Geri Dön
GündemOrman Genel Müdürlüğü 747 kadro için unvan değişikliği sınavı açtı

Orman Genel Müdürlüğü 747 kadro için unvan değişikliği sınavı açtı

Orman Genel Müdürlüğü, 380 mühendis, 358 tekniker, 5 mimar ve 4 de mütercim kadrosu olmak üzere toplam 747 kadro için unvan değişikliği sınavı açtı. Başvurular 8 Temmuz'da başlayıp 22 Temmuz'a kadar devam edecek.

Orman Genel Müdürlüğü 747 kadro için unvan değişikliği sınavı açtı

Orman Genel Müdürlüğü tarafından 2019 Yılı Unvan Değişikliği Sınav İlanı yayımlandı. İşte o ilan...

2019 Yılı Unvan Değişikliği Sınav İlanı

?18.04.1999 tarih ve 23670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile Orman Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde,

a) 1 ila 8 derece arası 380 Adet Mühendis,

b) 1 ila 8 derece arası 5 Adet Mimar,

c) 1 ila 7 derece arası 4 Adet Mütercim,

d) 1 ila 9 derece arası 358 Adet Tekniker,

Toplam 747 kadro için Unvan Değişikliği Sınavı açılması uygun görülmüştür.

Adaylara yapılacak tüm tebligat/duyurular (Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu suretle işlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dâhil) Orman Genel Müdürlüğünün www.ogm.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

İlanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar atanmış olsalar dahi hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecektir.

Aday memur statüsünde bulunanların, son başvuru tarihi itibariyle mezun durumunda olmayanların ve aranan diğer nitelikleri taşımayanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

SINAV TAKVİMİ

Başvuru Tarihi: 08/07/2019 – 22/07/2019

Başvurusu Kabul Edilenlerin Listesinin İlanı : 29/07/2019

İtiraz Süresi: 30/07/2019 – 05/08/2019

Kesin Liste İlanı: 12/08/2019

BAŞVURU, UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA GİREBİLECEKLER VE İLANI

Sınavda açılan kadro unvanları ve sayıları (Ek-1), kadro unvan ve bölümleri (Ek-2)'deki listede belirtilmiştir.

Başvurulan unvan için belirtilen bölümden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmuş olmak gerekmektedir. Başvurular 08/07/2019 Pazartesi günü başlayıp 22/07/2019 Pazartesi günü gece saat 00:00’da sona erecektir. Adaylar https://orbis.ogm.gov.tr adresinden kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaparak ilan edilen unvanlardan yalnız birini tercih etmek suretiyle Unvan Değişikliği Talep Formunu dolduracaklardır. Adaylar, başvuru esnasında ORBİS bilgileri ile ilgili olarak bir hata ve sorun ile karşılaşmaları durumunda özlük dosyasının bulunduğu personel birimleri vasıtasıyla düzeltme talebinde bulunabileceklerdir.

Ücretsiz izinde bulunanlar dâhil olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da Unvan Değişikliği Sınavına başvuruda bulunabileceklerdir.

Adaylar tarafından Unvan Değişikliği Talep Formunun çıktısı alınarak, ıslak imzalı olarak en geç 24/07/2019 tarihinde Personel Dairesi Başkanlığında olacak şekilde bağlı oldukları birimler aracılığıyla Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir.

Unvan değişikliği sınavına girmeye hak kazanan adayların listesi www.ogm.gov.tr adresinde yayınlanacak olup; ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

İTİRAZLAR VE KESİN LİSTENİN İLANI

Yayınlanan Unvan Değişikliği Sınavına Girmeye Hak Kazananlar Listesine adayların itirazı 30/07/2019 - 05/08/2019 tarihleri arasında olacak olup 05.08.2019 tarihi mesai saati bitimine kadar e-posta yoluyla personel@ogm.gov.tr adresine yapacaklardır. Şahsen, posta, faks veya diğer şekilde yapılacak itirazlar ile belirtilen tarih ve saatten sonraki itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İtirazların sınav komisyonu tarafından değerlendirilmesi neticesinde, unvan değişikliği sınavına girmeye hak kazanan adaylara ilişkin kesin liste www.ogm.gov.tr adresinde 12/08/2019 günü yayınlanacak olup; ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

SINAV KONULARI, SINAV YERİ VE TARİHİ VE SINAVA KATILACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

Yazılı sınav, Genel Müdürlüğümüzce hizmet alımı yoluyla Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılacaktır.

Sınav konuları, adayların sınava katılacakları yer ve saat, sınava itiraz usulü, adayların sınava girerken yanlarında bulunduracakları belgeler, kesin listenin ilanına müteakiben sınavdan en az 30 gün önce www.ogm.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

NİHAİ BAŞARI LİSTESİ, ATAMA

Yazılı sınav, 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Yazılı sınavda 60 (altmış) ve daha yukarı puan alan personel, sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 5 (beş) katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel kültürü ve genel yeteneği,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılır.

Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle Başarı Puanları tespit edilir ve www.ogm.gov.tr internet sitesinde ilan edilir.

Başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

Unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavı sonucunda atamaya hak kazanan personelin başarı sırasına göre tercihi doğrultusunda Genel Müdürlüğümüzce ilan edilecek olan münhal yerlerden birine ataması yapılacak olup, bu personelin en az beş yıl süre ile nakil talebi kabul edilmeyecektir.

Son başvuru tarihi itibariyle başvuru şartlarını taşımadıkları sonradan belirlenen personelin sınavı geçersiz sayılacaktır.

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre atanamayacağı yerleri tercih edenlerin tercihleri dikkate alınmayacaktır.