Gazete Vatan Logo

99 öncesi yapılara risk analizi zorunlu oluyor! 15 yıla varan finans desteği

AK Parti, 2023 seçim beyannamesini açıkladı. Seçim beyannamesinde kentsel dönüşüm için atılacak adımlar ve afetlere yönelik alınacak önlemler dikkat çekti. Beyannameye göre; kentsel dönüşümde vatandaşa 15 yıla varan finans desteği sunulacak ve 99 öncesi yapılarda risk analizi zorunlu olacak

99 öncesi yapılara risk analizi zorunlu oluyor! 15 yıla varan finans desteği

AK Parti'nin 2023 seçim beyannamesindeki kentsel dönüşüm ve afetlere yönelik maddelerinden ön plana çıkan maddeler şu şekilde:

Kendi evini dönüştürmek isteyen vatandaşlarımıza yeni arsalar üreteceğiz. 81 ilde müstakil ve müşterek konut bölgeleri oluşturacağız. Bu alanları konut parselleri şeklinde tasarlayacak ve yine kendi evini dönüştürmek isteyen vatandaşlarımıza sunacağız.

1999 ÖNCESİ YAPILARA ZORUNLU ANALİZ

Türkiye Yapısal Risk Analizi Projesi’ni İstanbul’dan başlatacağız. Özellikle 1999 öncesi inşa edilen tüm binaların risk analizini yaptırmalarını zorunlu hale getireceğiz. Öncelikle Marmara Bölgesinden başlamak üzere deprem tehlikesinin yüksek olduğu illerimizde 1 yıllık süre içerisinde tespitleri tamamlayacağız.

15 YILA VARAN VADE İLE FİNANS DESTEĞİ

Kentsel dönüşümde “Dirençli Şehir Konut Finansman Modelini” hayata geçiriyoruz. Evini dönüştürmek isteyen vatandaşlarımıza 15 yıla varan vadeler sunacak ve uygun ödeme şartlarında finans desteği vereceğiz.

DEPREM TEHLİKESİ OLAN YERLERDE YATAY MİMARİ

Deprem tehlikesi altındaki bölgeler için yatay mimariye uygun yeni imar düzenlemelerini hayata geçireceğiz.

KÖYLERDE ÜCRETSİZ RİSK ANALİZİ

Köylerimizde, evinin risk durumunu tespit ettirmek isteyen vatandaşlarımıza bu hizmeti ücretsiz sağlayacağız

BİNA KİMLİK SİSTEMİ ZORUNLULUĞU

Bina kimlik sistemini yeni binalarla beraber tüm yapılarda zorunlu hale getireceğiz. 5 yıllık periyotlarla binaların projelere uygunluğunu denetleyeceğiz.

AFET RİSKİ YÜKSEK ALANLARDA KENTSEL DÖNÜŞÜM HIZLANACAK

Büyükşehirden il, ilçe ve beldeye kadar tüm belediyelerimizi içeren Türkiye afet riski yüksek alanlar haritası ve altyapısını oluşturacağız. Bu alanlarda kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracağız.

2 YIL İÇİNDE TÜM YAPILAR KAYIT ALTINA ALINACAK

Dijital Yapı Bilgi Bankası kuracağız. 2 yıl içinde belediye sınırları içindeki tüm kamu ve özel yapıları kayıt altına alacağız. 5 yıl içinde ise belediye sınırları dışındaki yerler de dâhil tüm yapıları inceleme altına alıp Türkiye arazi kullanım veri altyapısını oluşturacağız.

İLLERDE AFET ANALİZİ

Her bir şehrin kentsel risk analizlerini yaparak sadece deprem değil, iklim değişikliği kaynaklı aşırı yağış ile oluşabilecek taşkın gibi afet kaynaklı muhtemel kayıp ve zararın azaltılması/önlenmesini sağlayacağız

SENARYOLARDA AFET BİLİNÇLENDİRMESİNE YER VERİLECEK

Halkın yoğun olarak izlediği görsel medya yapımlarının senaryolarında afete yönelik yapılacaklar konusunda sahnelere yer verilmesine ilişkin
farkındalık oluşturulmasını sağlayacağız.

AFET YÖNETİMİNDE KURUMLARIN YETKİ SINIRLARI BELİRLENECEK

Afet yönetimine ilişkin mevzuatta kurumlar arasındaki yetki sınırlarını birbirinden açık bir şekilde ayıracak, afetlerle ilgili mevzuatın bütüncül
yaklaşımla ele alınarak güncellenmesi ve sürdürülebilir afet risk yönetimi yasası altında bir araya getirilmesini sağlayacağız

Afet sırasında kesintisiz güvenli haberleşme sistemi oluşturulması kapsamında 81 ilde sayısal telsiz altyapısının kurulumunu tamamlayacağız.

TEHLİKE VE RİSK HARİTASI OLUŞTURULACAK

Deprem riski yüksek olan şehirlere öncelik vererek sismik tehlike ve risk haritalarını oluşturacağız. Bu kapsamda, mikro ölçekte tüm yerleşim yerlerimizin hangi deprem şiddetinde nasıl bir riskle karşı karşıya olduğunu ortaya koyacağız. Yüksek risk tespit edilen yerleşim yerlerinde kentsel dönüşüm projelerinin uygulamaya konulmasını hızlandıracağız.

YENİ YERLEŞİM YERLERİ GÜVENLİ ALANLARA KURULACAK

Yeni yerleşim yerlerini deprem, toprak kayması, sel, yangın ya da şiddetli rüzgârlar gibi potansiyel tehlikelerin, orman, ekolojik koridor, tarım
alanları, dere yatakları, suyolları, su kanallarının uzağında ve mevcut risklerin asgariye indirildiği güvenli alanlarda kuracağız.

AFAD'IN YETKİ VE SORUMLULUKLARI ARTIRILACAK

Güvenli şehirler stratejimiz bağlamında her türlü afetlerle mücadele kapsamında AFAD’ın yetki ve sorumluluklarını insan gücü kapasitesi ile
orantılı, daha uyumlu ve etkili bir koordinasyonu sağlayacak şekilde güçlendireceğiz.

HABER ALMA, İKAZ VE ALARM SİSTEMİ YAYGINLAŞTIRILACAK

Afet ve acil durum tehlike haberlerinin tehdit altındaki yerleşim merkezlerinde yaşayan halka ve kurumlara ulaştırılması amacıyla kurulan Haber alma, ikaz ve alarm sistemini ülke geneline yaygınlaştıracağız.

TAMP UYGULAMASI

Çok geniş alanlarda etkisini gösteren afetlere karşı müdahale etkinliğini artıracak şekilde TAMP’ı güncelleyeceğiz.

DÜZENLİ TATBİKATLAR YAPILACAK

TAMP uygulamasına ilişkin sorumlulukları olan kurumların yöneticilerinin düzenli olarak bilgilendirilmesi ve bu kapsamda yetkililerle düzenli tatbikatların yapılmasını sağlayacağız.

DSİ, OGM, KGM gibi araç ve makine parkına sahip kurumların personeline afet anında nasıl müdahale edileceğine yönelik sürekli ve nitelikli eğitimlerin verilmesini sağlayacağız

HASAR TESPİTİNDE UZMAN PERSONEL SAYISI ARTACAK

Bina hasar tespit çalışmalarının standartlara uygun şekilde yürütecek tecrübede uzman teknik personel sayısını artıracağız.

VERİLERİN PAYLAŞIMIYLA BÜTÜNCÜL KARARLAR ALINACAK

Kamu kurumlarınca geliştirilen tüm bilgi sistemlerindeki verilerin birbirleriyle ilişkilendirilerek, ortak standartlarda üretilmesi ve kendi aralarında paylaşılması suretiyle bütüncül karar destek sistemi altyapısı oluşturacağız.

RİSK TAŞIYAN BİNALARIN KULLANIMINA SINIRLAMA

Mevcut binaların durumumun belirlenmesi için basitleştirilmiş yapısal muayene yöntemi oluşturacak, binaların performans seviyelerine göre
periyodik muayene ve denetimini yapacağız. Bu muayeneler sonucunda yüksek risk taşıdığı belirlenen binaların kullanımına sınırlama getirilmesini, risk durumlarına göre bu yapıların dönüşümünü sağlayacağız.

SİGORTA SİSTEMİ GELİŞTİRİLECEK

Yapı güçlendirme ve yenileme faaliyetleri gibi uygulamalarda “yanlış uygulama sigortası” dahil olmak üzere sigorta sistemini geliştirerek yaygınlaştıracağız.

Sigorta primlerini taşkın risk seviyelerini, hasar ve kayıplarla ilişkilendirip meskûn mahallerdeki taşkın zararlarının DASK sigortası kapsamına alınmasını sağlayacağız.

AFET SONRASI KİTLESEL GÖÇLE MÜCADELE

Afet bölgelerindeki göçmenler dahil olmak üzere nüfusun diğer illere hareketliliği halinde ortaya çıkabilecek risklerin belirlenmesi çalışmalarını
tamamlayacağız. Kitlesel göçle mücadele konusunda uluslararası standartlarla uyumlu yasal, yönetsel ve kurumsal kapasitenin iyileştirilmesi
çalışmaları yapılacaktır.

İSTANBUL'DAKİ KRİTİK ALT YAPILAR İÇİN ÖNLEM

İstanbul’daki ve diğer büyükşehirlerdeki kritik alt yapı tesislerinin afetlere karşı dayanıklılığı artırmaya devam edeceğiz.

İSTANBUL'DAKİ GEÇİCİ BARINMA ALANLARININ KAPASİTESİ ARTIRILACAK

İstanbul’da ve diğer büyükşehirlerde afet ve acil durumlarda kullanılması planlanan geçici barınma alanlarının hizmet vereceği kapasite dikkate alınarak sosyal donatılarını tamamlayacak ve kapasitelerini artıracağız

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI AFETLERE DAYANIKLI HALE GETİRİLECEK

İstanbul’da ve diğer büyükşehirlerde yer alan kültür ve tabiat varlıklarını afetlere karşı dayanıklı hale getirme çalışmalarımızı hızlandıracağız.

İSTANBUL VE BÜYÜKŞEHİRLER İÇİN MEVZUAT

İstanbul’un ve diğer büyükşehirlerin AFET tehlikesine karşı hazırlıklı olmasına ve riski azaltmaya yönelik tedbirleri belirleyecek özel bir mevzuat hazırlayacağız.

İKİ AYRI YAKADA KENTSEL DÖNÜŞÜM REZERV ŞEHİRLERİ KURULACAK

İstanbul’u olası bir deprem karşısında daha güçlü hale getirmek için yeni Kentsel Dönüşüm çalışmalarımızı hızlandıracağız. Kanal İstanbul Projemiz kapsamında inşa edeceğimiz 125 bin konutla birlikte; İstanbul’a ilave nüfus getirmeden 500 bini Anadolu, 500 bini Avrupa yakasında olmak üzere 2 kentsel dönüşüm rezerv şehrin kurulmasına ve 500 bin konutun da yerinde dönüşümüne yönelik çalışmalarımızı başlatıyoruz. Şehrin içerisinde boşalacak alanlar sayesinde, kent merkezindeki donatı ihtiyacını giderecek yeni yeşil alanlar, yeni sosyal donatı alanları inşa edeceğiz.