Geri Dön
EkonomiHayat sigortası bir ihtiyaç

Hayat sigortası bir ihtiyaç

Finans Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Ajlan Sözütek: Hayat sigortası bir ihtiyaç

“Hayat sigortası sadece kredi riskinden doğan ihtiyaçlar için düşünülmemeli” diyen Finans Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Ajlan Sözütek, kişilerin hayat sigortasıyla kendilerinin ve sevdiklerinin geleceğini güvence altına almalarının artık bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

Ha­yat si­gor­ta­la­rı­nın, ki­şi­le­ri ve­fat, ma­lu­li­yet, ka­za so­nu­cu ma­lu­li­yet, iş­siz­lik gi­bi risk­le­re kar­şı ko­ru­du­ğu­nu söy­le­yen Fi­nans Emek­li­lik ve Ha­yat Ge­nel Mü­dü­rü Aj­lan Sö­zü­tek söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü: “Ö­zel­lik­le ço­cuk sa­hi­bi bi­rey­le­rin, ken­di­le­ri­ne bir şey ol­ma­sı du­ru­mun­da ço­cuk­la­rı­nın ge­le­cek­le­ri­ni ve hat­ta eği­tim­le­ri­ni bu­gün­den ga­ran­ti al­tı­na ala­bil­me­le­ri için ha­yat si­gor­ta­sı ürün­le­ri­ne sa­hip ol­ma­la­rı önem arz et­mek­te­dir. Sa­de­ce kre­di ris­kin­den do­la­yı alı­nan ha­yat si­gor­ta­la­rı de­ğil, fark­lı ih­ti­yaç­la­rı kar­şı­la­mak adı­na fark­lı ha­yat si­gor­ta­sı po­li­çe­le­ri­nin de alın­ma­sı ar­tık bir ih­ti­yaç­tır.” Ban­ka­la­rın ha­yat si­gor­ta­cı­lı­ğı ge­li­şim çiz­gi­sin­de önem­li ye­ri ol­du­ğu­nu söy­le­yen Sö­zü­tek, “Müş­te­ri kit­le­si ve da­ğı­tım ka­na­lı im­kân­la­rıy­la ha­yat si­gor­ta­sı­nın ka­mu­oyu­na ta­nı­tıl­ma­sı an­la­mın­da ban­ka­lar et­kin rol oy­nu­yor­lar.” dedi. Sö­zü­tek, söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü: “K­re­di ha­yat si­gor­ta­sı ürün­le­ri son dö­nem­de ön pla­na çık­tı. Bu ürün­le­rin sa­tış­la­rı­nın ih­ti­ya­ri ve­ya bi­rey­sel ha­yat si­gor­ta­sı ürün­le­ri­ne gö­re da­ha yük­sek se­vi­ye­ler­de ol­ma­sı bek­le­nen bir du­rum­dur. An­cak, ki­şi­le­ri fark­lı risk­le­re kar­şı ko­ru­yan ih­ti­ya­ri ve­ya bi­rey­sel ha­yat si­gor­ta­sı ürün­le­ri­nin öne­mi­ni de unut­ma­mak ge­re­kir. Sek­tör ola­rak va­tan­daş­la­rı­mı­za bu ko­nu­nun öne­mi­ni ak­tar­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Sa­de­ce kre­di ris­kin­den do­la­yı alı­nan ha­yat si­gor­ta­la­rı­nın de­ğil, fark­lı ih­ti­yaç­la­rı kar­şı­la­mak adı­na fark­lı ha­yat si­gor­ta­sı po­li­çe­le­ri­nin de alın­ma­sı­nı öne­ri­yo­ruz. Fi­nans Emek­li­lik ola­rak ken­di in­ter­net si­te­miz­de­ki ‘Ki­şi­ler için en uy­gun ürün as­lın­da ken­di ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­yan ürün­dü­r’ me­sa­jı­mız­la da bu ko­nu­ya vur­gu ya­pı­yo­ruz.”

‘Ü­RÜN ÇE­ŞİT­Lİ­Lİ­ĞİY­LE İH­Tİ­YAÇ­LA­RA CE­VAP VE­Rİ­YO­RU­Z’

Sek­tö­rün tüm ih­ti­yaç­la­ra ce­vap ve­ren ürün çe­şit­li­li­ği­ni sağ­la­ma­yı amaç­la­dı­ğı­nı söy­le­yen Sö­zü­tek, Fi­nans Emek­li­li­k’­in de pro­jek­si­yon­la­rı­nı bu şe­kil­de yap­tı­ğı­nı be­lirt­ti. Sözütek, “Ö­zel­lik­le son dö­nem­de ol­duk­ça ön pla­na çı­kan iş­siz­lik ürün­le­ri çe­şit­li­li­ğin en iyi ör­nek­ler­den bi­ri­ni oluş­tu­ru­yor. Yi­ne ay­nı şe­kil­de Eği­tim Si­gor­ta­la­rı bu­gün ço­cuk sa­hi­bi bi­rey­le­rin te­mel ih­ti­yaç­la­rı ara­sın­da. Ha­yat si­gor­ta­la­rı­yla ilgili bi­linç art­tık­ça bu ürün­le­rin kul­la­nı­mı da yay­gın­la­şa­cak­tı­r” dedi.

Garanti Emeklilik’ten sosyal güvenlik danışmanlığı

Ga­ran­ti Emek­li­lik, müş­te­ri­le­ri­ne sos­yal gü­ven­lik da­nış­man­lı­ğı hiz­me­ti ver­me­ye baş­la­dı. Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı Ömer Mert, sek­tör­de bir ‘il­k’ olan bu hiz­me­ti kur­gu­lar­ken müş­te­ri­le­ri­nin sos­yal gü­ven­lik sis­te­miy­le il­gi­li bil­gi ek­sik­li­ği­ni gi­der­me ih­ti­ya­cın­dan yo­la çık­tık­la­rı­nı be­lirt­ti. Ömer Mert, Ga­ran­ti Emek­li­li­k’­in İn­ter­net say­fa­sın­da yer alan ‘sos­yal gü­ven­lik da­nış­ma­nı­’ lin­ki ara­cı­lı­ğıy­la Ga­ran­ti Emek­li­lik müş­te­ri­le­ri­nin T.C. kim­lik ve­ya bi­rey­sel emek­li­lik söz­leş­me nu­ma­ra­la­rıy­la sor­gu­la­ma ya­pa­bil­dik­le­ri­ni be­lirt­ti. Mert, söz­ko­nu­su uy­gu­la­ma ile il­gi­li şu açık­la­ma­yı yap­tı: “Hiz­me­ti­miz sa­ye­sin­de her müş­te­ri­miz www.ga­ran­ti­emek­li­lik.com si­te­si üze­rin­den ‘Ne za­man emek­li ola­bi­li­rim?’, ‘A­ile­mi ge­nel sağ­lık si­gor­ta­sın­dan na­sıl ya­rar­lan­dı­ra­bi­li­rim?’, ‘Si­gor­ta­lı­lık sü­rem ve prim öde­me gün sa­yım na­sıl he­sap­la­nı­yor?’ gi­bi so­ru­la­rı­na ya­nıt alıyor. So­ru­lar sos­yal gü­ven­lik ko­nusundaki uz­manlar ta­ra­fın­dan ya­nıt­lan­dı­rı­lı­yor.”

‘MÜŞTERİLERİMİZE de­Ğer ka­tIyo­ru­z’

Uy­gu­la­ma­nın, ‘Müş­te­ri Mem­nu­ni­ye­ti­’nin bir par­ça­sı ol­du­ğu­na da işa­ret eden Mert, söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü: “İs­ti­yo­ruz ki, ka­tı­lım­cı­la­rı­mız sos­yal gü­ven­lik sis­te­mi hak­kın­da me­rak et­tik­le­ri her de­ta­yı öğ­ren­sin ve emek­li­lik dö­nem­le­rin­de kar­şı­la­şa­cak­la­rı res­mi şim­di­den kar­şı­la­rı­na al­sın­lar. An­cak bu şe­kil­de ne za­man emek­li ola­cak­la­rı­nı, ne ka­dar emek­li maa­şı ala­cak­la­rı­nı ve mev­cut ya­şam stan­dart­la­rı­nı emek­li­lik dö­nem­le­rin­de na­sıl de­vam et­ti­re­bi­le­cek­le­ri­ni öğ­re­ne­bi­lir­ler. Tam ve doğ­ru bil­gi ile müş­te­ri­le­ri­miz kon­tro­lü ele ala­bi­li­yor, ge­le­cek­le­ri­nin na­sıl ola­ca­ğı­na ken­di­le­ri ka­rar ve­ri­yor­lar ve emek­li­lik dö­nem­le­ri ile il­gi­li fi­nan­sal kay­gı­la­rın­dan arı­nı­yor­lar.”

Emeklilikte fon büyümesi tatmin edici

Ağus­tos ayın­da açık­la­nan Al­li­anz De­mog­ra­fik Eği­lim­ler Araş­tır­ma­sı­’na gö­re eko­no­mik kri­zin olum­suz et­ki­le­ri­ne rağ­men dün­ya­da­ki emek­li­lik fon­la­rı­nın top­lam bü­yük­lü­ğü­nün 2020 yı­lı­na ka­dar yüz­de yüz­de 66 ora­nın­da bü­yü­ye­rek 36 tril­yon eu­ro­ya ulaş­ma­sı bek­le­ni­yor. Ko­nu hak­kın­da­ki de­ğer­len­dir­me­le­ri­ni pay­la­şan Al­li­anz Emek­li­lik ve Ha­yat Ge­nel Mü­dü­rü Ömür Şen­gün, bu ra­ka­mın yıl­lık yüz­de 4,7 bü­yü­me ora­nı an­la­mı­na gel­di­ği­ni be­lirt­ti ve bu bek­len­ti­nin böl­ge­le­re gö­re önem­li fark­lı­lık gös­te­re­ce­ği­ni vur­gu­la­dı. Şen­gün, şöy­le ko­nuş­tu: “Al­li­an­z’­ın dün­ya ge­ne­lin­de yap­tı­ğı araş­tır­ma­ya gö­re emek­li­lik fon­la­rın­da­ki en hız­lı bü­yü­me As­ya, Or­ta ve Do­ğu Av­ru­pa­’da­ki ge­liş­mek­te olan pi­ya­sa­lar­da bek­le­ni­yor. Bu ül­ke­ler­de­ki emek­li­lik fon­la­rı­nın yıl­lık yüz­de 15’in üze­rin­de bü­yü­ye­ce­ği tah­min edi­li­yor. Fi­nan­sal kriz­den en çok et­ki­len­me­si­ne rağ­men ABD yüz­de 50,5’lik pa­yı ile ha­len dün­ya­nın en bü­yük emek­li­lik pa­za­rı. Önü­müz­de­ki 10 yı­lın so­nu­na ka­dar AB­D’­de­ki emek­li­lik fon­la­rı­nın yıl­lık or­ta­la­ma yüz­de 3,6 ora­nın­da bü­yü­me­si bek­le­ni­yor. Bu dü­şük bü­yü­me ora­nı­na rağ­men, 10 yıl­lık dö­nem­de ABD emek­li­lik fon­la­rın­da­ki net ar­tış, Ba­tı Av­ru­pa­’nın bu­gün­kü top­lam emek­li­lik fon bü­yük­lü­ğü­ne eşit ola­cak.”

‘2020’De 115 mİlyar LİRA FON BÜYÜKLÜĞÜ’

Ömür Şen­gün, Tür­ki­ye­’de­ki emek­li­lik fon­la­rı­nın 7 yıl­lık geç­mi­şi­ne bak­tı­ğı­mız­da ise per­for­man­sın ger­çek­ten tat­min edi­ci ol­du­ğu­nu söy­le­di. Şen­gün, “2003’ün Ekim ayın­da baş­la­yan sis­tem bu­gün iti­ba­riy­le 2,2 mil­yon ka­tı­lım­cı­ya ve 11,5 mil­yar TL fon bü­yük­lü­ğü­ne ulaş­tı. 2020 yı­lın­da Tür­ki­ye­’de­ki emek­li­lik fon­la­rı­nın yıl­lık or­ta­la­ma yüz­de 26’lık bü­yü­me ile 115 mil­yar TL se­vi­ye­si­ne yük­sel­me­si bek­le­ni­yo­r” de­di.

‘2010’da sigortacılar yavaşlamadı’

Si­gor­ta sek­tö­rü­nün eko­no­mi­de­ki ge­liş­me­ler­den doğ­ru­dan et­ki­le­nen bir sek­tör ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Avi­va Si­gor­ta Ge­nel Mü­dü­rü Er­tan Fı­rat, 2010 yı­lın­da ya­şa­nan ge­liş­me­ler ve 2011 bek­len­ti­le­ri ko­nu­sun­da şun­la­rı söy­le­di: “E­ko­no­mik kriz­den çık­mak­ta ol­du­ğu­muz bu yıl sek­tö­rün bü­yü­me ra­kam­la­rı olum­lu, Tür­ki­ye eko­no­mi­sin­den bir kaç pu­an üs­tün­de bü­yü­yor. Bu yı­lın si­gor­ta sek­tö­rü­nü ya­vaş­lat­ma­dı­ğı­nı söy­le­ye­bi­li­riz. Ay­rı­ca Ha­zi­ne'nin ka­rar­la­rıy­la sek­tör da­ha sağ­lık­lı bir ya­pı­ya ka­vu­şu­yor. 2011 yı­lı ile il­gi­li bek­len­ti­le­rim olum­lu. Önü­müz­de­ki bir­çok fır­sa­tı de­ğer­len­dir­me­ye ha­zı­rız.”
Avi­va Si­gor­ta­’nın sek­tör­de ya­şa­nan tek­nik za­rar­dan en az et­ki­le­nen şir­ket­ler­den bi­ri ol­du­ğu­nu ifa­de eden Er­tan Fı­rat “A­vi­va Gru­bu Tür­ki­ye'ye en çok ya­tı­rım ya­pan 3. İn­gi­liz Gru­bu. Şu an­da si­gor­ta pa­za­rın­da da pa­yı­nı ar­tır­mak için ila­ve ya­tı­rım yap­ma­ya ha­zır. Tür­ki­ye pa­za­rı­nın po­tan­si­ye­li çok bü­yük ve biz en ras­yo­nel şe­kil­de bu fır­sat­la­rı de­ğer­len­dir­mek için ça­lı­şı­yo­ruz. Avi­va Si­gor­ta kar odak­lı bir şir­ket ve mev­cut du­rum­dan şu ana ka­dar gö­re­ce­li ola­rak en az et­ki­le­nen şir­ket­ler­den bi­ri­yi­z” di­ye ko­nuş­tu.

Düşük fiyat en çok müşterinin zararına

Ge­ne­ra­li Si­gor­ta Ge­nel Mü­dü­rü Mi­ne Ay­han, si­gor­ta şir­ket­le­ri için üre­tim sü­re­cin­de ön­ce­li­ğin, müş­te­ri­ye doğ­ru po­li­çe­yi ha­zır­la­mak ve tek­lif aşa­ma­sın­dan ha­sar aşa­ma­sı­na ka­dar her sü­reç­te ka­li­te­li hiz­met su­na­bil­mek ol­du­ğu­nu açık­la­dı. Ay­han, “Fi­yat­la­ma ko­nu­sun­da ris­ke gö­re fi­yat­lan­dır­ma ya­pa­rak iyi ris­ke iyi fi­yat, kö­tü ris­ke ise iyi­leş­tir­me öne­ri­le­ri ile bir­lik­te da­ha baş­ka bir fi­yat­lan­dır­ma ya­pıl­ma­sı hem müş­te­ri hem de şir­ket­le­rin me­fa­ati­ne bir yak­la­şım ola­cak­tı­r” de­di. Va­tan­da­şın tek­lif al­dı­ğı po­li­çe­ler­de­ki tek­nik ay­rın­tı­la­rı in­ce­le­me­den ön­ce, si­gor­ta tek­lif­le­ri ara­sın­da­ki uçu­rum fark­la­rı ir­de­le­me­si ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ten Ay­han söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü: “Bu­gü­ne ka­dar si­gor­ta­lı­lar en dü­şük fi­yat­lı po­li­çe en iyi po­li­çe man­tı­ğı ile çok po­li­çe sa­tın al­dı­lar. An­cak bu du­rum sa­de­ce bir yıl­lık po­li­çe sü­re­si ile de­ğer­len­di­ril­me­me­li. Bir po­li­çe ya­pı­lı­yor ve her se­ne bel­li dö­nem­de ye­ni­le­ni­yor, ye­ni­den fi­yat­la­ma ya­pı­lı­yor Si­gor­ta şir­ket­le­ri­nin bu yıl be­lir­le­dik­le­ri dü­şük prim­le­rin ger­çek­le­şen ha­sar­lar kar­şı­sın­da ye­ter­siz kal­ma­sı du­ru­mun­da bir son­ra­ki yıl si­gor­ta­lı­nın bek­len­ti­si­nin üze­rin­de prim he­sap­la­ma­la­rı çı­ka­bi­li­yor. Si­gor­ta­nın uzun sü­re­li bir hiz­met tü­rü ol­du­ğu göz önü­ne alın­dı­ğın­da, si­gor­ta­lı­lar se­çim­le­ri­ni fi­yat odak­lı de­ğil hiz­met odak­lı yap­ma­lı­lar. Hiz­met sü­reç­le­ri ve ka­li­te­si si­gor­ta­lı­lar için be­lir­le­yi­ci un­sur ol­ma­lı.”

‘RİSK­LE­RİNİZİ BE­LİR­LE­Yİ­N’

Si­gor­ta yap­tı­rır­ken po­li­çe­nin içer­di­ği te­mi­nat­lara dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Ay­han, “Te­mel te­mi­nat­la­rı her po­li­çe su­na­bi­li­yor, an­cak bi­raz da­ha de­tay­lan­dı­rıp özel ek te­mi­nat­lar ek­len­di­ğin­de, kü­çük li­mit­ler­le her ay­rın­tı­nın dü­şü­nül­müş ol­ma­sı si­gor­ta­lan­ma sü­re­ci­ni mü­kem­mel kı­la­r” de­di.

Anadolu Sigorta ‘samba’yla kazandırıyor

Ana­do­lu Si­gor­ta, tüm iş sü­reç­le­ri­ni müş­te­ri ih­ti­yaç­la­rı ve mem­nu­ni­ye­ti doğ­rul­tu­sun­da ye­ni­den kur­gu­la­ma he­de­fiy­le baş­lat­tı­ğı C2C (Clo­ser to Cus­to­mer) Pro­je­si kap­sa­mın­da ge­liş­ti­ri­len pro­je­ler­den bir ta­ne­si olan SAM­BA (Sa­tı­şı ve Müş­te­ri Bağ­lı­lı­ğı­nı Ar­tır­ma) CRM uy­gu­la­ma­sı­nı ha­ya­ta ge­çir­di. Bu uy­gu­la­ma, müş­te­ri­le­rin 360 de­re­ce gö­rü­nü­mü, sa­tış fır­sat­la­rı ve sa­tın al­ma eği­lim­le­ri­ne gö­re be­lir­le­nen kam­pan­ya­lar­la acen­te ve müş­te­ri­le­re yep­ye­ni hiz­met­ler ve fır­sat­lar su­nu­yor. SAM­BA uy­gu­la­ma­sı sa­ye­sin­de acen­te­ler müş­te­ri ih­ti­yaç­la­rı­nı da­ha iyi ta­nı­yıp doğ­ru za­man­da, doğ­ru ürü­nü, doğ­ru müş­te­ri­ye su­na­bi­li­yor.

Han­gi müş­te­ri­nin han­gi ürü­ne ih­ti­yaç duy­du­ğu­nu ve han­gi­si­ni sa­tın al­ma eği­li­min­de ol­du­ğu­nu, ge­liş­miş iş ze­ka­sı araç­la­rıy­la oto­ma­tik ola­rak ana­liz eden ve bu­na iliş­kin de­tay­lı bil­gi­yi yi­ne oto­ma­tik ola­rak sa­tış ka­nal­la­rı­nın ek­ran­la­rı­na gön­de­ren SAM­BA, bu yol­la acen­te­nin ken­di müş­te­ri­si­ni da­ha iyi ta­nı­ma­sı­na ola­nak sağ­lı­yor.

Tarsim’den tarihi buluşma

Yak­la­şık 600 eks­pe­rin ka­tıl­dı­ğı si­gor­ta sek­tö­rü­nün bu gü­ne ka­dar ya­pıl­mış en bü­yük eks­per top­lan­tı­sı An­tal­ya­’da ger­çek­leş­ti­ril­di. Son ge­liş­me­le­rin ve kar­şı­lık­lı de­ne­yim­le­rin pay­la­şıl­ma­sı ama­cıy­la 03-05 Ara­lık ta­rih­le­ri ara­sın­da, Bit­ki­sel Ürün Si­gor­ta­la­rı ve Hay­van Ha­yat Si­gor­ta­la­rı Ha­vuz Eks­per­le­ri­’nin ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­leş­ti­ri­len Ge­nel De­ğer­len­dir­me ve İle­ti­şim Top­lan­tı­sı­’na, Ta­rım ve Kö­yiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şar Yar­dım­cı­sı ve Ta­rım Si­gor­ta­la­rı Ha­vu­zu Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Dr. Ra­ma­zan Ka­dak, Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğı Si­gor­ta­cı­lık Ge­nel Mü­dü­rü ve Ta­rım Si­gor­ta­la­rı Ha­vu­zu Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Yar­dım­cı­sı Dr. Ah­met Genç, Tar­sim Ge­nel Mü­dü­rü Bü­lent Bo­ra­’nın ya­nı sı­ra Ta­rım Si­gor­ta­la­rı Ha­vu­zu Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri, Tar­sim mer­kez ve böl­ge ko­or­di­na­tör­lük­le­rin­den yet­ki­li­ler ile eks­per­ler ka­tıl­dı. Ge­nel Mü­dür Bo­ra­’nın açı­lış ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan Dr. Genç ve Dr. Ka­dak, sis­te­min dün­den bu­gü­ne ka­dar ge­çir­di­ği sü­reç­le­ri ve son ge­liş­me­le­ri değerlendirdi.