gibi nedenlerle hizmete ara verenlere, ara verdikleri günler için ödenmez.

6- Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personelden; büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olmak şartıyla arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara (belirtilen mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri dahil), çalışılan her gün için aşağıda gösterilen oranlarda ayrıca özel hizmet tazminatı ödenir. Faal durumdaki hizmet binalarının tadilat, bakım ve onarımı işleri açık çalışma mahalli kapsamında değerlendirilmez.

a) 1/a, b ve c sıralarında sayılanlara .............. : 3,0

b) 1/d sırası ile 2 nci sırada sayılanlara ..........: 2,0

c) 3 ve 4 üncü sıralarda sayılanlara ................: 1,2

Bu ek özel hizmet tazminatının ödenmesinde ilgililerin kadroları esas alınır. Tazminatın kimlere ödeneceği; iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler itibarıyla ilgili birim amirlerince belirlenir. Ödemeler görevin filen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılır.

Ancak, bu şekilde ödenecek ek özel hizmet tazminat toplamı üçer aylık dönemler itibarıyla,

a) 1/a, b ve c sıralarında sayılanlara ............... : 60

b) 1/d sırası ile 2 nci sırada sayılanlara ...........: 40

c) 3 ve 4 üncü sıralarda sayılanlara .................: 24

oranlarını aşamaz.

7- Ekonomist unvanını haiz olup, ekonomi alanında lisansüstü öğrenim görmüş ve Teknik Hizmetler Sınıfında “Ekonomist” unvanlı kadrolara atanmış olanlara, III sayılı Cetvelin (G) bölümünde belirlenmiş olan tazminata ilave olarak aşağıda gösterilen oranlardaki özel hizmet tazminatı ayrıca ödenebilir.

a) Doktora derecesi bulunanlardan;

-1-4 derecelerden aylık alanlar .............................: 80

-Diğer derecelerden aylık alanlar .........................: 72

b) Yüksek lisans derecesi bulunanlardan;

-1-4 derecelerden aylık alanlar .............................: 50

-Diğer derecelerden aylık alanlar .........................: 43

SAĞLIK HİZMETLERİ

Kadroları Sağlık Hizmetleri Sınıfında bulunan Tazminat E k T a z m i n a t O r a n ı (%)

ve fiilen görev yapanlardan :Oranı (%)1.Bölge2.Bölge3.Bölge4.Bölge5.Bölge6.Bölge7.Bölge

1) a) Klinik Şefi .............................................................. : 215 10 30 40 50 60 75 90

b) Klinik Şef Yardımcısı ............................................ : 200 10 30 40 50 60 75 90

c) Başasistan ............................................................... : 190 10 30 40 50 60 75 90

d) Uzman Tabiplerden;

-1-4 derecelerden aylık alanlar ............................. : 180 10 30 40 50 60 75 90

- Diğer derecelerden aylık alanlar......................... : 160 10 30 40 50 60 75 90

e) Asistan Tabiplerden;

-1-4 derecelerden aylık alanlar ............................. : 145 8 15 20 25 30 40 50 - Diğer derecelerden aylık alanlar ........................ : 140 8 15 20 25 30 40 50

f) Pratisyen Tabiplerden;

-1-4 derecelerden aylık alanlar ............................. : 145 8 15 20 25 30 40 50 -Diğer derecelerden aylık alanlar ......................... : 135 8 15 20 25 30 40 50

2) Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda bu

Tüzük hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlarla,

aynı dallarda doktora yapmış olanlardan;

-1-4 derecelerden aylık alanlar ............................. : 145 8 15 20 25 30 40 50 -Diğer derecelerden aylık alanlar ......................... : 135 8 15 20 25 30 40 50

3) Diş Tabiplerinden;

-1-4 derecelerden aylık alanlar ............................. : 120 8 15 20 25 30 40 45 -Diğer derecelerden aylık alanlar ......................... : 115 8 15 20 25 30 40 45

4) Eczacılardan;

-1-4 derecelerden aylık alanlar ............................. : 110 6 10 15 20 25 30 35 -Diğer derecelerden aylık alanlar ......................... : 106 6 10 15 20 25 30 35

5) Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı merkez

ve taşra teşkilatında; Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı

Laboratuarlarında; Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Çalışma

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Orman

Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri

Genel Müdürlüğüne bağlı Araştırma Enstitüleri, Islah

Kurumları ve Bölge Laboratuarlarında (İl laboratuarları

hariç); Adli Tıp Kurumunda; Türkiye Atom Enerjisi

Kurumunda;Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal

Laboratuarlarında görevli mesleki sağlık yüksek

öğrenim görmüş sağlık personelinden;

a) Öğrenim süreleri en az 4 yıl olanlardan;

-1-4 derecelerden aylık alanlar ....................... : 110 6 10 15 20 25 30 35

-Diğer derecelerden aylık alanlar ................... : 106 6 10 15 20 25 30 35

b) Öğrenim süreleri 4 yıldan az olanlardan;

-1-4 derecelerden aylık alanlar ....................... : 97 6 10 13 16 19 22 25

-Diğer derecelerden aylık alanlar ................... : 94 6 10 13 16 19 22 25

6) Yukarıda sayılmayan sağlık personelinden;

a) Mesleki yüksek öğrenim görmüş sağlık personeli;

1) Öğrenim süreleri en az 4 yıl olanlardan;

-1-4 derecelerden aylık alanlar ....................... : 97 6 10 15 20 25 30 35 -Diğer derecelerden aylık alanlar ................... : 94 6 10 15 20 25 30 35

2) Öğrenim süreleri 4 yıldan az olanlardan;

-1-4 derecelerden aylık alanlar ....................... : 90 6 10 13 16 19 22 25

-Diğer derecelerden aylık alanlar ................... : 88 6 10 13 16 19 22 25

b) Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık

personeli;

-1-4 derecelerden aylık alanlar ....................... : 72 5 10 12 14 16 18 20

-Diğer derecelerden aylık alanlar ................... : 70 5 10 12 14 16 18 20

c) Ortaokul dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık

personeli;

-8-14 derecelerden aylık alanlar .................... : 58 3 5 7 9 11 13 15

-Diğer derecelerden aylık alanlar ................... : 60 3 5 7 9 11 13 15

7) a) 6343 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca çıkarılan

yönetmelik esaslarına göre uzmanlık sınavlarında

başarı göstererek uzmanlık belgesine sahip olan

Uzman Veteriner Hekimlerden;

-1-4 derecelerden aylık alanlar ....................... : 145 10 20 25 40 50 60 70

-Diğer derecelerden aylık alanlar ................... : 135 10 20 25 40 50 60 70

b) Veteriner Hekimlerden;

-1-4 derecelerden aylık alanlar ....................... : 135 10 20 25 40 50 60 70

-Diğer derecelerden aylık alanlar ................... : 130 10 20 25 40 50 60 70

8) En yakın il ve ilçe merkezine uzaklığı en az 10 km. olan köy ve diğer yerleşim birimlerine sürekli görevle atanan ve buralarda fiilen görev yapan (1/a, b, c ve d sıra sında sayılanlar hariç) tabip ve diş tabiplerine, IV sayılı cetvelde gösterilen il ve ilçelere bağlı köy ve diğer yerleşim birimlerinde %25, diğer il ve ilçelere bağlı köy ve diğer yerleşim birimlerinde %15; diğer mesleki öğrenim görmüş sağlık personeline ise söz konusu köy ve diğer yerleşim birimlerinde sırasıyla %10 ve %5 ilave özel hizmet tazminatı verilir (üniversite kampüs alanları ve hava alanları köy ve diğer yerleşim birimi sayılmaz).

III SAYILI CETVEL

Diğer Tazminatlar

Tazminat

Oranı (%)

A. Eğitim Öğretim Tazminatı:

I- a) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil Öğretmen unvanlı kadrolarda

fiilen öğretmenlik yapanlardan;

-1-2 derecelerden aylık alanlar..........................................................................................: 100

-3-4 derecelerden aylık alanlar......................................................................................... : 95

-Diğer derecelerden aylık alanlar...................................................................................... : 85

b) (a) bendinde sayılanlardan Uzman Öğretmen unvanını kazanmış olanlara ayrıca;

-1-2 derecelerden aylık alanlar..........................................................................................: 20

-Diğer derecelerden aylık alanlar...................................................................................... : 15

c) (a) bendinde sayılanlardan Başöğretmen unvanını kazanmış olanlara ayrıca;

-1-2 derecelerden aylık alanlar..........................................................................................: 40

-Diğer derecelerden aylık alanlar...................................................................................... : 30

II- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ek V Sayılı Cetvelde sayılan mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına, atölye, laboratuar veya meslek dersleri öğretmeni olarak Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil Öğretmen unvanlı kadrolara atananlara, atandıkları branşa göre aşağıdaki oranlarda ilave Eğitim Öğretim Tazminatı ayrıca ödenir. Mesleki Açık Öğretim Lisesi ile Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu kadrolarında bulunanlar hariç olmak üzere, branşlarında fiilen derse girmeyenlere bu tazminat ödenmez.

a) Bilgisayar, bilgisayar bakımı ve onarımı-işletme, elektrik, elektronik, elektro mekanik taşıyıcılar (asansör), gemicilik, gemi elektroniği ve haberleşme, gemi makineleri, güverte-güverte avlama, makine, iş makineleri, döküm-izabe, metalişleri, model, motor, tesviye, telekomünikasyon, tekstil dokuma, tekstil boya-baskı desen, tekstil iplikçilik-iplik, tekstil kalite kontrol, tekstil örme, endüstriyel elektronik, mikroteknoloji, radyo televizyon;

-En az 4 yıl yükseköğrenim görenler................................................................................ : 15

-En az 2 yıl yükseköğrenim görenler................................................................................ : 10

b) Kimya, matbaa, ciltleme ve seriografi, dizgi, tipo baskı-ofset baskı, fotoğraf ve klişe, ağaç işleri, mobilya ve dekorasyon, endüstriyel boya dekorasyon, su ürünleri, makine ressamlığı, yapı (inşaat), alt yapı, üst yapı, yapı ressamlığı, sıhhi tesisat-tesisat, harita ve kadastro, teknik resim;

-En az 4 yıl yükseköğrenim görenler................................................................................ : 12

-En az 2 yıl yükseköğrenim görenler................................................................................ : 8

c) Seramik, seramik sanatı, kalıpçılık, otomatik kumanda, maden, trikotaj, diş protez, restorasyon, petro-kimya, ayakkabıcılık, deri işlemeciliği, cam işlemeciliği, süsleme taşçılığı;

-En az 4 yıl yükseköğrenim görenler................................................................................ : 10

-En az 2 yıl yükseköğrenim görenler................................................................................ : 7

d) Metalurji, giyim (biçki dikiş), hazır giyim (konfeksiyon), terzilik, giyim ve ev aksesuarları, deri hazır giyim, nakış (I.D.O.)-nakış, resim, dekoratif sanatlar, halıcılık, halıcılık kursu, grafik, gıda hazırlama-aşçılık, besin teknolojisi, besin endüstrisi, kuaförlük, el sanatları, çiçek örgü dokuma, el sanatları-çiçek, kütüphanecilik, kafeterya işletmeciliği, iş teknik, ev yönetimi-beslenme, aile ekonomisi-beslenme, ev ekonomisi-beslenme, moda tasarım, plastik sanatlar-lastik teknolojisi;

-En az 4 yıl yükseköğrenim görenler................................................................................ : 9

-En az 2 yıl yükseköğrenim görenler................................................................................ : 6

e) Muhasebe grubu, ekonomi grubu, daktilo-muhasebe, kooperatif, turizm ve otelcilik grubu, sekreterlik grubu, işletme-muhasebe, işletme bilgisi, ticaret grubu, gazetecilik, kurs öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi, çocuk gelişimi ve bakımı, uygulama anaokulu öğretmenliği (uygulama sınıfı verilebilenler);

-En az 4 yıl yükseköğrenim görenler................................................................................ : 6

-En az 2 yıl yükseköğrenim görenler................................................................................ : 4

B. Din Hizmetleri Tazminatı:

a) İl Müftü Yardımcısı ve İlçe Müftüsü kadrolarında bulunanlardan;

-1 inci dereceden aylık alanlar (Ankara, İstanbul ve İzmir İl Müftü Yardımcıları hariç) : 160

-2 nci dereceden aylık alanlar........................................................................................... : 145 -3 üncü dereceden aylık alanlar........................................................................................ : 130

-4 üncü dereceden aylık alanlar........................................................................................ : 120

-Diğer derecelerden aylık alanlar...................................................................................... : 95

b) Mesleği ile ilgili yükseköğrenim görerek vaiz kadrolarına atananlardan;

-1 inci dereceden aylık alanlar ......................................................................................... : 115

-2 nci dereceden aylık alanlar........................................................................................... : 111 -3 üncü dereceden aylık alanlar........................................................................................ : 109

-4 üncü dereceden aylık alanlar........................................................................................ : 105

-Diğer derecelerden aylık alanlar...................................................................................... : 90

c) Din Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan;

1- Yükseköğrenimli olanlardan;

-1-4 üncü derecelerden aylık alanlar................................................................................. : 80

-Diğer derecelerden aylık alanlar...................................................................................... : 79

2- İmam Hatip Lisesi mezunlarından;

-1-4 üncü derecelerden aylık alanlar................................................................................. : 78

-5-9 uncu derecelerden aylık alanlar................................................................................. : 77

-Diğer derecelerden aylık alanlar...................................................................................... : 76

3- Diğerlerinden;

-8-15 inci derecelerden aylık alanlar................................................................................ : 73

-Diğer derecelerden aylık alanlar...................................................................................... : 74

d) Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatının Genel İdare Hizmetleri Sınıfına

dahil kadrolarında bulunanlar ( (a) bendinde sayılanlar ile II sayılı Cetvelin (A) Üst

Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri bölümünün 3 üncü ve 4 üncü grubunda

bulunanlar hariç)….……………………………………………………………………….... : 25

C. Emniyet Hizmetleri Tazminatı:

a) Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan;

1- Emniyet Genel Müdürü..................................................................................................... : 335

2- 1 inci Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlardan;

-Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı,

Ankara, İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürleri.............................................................. : 285

-Daire Başkanı, 1.Hukuk Müşaviri, Diğer İl Emniyet Müdürleri, Polis Koleji

Müdürü ve Koruma Müdürleri......................................................................................... : 265

-Diğerleri........................................................................................................................... : 215

3- 2 nci Sınıf Emniyet Müdürlerinden;

-1 inci derece kadrolardan aylık alanlar........................................................................... : 195

-2 nci derece kadrolardan aylık alanlar............................................................................. : 188

4- 3 üncü Sınıf Emniyet Müdürlerinden;

-1 inci derece kadrolardan aylık alanlar........................................................................... : 185

-2 nci derece kadrolardan aylık alanlar............................................................................. : 183

-3 üncü derece kadrolardan aylık alanlar.......................................................................... : 181

5- 4 üncü Sınıf Emniyet Müdürlerinden;

-1 inci derece kadrolardan aylık alanlar........................................................................... : 175

-2 nci derece kadrolardan aylık alanlar............................................................................. : 165

-3 üncü derece kadrolardan aylık alanlar.......................................................................... : 155

6- Emniyet Amirlerinden;

-2 nci derece kadrolardan aylık alanlar............................................................................. : 151

-3 üncü derece kadrolardan aylık alanlar.......................................................................... : 145

-4 ve 5 inci derece kadrolardan aylık alanlar.................................................................... : 140

7- Başkomiserlerden;

-2, 3 ve 4 üncü derece kadrolardan aylık alanlar.............................................................. : 138

-5, 6, 7 ve 8 inci derece kadrolardan aylık alanlar............................................................ : 133

8- Komiserlerden;

-3 ve 4 üncü derece kadrolardan aylık alanlar.................................................................. : 131

-5, 6, 7 ve 8 inci derece kadrolardan aylık alanlar............................................................ : 126

9- Komiser Yardımcılarından;

-3 ve 4 üncü derece kadrolardan aylık alanlar.................................................................. : 126

-5, 6 ve 7 nci derece kadrolardan aylık alanlar................................................................. : 121

-8 inci derece kadrolardan aylık alanlar............................................................................ : 118

10- Polis Memurlarından;

-3 ve 4 üncü derece kadrolardan aylık alanlar.................................................................. : 118

-5, 6 ve 7 nci derece kadrolardan aylık alanlar................................................................. : 111

-8, 9, 10 ve 11 inci derece kadrolardan aylık alanlar........................................................ : 102

11-Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Çevik Kuvvet Şube

Müdürlüklerine ait kadrolarda fiilen görev yapanlara ayrıca........................................... : 5

b) Yardımcı Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan Çarşı ve Mahalle Bekçilerinden;

-5, 6, 7 ve 8 inci derece kadrolardan aylık alanlar............................................................ : 72

-Diğer derecelerden aylık alanlar...................................................................................... : 71

D. Mülki İdare Amirliği Özel Hizmet Tazminatı:

Mülki İdare Amirliği Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan;

a) Müsteşar............................................................................................................................. : 345

b) Olağanüstü Hal Bölge Valisi, Emniyet Genel Müdürü (Vali).......................................... : 335

c) Kurul Başkanı, Müsteşar Yardımcısı, 1. Hukuk Müşaviri, Genel Müdür,

Strateji Geliştirme Başkanı ile bu görevleri yürüten Merkez Valileri ve İl Valileri.......... : 325

d) Merkezde görevli diğer Valiler.......................................................................................... : 290

e) Diğerlerinden (Mülkiye Müfettişleri dahil);

-1 inci dereceden aylık alanlar.......................................................................................... : 270

-2 ve 3 üncü derecelerden aylık alanlar............................................................................ : 230

-Diğer derecelerden aylık alanlar..................................................................................... : 180

-Kaymakam Adayları....................................................................................................... : 145

E. Denetim Tazminatı:

II Sayılı Cetvelin (B) Denetim Hizmetleri Bölümünün;

a) 1, 2 ve 3 üncü sıralarında sayılanlardan;

-KİT personeli................................................................................................................ : 10

-Diğerleri........................................................................................................................ : 30

b) 4, 5, 6 ve 7 nci sıralarında sayılanlar.................................................................................. : 20

F. Adalet Hizmetleri Tazminatı:

Yüksek Mahkemeler, Yüksek Seçim Kurulu, Sayıştay, İl ve İlçe Seçim Kurulları ile adli,

idari ve askeri yargıda (Ceza İnfaz Kurumları ve İcra Müdürlükleri personeli dahil) fiilen

görev yapan memurlardan;

1- Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bulunanlardan;

a- Anayasa Mahkemesi Genel Sekreter Yardımcısı............................................................... : 180

b- Müdür ve Sayman kadrolarına atananlardan;

-1 inci dereceden aylık alanlar.......................................................................................... : 175

-2 nci dereceden aylık alanlar........................................................................................... : 155

-3 üncü dereceden aylık alanlar........................................................................................ : 130

-4 üncü dereceden aylık alanlar........................................................................................ : 120

-5, 6 ve 7 nci derecelerden aylık alanlar........................................................................... : 110

-Diğer derecelerden aylık alanlar...................................................................................... : 70

c- Müdür Yardımcıları ve Sivil Savunma Uzmanlarından;

-1 inci dereceden aylık alanlar.......................................................................................... : 165

-2 nci dereceden aylık alanlar........................................................................................... : 145

-3 üncü dereceden aylık alanlar........................................................................................ : 125

-4 üncü dereceden aylık alanlar........................................................................................ : 115

-5, 6 ve 7 nci derecelerden aylık alanlar........................................................................... : 105

-Diğer derecelerden aylık alanlar..................................................................................... : 65

d- Uzman, Şef, Programcı ve Çözümleyicilerden 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerden aylık alanlar : 110

e- Zabıt Katiplerinden;

-1, 2 ve 3 üncü dereceden aylık alanlar............................................................................ : 100

-4 üncü dereceden aylık alanlar........................................................................................ : 75

-5-9 uncu derecelerden aylık alanlar................................................................................. : 56

-Diğer derecelerden aylık alanlar...................................................................................... : 54

f- İnfaz ve Koruma Başmemurları ile İnfaz ve Koruma Memurlarından;

-1-4 üncü dereceli kadrolara atanmış olanlar.................................................................... : 100

-1-4 üncü derecelerden aylık alanlar ................................................................................ : 75

-5-9 uncu derecelerden aylık alanlar................................................................................. : 66

-Diğer derecelerden aylık alanlar...................................................................................... : 64

g- Diğerlerinden (yukarıdaki sıralardan faydalanamayanlardan);

-1-4 üncü dereceli kadrolara atanmış olanlar.................................................................... : 100

-1-4 üncü derecelerden aylık alanlar ................................................................................ : 58

-5-9 uncu derecelerden aylık alanlar................................................................................. : 56

-Diğer derecelerden aylık alanlar...................................................................................... : 54

2- Genel İdare Hizmetleri ve Yardımcı Hizmetler Sınıfları dışındaki diğer hizmet

sınıflarına göre tazminat alanlardan;

-1-4 üncü derecelerden aylık alanlar................................................................................. : 22

-5-9 uncu derecelerden aylık alanlar................................................................................. : 20

-Diğer derecelerden aylık alanlar...................................................................................... : 15

3- Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunanlar ile Teknik Hizmetler Sınıfında bulunup da Teknik

Hizmetler Bölümündeki Özel Hizmet Tazminatından yararlanamayan diğer personelden;

-1-4 üncü derecelerden aylık alanlar................................................................................ : 56

-5-9 uncu derecelerden aylık alanlar................................................................................. : 55

-Diğer derecelerden aylık alanlar...................................................................................... : 53

4- Cezaevi Müdürü, İdare Memuru, İnfaz ve Koruma Başmemuru, İnfaz ve Koruma Memurlarından;

a- Özel eğitim ve iyileştirme tatbik edilen cezaevleri, D ve F tipi cezaevleri ile Ankara

kapalı, Bayrampaşa ve Buca cezaevlerinde görevli olanların tazminat oranlarına 13’er,

b- Diğer cezaevlerinde görevli olanlar ile 3/7/2005 tarihli ve 5402 sayılı Kanunun

10 uncu maddesi uyarınca kurulan Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi

Şube Müdürlüğünde görevli olanların tazminat oranlarına 10’ar,

puan ilave edilir.

G. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen hizmet sınıflarında çalışıp da özel

hizmet tazminatı ile bu cetvelin yukarıdaki sıralarında sayılan tazminatlardan

yararlanamayan personelden;

a) Kadroları Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunanlardan;

-8-15 inci derecelerden aylık alanlar............................................................................... : 44

-Diğer derecelerden aylık alanlar.................................................................................... : 45

b) Diğer hizmet sınıflarında bulunanlardan;

1- Kadro unvanları Müdür ve Müdür Yardımcısı, Sayman, Şef, Antrenör, Borsa

Komiseri, Bölge Amiri, Kısım Amiri, Koruma ve Güvenlik Amiri, Kontrolör,

Ekonomist, Danışman, Müşavir, Aktüer, Araştırmacı, Muhasebeci ve Muhasip,

Raportör, Uzman, Hukuk Müşaviri, Programcı, Çözümleyici, Bilgisayar

İşletmeni, Başkatip, Zabıta Amiri ve Yardımcısı, Zabıta Başkomiseri ve

Komiseri, İtfaiye Amiri, İtfaiye Başçavuşu, Çavuşu ve Onbaşısı ile

Kontrol Memurları…….................................................................................................. : 50

2- Diğerlerinden;

-8-15 inci derecelerden aylık alanlar................................................................................ : 48

-Diğer derecelerden aylık alanlar..................................................................................... : 49

IV SAYILI CETVEL

Kalkınmada Öncelikli Yörelerin Dereceleri

1. BÖLGE

AKSARAY ESKİL, SARIYAHŞİ, ORTAKÖY; GİRESUN GÜCE, PALAKLI (YAĞLIDERE), DERELİ, ÇANAKÇI, DOĞANKENT, ŞEBİNKARAHİSAR; KARAMAN AYRANCI, ERMENEK; KIRIKKALE SULAKYURT, ÇELEBİ, KARAKEÇİLİ; KIRŞEHİR BOZTEPE; KİLİS ELBEYLİ, MUSABEYLİ, POLATELİ; NEVŞEHİR ACIGÖL, KOZAKLI; ORDU ÇAYBAŞI, ÇATALPINAR, İKİZCE, KORGAN, GÜRGENTEPE, ÇAMAŞ, KUMRU, ULUBEY, KABADÜZ; OSMANİYE DÜZİÇİ, SUMBAS; RİZE ÇAMLIHEMŞİN, İKİZDERE, HEMŞİN; SAMSUN AYVACIK, ASARCIK, SALIPAZARI, YAKAKENT, KAVAK, ALAÇAM, LADİK; TRABZON DÜZKÖY, KÖPRÜBAŞI, ŞALPAZARI, HAYRAT, DERNEKPAZARI, TONYA, MAÇKA, ÇAYKARA

2. BÖLGE

AKSARAY AĞAÇÖREN; AMASYA MERKEZ, SULUOVA, MERZİFON, GÜMÜŞHACIKÖY, TAŞOVA; ARTVİN MERKEZ, ARHAVİ, HOPA; BARTIN MERKEZ, AMASRA; ÇANKIRI MERKEZ, ILGAZ, ATKARACALAR, ÇERKEŞ; ÇORUM MERKEZ, İSKİLİP, SUNGURLU, OSMANCIK, MECİTÖZÜ, ALACA; GİRESUN ÇAMOLUK, ALUCRA; KARABÜK MERKEZ, ESKİPAZAR, SAFRANBOLU; KARAMAN SARIVELİLER, BAŞYAYLA; KASTAMONU MERKEZ, İNEBOLU, TOSYA, TAŞKÖPRÜ; KIRŞEHİR AKÇAKENT, ÇİÇEKDAĞI; NİĞDE ÇİFTLİK, ÇAMARDI; ORDU AKKUŞ, KABATAŞ, MESUDİYE, GÖLKÖY, AYBASTI; SİNOP MERKEZ, BOYABAT, GERZE, AYANCIK; SİVAS MERKEZ, GEMEREK, ŞARKIŞLA, YILDIZELİ; TOKAT MERKEZ, ERBAA, NİKSAR, ZİLE, TURHAL, PAZAR; YOZGAT MERKEZ, SORGUN, YERKÖY, ŞEFAATLİ, SARIKAYA, AKDAĞMADENİ, BOĞAZLIYAN, ÇANDIR; ZONGULDAK MERKEZ, ÇAYCUMA, EREĞLİ, DEVREK, ALAPLI; ÇANAKKALE GÖKÇEADA, BOZCAADA

3. BÖLGE

ADIYAMAN MERKEZ; AMASYA HAMAMÖZÜ, GÖYNÜCEK; ARTVİN MURGUL, BORÇKA; BARTIN ULUS, KURUCAŞİLE; ÇANKIRI KORGUN, BAYRAMÖREN, KURŞUNLU, ŞABANÖZÜ, ORTA, ELDİVAN, KIZILIRMAK, YAPRAKLI; ÇORUM BOĞAZKALE, ORTAKÖY, LAÇİN, BAYAT, UĞURLUDAĞ, KARGI, OĞUZLAR, DODURGA; ELAZIĞ MERKEZ; ERZİNCAN MERKEZ; ERZURUM MERKEZ, ILICA; KASTAMONU AZDAVAY, CİDE, DADAY, DEVREKANİ, PINARBAŞI, ŞENPAZAR, KÜRE, ARAÇ, İHSANGAZİ, AĞLI, BOZKURT, SEYİDİLER, DOĞANYURT, ABANA, HANÖNÜ, ÇATALZEYTİN; KAHRAMANMARAŞ MERKEZ, ANDIRIN, GÖKSUN, ELBİSTAN, AFŞİN; KARABÜK EFLANİ, OVACIK, YENİCE; MALATYA MERKEZ; SİNOP SARAYDÜZÜ, DURAĞAN, TÜRKELİ, DİKMEN, ERFELEK; SİVAS GÜRÜN, İMRANLI, ZARA, HAFİK, ULAŞ, ALTINYAYLA, DİVRİĞİ, SUŞEHRİ; ŞANLIURFA MERKEZ; TOKAT YEŞİLYURT, ARTOVA, SULUSARAY, REŞADİYE, BAŞÇİFTLİK, ALMUS; YOZGAT SARAYKENT, ÇAYIRALAN, AYDINCIK, ÇEKEREK, KADIŞEHRİ, YENİFAKILI; ZONGULDAK GÖKÇEBEY

4. BÖLGE

ADIYAMAN BESNİ, KAHTA; AĞRI MERKEZ; ARDAHAN MERKEZ; ARTVİN ŞAVŞAT; BAYBURT MERKEZ; DİYARBAKIR MERKEZ; ERZİNCAN ÜZÜMLÜ, OTLUKBELİ, REFAHİYE, ÇAYIRLI; ERZURUM UZUNDERE, NARMAN, OLTU, PASİNLER, AŞKALE, PAZARYOLU, İSPİR, TORTUM; GÜMÜŞHANE MERKEZ, KELKİT; KARS MERKEZ; MALATYA AKÇADAĞ, KALE, HEKİMHAN, ARAPGİR, YEŞİLYURT, BATTALGAZİ, DARENDE; SİVAS AKINCILAR, DOĞANŞAR, KOYULHİSAR, GÖLOVA, KANGAL; ŞANLIURFA BİRECİK, BOZOVA, SURUÇ, HALFETİ; VAN MERKEZ

5. BÖLGE

ADIYAMAN TUT, SAMSAT, GÖLBAŞI; AĞRI TUTAK, PATNOS, ELEŞKİRT; ARTVİN ARDANUÇ, YUSUFELİ; BATMAN MERKEZ; BAYBURT DEMİRÖZÜ, AYDINTEPE; BİNGÖL MERKEZ; BİTLİS MERKEZ; ELAZIĞ BASKİL, KEBAN, MADEN, SİVRİCE, AĞIN; ERZİNCAN TERCAN, İLİÇ, KEMALİYE, KEMAH; ERZURUM HORASAN, OLUR, KÖPRÜKÖY; GÜMÜŞHANE KÜRTÜN, KÖSE, TORUL, ŞİRAN; IĞDIR MERKEZ; KARS SARIKAMIŞ, KAĞIZMAN; KAHRAMANMARAŞ ÇAĞLAYANCERİT, TÜRKOĞLU, NURHAK, PAZARCIK, EKİNÖZÜ; MALATYA PÖTÜRGE, YAZIHAN, DOĞANYOL, ARGUVAN, KULUNCAK, DOĞANŞEHİR; MARDİN MERKEZ; MUŞ MERKEZ; SİİRT MERKEZ; ŞANLIURFA HARRAN, VİRANŞEHİR, HİLVAN, CEYLANPINAR, AKÇAKALE, SİVEREK; VAN EDREMİT

6. BÖLGE

ADIYAMAN SİNCİK, ÇELİKHAN, GERGER; AĞRI DİYADİN, HAMUR, TAŞLIÇAY, DOĞUBEYAZIT; ARDAHAN HANAK, GÖLE, POSOF, ÇILDIR, DAMAL; BİTLİS AHLAT, ADİLCEVAZ, TATVAN; DİYARBAKIR ERGANİ, SİLVAN, BİSMİL; ERZURUM ÇAT, HINIS, TEKMAN, KARAÇOBAN, KARAYAZI, ŞENKAYA; IĞDIR ARALIK, KARAKOYUNLU, TUZLUCA; KARS SUSUZ, AKKAYA, SELİM, DİGOR, ARPAÇAY; MARDİN NUSAYBİN, KIZILTEPE, MİDYAT; TUNCELİ MERKEZ; VAN ERCİŞ, GEVAŞ

7. BÖLGE

BATMAN HASANKEYF, KOZLUK, SASON, GERCÜŞ, BEŞİRİ; BİNGÖL YAYLADERE, YEDİSU, KARLIOVA, SOLHAN, GENÇ, ADAKLI, KİĞI; BİTLİS MUTKİ, GÜROYMAK, HİZAN; DİYARBAKIR HAZRO, HANİ, KULP, ÇÜNGÜŞ, EĞİL, DİCLE, KOCAKÖY, LİCE, ÇINAR, ÇERMİK; ELAZIĞ PALU, ALACAKAYA, ARICAK, KARAKOÇAN, KOVANCILAR; HAKKARİ MERKEZ, ÇUKURCA, ŞEMDİNLİ, YÜKSEKOVA; MARDİN SAVUR, DARGEÇİT, DERİK, YEŞİLLİ, MAZIDAĞ, ÖMERLİ; MUŞ VARTO, MALAZGİRT, KORKUT, HASKÖY, BULANIK; SİİRT ŞİRVAN, PERVARİ, ERUH, KURTALAN, BAYKAN, AYDINLAR; ŞIRNAK MERKEZ, ULUDERE, GÜÇLÜKONAK, SİLOPİ, CİZRE, İDİL, BEYTÜŞŞEBAP; TUNCELİ ÇEMİŞKEZEK, PÜLÜMÜR, MAZGİRT, NAZIMİYE, HOZAT, OVACIK, PERTEK; VAN BAHÇESARAY, ÇALDIRAN, ÇATAK, SARAY, ÖZALP, GÜRPINAR, MURADİYE, BAŞKALE

V SAYILI CETVEL

İlave Eğitim-Öğretim Tazminatı Ödenecek Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı

Mesleki ve Teknik Öğretim Okul ve Kurumları

Adalet Meslek Lisesi

Akşam Sanat Okulu

Akşam Ticaret Meslek Lisesi

Anadolu Aşçılık Meslek Lisesi

Anadolu Basın Yayın ve Reklamcılık Meslek Lisesi

Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi

Anadolu Dış Ticaret Meslek Lisesi

Anadolu Hazır Giyim ve Deri Giyim Meslek Lisesi

Anadolu İletişim Meslek Lisesi

10

Anadolu Kız Meslek Lisesi

11

Anadolu Kız Teknik Lisesi

12

Anadolu Mahalli İdareler Meslek Lisesi

13

Anadolu Meslek Lisesi

14

Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi

15

Anadolu Sağlık Meslek Lisesi

16

Anadolu Sekreterlik Meslek Lisesi

17

Anadolu Tapu Kadastro Meslek Lisesi

18

Anadolu Teknik Lisesi

19

Anadolu Tekstil Meslek Lisesi

20

Anadolu Terzilik Meslek Lisesi

21

Anadolu Ticaret Meslek Lisesi

22

Çıraklık Eğitim Merkezi

23

Çok Programlı Lise (Mesleki Teknik Bölümleri)

24

Denizcilik Meslek Lisesi

25

Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi

26

Eğitilebilir Zihinsel Engelliler Meslek Okulu

27

Endüstri Meslek Lisesi

28

Endüstri Pratik Sanat Okulu

29

Görme Engelliler İlköğretim Okulu

30

Halk Eğitim Merkezi

31

İnşaat Teknik Lisesi

32

İş Okulu (Zihin Engelliler)

33

İşitme Engelliler İlköğretim Okulu ve Çok Programlı Lise

34

Kız Meslek Lisesi

35

Kız Sanat Ortaokulu

36

Kız Teknik Lisesi

37

Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüsü

38

Kimya Meslek Lisesi

39

Kimya Teknik Lisesi

40

Kuaförlük Meslek Lisesi

41

Mahalli İdareler Meslek Lisesi

42

Matbaa Meslek Lisesi

43

Meslek Lisesi

44

Mesleki Açık Öğretim Lisesi

45

Mesleki Eğitim Araştırma ve Teknoloji Merkezi (METEM)

46

Mesleki Eğitim Merkezi

47

Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu

48

Motor Meslek Lisesi

49

Motor Teknik Lisesi

50

Ortopedik Engelliler İlköğretim Okulu ve Meslek Lisesi

51

Otelcilik/Anadolu Otelcilik Turizm Meslek Lisesi

52

Pratik Kız Sanat Okulu

53

Radyo Televizyon Anadolu Teknik Lisesi ve Meslek Lisesi

54

Sağlık Meslek Lisesi

55

Seramik Meslek Lisesi

56

Süs Bitkileri Meslek Lisesi

57

Tarım Meslek Lisesi

58

Teknik Lise

59

Tekstil Meslek Lisesi

60

Tekstil Teknik Lisesi

61

Terzilik Meslek Lisesi

62

Ticaret Meslek Lisesi

63

Turizm Anadolu Kız Meslek Lisesi

64

Turizm Eğitim Merkezi

65

Türk Alman Mesleki Eğitim Merkezi

66

Yapı Meslek Lisesi

67

Yaygın Eğitim Enstitüsü

68

Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezi

69

Zihin Engelliler Meslek Okulu

70

Zihin Engelliler Mesleki Eğitim Merkezi