Geri Dön
Personel AlımıBelediyeye KPSS 60 puanla memur alınacak! İşte başvuru şartları!

Belediyeye KPSS 60 puanla memur alınacak! İşte başvuru şartları!

Van İpekyolu Belediyesi bünyesinde istihdam edilmek üzere açıktan atama yoluyla memur alınacak. İpekyolu Belediyesi'nin memur alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Van İpekyolu Belediyesi zabıta alımı başvurusu nasıl yapılır? Van İpekyolu Belediyesi memur alımı başvuru şartları!

Belediyeye KPSS 60 puanla memur alınacak! İşte başvuru şartları!

Van İpekyolu Belediyesi memur alıyor. İpekyolu Belediyesi'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, belediye bünyesinde istihdam edilmek üzere açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacak. Peki, Van İpekyolu Belediyesi zabıta alımı başvurusu nasıl yapılır? Van İpekyolu Belediyesi memur alımı başvuru şartları!

VAN İPEKYOLU BELEDİYESİ ZABITA MEMURU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için, başvuru belgelerinin 22 - 26 Mart 2021 tarihleri arasında saat 16:00’a kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 arasında) Hafiziye mah. Kazım Karabekir Cad. Serdar 2.Sk No:3 İpekyolu Belediyesi Merkez Binası 5. Kat İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü adresine elden teslim etmeleri gerekiyor.

Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak. Sözlü sınav ve uygulamalı sınav 19-23 Nisan 2021 tarihleri arasında saat 09:00 da başlamak üzere, belediyeye bağlı Berivan Kültür Merkezi adresinde yapılacak.

MEMUR ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekiyor. İşte Başvuru şartları:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

ZABITA MEMURU ALIMI BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak lisans mezunları için 2020KPSSP3 puan türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve Kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e) Tabloda 1 nolu sıra numarası ile belirtilen zabıta memuru kadroları için, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Belediyeye KPSS 60 puanla memur alınacak İşte başvuru şartları

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru esnasında;

a) Adaylar, www.ipekyolu.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak ıslak imza ile imzalayacakları BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediye tarafından tasdik edilecektir.)

d) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediye tarafından tasdik edilecektir.)

e) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

g) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

h) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediye tarafından tasdik edilecektir.)

i) Son altı ay içerisinde çekilmiş 5 adet vesikalık fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)