Gazete Vatan Logo

İptal kararımız memuru ayrıcalıklı sınıf yapmadı

Anayasa Mahkemesi, Sosyal Sigortalar Yasası’na getirdiği kısmi iptalin gerekçelerini ortaya koydu. Mahkeme, “Çalışma yaşamında memurun değişik kurallara bağlı tutulması diğer çalışanlardan ayrıcalıklı duruma gelmeleri anlamı taşımaz” dedi

Anayasa Mahkemesi’nin, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun bazı hükümlerinin iptaline ilişkin gerekçeli kararında, aynı hukuksal durumların aynı, ayrı hukuksal durumların farklı kurallara bağlı tutulmasının Anayasa’da öngörülen eşitlik ilkesini zedelenmeyeceği belirtildi.

Çalışma yaşamında kimilerinin hukuksal konumlarından kaynaklanan değişik kurallara bağlı tutulmalarının, diğer çalışanlardan ayrıcalıklı duruma gelmeleri anlamına gelmeyeceği vurgulanan gerekçeli kararda, “Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yürüttükleri kamu hizmetine bağlı olarak hukuksal konumları diğer çalışanlardan bir çok bakımda farklılıklar göstermektedir” denildi.

HAK KAYBI OLMADI
“Kademeli emeklilik ve prim gün sayısının artırılmasına” ilişkin hükmü, kamu görevlileri dışındaki çalışanlar için iptal istemini reddeden Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararında, “Çalışanların emekli yaş haddi ve prim ödeme gün sayılarının belirli bir ölçü ve denge gözetilerek yükseltilmesi sosyal güvenlik hakkını ortadan kaldıran veya onu kullanılamayacak ölçüde sınırlayan bir düzenleme olarak nitelendirilemez” denildi.

HİZMET İÇİN PRİM
Yasanın 18. maddesinin, “Genel sağlık sigortası dahil prim ve her türlü borçlarının ödenmiş olması şartıyla” sağlık hizmetlerinden yararlanılacağına ilişkin 2. fıkrasının iptal isteminin ret gerekçesinde ise, yasa koyucunun primlerin tahsilindeki güçlükleri de gözeterek, bunların iradi olarak ödenip ödenmemesine göre toplanmalarında farklı yöntemler öngörebileceği belirtildi.

Primlerin yükselmesi normal
Yasanın kademeli emeklilik ve prim gün sayısının artırılmasına ilişkin 28. maddesinin 2. fıkrasının iptal gerekçesinde, bu kuralın kamu görevlileri yönünden Anayasa’ya aykırı olduğu belirtildi. Gerekçede, kamu görevlileri dışındaki çalışanlar yönünden ise bu kuralın iptal isteminin reddi gerektiği vurgulandı.

Sigortalıların 9 bin gün prim koşuluna kademeli şekilde geçişlerinin sağlanmasının amaçlandığı kaydedilen gerekçede, Bağ-Kur sigortalıları için de aynı gün sayısındaki prim ödeme koşulunun getirildiğinin anlaşıldığı ifade edildi. Gerekçede, şunlar kaydedildi:

Bu durumda sosyal güvenlik sistemindeki olumsuzlukların ortadan kaldırılması amacıyla çalışanların emekli yaş haddi ve prim ödeme gün sayılarının belirli bir ölçü ve denge gözetilerek yükseltilmesi sosyal güvenlik hakkını ortadan kaldıran veya onu kullanılamayacak ölçüde sınırlayan bir düzenleme olarak nitelendirilemez. Sosyal güvenlik kurumlarına bağlı olarak çalışanların emeklilikleri için öngörülen yaş haddinin aynen korunması durumunda kurumun finansman sorununun daha da büyüyeceği gözetildiğinde bu sınırın aktüeryal dengelere göre zaman içinde yükseltilmesinin yasa koyucunun takdirinde olduğu açıktır.