Geri Dön

Kadir Gecesi edilen dualar kabul olur mu? Kadir gecesinde duaların kabul olması için hangi dua okunmalı, dua nasıl edilir?

Kadir Gecesi duaları ve ibadetleri yoğun ilgi görüyor. Bin geceden daha hayırlı olduğuna inanılan Kadir Gece'si ile ilgili araştırmalar devam ederken “Kadir Gecesi edilen dualar kabul olur mu?” sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Peki, Kadir gecesinde dua nasıl yapılır, nasıl edilir? Kadir gecesinde duaların kabul olması için okunacak dua hangisidir?

Kadir Gecesi edilen dualar kabul olur mu? Kadir gecesinde duaların kabul olması için hangi dua okunmalı, dua nasıl edilir?

Kadir Gecesi Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle ihya ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığına vatandaşlardan gelen dini sorulardan biri de “Kadir Gecesi edilen dualar kabul olur mu?” sorusu oldu.

KADİR GECESİ EDİLEN DUA KABUL OLUR MU?

Kadir Gecesi'nde Kuran-ı Kerim Cebrail aracılığıyla HZ. Muhammed'e vahyedilmeye başlanmıştır. Bin aydan daha hayırlı olarak ifade edilen Kadir Gecesi Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle ihya edilir. 

Dua kapılarının sonunu kadar açıldığı söylenen bu kutsal gecede Yüce yaratıcının tüm duaları kabul ettiği ifade edilir. 

Kadir Gecesi edilen dualar geri çevrilmez ancak içinde şer ve beddua bulunan dualar için bu durum geçerli değildir. Allah kulları için her zaman en hayırlısını verir. Kalbimizden geçen ve bizler için hayırlı olacak duaların bu gecede kabul edildiği söylenmektedir. 

Kadir Gecesi edilen dualar kabul olur mu Kadir gecesinde duaların kabul olması için hangi dua okunmalı, dua nasıl edilir

Kadir Gecesi, İslam aleminde tes'id edilen gecelerin en feyizlisidir. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimize bu gece içinde gönderilmeğe başlanmış olmakla kudsi bir hususiyeti haiz bulunuyor. Yine bu gece içinde ibadet, öbür gecelere nisbetle, bin ay ibadetten hayırlı olmak gibi, ilahi bir imtiyaza mazhar olmuş bulunuyor. Yine bu gece müstakbel seneye kadar cereyan edecek her türlü mühim hadiseler hakkındaki Allah'ın ezeli kaza ve takdiri infaz ve meleklere tebliğ olunuyor. Kadir Gecesi bu şerefli hususiyetleri haiz olmakla bu gece hakkında müstakil bir sure nazil · olarak şan ve şerefi tebcil olunmuş bulunuyor. Bu geceye Kadir Gecesi denilmesinin sebebi bunlardır. Bu sebeplere mebni Peygamber Efendimiz de buyurmuştur ki: "Her kim Kadir Gecesinde bu gecenin haiz bulunduğu şeref ve itibara inanarak ve Allah'ın inayet huyuracağı sevap ve mükafatı umarak bu mübarek geceyi ibadetle tebcil ve tes'id ederse geçmiş küçük günahlar mağfiret olunur" (Buhart - Kadir Gecesi babı). Kadir Gecesinin Ramazanın yirmi yedinci gecesi olduğu kat'i değildir. Ancak Resulu Ekremin tesadüf ettiği Kadir Geceleri hakkındaki rivayetler arasında yirmi yedinci geceye ait olan rivayet tercih olunarak bu gece ibadetle tes'id oluna gelmiştir. Ramazanın (1, 17, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 30) uncu gecelerinden her birisini iltizam eden haberler de vardır. İmam Ebu Hanife ile Hanefilere göre Kadir Gecesi, yalnız Ramazan ayı gecelerine mahsus olmayıp senenin öbür aylarının gecelerinden her hangi bir geceye tesadüf edebilir. Muhiddin Arabi Fütühatında: «Nas ı JKadir Gecesinin zamanını tayin hususunda ihtilaf etmişlerdir. Ben de bu mübarek geceye kah Şabanda, kah Rebiülevvel ayında, kah Ramazanın ~on on gününün bir gecesinde tesadüf ettim» demiştir. Şu halde bir se! nenin her gecesinin Kadir Gecesi ümidiyle feyizli ve ibadetli geçirilmesi, lazımdır. Nasıl ki bir şair de: «Ey üstad! Sen bizeKadir Gecesinin niçin bir takım nişanelerini sayıp döküyorsun; eğer sen zaman denilen hayat ölüsünün kıymetini biliyorsan her gece Kadir Gecesidir.» demiştir.

Kadir Gecesi edilen dualar kabul olur mu Kadir gecesinde duaların kabul olması için hangi dua okunmalı, dua nasıl edilir

İmam Buhari'nin müteaddit rivayetlerine göre Kadir Gecesinin Ralmazanın son on gecesinden birisinde olması kuvvetle muhtemeldir. Çünkü Resulü Ekrem Ramazanın bu son on gününde aile hayatından çekilerek kendisini tamamiyle ibadete verirdi. Mescitte kurdurduğu küçük bir çadır içinde tamamiyle münzevi bir hayat yaşardı. Ebu. Said-i Hudri'nin bir rivayetine göre Resulü Ekrem'in içinde itikaf edip münzevi ibadet ettiği bu çadır, bir Türk çadırı idi (Müslim). Bunun keçeden yapılmış ufak ve yuvarlak bir çadır olduğu da bildiriliyor l(Nevevi). Ali-el-Kari de adının (Harkan) olduğunu haber veriyor (Mirkat: C. 2, s. 50). Kadir gecesini, Müslümanlar namaz kılmak, Kur'an okuma Tanrı'ya dua etmek, günahlarından tövbe ve istiğfar etmek suretiyle tes'id derler. Hazret-i Aişe'den rivayet olunduğuna göre Peygamberimiz Ramazan gecelerini bu nevi ibadetlerle ihya ederdi (Buhari). Namaz huşusunda üzerinde namaz borcu olan kimsenin hiç olmazsa beş vakit kaza namazı kılması, nafile namaz kılmaktan daha faziletlidir

Dua hususunda da Hazret-i Aişe der ki: Resulü Ekreme:

-Ya Resulallah, Kadir Gecesine tesadüf edersem nasıl dua edeyim? diye sordum.

- Allahümme inneke afüvvün tühibbül afve fa'fü anni = Allah'ım sen affedersin ve affetmeyi seversin. Benim günahlarımı da bağışla, diye dua et! buyurdu.

İlahi aşıkların önderi İbni Fariz Hazretlerinin bir beytinin tercümesini bildirmekle bu müsahabemize son veriyoruz: ·

Hak tecelli ederse) bütün geceler Kadir Gecesidir. Vuslat ve mülakat günlerinin hepsi de birer Cuma günüdür…

Kadir Gecesi edilen dualar kabul olur mu Kadir gecesinde duaların kabul olması için hangi dua okunmalı, dua nasıl edilir

KADİR GECESİNİN FAZİLETİNE DAİR ÂYET VE HADÎS MEALLERİ

Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adiyle.

Biz Kur'ân'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Habîbim, Kadir Gecesi'nin müstesna şerefini bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece Rabla/rımn izniyle her emrin infazı için Cibril ile Melekler fevc fevc yeryüzüne inerler. O gece tanyeri ağanncaya kadar selâmet devâm eder.

Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor:

Biz Kur'ân'ı mübarek bir gecede indirdik (Duhan Sûresi, âyet: 3).

Resûlu'llâh'a geçmiş ümmetlerin ömürleri gösterilmişti. Resûlu'llâh kendi ümmeti efradının ömürlerini kısa addederek başkalarının uzun ömürde yaptıkları amellere yetişememelerinden endişe etmişti. Allâhu Teâlâ da Ona Kadir Gecesi'ni verdi ve bunu diğer ümmetlerin bin ayından daha hayırlı ve faziletli kıldı.

(îmâm-ı Mâlik IMuvatta'ında (C. 1, sh. 236) rivayet et-miştir. (Et-Tâc: C. 2, sh. 91).

Nebi (S.A.) Ramazan-ı Şerîf'in son on gününde i'tikâf eder ve:

«Kadir Gecesi'ni Ramazan'm son on gününde gözetleyiniz.» derdi.

Buhârî (C. 3, sh. 46) ve Müslim: (C. 2, sh. 175) rivayet etmişlerdir.

Kadir Gecesi'ni, Ramazan'm son on gününde ve tek gecelerde arayınız. Buhârî (C. 3, sh. 46) Hz. AişeMen rivayet etmiştir.

Her kim Kadir Gecesi'ni, inanarak ve Allâh'm rızâsını gözeterek, Teravih ile ihya ederse Cenâb-ı Hak onun geçmiş günahlarını bağışlar.

Buhârî (C. 3, sh. 46), Ahmet bin Hanbel ve Neseî (C. 4, sh. 155) rivayet etmişlerdir.

Hz. ilişenden: Abdullah bin Ömer'in rivayetine göre:

Resûl-i Ekrem Efendimiz'den Kadir Gecesi'ni sordular: «Her Rama- zan'da bulunur.» buyurdular.

Ebû-Dâvûd (C. 1, sh 139) rivayet etmiştir.

İbn-i Ömer der ki:

Ashâbdan bâzılarına Kadir Gecesi rü'yâda Ramazan'm seb'-i evâhi- rinde gösterildi. Peygamberimiz de Ashâbma:

Rü'yânızı biliyorum. Ramazan'm seb'-i evâhirine tevâfuk etmiştir. Her kim Kadir Gecesi'ni aramaya çalışırsa onu Ramazan'm seb'-i evâ- hirinde arasın buyurmuştur.

Buhârî (C. 3, sh. 46), Müslim (C. 3, Sh, 170), Ebû-Dâvûd ve Neseî rivayet etmişlerdir.

(Seb'-i evâhir: Ramazan'm 21 inden itibâren devam eden yedi gece ki ( 27 nci gece de dâhildir.)

Muâviye bin Ebû-Süfyân*dan rivayete göre:

Nebiyy-i Muhterem Efendimiz: Leyle-i Kadir 27 nci gecesidir, buyurdular. (Cumhurun en kuvvetli ümidi 27 nci gecesidir.)

Ebû-Dâvûd (Sünen: C. 1, sh. 139) rivâyet etmiştir.

Hazret-i Âişe anlatıyor:

Yâ Resûla'llâh, Kadir Gecesi'ne rastlarsam o gece nasıl duâ edeyim? diye sordum. Resûl-i Ekrem Efendimiz:

«Aîlâhümme inneke afüvvün tuhibbü'l-affe fa'fu annî (— Allah'ım Sen affedicisin affı seversin, beni affeyle) diye duâ et» buyurdular.

Ahmed bin. Hanbel, İbn-i Mâee (sh, 282), Tirmizı rivâ- yet etmişlerdir (Et-Tâc: C. 5, sh, 127).

 

KADİR GECESİ İBADETLERİ

Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.

Süfyan-i Sevri: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir" demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).

Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.