Geri Dön

İzindeyken çağrılıp göreve dönmeyen memura ne olur? Memur hakkında işlem yapılır mı?

Yıllık izni onaylanan ancak izindeyken göreve çağrılan memurların hakkında işlem yapılıp yapılmayacağı merak edilen konular arasında geliyor. Danıştay 5. Dairesi'nin memurun izin durumu ile ilgili kararı konuya açıklık getiriyor. Peki, İzindeyken çağrılıp göreve dönmeyen memur hakkında işlem yapılabilir mi? İşte memurun izni ile ilgili merak edilenler...

İzindeyken çağrılıp göreve dönmeyen memura ne olur? Memur hakkında işlem yapılır mı?

Yıllık izinde olan memurun göreve çağrılması pek sık rastlanan bir durum olmasa da acil durumlar ve görevlendirmeler için gerekli görülebiliyor. Ancak yıllık izin planlamasını yapan memurun acil durumda çağrılması ve memurun yıllık izinde olduğunu beyan ederek işe dönmemesi bazı yaptırımların uygulanmasına neden olabilir. Peki, İzindeyken çağrılıp göreve dönmeyen memura ne olur? Memur hakkında işlem yapılır mı? İşte memurun izin durumu ile ilgili detaylar...

Danıştay 5. Dairesinin K.1984/569 sayılı Kararında yıllık iznini kullandığı sırada hizmetine ihtiyaç duyulan personelin göreve çağrılmasında mevzuata aykırılık olmadığı, böyle bir çağrı üzerine personelin göreve başlaması gerektiği, göreve dönmeme halinin on günü aşması halinde memurun çekilmiş sayılacağı belirtiliyor.

MEMURUN İZİN HAKKI ANAYASAL BİR HAKTIR

Anayasanın 50. maddesine göre dinlenme hakkı Anayasal bir haktır. Anayasada ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartlarının kanunla düzenlenmesi gerektiği hükmü bulunuyor.

Bu hükme uygun olarak 657 sayılı Kanunun 102. maddesinde, Devlet memurlarının yıllık izin süresinin, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gün olduğu, zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebileceği hüküm altına alınmıştır. 103. maddesinde ise yıllık izinlerin, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabileceği ifade ediliyor.

İZİNDEYKEN ÇAĞRILIP GÖREVE DÖNMEYEN MEMURA NE OLUR?

Sıklıkla uygulanmasa da bazı olağanüstü durumlarda yıllık izindeki memurların göreve çağrılması gerekebilir.

Örneğin 15 Temmuzu takip eden süreçte 18 Temmuz 2016 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2016/16 sayılı Genelgede, ülke genelinde tüm kamu çalışanlarının yıllık izinleri kaldırılmış, izinde bulunanların ise en kısa sürede görevlerine dönmeleri istenmişti. Bu genel uygulama dışında kurumlarda acil ve olağanüstü durumlarda bireysel bazda hizmetine ihtiyaç duyulan izindeki memur göreve çağrılabiliyor.

MEMURUN İZNİ İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARI

Danıştay 5. Dairesinin K.1984/569 sayılı Kararında yıllık iznini kullandığı sırada hizmetine ihtiyaç duyulan personelin göreve çağrılmasında mevzuata aykırılık olmadığı, böyle bir çağrı üzerine personelin göreve başlaması gerektiği, göreve dönmeme halinin on günü aşması halinde memurun çekilmiş sayılacağı belirtilmiştir.

Diğer taraftan kamu personelinin il içinde ve il dışında geçici görevlendirilmesi yaygın uygulamalardan biri olarak görülüyor. Yıllık izni onaylanmış bir memurun sonraki tarihli bir onayla kurum içi geçici görevlendirilmesi yıllık izni iptal eder mi sorusunun cevabı kural olarak geçici görevlendirme yapılırken memurun yıllık izin durumuna bakılmalı ve acil durumlar yoksa yıllık izin döneminde memur görevlendirilmemesi gerektiği yönünde olmalıdır.

MEMUR HAKKINDA İŞLEM YAPILIR MI?

Geçici görevlendirme sürecindeki memura izin verilemeyeceğine ilişkin olarak mevzuatta bir kural bulunmuyor. Dolayısıyla geçici görevlendirme döneminde amirlerince uygun görülmesi halinde memur yıllık izin kullanabilir. Ayrıca, usulde paralellik ilkesi gereği izni veren makamın izni iptal etmesi ve personeli göreve çağırması gerekli görülebilir.

İzin veren amirin farklı, görevlendirmeyi yapan amirin farklı olması durumunda memurun hizmetine ihtiyaç duyulacak ise bu durumda izin vermeye yetkili amir tarafından izin iptal edilmeli ve personel görev başına çağrılmalıdır.

Sonuç olarak 657 sayılı Kanunda göreve gelmeyen memurlar hakkında işlem yapılabilmesinin ön koşulu görevin terkinin özürsüz ve mazeretsiz olarak gerçekleşmesi halidir.

DİSİPLİN İŞLEMİ UYGULANABİLİR

Yıllık izin onayı verilen, izin döneminde yeni bir onay alınarak hizmetine duyulan ihtiyaçtan göreve çağrılmayan bir personelin geçici görevlendirme süresi içinde yıllık izin kullanması sebebiyle göreve gelmemesinin özürsüz ve mazeretsiz göreve gelmeme olarak değerlendirilemeyeceği ve bu durumdaki memur hakkında bir işlem yapılamayacağını söylemek mümkün. Ancak idareler her türlü yetkiye sahip olup memur hakkında disiplin işlemi uygulayabilir. Bu durumda memuryargı yoluna başvurabilir.