Geri Dön

Yetim aylığına haciz gelir mi? Yetim aylığının vergi borcu nedeniyle kesilir mi?

Yetim aylığı hesabına vergi borçları nedeniyle haciz konulup konulamayacağı merak ediliyor. Vergi borcu olanların yetim aylığı hesaplarına uygulanan haciz ile ilgili Danıştay önemli bir karara imza attı. Peki, Yetim aylığına haciz gelir mi? Yetim aylığının vergi borcu nedeniyle kesilir mi? İşte Danıştay’ın kararı!

Yetim aylığına haciz gelir mi? Yetim aylığının vergi borcu nedeniyle kesilir mi?

Danıştay’dan emsal karar! Yetim aylığına haciz gelip gelmeyeceği ile ilgili önemli bir karar imza atıldı.

YETİM AYLIĞINA HACİZ GELİR Mİ?

Babasının ölümünden sonra yetim aylığı alan genç, vergi borcunu ödeyemeyince hakkında icra takibi başlatıldı.

Haczin hukuksuz olduğunu öne süren genç, İdare Mahkemesi'ne müracaat etti. Mahkeme; davacının muhtelif vergi borçları nedeniyle yetim aylığı hesabına uygulanan haczin kaldırılması ve haczedilen tutarın iadesini yasaya uygun buldu. Vergi Dairesi karara itiraz edince devreye giren Bölge İdare Mahkemesi kararı yerinde buldu. Vergi Dairesi Başkanlığı bu kararı da temyiz edince devreye Danıştay 3. Dairesi girdi.

2022 yılında emsal nitelikte bir karara imza atan Danıştay, yetim aylığının vergi borcundan ötürü kesilemeyeceğine hükmetti.

YETİM AYLIĞI NE ZAMAN KESİLİR?

Kız çocukları yetim aylığını evlenene kadar alabilirken, evlendikten sonra maaşları kesilmektedir. Ancak eşlerinden boşanma durumunda başvurdukları takdirde yeniden aylık bağlanmaktadır. Erkek çocukları ise 18 yaşına kadar yetim aylığı almaktadır. Ancak eğitimi devam edenler 20 yaşına, yükseköğrenimi devam edenler ise 25 yaşına kadar aylık alabilmektedir. Daha sonrasında ise yetim aylığı kesilir. Kız çocuklarının evlenmeleri haricinde işe girmesi durumunda da aylıkları kesilmektedir. Ancak işe girmemeleri ve evlenmemeleri durumunda kız çocuklarının yetim aylıkları kesilmez.

YETİM AYLIĞI ALMA ŞARTLARI NE?

5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunun Dul ve Yetim Aylığı Bağlanacak Haller Madde 66 – Dul ve yetim aylıkları:

a) Cumhurbaşkanı iken veya ayrıldıktan sonra ölenlerin, b) İştirakçilerden fiili hizmet müddetleri 10 yıl ve daha fazla olanlardan ölenlerin,

c) Emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı alanlardan (Aylığa müstahak duruma girip te henüz bağlama yapılmamış olanlar dahil) ölenlerin,

ç) İştirakçilerden 45 inci Maddede yazılı vazifeden doğma sebeplerle ölenlerin veya aynı sebeplerden doğma kaza ve yaralanmaları üzerine tedavi sırasında veya ameliyat yüzünden ölenlerin;

d) Erlerden 56 ncı Maddede yazılı vazifeden doğma sebeplerle veya aynı sebeplerden doğma kaza ve yaralanmaları üzerine tedavi sırasında veya ameliyat yüzünden ölenlerin;

e) Erlerden 56 ncı Madde gereğince vazife malullüğü aylığı alanlardan (Aylığa müstahak duruma girip te henüz bağlama yapılmamış olanlar dahil) ölenlerin,

f) (DeğiĢik: 9/7/1953 - 6122/3 md.) Fiili hizmet müddetleri 10 yıl ve daha fazla olupta kesenekleri geri verilmemiş durumda olanlardan 61 yaşını doldurmadan ölenlerin, (3)

g) Vazife malullüğü geçtiğinden dolayı aylığı kesilmiş ve emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tayin edilmemiş ve fiili hizmet müddetleri de 10 yılı doldurmuş bulunanlardan ölenlerin, Ölüm tarihinde bu kanuna göre aylığa müstahak dul ve yetimlerine bağlanır.(4)