Gazete Vatan Logo

Kıdemden kesilen vergilerin iadesi! Paranızı alabilirsiniz

Geçmişte işverenle anlaşarak işinden ayrılıp kıdem tazminatı alanlardan yapılan gelir vergisi kesintileri iade ediliyor. 27 Mart 2018 tarihinden önce 5 yılda işinden ayrılıp da tazminat alanları kapsıyor. İade alabilmek için dava açmamış olmak, süren davalardan da vazgeçmek gerekiyor.

Kıdemden kesilen vergilerin iadesi! Paranızı alabilirsiniz

Türkiye'de kıdem tazminatı alanlardan damga vergisi dışında bir kesinti yapılmıyor. Ancak ikale sözleşmesi tazminatları yani anlaşarak alınan tazminatlar ve işe geri dönüş tazminatlarından gelir vergisi de kesiliyor. Bu kesilen vergiler de devlet tarafından iade ediliyor. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı bu konudaki soruları cevaplandırdı…

İzin, ihbar ve mesaiden alınan gelir vergisi iade edilmez

Ayrıldığım işyerinden ikale sözleşmesi kapsamında çalıştığım dönemlere ilişkin olarak tarafıma izin, mesai, prim, bonus, ihbar ikramiyesi, kıdem tazminatı ödemeleri yapıldı. Bu ödemelerden kesilen vergilerin iadesini alabilir miyim?

27/3/2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları, bonus ödemesi, hizmet ödülü, prim ve ek ödeme gibi çeşitli adlar altında ödenen ek tazminatlar üzerinden kesilen gelir vergisi, hizmet erbabının düzeltme zaman aşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurması üzerine red ve iade edilecektir.

Haberin Devamı

Ancak izin, mesai, ihbar ikramiyesi ve işten ayrılış tarihi öncesi hizmetle bağlantılı olarak ödenen performans primi v.b. ödemeler ücret kapsamında değerlendirileceğinden bunlardan yapılan gelir vergisi kesintileri iade edilmeyecektir.

Bununla birlikte kıdem tazminatı ilgili mevzuatı çerçevesinde istisna kapsamında olduğundan vergi kesintisi de söz konusu olmayacağından Gelir Vergisi Kanunu Geçici 89 uncu maddesi kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Vergi iadesi için nereye müracaat etmeliyim?

İkale sözleşmesi kapsamında yapılan ödemeden kesilen verginin iadesini almak için nereye müracaat etmeliyim?

Çalıştığınız işyerinin (sorumlu sıfatıyla) ücretlerinizden kestiği (tevkif ettiği) vergileri beyan ederek ödediği, muhtasar yönünden bağlı bulunduğu tarha yetkili vergi dairesine müracaat etmelisiniz. Çalıştığınız yer şube olup gelir vergisi stopaj yönünden merkezden ayrı bir vergi dairesine bağlı ise, şubenin bağlı olduğu bu vergi dairesine başvurmanız gerekmektedir.

Haberin Devamı

31.12.2013 tarihinde ayrıldığım işyerinden tarafıma ikale sözleşmesi kapsamında yapılan ödemeden kesilen verginin iadesini alabilir miyim?

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 114 ve 126 ıncı maddeleri gereğince; 31.12.2013 ve öncesi dönemler için 5 yıllık zaman aşımı süresi geçmiş olduğundan söz konusu tarih ve öncesine ilişkin kesilen vergilerin iadesi mümkün bulunmamaktadır. 2014 yılı için de anılan düzeltme zaman aşımı hükümleri çerçevesinde 31.12.2019 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir.

Emekliden alınan gelir vergisi iade edilmez!

Çalıştığım iş yerinden emekli olmak üzere ikale sözleşmesi imzalayarak ayrıldım, ikale kapsamında tarafıma yapılan ödemeden kesilen gelir vergisini iade alabilir miyim?

Emekli olmak suretiyle işten ayrılan hizmet erbabına yapılan ek ödemeler, işveren tarafından işsiz kalması nedeniyle yapılan bir ödeme olmayıp, emekliye ayrılması nedeniyle ödenen emekli ikramiyesi niteliğinde olduğundan, bu ödemelerin, Gelir Vergisi Kanununun geçici 89 uncu maddesinde belirtilen ödemeler kapsamında değerlendirilmesi ve bu ödemeler üzerinden yapılan gelir vergisi kesintisinin iadesi mümkün değildir.

Haberin Devamı

İkale ödemesinden kesilen verginin iadesi için daha evvel dava konusu yaptım ve yargı süreci devam etmektedir. Son düzenleme ile tekrar müracaat edersem iademi alabilir miyim?

213 sayılı Kanunda düzenlenen düzeltme zaman aşımı süresi içerisinde düzeltme başvurusunda bulunmuş ve düzeltme talebi kabul edilmediği için dava açmış olan hizmet erbabının, mahkemelerde ihtilafı devam eden (henüz kesinleşmeyen) davalarından feragat etmeleri ve buna ilişkin ilgili mahkemeden feragat ettiklerini gösterir şerhli dilekçe örneğini veya bu belge temin edilemediği takdirde mahkemenin feragat nedeniyle davanın reddine dair vereceği karar örneğini, tarha yetkili vergi dairesine ibraz etmeleri kaydıyla gerekli iade işlemleri değerlendirilerek yapılabilecektir. Aksi durumda iade başvuruları reddedilecektir.

İkale sözleşmesi kapsamında kesilen vergimin iadesi için interaktif vergi dairesinden müracaat ettim. Kontrol ettiğimde "işlem sonlandı" uyarısı görüyorum, bu ifade iademin yapıldığı/yapılacağı anlamına mı geliyor?

Haberin Devamı

İnteraktif vergi dairesinden yapılan müracaat sonrası talep ilgili vergi dairesi kayıtlarına sistem tarafından aktarılmaktadır "işlem sonlandı" uyarısı bu işlem sonrası talebin ilgili vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiğini göstermekte olup sonraki süreçte vergi dairesi bu talebi ayrıca değerlendirmeye almaktadır. Haliyle bu sürecin takibi sistem üzerinden mümkün bulunmamaktadır. Talebin reddi veya herhangi bir eksik belge bilgi olması halinde ilgili vergi dairesince yazılı olarak müracaat sahiplerine dönüş yapılmaktadır.

Fesihnamede tazminattan kesilen vergi iade ediliyor mu?

İş yerinden İkale Sözleşmesi imzalamadan, iş akdimin fesh edilmesi nedeni ile ayrıldım. Adıma düzenlenen ücret bordrosunda görünen ek tazminat ödemesi hesabıma yattı. Bu ek tazminat tutarı üzerinden kesilen gelir vergisini Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 89. maddesi kapsamında iade alabilir miyim?

Fesihname (iş sözleşmesinin süresinden önce feshedilmesi durumunda ödenen ceza ve tazminatlar hariç), ibraname, sulhname ve benzeri sözleşme ve belgelere istinaden iş sözleşmeleri sona eren çalışanlara, iş akitlerinin sonlandırılması nedeniyle Gelir Vergisi Kanunun geçici 89 uncu maddesinde belirtilen nitelikte ek tazminat ödemeleri yapılmış olması halinde, bu ödemeler üzerinden kesilen gelir vergisinin de iadesi mümkündür.

Söz konusu sözleşme ve belgelerden yapılan ödemenin içeriği ve mahiyetinin anlaşılamadığı durumlarda, başvuru sahibi, vekili veya işvereninden ilave bilgi ve belge istenebileceği tabiidir.

Ayrıca bazı işverenler tarafından istifa etmek suretiyle işten ayrılan hizmet erbabına, ikale sözleşmesi ve benzeri bir sözleşme düzenlenmeden kıdem tazminatı ve ihbar tazminatlarıyla birlikte değişik adlarda ek ödemeler yapılabilmektedir.

Dolayısıyla, bu şekilde işten ayrılan personele yapılan ek ödemenin, geçmişe yönelik işçilik alacakları karşılığı yapılan bir ödeme olmadığının ve Gelir Vergisi Kanununun geçici 89 uncu maddesinde belirtilen nitelikte bir ek tazminat ödemesi olduğunun işverenden alınan yazı ve belgelerle tereddüte mahal bırakmayacak şekilde teşvik edilmesi ve ispatlanması şartıyla ek ödemeler üzerinden kesilen vergilerle ilgili olarak iade talepleri de değerlendirilmektedir. (Sabah)