Geri Dön
Personel AlımıMemur alımı 2021! Çankaya Belediyesi 27 memur alacak!

Memur alımı 2021! Çankaya Belediyesi 27 memur alacak!

2021 memur alımı ilanı yayınlandı. Çankaya Belediyesi resmen duyurdu. Boş kadrolara KPSS'den en az 70 puanla açıktan atama yoluyla memur alınacak. Çankaya Belediyesi, veri hazırlama kontrol işletmeni, veznedar, tahsildar, evlendirme memuru, çocuk eğitimcisi, ve hizmetli alıyor. Çankaya Belediyesi memur alımı başvurusu 22 Nisan'da sona erecek. Peki, Çankaya Belediyesi memur alımı başvurusu nasıl yapılır? Çankaya Belediyesi memur alımı şartları ne? Memur alımı 2021 ilanı ve başvuruya ilişkin tüm bilgiler...

Memur alımı 2021! Çankaya Belediyesi 27 memur alacak!

Çankaya Belediyesi memur alımı ilanı yayınlandı. İlana göre, Çankaya Belediyesi'ne nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacak. Peki, Çankaya Belediyesi memur alımı başvurusu nasıl yapılır? Çankaya Belediyesi memur alımı şartları ne? Memur alımı 2021 başvuru şartları!

ÇANKAYA BELEDİYESİ MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, Çankaya Belediyesi memur alımı sözlü sınavına katılabilmek için; başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 16.04.2021-22.04.2021 tarihleri arasında (mesai saatleri arasında) müracaatlarını yapabilecekler. Adaylar başvurularını; şahsen, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya elektronik ortamda www.cankaya.bel.tr internet adresinden yapabilecek. Şahsen yapılacak başvurular, Çankaya Belediye Başkanlığı Vedat Dalokay Kokteyl Salonu “Adres: Prof. Dr. Nusret Fişek Cad. No: 39 Vedat Dalokay Kokteyl Salonu (Kurtuluş Parkı İçi) ÇANKAYA/ANKARA” adresinde yapılacak.

İadeli taahhütlü posta yolu ile yapılacak başvurular, Çankaya Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü adına Çankaya Belediye Başkanlığı (Adres: Ziya Gökalp Caddesi No: 11 A-1 Blok Kat: 7 Kızılay ÇANKAYA/ANKARA) adresine yapılacak

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmayacak.

ÇANKAYA BELEDİYESİ MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!

Çankaya Belediyesi memur alımı için ilanda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar şu şekilde belirtildi:

"İlan edilen boş memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

g) Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır."

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR!

Çankaya Belediyesi memur alımı için ilanda yer alan özel şartlar şu şekilde:

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadroları için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak.

Sıra
No

Kadro
Unvanı

Sınıfı

Kadro
Derecesi

Adedi

Niteliği

Cinsiyeti

KPSS
Türü

KPSS
Puanı

Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni

GİH

-Lisans düzeyinde eğitim veren Siyasal Bilgiler Fakültelerinin veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin lisans programlarının birinden veya Bilgi ve Belge Yönetimi lisans programından mezun olmak,
-Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip
olmak.

Kadın/ Erkek

P3

En az 70
puan

Veznedar

GİH

Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin lisans programlarının
birinden mezun olmak

Kadın / Erkek

P3

En az 70
puan

Tahsildar

GİH

Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin lisans programlarının
birinden mezun olmak

Kadın / Erkek

P3

En az 70
puan

Evlendirme Memuru

GİH

Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin lisans programlarının
birinden mezun olmak

Kadın / Erkek

P3

En az 70
puan

Çocuk Eğitimcisi

GİH

Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği lisans programlarının birinden mezun
olmak

Kadın / Erkek

P3

En az 70
puan

Hizmetli

YH

Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Bilgi Yönetimi Ön lisans programlarının birinden
mezun olmak

Kadın / Erkek

P93

En az 65
puan

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Sınava girmek isteyen adaylar, Belediyemizin www.cankaya.bel.tr internet adresi üzerinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecek.

a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

d) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

g) 2 adet biyometrik fotoğraf (1adedi forma yapıştırılacak),

h) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadroları için, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

i) Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe.

ÇANKAYA BELEDİYESİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Çankaya Belediyesi memur alımı için başvuran adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacak.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları 03 Mayıs 2021 Pazartesi günü Çankaya Belediyesi www.cankaya.bel.tr internet adresinde ilan edilecek. Sınava çağrılan adaylar kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu sınava giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecek.

Sınav Konuları:

Sözlü sınav;

• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

• Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

• Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat,

konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

-->

-->