Gazete Vatan Logo

Mülk Suresi okumanın yararları ve faziletleri - Mülk Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri

Kuran’da yer alan surelerden biri de Mülk Suresidir. Mülk Suresi de faziletleri çok olan ve bilmediğimiz daha birçok sırrı olan surelerden biridir. Kuran-ı Kerim’de yer alan surelerin okunmasında tilavete uymak önemlidir. Fakat bunun yanında surelerin anlamını bilerek, tefekkür ederek okunması çok daha önemlidir.

Mülk Suresi okumanın yararları ve faziletleri - Mülk Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri

Kuran-ı Kerim’de yer alan surelerin düzenli olarak okunması, tefekkür edilmesi, Kuran ile amel edilmesi, bir ibadet olarak okunması kişilere Kuran’ın kıyamet gününde koruyucu olacağı bildirilmiştir. Her surenin fazileti bulunmaktadır. Mülk Suresi de oldukça faziletli olan surelerden biridir. Ramazan ayında Mülk Suresinin okunması oldukça önemlidir. Faziletler Ramazan ayında çok daha fazla olmaktadır. Mülk Suresi de Allah’ın Müslüman olan kişilere bir armağanıdır.

RAMAZAN'DA MÜLK SURESİ OKUMANIN YARARLARI VE FAZİLETLERİ

Mülk suresi Kuran-ı Kerim’de yer alan 67. Suredir. Mülk Suresi Mekke’de indirilmiş olan bir suredir. Otuz ayetten oluşmaktadır. İlk ayette geçmekte olan Mülk kelimesi nedeni ile bu ismi almıştır. Mülk Suresi Vakıa, Mania, Münciniye ve Tebareke sureleri ile beraber anılan surelerden biridir. Mülk Suresinde; ölümün yaratılış nedeni, hayatın yaratılış nedeni, alemde kursuz şekilde işleyen düzen, müşriklerin ahirette yaşayacakları acıklı hal, Allah’ın açık ya da gizli her şeye vakıf olduğu konularında bilgiler verilmektedir. Mülk Suresinin çok sayıda olan faziletlerinden bizlere hadisler yolu ile bildirilmiş olanları şunlardır:

Haberin Devamı

Mülk suresi kurtarıcı ve kötülükleri engelleyicidir. Kabir azabının koruyucusudur.

Her gün gece vaktinde Mülk Suresini okuyan kişiyi Allah kabir azabından emin kılar.

Mülk Suresinin okunmadan yatılmaması konusunda insanlar uyarılmıştır. Eğer kişi gece ölürse Mülk Suresi kabirde o kişiye yoldaş olacaktır.

Her gece devamlı olarak Mülk Suresini okuyan kimse Kadir gecesini ibadetle geçirmiş gibi sevap alır.

Resulallah (sav) “Mülk Suresinin ümmetimden herkesin kalbinde olmasını severim” buyurmuştur.

Resulallah (sav) “Kuran-ı Kerimde yer alan 30 ayetlik bir sure, bir kişiye şefaat etti o kişi sonucunda mağfiret olundu. Bu sure Mülk Suresidir” buyurmuştur.

Eshab-ı Kiram bir bölgeye çadırlarını kurmuşlarken, çadır kurdukları yerde bir kabir olduğu bilinmiyordu. Çadırda Mülk Suresi okunulduğu duyuldu ve Resulallah (sav)’e bu durum bildirildi. Resulallah (sav) “Mülk Suresi insanı kabir azabından korur” buyurdu.

Haberin Devamı

Mülk Suresi Türkçe Okunuşu

1.Tebarekelleziy biyedihilmulku ve huve 'ala kulli şey'in kadiyrun

2.Ellezî halakal mevte vel hayâte li yebluvekum eyyukum ahsenu amelâ(amelen), ve huvel azî zul gafûr(gafûru).

3.Ellezî halaka seb'a semâvâtin tibâkâ(tibâkan), mâ terâ fî halkır rahmâni min tefâvut(tefâvutin), ferciıl basara hel terâ min futûr(futûrin).

4.Summerciıl basara kerrateyni yenkalib ileykel basaru hâsien ve huve hasîr(hasîrun).

5.Ve lekad zeyyennâs semâed dunyâ bi mesâbîha ve cealnâhâ rucûmen liş şeyâtîni ve a’tednâ lehum azâbes saîr(saîri).

6.Ve lillezîne keferû bi rabbihim azâbu cehennem(cehenneme), ve bi’sel masîr(masîru).

7.İzâ ulkû fîhâ semiû lehâ şehîkan ve hiye tefûr(tefûru).

8.Tekâdu temeyyezu minel gayz(gayzi), kullemâ ulkıye fîhâ fevcun seelehum hazenetuhâ e lem ye’tikum nezîr(nezîrun).


9.Kâlû belâ kad câenâ nezîrun fe kezzebnâ ve kulnâ mâ nezzelallâhu min şey'in entum illâ fî dalâlin kebîr(kebîrin).

10.Ve kâlû lev kunnâ nesmeu ev na'kılu mâ kunnâ fî ashâbis saîr(saîri).

Haberin Devamı

11.Fa’terefû bi zenbihim, fe suhkan li ashâbis saîr(saîri).

12.İnnellezîne yahşevne rabbehum bil gaybi lehum magfiratun ve ecrun kebîr(kebîrun).

13.Ve esirrû kavlekum evicherû bihî, innehu alîmun bi zâtis sudûr(sudûri).

14.E lâ ya’lemu men halaka, ve huvel latîful habîr(habîru).

15.Huvellezî ceale lekumul arda zelûlen femşû fî menâkibihâ ve kulû min rızkıhî, ve ileyhin nuşûr(nuşûru).

16.E emintum men fîs semâi en yahsife bikumul arda fe izâ hiye temûr(temûru).

17.Em emintum men fîs semâi en yursile aleykum hâsıbâ(hâsiben) fe se ta’lemûne keyfe nezîr(nezîri).

18.Ve lekad kezzebellezîne min kablihim fe keyfe kâne nekîr(nekîri).

19.E ve lem yerav ilât tayri fevkahum sâffâtin ve yakbıdne, mâ yumsikuhunne illâr rahmân(rahmânu), innehu bi kulli şey’in basîr(basîrun).

20.Em men hâzâllezî huve cundun lekum yansurukum min dûnir rahmân(rahmâni), inil kâfirûne illâ fî gurûr(gurûrın).

21.Em men hâzâllezî yerzukukum in emseke rızkahu, bel leccû fî utuvvin ve nufûr(nufûrın).

Haberin Devamı

22.E fe men yemşî mukibben alâ vechihî ehdâ em men yemşî seviyyen alâ sırâtın mustakîm(mustakîmin).


23.Kul huvellezî enşeekum ve ceale lekumus sem’a vel ebsâra vel ef’idete, kalîlen mâ teşkurûn(teşkurûne).

24.Kul huvellezî zeraekum fîl ardı ve ileyhi tuhşerûn(tuhşerûne).

25.Ve yekûlûne metâ hâzâl va’du in kuntum sâdikîn(sâdikîne).

26.Kul innemâl ilmu indallâhi ve innemâ ene nezîrun mubîn(mubînun).

27.Fe lemmâ raevhu zulfeten sîet vucûhullezîne keferû ve kîle hâzâllezî kuntum bihî teddeûn(teddeûne).

28.Kul e raeytum in ehlekeniyallâhu ve men maıye ev rahımenâ fe men yucîrul kâfirîne min azâbin elîm(elîmin).

29.Kul huver rahmânu âmennâ bihî ve aleyhi tevekkelnâ, fe se ta’lemûne men huve fî dalâlin mubîn(mubînin).

30.Kul ereeytum in asbeha maukum ğavren femen ye'tiykum bimain me'ıynin.

Mülk Suresi Türkçe Anlamı

1. Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her şeye gücü yeter.

2. O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O, mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır.

3. O ki, birbiri ile âhenktar yedi göğü yaratmıştır. Rahmân olan Allah'ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun?

4. Sonra gözünü, tekrar tekrar çevir bak; göz (aradığı bozukluğu bulmaktan) âciz ve bitkin halde sana dönecektir.

5. Andolsun ki biz, (dünyaya) en yakın olan göğü kandillerle donattık. Bunları şeytanlara atış taneleri yaptık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık.

6. Rablerini inkâr edenler için cehennem azabı vardır. O, ne kötü dönüştür!

7. Oraya atıldıklarında, onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler.

8. Neredeyse cehennem öfkesinden çatlayacak! Her ne zaman oraya bir topluluk atılsa, onun bekçileri onlara: Size, (bu azap ile) korkutucu bir peygamber gelmemiş miydi? diye sorarlar.

9. Onlar şöyle cevap verirler: Evet, doğrusu bize, (bu azap ile) korkutan bir peygamber gelmişti; fakat biz (onu) yalan saymış ve: Allah'ın bir şey gönderdiği yok; siz olsa olsa büyük bir sapıklık içindesiniz! demiştik.

10. Ve: Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, (şimdi) şu alevli cehennemin mahkûmları arasında olmazdık! diye ilâve ederler.

11. Böylece günahlarını itiraf ederler. Artık (Allah'ın rahmetinden) uzak olsun, o alevli cehennemin mahkûmları!

12. Fakat daha görmeden Rablerinden (azabından) korkanlara gelince, onlar için gerçekten hem bağışlanma hem de büyük mükâfat vardır.

13. Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun; bilin ki O, kalplerin içindekini bilmektedir.

14. Hiç yaratan bilmez mi? O, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır.

15. Yeryüzünü size boyun eğdiren O'dur. Şu halde yerin omuzlarında (üzerinde) dolaşın ve Allah'ın rızkından yeyin. Dönüş ancak O'nadır.

16. Gökte olanın, sizi yere batırıvermeyeceğinden emin misiniz? O zaman yer sarsıldıkça sarsılır.

17. Yahut gökte olanın üzerinize taş yağdıran (bir fırtına) göndermeyeceğinden emin misiniz? İşte (bu) tehdidimin ne demek olduğunu yakında bileceksiniz!

18. Andolsun ki, onlardan öncekiler de (bunu) yalan saymışlardı; ama benim karşılık olarak verdiğim azap nasıl olmuştu!

19. Üstlerinde kanatlarını aça-kapata uçan kuşları (hiç) görmediler mi? Onları (havada) rahmân olan Allah'tan başkası tutmuyor. Şüphesiz O her şeyi görmektedir.

20. Rahmân olan Allah'a karşı şu size yardım edecek askerleriniz hani kimlerdir? İnkârcılar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar.

21. Allah size verdiği rızkı kesiverse, size rızık verebilecek olan kimdir? Hayır, onlar azgınlık ve nefrette direnip durmaktadırlar.

22. Şimdi (düşünün bakalım), yüz üstü kapanarak yürüyen mi (varılacak) yere daha iyi erişir, yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi?

23. (Resûlüm!) De ki: Sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz!

24. De ki: Sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur; ancak O'nun huzuruna gelip toplanacaksınız.

25. "Doğru sözlü iseniz (söyleyin), bu tehdit hani ne zaman (gerçekleşecek)?" derler.

26. De ki: O bilgi, ancak Allah'a mahsustur. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım.

27. Ama onu (azabı) yakından gördükleri zaman, inkâr edenlerin yüzleri kararacak ve (kendilerine): İşte sizin isteyip durduğunuz budur! denecektir.

28. De ki: Allah beni ve beraberimdekileri (sizin istediğiniz üzere) yok etse veya (öyle olmayıp da) bizi esirgese, (söyleyin bakalım) inkârcıları yakıcı azaptan kurtaracak kimdir?

29. De ki: (Sizi imana davet ettiğimiz) O (Allah) çok esirgeyicidir; biz O'na iman etmiş ve sırf O'na güvenip dayanmışızdır. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz!

30. De ki: Suyunuz çekiliverse, söyleyin bakalım, size kim bir akar su getirebilir?

MÜLK SURESİ TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU VE TEFSİRİ

Arapçada Mülk kelimesi iktidar anlamına gelmektedir. Mülk suresinin ilk ayteinde geçe n Mülk kelimesiyle sureye bu isim verilmiştir. Sure “Tebareke” kelimesiyle başladığı için Mülk Suresi’ne “Tebareke Suresi” denilebilir. Surenin yer aldığı ve bu sure ile başlayan 29. Cüz yine Tebareke Cüzü olarak isimlendirilir. Mülk suresinin temel konuları;

Kıyamet günü,

Rızık meselesi,

Allah’ın ilmi,

Şeytanlar ve yıldızlar,

Allah’ın varlığının kozmolojik açıdan delilleri,

Hayatın ve ölümün anlamı şeklindedir.

Mülk Suresinin temel mesajlarına değinecek olursak şu şekildedir:

Mutlak hükümranlığın sahibi olan Allah, yüceler yücesidir. Allah’ın her şeye gücü yeter.

Allah’ın birliği ve varlığına dayalı insanların bedenlerinde, göklerde ve yerlerde birçok delil vardır. İnsanlar bu delillere bakıp ibret alarak, Allah’a inanıp şükretmelidirler.

İnsanların yaratılış amaçlarından biri, iyi ve kötünün ayrılması, insanların nasıl davranışlar sergileyeceğinin belirlenmesidir.

Allah yedi kattan oluşan göğü yaratmıştır. Bu katların arasında uyumsuzluk, eksiklik ya da bir aksaklık bulunması mümkün olmaz.

Yıldızlar bu surede kandillere benzetilmiştir.

Allah her şeyi bilir. Hiçbir şey Allah’tan gizli kalmaz. Allah insanın aklından geçen düşünceleri bile bilir.

İnsanlara rızık veren Allah’tır. Allah dilerse bu rızkı kesmeye gücü vardır.

Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Kıyat saatini yalnızca Allah bilir. Allah’ı inkar edenler için azabın olduğu ve salih amel işleyenler için mükafat ve bağışlanma olduğu bildirilmiştir.