Geri Dön

Tarım Orman Bakanlığı 2021 personel alımı! Nasıl başvurulur, kadro dağılımı ve başvuru şartları nedir?

Tarım ve Orman Bakanlığı mühendis alımı yapacağını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan duyuruda başvuru şartları ve tarihi hakkında bilgilere de yer verildi. Başvuru yapacak adayların 2020 yılında yapılan KPSS (B) grubu, KPSSP3 türünde 70 almış olmaları gerekiyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? Tarım ve Orman Bakanlığı kadro dağılımı ve başvuru detayları.

Tarım Orman Bakanlığı 2021 personel alımı! Nasıl başvurulur, kadro dağılımı ve başvuru şartları nedir?

Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak. Kurumun internet sitesinde yayımlanan ilana göre Bakanlar Kurulu Kararı ile sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Mühendis alımı yapılacak. İlanda “Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı olan TAGEM (Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü) bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Mühendis alımı yapılacak. Tarımsal Aras¸tırmalar ve Politikalar Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ bu¨nyesinde istihdam edilmek u¨zere, yazılı ve/veya so¨zlu¨ sınav yapılmaksızın 2020 yılında yapılan KPSS (B) grubu, KPSSP3 puan sıralaması esas alınmak suretiyle bas¸vuru s¸artları as¸agˆıda belirtilen toplam 4 (do¨rt) adet Mu¨hendis (Endu¨stri) alınacaktır.” İfadeleri kullanıldı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Tarım ve Orman Bakanlığı başvuru şartları nelerdir?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAS¸VURU S¸ARTLARI NELER?

1) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

2) Erkek adaylar ic¸in askerlikle ilis¸igˆi bulunmamak,

3) U¨niversitelerin Endu¨stri Mu¨hendisligˆi, Endu¨stri Sistemleri Mu¨hendisligˆi veya Endu¨stri ve Sistem Mu¨hendisligˆi lisans programından bo¨lu¨mlerinden veya bunlara denkligˆi YO¨K tarafından kabul edilen yurt dıs¸ındaki yu¨kseko¨gˆretim kurumlarından lisans du¨zeyinde mezun olmak,

4) Son bas¸vuru tarihi itibariyle o¨gˆrenim go¨rdu¨gˆu¨ bo¨lu¨mden mezun olmus¸ olmak,

5) O¨gˆrenci Sec¸me ve Yerles¸tirme Merkezi tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Sec¸me Sınavından P3 puan tu¨ru¨nden en az 70 (yetmis¸) puan almıs¸ olmak,

6) O¨SYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nda (YDS, e-YDS) I·ngilizce dilinden son bas¸vuru tarihi itibariyle son 5 (bes¸) yıl ic¸erisinde en az 80 (seksen) puan almıs¸ veya gec¸erlilik su¨resi dolmamıs¸ buna denk kabul edilen 25.02.2016 tarihinde yayımlanan O¨SYM Yabancı Dil Sınavı Es¸degˆerligˆinde yer alan (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik) uluslararası gec¸erliligˆi bulunan belgeye sahip olmak,

7) Tu¨rk Ceza Kanununun 53 u¨ncu¨ maddesinde belirtilen su¨reler gec¸mis¸ olsa bile; kasten is¸lenen bir suc¸tan dolayı bir yıl veya daha fazla su¨reyle hapis cezasına ya da affa ugˆramıs¸ olsa bile devletin gu¨venligˆine kars¸ı suc¸lar, Anayasal du¨zene ve bu du¨zenin is¸leyis¸ine kars¸ı suc¸lar, zimmet, irtika^p, ru¨s¸vet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, gu¨veni ko¨tu¨ye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıs¸tırma, edimin ifasına fesat karıs¸tırma, suc¸tan kaynaklanan malvarlıgˆı degˆerlerini aklama veya kac¸akc¸ılık suc¸larından mahku^m olmamak,

8) 657 sayılı Kanun'un 53. Maddesi hu¨ku¨mleri saklı kalmak kaydıyla go¨revini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalıgˆı bulunmamak, no¨betli ya da gece c¸alıs¸masına engel sagˆlık problemi olmamak, go¨revini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalıgˆı bulunmamak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

I·landa belirtilen belgeler 12.04.2021–25.04.2021 tarihleri arasında,

https://www.turkiye.gov.tr/tarim-orman-bakanligi-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu adresi u¨zerinden e-devlet bas¸vuru ekranına eksiksiz bir s¸ekilde yu¨klenecektir. Mu¨racaatlar elektronik ortamda alınacagˆından posta yolu ile veya bizzat mu¨racaatlar kabul edilmeyecektir.

Bas¸vurular e-Devlet s¸ifresi ile yapılacagˆından, adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının bulunması zorunludur. So¨z konusu hesabın kullanılabilmesi ic¸in, adayların e-Devlet s¸ifresi alması gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet s¸ifresi ic¸eren zarfı PTT Merkez Mu¨du¨rlu¨klerinden, s¸ahsen bas¸vuru ile u¨zerinde T.C. Kimlik Numarasının bulundugˆu kimligˆini ibraz ederek temin edebilirler.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda başvuru şartlarını sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan, 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) en yüksek KPSSP3 puanını alan adaydan başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre sözleşmeli Endüstri Mühendisliği pozisyonunun on (10) katı adayın evrakları incelenecektir. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu kişilerin tamamı sıralamaya dahil edilecektir. Başvuru süreçleri ve takvim EK'te yer almaktadır. Belirtilen tarihlerde sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan ve bu sürenin dolduğu gün itibariyle 15 (on beş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen makul bir mazeret bildirmeyen aday, hakkından feragat etmiş sayılacaktır. Hakkından feragat eden veya etmiş sayılan asil adayların yerine, ilan edilen yedek adayların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir. Asil olarak ilan edilen adaylar sözleşme imzalanmadan önce, sunmuş oldukları belgelerin asıllarını idareye sunmak zorundadır. Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Ayrıca ileride herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların " Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYIN