Geri Dön

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika kararı! MEB duyurdu, resmen değişti, ağustos ayı içerisinde...

MEB resmen duyurdu. Tamamen değişiyor. Bugünden itibaren başlıyor. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik kararının detayları belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı eğitim müfettişleri yönetmeliği değişti. Milli eğitim müfettişlerini ilgilendiren birçok konu yeniden düzenlendi. Yapılan değişiklikle birlikte eğitim müfettişleri başkanlıklarınca 81 ilde yürütülen eğitim, öğretim ve yönetim hizmetlerinin plan ve program hedeflerine, kalite standartları ile performans kriterlerine uygun yürütülüp yürütülmediği, öğrencilerin öğretim programlarında öngörülen kazanımlara ulaşma durumları sistematik olarak izlenecek ve dönemsel olarak değerlendirilecek. Her yıl ağustos ayı içerisinde illerin izleme ve değerlendirme raporu hazırlanarak il millî eğitim müdürlüğüne bildirilecek. İşte Milli Eğitim Bakanlığı yönetmelik değişikliği kararının detayları...

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika kararı! MEB duyurdu, resmen değişti, ağustos ayı içerisinde...

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. MEB son dakika olarak duyurdu. Yeni karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Milli Eğitim Bakanlığı; eğitim müfettişleri başkanlıklarının kuruluş ve görevleri ile eğitim müfettişleri başkanı ve eğitim müfettişleri başkan yardımcılarının görevlendirilmelerini, görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını, eğitim müfettişleri ve eğitim müfettiş yardımcılarının niteliklerini, yarışma ve yeterlik sınavlarını, yetiştirilmelerini, atanmalarını, yer değiştirmelerini, görev, yetki ve sorumluluklarını, eğitim müfettişleri başkanlığı bürosunda görevli personelin çalışma usul ve esasları ile diğer hususları düzenlemek amacı ile yönetmelik değişikliğine gitti.

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Bu Yönetmelik; eğitim müfettişleri başkanları, eğitim müfettişleri başkan yardımcıları, eğitim müfettişleri ve eğitim müfettiş yardımcıları ile eğitim müfettişleri başkanlıklarında görevli diğer personeli kapsıyor. 

Öte yandan yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 320 nci ve 327 nci maddeleri ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesine dayanılarak hazırlandı. 

Yönetmelik değişikliği ile MEB'de müfettişlik sistemi merkez ve taşra olmak üzere iki şekilde düzenlendi. Eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcılarının Bakanlık merkez ve taşra teşkilatındaki geçici görevlendirmelerinde Bakanlığın onayı  aranacak.

Ayrıca  eğitim müfettişleri, kendi istekleri dışında veya rehberlik ve denetim hizmetlerinin gerekleri ile bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamayacak ve diğer idari görevlere atanamayacaklar.

EĞİTİMDE KALİTE STANDARLARI

Eğitim müfettişleri başkanlıklarınca illerde yürütülen eğitim, öğretim ve yönetim hizmetlerinin plan ve program hedeflerine, kalite standartları ile performans kriterlerine uygun yürütülüp yürütülmediği hususları ile öğrencilerin öğretim programlarında öngörülen kazanımlara ulaşma durumları Başkanlıkça belirlenen ilkelere göre sistematik olarak izlenecek ve dönemsel olarak değerlendirilecek. Her yıl ağustos ayı içerisinde illerin izleme ve değerlendirme raporu hazırlanarak il millî eğitim müdürlüğüne bildirilecek. 

 YER DEĞİŞTİRME KRİTERİ

Eğitim müfettişlerinin aynı ilde kesintisiz çalışma süreleri sekiz yıldan fazla olamaz İlgili yılın 1 Eylül tarihi itibarıyla bulundukları ilde kesintisiz sekiz yıl süre ile görev yapan eğitim müfettişlerinin görev yerleri, bulundukları ilin dâhil olduğu hizmet bölgesindeki duyurusu yapılan diğer illerden birine ya da istemeleri halinde bulundukları hizmet bölgesinin dışındaki duyurusu yapılan diğer hizmet bölgelerindeki illerden birine olacak şekilde değiştirilir. Bu madde kapsamında yer değiştirme isteğinde bulunmayan eğitim müfettişleri, yer değiştirme isteğinde bulunanlardan tercihlerinden birine atanamayan eğitim müfettişleri ile aylıksız izinli oldukları sürede yer değiştirme başvurusunda bulunmayan eğitim müfettişlerinin görev yerleri, bulundukları hizmet bölgesindeki illerden birine olacak şekilde Bakanlık tarafından re’sen değiştirilir.

 Görev yeri değişikliği ile ilgili duyuruyu Personel Genel Müdürlüğü'nün ilgili yılın en geç 15 Nisan tarihine kadar yapması gerekiyor.  Duyuruda, başvuru tarihi, başvuru süresi, başvuru şekli, başvuruda istenecek belgeler ile gerekli diğer hususlara yer verilmesi gerekiyor. 

YÖNETMELİK DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ