Gazete Vatan Logo
EmekliBayram ikramiyesi 5000 TL mi oldu, 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli bayram ikramiyesi 5000 TL’ye mi yükseldi?