Geri Dön
GündemTerk edilen Suruç’ta büyük dram

Terk edilen Suruç’ta büyük dram

Sığınmacı akınına uğrayan Suruç’ta büyük dram yaşanıyor. İlçede eczane ve fırınlar dışında açık dükkan yok. Yiyecek bulunamıyor. Hastaneler ise yaralılarla dolu.

Su­ri­ye­’de­ki sa­vaş­tan sı­nır il­le­ri­ne ka­çış­lar de­vam edi­yor. Şan­lı­ur­fa­’nın Su­ruç il­çe­sin­de bu­lu­nan Mür­şit­pı­nar Sı­nır Ka­pı­sı da ge­çiş­le­rin yo­ğun ya­pıl­dı­ğı mer­kez­ler­den sa­de­ce bi­ri.

Mül­te­ci­le­rin akın akın ge­liş­le­ri sü­rer­ken IŞİD ile YPG ara­sın­da­ki sa­vaş­ta kul­la­nı­lan mer­mi­le­rin köy­le­re düş­me­si böl­ge hal­kı­nın te­dir­gin­li­ği­ni ART­ır­dı. Bir­çok il­çe sa­ki­ni şeh­rin da­ha iç kı­sım­la­rın­da ya­şa­yan ak­ra­ba­la­rı­nın ya­nı­na göç et­ti. Te­dir­gin­lik had saf­ha­ya ula­şır­ken ba­zı va­tan­daş­lar da göç et­me­nin eşi­ğin­de. İl­çe­de PKK teh­di­di ile es­naf ke­penk aça­mı­yor. Su­ru­ç’­ta sa­de­ce ec­za­ne ve fı­rın­lar açık tu­tu­lu­yor.

GÜ­VEN­Lİ­Ğİ­Mİ­Zİ SAĞ­LA­YAN YOK

Sı­nır hat­tın­dan des­tek ver­mek için Ko­ba­ni­’ye git­mek is­te­yen­le­rin oluş­tur­du­ğu yo­ğun­luk ise böl­ge hal­kı için baş­ka bir teh­li­ke. Ey­lem­ci­ler po­li­se taş, mo­lo­tofkok­tey­li ile sal­dı­rır­ken gü­ven­lik güç­le­ri grup­la­rı bi­ber ga­zı ile da­ğıt­ma­ya ça­lı­şı­yor.

PKK ise böl­ge es­na­fı­nı ke­penk aç­ma­ma­sı ko­nu­sun­da teh­dit edi­yor. Bu ne­den­le es­naf ne­re­dey­se 1 haf­ta­dır iş­yer­le­ri­nin ka­pı­sı­nı aça­ma­dı. Kent terk edil­miş va­zi­yet­te. Yer­li hal­kın göç et­ti­ği böl­ge­de gü­ven­lik güç­le­ri ve ey­lem­ci­ler bu­lu­nu­yor. IŞİD'in Tür­ki­ye sı­nı­rın­da­ki Ko­ba­ni'ye sal­dı­rı­sın­dan be­ri Şan­lı­ur­fa'nın Su­ruç il­çe­sin­den tan­si­yon düş­mek bil­mi­yor. Bir­çok kö­ye ha­van mer­mi­si düş­me­si böl­ge­de pa­ni­ğe ne­den olur­ken IŞİ­D’­i pro­tes­to et­mek is­te­yen­ler Su­ruç'a akın et­ti. Böl­ge es­na­fı da ted­bir amaç­lı ke­penk ka­pat­tı. İl­çe­de sa­de­ce ec­za­ne ve fı­rın­lar açık kal­dı.

IŞİD'e tep­ki için böl­ge­de sü­rek­li yü­rüyüş ya­pıl­dı­ğı­nı söy­le­yen Su­ruç es­naf­la­rın­da M.Y, “Pa­zar gü­nün­den iti­ba­ren dük­kan­la­rı­mız ka­pa­lı. Açı­yo­ruz ama bi­ze sa­hip çı­kan gü­ven­li­ği­mi­zi sağ­la­yan kim­se yok. Bu or­tam­da dük­kan açın­ca düş­man ka­zan­mış olu­yor­sun. Mo­lo­tof sal­dı­rı­sı olur di­ye kor­ku­yo­ruz" şek­lin­de ko­nu­şu­yor.

BÖL­GE­NİN SON­U İYİ DE­ĞİL

Su­ruç Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Oda­sı Baş­ka­nı Ya­şar Ay­çi­çek, IŞİD'in sı­nı­ra ka­dar da­yan­ma­sı­nın böl­ge­de te­dir­gin­li­ğe yol aç­tı­ğı­na dik­kat çek­ti. Ay­çi­çek, Su­ruç'un he­men di­bin­de sa­vaş ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek köy­le­re dü­şen ha­van mer­mi­le­ri­ne dik­kat çek­ti. Ay­çi­çek, “İn­san­la­rın Ko­ba­ni'de öz ak­ra­ba­la­rı kat­le­di­li­yor. Halk da ke­penk ka­pa­ta­rak bu du­ru­mu pro­tes­to edi­yor. Ayak­ka­bı­sı­nın te­ki­ni ora­da bı­ra­ka­rak bu­ra­ya ka­çan in­san­lar var. Bir ço­ğu­nun ak­ra­ba­sı hâ­lâ ora­da kal­dı. Bu yüz­den hal­kın te­dir­gin­li­ği had saf­ha­da. Ge­ce­le­ri gö­zü­mü­ze uy­ku gir­mi­yor. Böl­ge­nin so­nu iyi gö­zük­mü­yor. Şu an­da Su­ruç ken­di ha­li­ne terk edil­miş bir böl­ge. Has­ta­ne­ler ya­ra­lı do­lu. 1 ki­lo do­ma­tes 2 li­ra­ya çık­tı. Yi­ye­cek içe­cek bu­lun­mu­yor. İn­san­lar so­kak or­ta­sın­da ça­mur der­ya­sın­da ya­tıp kal­kı­yor. Halk do­ğal ola­rak tep­ki­li. Bu böl­ge 20 yıl­dır gö­çe ma­ruz bı­ra­kıl­dı. Sü­rek­li ba­kım­sız ka­lın­ca bu ha­le düş­tük."

ESNAF ÇARESİZ VATANDAŞ MAĞDUR

Vatandaşlar işyerleri ve dükkanların kapalı olmasından dolayı mağdur olmuş vaziyette. Esnaf ise çaresizlik içerisinde güvenliği sağlayan kimse olmadığından yakınıyor. Esnaf Odası Başkanı yiyecek bulunmadığını ve 1 kilo domatesin fiyatının 2 liraya fırladığına dikkat çekiyor. Başka bir bölge esnafı da molotof saldırılarından korktukları için işyerini açamadığını söylüyor ve “Bu ortamda dükkan açınca düşman kazanmış oluyorsun” diye ekliyor.