Gazete Vatan Logo

Tazminat kararı! İşçi-işveren milyonları ilgilendiriyor

İşe iade davası ile ilgili flaş karar! İşveren halı bulundu. İşçi işe iade edilmedi. Birçok çalışan farkında olmadan yapıyor. Ancak çalışanın işten tazminatsız olarak çıkarılması ile sonuçlanabiliyor. İzin alarak iş görüşmesine gittiği tespit edilen çalışan tazminatsız olrak işten çıkarıldı.

Tazminat kararı! İşçi-işveren milyonları ilgilendiriyor

Çalışanların büyük çoğunluğu işten ayrılmadan yeni bir iş bulmanın yollarını arıyor. Daha yüksek maaş daha iyi bir pozisyon için arayışta olan çalışanlar böyle bir fırsatla karşılaştıklarında mevcut işlerinden izin alarak iş görüşmesine gidebiliyor. Ancak bu durum çalışanın işten çıkarılmasına yol açabilir.

Çalıştığı işten yakının nişanına gitmek için izin alan işçi, nişana katılıyor ayrıca aynı gün içerisinde iş görüşmesine de gidiyor. Bir otelde gerçekleşen iş görüşmesinde çalışan kişi aynı firmada çalışan bir arkadaşı ile karşılaşınca iş görüşmesi ortaya çıkıyor.

İş görüşmesine giden kişi patronu tarafından tazminat ödenmeden işten çıkarılıyor. Sonrasında çalışanın hukuki mücadelesi başlıyor. İşe iade davası açan çalışanın talebi mahkeme tarafından kabul edilerek işe iadesine karar veriliyor. Ancak işveren kararı temyize götürüyor. 

Yarıgtay yerel mahkemenin kararını bozarak işvereni haklı buluyor. Kararda işçinin nişana katıldığının sabit olmasına karşın izin süresinde iş görüşmesi yapması nedeni ile işçi-işveren arasındaki güvenin sarsılacağına dikkat çekilerek iş akdinin haklı gerekçe işe sonlandırıldığına karar verdi. 

Haberin Devamı

İşte karar ile ilgili detaylar...

İçtihat Mertni:

9. HD. 16.10.2014 tarihli, 2014/12877 Esas, 2014/29897 Karar

DAVA :Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, ......dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili; davacının iş sözleşmesinin fesih gerekçesi ileri sürülmeden, çalışma olanağı kalmadığından sözlü olarak ve gerekçe gösterilmeksizin sona erdirildiğini, feshin geçersiz olduğunun tespiti ile davacının işe iadesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, davacının davalı şirket ile 27/04/2010 tarihinde imzaladığı ..... iş sözleşmesine istinaden 03/05/2010 tarihinde çalışmaya başladığı davalı şirketçe davacının iş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanununun 17. maddesi uyarınca bildirimli ve tazminatlı olarak geçerli nedenle feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

Haberin Devamı

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece davacının iş sözleşmesinin feshinin geçerli nedene dayanmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:
1- Karar başlığında davalı..... San. A.Ş.’nin unvanı hatalı olarak ..... olarak gösterilmişse de, bu hususun mahallinde her zaman düzeltilebilecek maddi hataya dayandığı anlaşıldığından bozma sebebi yapılmamıştır.

2- Somut olayda davalı şirkette tıbbi tanıtım temsilcisi olarak çalışan davacının iş sözleşmesi 19.10.2012 tarihli bildirimle 18.10.2012 günü için yeğeninin nişan töreni nedeniyle mazeret izni istediği izin talebinin uygun görüldüğü ancak 18.10.2012 günü 11:00’da .... başka bir ....şirketin mülakatına katıldığının tespit edildiği, izin talebinin aksine hareket edip yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle 4857 sayılı İş Kanunu m.17 uyarınca feshedilmiştir.

Haberin Devamı

Davacının 18.10.2012 günü için yeğeninin nişanına katılacağı için mazeret izin aldığı davacı tarafından da kabul edilmektedir. Davacı tanığı kendisinin 18.10.2012 tarihinde .... saat 14:00’da nişanının olduğunu amcası davacının bu nişana katıldığını beyan etmiştir. Yargılama sırasında dinlenen davalı tanığı davacının .... bir otelde başka bir .... şirketiyle görüşmek için geldiğini bunu gördüklerini, davacıya sorduklarında davacının agresif beyanlarda bulunduğunu belirtmiştir. Bu veriler dikkate alındığında işverence gerçekleştirilen feshin geçerli olduğu, davacının yeğeninin nişanına katılmış olsa bile tören için izin isteyip başka bir .... şirketiyle görüşmeye gitmesinin davacıyla davalı arasındaki güven ilişkisinin sarsacağı, iş ilişkisinin devamının davalıdan beklenemeyeceği bu nedenle davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.
4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

Haberin Devamı

HÜKÜM :
Yukarda açıklanan gerekçe ile;
1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, 2. Davanın REDDİNE,...'karar verildi.