Gazete Vatan Logo

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) son dakika kararı! Resmen değişti: Anasınıfı, ilkokul, liseler...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) son dakika kararı! Yönetmelik değişti ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni alınan karara göre nüfusu az ve dağınık olan köy ve diğer benzeri yerleşim yerlerinde anasınıfı ve ilkokullara öğretmen normu verilmesi için gerekli öğrenci sayısı azaltıldı. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının norm kadrolarına ilişkin de düzenleme yapıldı. Yeni karara göre 5 öğrencisi bulunan anasınıflarına öğretmen normu verilebilecek ve öğrenci sayısına bakılmadan ilkokul açılabilecek. İşte kararın tamamı...

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) son dakika kararı! Resmen değişti: Anasınıfı, ilkokul, liseler...

MEB'e Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Nüfusu az ve dağınık olan köy ve diğer benzeri yerleşim yerlerinde anasınıfı ve ilkokullara öğretmen normu verilmesi için gerekli öğrenci sayısı azaltıldı. Öğrenci sayısı 5'ten az, 20'den fazla olmamak üzere, açılan ana sınıflarında oluşturulan her grup için 1 okulöncesi öğretmeni norm kadrosu verilecek.

Öğrenci sayısına bakılmaksızın ilkokul açılabilecek ve öğretmen normu tahsis edilecek. Bilim ve sanat merkezi binasında açılan anaokullarına müdür norm kadrosu verilmeyecek.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) son dakika kararı Resmen değişti: Anasınıfı, ilkokul, liseler...

İŞLEMLER ZAMANINDA VE ETKİN ŞEKİLDE YÜRÜTÜLECEK

Öte yandan mesleki ve teknik eğitim kurumlarının norm kadrolarına ilişkin de düzenleme yapıldı. Yapılan düzenlemeyle bu kurumlarda iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanan öğrencilerin, sigorta prim ödemelerine ilişkin iş ve işlemlerin zamanında ve etkin şekilde yürütülmesi sağlanacak.

Öğrenci sayısı en az 500 olan mesleki ve teknik eğitim kurumlarına ilave müdür yardımcısı norm kadrosu tahsis edilecek. Diğer okullarda olduğu gibi her 500 çırak/öğrenci bulunan mesleki ve teknik eğitim kurumları için ilave bir rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu verilecek.

Mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarında alan/dal derslerine ilişkin ders yükü, haftalık ders çizelgesine göre her bir sınıfta okutulan ders miktarının grup sayısı ile çarpımı sonucunda bulunur. Ders yükü hesaplanırken, derslerin ayrı fiziki ortam, atölye ve laboratuvarlarda veya farklı makine, araç ve gereçle grup çalışması şeklinde yapılması durumunda şubeler gruplara bölünür ve ders yükü buna göre hesaplanır. Ancak bir şubede 4'ten fazla grup oluşturulamayacak.

Bir eğitim kurumundaki müdür yardımcısı norm kadrosu, öğrenci sayısı 1500'e kadar olanlar için 6'yı, 1500 ve daha fazla olanlar için 7'yi hiçbir şekilde geçemeyecek.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) son dakika kararı Resmen değişti: Anasınıfı, ilkokul, liseler...

İŞTE RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN KARAR:

MADDE 1-16/6/2014 tarihli ve 2014/6459 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesine beşinci fıkrasından sonara gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir."(6) Bilim ve sanat merkezi binasında açılan anaokullarına müdür norm kadrosu verilmez."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin başlığında yer alan "ile mesleki ve teknik eğitim merkezi" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan "Ortaöğretim kurumları ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerinde, öğrenci sayısı;" ibaresi" Ortaöğretim kurumlarında öğrenci sayısı;" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "d) 3308 sayılı Kanunun 25 inci maddesi kapsamında öğrencilerin sigorta işleminin yapıldığı en az 500 öğrencisi olan meslekî ve teknik eğitim kurumlarına,""(2) Bir eğitim kurumundaki müdür yardımcısı norm kadrosu, öğrenci sayısı 1500'e kadar olanlar için 6'yı, 1500 ve daha fazla olanlar için 7'yi hiçbir şekilde geçemez.

"MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir."(3) Nüfusu az ve dağınık olan köy ve diğer benzeri yerleşim yerlerinde, öğrenci sayısı 5'ten az, 20'den fazla olmamak üzere, açılan ana sınıflarında oluşturulan her grup için 1 okulöncesi öğretmeni norm kadrosu verilir."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 16'ncı maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fikra eklenmiştir."(5) Nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde açılan ilkokullara öğrenci sayısına bakılmaksızın 1 sınıf öğretmeni norm kadrosu verilir. Öğrenci sayısının 21 ve üzeri olması halinde bu maddenin ikinci fikra hükümleri uygulanır."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "öğrenci" ibaresi "çırak/öğrenci" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 22'nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir "ç) Mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarında alan/dal derslerine ilişkin ders yükü, haftalık ders çizelgesine göre her bir sınıfta okutulan ders miktarının grup sayısı ile çarpımı sonucunda bulunur. Ders yükü hesaplanırken, derslerin ayrı fiziki ortam, atölye ve laboratuvarlarda veya farklı makine, araç ve gereçle grup çalışması şeklinde yapılması durumunda şubeler gruplara bölünür ve ders yükü buna göre hesaplanır. Ancak bir şubede 4'ten fazla grup oluşturulamaz ve gruplar;

1) 9 uncu sınıfta, 10-21 öğrenciye kadar 1, 21-31 öğrenciye kadar 2, 31'den fazla öğrenci için 3,

2) 10 uncu, 11 inci ve 12'nci sınıflarda, 8-17 öğrenciye kadar 1, 17-25 öğrenciye kadar 2, 25-33 öğrenciye kadar 3, 33 ve daha fazla öğrenci için 4,

olacak şekilde oluşturulur.

Ancak, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin gruplara eşit sayıda dağıtılması kaydıyla bu durumda bulunan en az 2 öğrencinin bulunduğu gruplar ikiye bölünür. Grup sayısı hiçbir şekilde 5'i geçemez."

"(2) Mesleki eğitim merkezi programında alan/dal derslerine ilişkin ders yükü hesaplanırken şubeler gruplara bölünmez ve bir şubedeki öğrenci sayısının birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen grup oluşturma sayısının altında olması durumunda işletmelerde meslek eğitimi dersi dışındaki alan/dal dersleri ders yükü hesabına dâhil edilmez. İşletmelerde meslek eğitimi ders yükü hesaplanırken meslek alanındaki tüm sınıf seviyelerinde kayıtlı toplam çırak sayısı;

a) 10-41 çırağa kadar 1,

b)41-81 çırağa kadar 2,

c) 81-121 çırağa kadar 3,

ç) 121-161 çırağa kadar 4,

d) 161-201 çırağa kadar 5,

e) 201-241 çırağa kadar 6,

f) 241-281 çırağa kadar 7,

g) 281-321 çırağa kadar 8,

ğ) 321-361 çırağa kadar 9,

h) 361-401 çırağa kadar 10,

1) 401-441 çırağa kadar 11,

i) 441 ve daha fazla çırak için 12,

olacak şekilde gruplandırılır. İşletmelerde meslek eğitimi ders yükü çerçeve öğretim programında yer alan işletmelerde meslek eğitimi ders saati ile grup sayısının çarpımı sonucu bulunur.(3) Mesleki eğitim merkezi programında alanın toplam ders yükü, işletmelerde meslek eğitimi ders yüküne meslek alanında okutulan haftalık alan/dal ders saatleri eklenerek bulunur. "MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) son dakika kararı Resmen değişti: Anasınıfı, ilkokul, liseler...

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) son dakika kararı Resmen değişti: Anasınıfı, ilkokul, liseler...