Geri Dön

Hucurat Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri! Hucurat suresi okumanın yararları ve faziletleri

Arapça'da hücre kelimesi oda anlamına gelir. Bu kelimeden türetilen hucurat ise odalar demektir. Mekke'de nazil olan Hucurat Suresinde Müslümanların birbirleriyle ve Hz. Muhammed ile konuşurken nelere dikkat etmeleri gerektiği anlatılır. Kuran'ı Kerim'de Fetih Suresinden sonra gelen Hucurat Suresi, 18 ayetten oluşur.

Hucurat Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri! Hucurat suresi okumanın yararları ve faziletleri

 

Hucurat Suresinde Müslümanların birbirleriyle ve Hz. Muhammed ile konuşurken nelere dikkat etmeleri gerektiği anlatılır.

Hucurat Suresi Türkçe Okunuşu

1.Ya eyyühellezıne amenu la tükaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihı vettekullah innellahe semıun alım
2.Ya eyyühellezıne amenu la terfeu asvateküm fevka savtin nebiyyi ve la techeru lehu bil kavli ke cehri ba'dıküm li ba'dın en tahbeta a'malüküm ve entüm la teş'urun
3.İnnellezıne yeğuddune asvatehüm ınde rasulillahi ülaikel lezınemtehanellahü kulubehüm lit takva lehüm mağfiratüv ve ecrun azıym
4.İnnellezıne yünaduneke miv verail hucürati ekseruhüm la ya'kılun
5.Ve lev ennehüm saberu hatta tahruce ileyhim le kane hayral lehüm vallahü ğafurur rahıym
6.Ya eyyühellezine amenu in caeküm fazikum bi nebein fe tebeyyenu en tüsıybu kavmem bi cehaletin fe tusbihu ala ma fealtüm nadimın
7.Va'lemu enne fıküm rasulellah lev yütıy'uküm fı kesırim minel emri le anittüm ve lakınnellahe habbebe ileykümül ımane ve zeyyenehu fı kulubiküm ve kerrahe ileykümül küfra vel füsuka vel ısyan ülaike hümür raşidun
8.Fadlem minellahi ve nı'meh vallahü alımün hakım
9.Ve in taifetani minel mü'minınaktetelu fe aslihu beynehüma fe im beğat ıhdalüma alel uhra fe katilületı tebğıy hatta tefıe ila emrillah fe in faet fe aslihu beynehüma bil adli ve aksitu innellahe yühıbbül müksitıyn
10.İnnemel mü'minune ıhvetün fe aslihu beyne ehaveyküm vettekullahe lealleküm türhamun
11.Ya eyyühellezıne amenu la yeshar kavmün min kavmin asa ey yekunu hayram minhüm ve la nisaüm min nisain asa ey yekünne hayram minhünn ve la telmizu enfüseküm ve la tenabezu bil elkab bi'sel ismül füsuku ba'del iman ve mel lem yetüb fe ülaike hümüz zalimun
12.Ya eyyühellezıne amenütenibu kesıram minez zanni inne ba'daz zanni ismüv ve la tecessesu ve la yağteb ba'duküm ba'da e yühıbbü ehadüküm ey ye'küle lahme ehıyhi meyten fe kerihtümuh vettekullah innellahe tevvabür rahıym

Hucurat Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri Hucurat suresi okumanın yararları ve faziletleri


13.Ya eyyühen nasü inna halaknaküm min zekeriv ve ünsa ve cealnaküm şüubev ve kabaile li tearafu inne ekrameküm ındellahi etkaküm innellahe alımün habır
14.Kaletil a'rabü amenna kul lem tü'minu ve lakin kulu eslemna ve lemma yedhulil imanü fi kulubiküm ve in tütıy'ulahe ve rasulehu la yelitküm min a'maliküm şey'a innellahe ğafurur rahıym
15.İnnemel mü'minunellezıne amenu billahi ve rasulihı sümme lem yertabu ve cahedu bi emvalihim ve enfüsihim fı sebılillah ülaike hümüs sadikun
16.Kul etüallimunellahe bi dıniküm vallahü ya'lemü ma fis semavati ve ma fil ard vallahü bi külli şey'in alım
17.Yemünnune aleyke en eslemu kul la temünnu aleyye islameküm belillahü yemünnü aleyküm en hedaküm lil ımani in küntüm sadikıyn
18.İnnellahe ya'lemü ğaybes semavati vel ard vallahü basıyrum bima ta'melun

Hucurat Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri Hucurat suresi okumanın yararları ve faziletleri

Hucurat Suresi Türkçe Arapça Okunuşu ve Tefsiri!

1- Ey iman edenler! Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. 

 

Birçok ayette olduğu gibi Hucurat Suresi'nin ilk ayetinde de mecazlı bir ifade kullanılmıştır. Ayette yer alan ''önüne geçmek'' ifadesi, mümin kulların kendini kimseden üstün görmemesi gerektiği anlamına gelir. 

 

2- Peygamberle konuşurken sesini ona karşı yükseltmeyin ve itiraz etmeyin. Yoksa bütün amelleriniz boşa gider. 

 

İslam dininde Allah'a ve peygambere itaat esastır. Hz. Muhammed, kendisine Allah katından gelen vahiyleri tebliğ etmiştir. Onun sözüne itiraz etmek, Allah'a karşı çıkmak demektir. Bu da şirkle eş değer olduğu için en büyük günahlardan biridir. 

 

3- Allah, peygamberin sözlerini huşu ile dinleyenlerin kalbine iyilikle doldurur. Onlara cennette büyük ödüller vardır. 

 

Mahşer gününde en büyük ödül Allah tarafından bağışlanmak ve cennete alınmaktır. Cennete girmek içinse Allah'ın emir ve yasaklarına uyulmalıdır. 

 

4- Sana odaların arkasından bağırarak seslenenler var ya! Onlar, akılsız kimselerdir. 

 

Hz. Muhammed, hayatı boyunca kimseye sesini yükseltmemiş ve herkese saygı göstermiştir. Mümin kulların da peygamber efendimize aynı saygıyı göstermesi gerekir. 

 

5- Onlar sana bağırmak yerine çıkmanı beklemelidir. Böylesi onlar için daha hayırlıdır. 

 

Bu ayette, Müslümanlara, Hz. Muhammed ile konuşmak için sabırlı olmaları öğütlenir. 

 

6- Ey iman edenler! Biri size bir haber getirdiğinde, evvela o haberin doğru olup olmadığını araştırın. Aldığınız habere göre bir kişiye ya da topluluğa kötülük yapabilirsiniz. Ama size getirilen haber yalansa, yaptığınız kötülükten pişmanlık duyabilirsiniz. 

 

7- Küfür ve isyan, çirkindir. Eğer, Hz. Muhammed, içinizden bazıları gibi davranmış olsaydı, kavminiz büyük zorluklarla uğraşmak zorunda kalırdı. 

 

8- Allah neyin doğru neyin yalan olduğunu bilir. 

 

Allahu Teala ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. O her şeyi bilen ve en doğru hükmü verendir. 

 

9- Şayet müminler birbirleriyle savaşırsa onları barıştırınız. Buna rağmen, bir taraf diğerine yine saldırırsa, onlar Allah'ın emirlerine uyuncaya kadar onlarla savaşın. 

 

Dinimiz sadece canını ve malını korumak için savaşmaya izin vermiştir.

 

10- Müslümanlar birbirleriyle kardeştir. Bu nedenle savaşta olan kardeşlerin arasını düzeltin. 

 

İslam, barış ve hoşgörü dinidir. Müslümanlar ne olursa olsun birbirleriyle savaşmamalı ve her zaman barış için mücadele etmelidir.

 

11- Ey iman edenler, aranızdan hiç kimse birbirleriyle alay etmesin. Birbirinize kötü isimlerle seslenmeyin ve tövbe edin. 

 

Kuran'ı Kerim'de geçen Hutame, cehennemin beşinci katıdır. Hutame'ye dillerini eğip bükenler ve insanların arkasından kötü konuşan kişiler girecektir. 

 

12- Birbirinizin ayıbını araştırmayın ve kimsenin arkasından konuşmayın. Bu, kişinin ölmüş kardeşinin etini yemesi kadar çirkindir. 

 

Ayette gıybetin ne kadar büyük bir günah olduğu anlatılmaktadır. 

 

13- Allah katında en üstün olanınız, takvaya sarılıp haramdan sakınınızdır. 

 

14- Dilinizle söylüyor olsanız da bazılarınızın kalbine iman henüz yerleşmedi. Bu nedenle ''iman ettik'' demeyin. ''Teslim olduk'' deyin.

 

15- Hakiki müminler Allah'a ve peygambere iman edenler, İslam için mücadele edenler ve mallarını Allah yolunda harcayanlardır.

 

16- De ki: ''Yoksa siz dini, Allah'a mı öğretiyorsunuz. Allah, her şeyi bilir, görür. O yerde ve göklerde olan her şeyden haberdardır. 

 

17- Bazıları Müslüman olmalarını senin başına kakıyor. Gerçekten iman etmiş olsalardı böyle yapmazlardı. 

 

18- Şüphesiz Allah, her şeyi bilendir. 

 

Hucurat Suresi Okumanın Yararları ve Faziletleri

 

Günde 99 kez Hucurat Suresi okumak, yoksulluktan ve hastalıktan korur. Okuyan kişinin hem maddi açıdan hem de manen rahatlamasını sağlar.