Son seçim anketi!

06 Mart 2013 Çarşamba - 14:54 | Son Güncelleme : 06 03 2013 - 14:54

Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?


Bugün ye­rel se­çim ya­pıl­sa, AKP yüz­de 38.6, CHP 28.6, MHP 19.8, BDP yüzde 7.6 oy alır… Ge­nel se­çim­de de tab­lo fark­lı de­ğil. AK­P’­nin oyu yüz­de 43’e düş­müş du­rum­da. CHP’nin yüz­de 28, MHP’­nin yüz­de 18.2, BDP’nin yüz­de 8.1 oy po­tan­si­ye­li var.

İm­ra­lı gö­rüş­me­le­ri, yak­la­şan ye­rel se­çim­ler ve baş­kan­lık sis­te­mi tar­tış­ma­la­rı si­ya­se­tin nab­zı­nı yükseltiyor. Pe­ki so­kak­ta­ki va­tan­daş gün­de­mde­ki ko­nu­lar hak­kın­da ne dü­şü­nü­yor?

Bu so­ru­nun ya­nı­tı­nı Ge­zi­ci Araş­tır­ma Şir­ke­ti­’nin, Tür­ki­ye­’nin 46 ilin­de 23-24 Şu­bat ta­rih­le­rin­de 9 bin 272 ki­şiy­le yüz yü­ze yap­tı­ğı an­ket göz­ler önü­ne ser­di.

An­ke­te gö­re; AK­P’­nin Do­ğu­’dan Ba­tı’­ya git­tik­çe ve İç Ana­do­lu’da oy ka­yıp­la­rı hız­la ar­tı­yor. CHP ve MHP ise İç Ana­do­lu ve Ak­de­niz Böl­ge­si­’n­de oy ar­tı­şı ya­şı­yor. An­ke­te ka­tı­lan­la­rın bü­yük ço­ğun­lu­ğu İm­ra­lı­’y­la gö­rüş­me­le­re kar­şı çı­kı­yor. Yüz­de 91.4’lük ke­sim, Öca­la­n’­a ev hap­si­ne kar­şı, Tür­ki­ye­’nin bö­lün­me­si kay­gı­sı da hay­li yay­gın… Seç­me­nin yüz­de 64.8’i, baş­kan­lık sis­te­mi­nin tek adam­lı­ğa ve oto­ri­ter yö­ne­ti­me fır­sat ve­re­ce­ği­ni de dü­şü­nü­yor. Yal­nız­ca

AKP seç­me­ni­nin yüzde 26,7’si baş­kan­lığa karşı…

“Ki­mi baş­kan gör­mek is­ter­si­niz?” so­ru­su­na ve­ri­len ya­nıt­la­ra gö­re, va­tan­da­şın yüz­de 30.2’si Cum­hur­baş­ka­nı Gü­l’­ü is­ti­yor. Gü­l’­ü sırasıyla Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, Tay­yip Er­do­ğan, Dev­let Bah­çe­li, Bü­lent Arınç ve Se­la­hat­tin De­mir­taş iz­li­yor.
Yorum Yazın
Gönder
Yorumlar
  • sergen sergenher secimden once akp catlayacak patlayacak diyorsunuz her secimde sizi patlatiyor07.03.2013 10:07
  • mehmet başerdoğru söylüyorsun be yorumcu arkadaş anketlerde düşük oran alan akp seçimlerde parmak marifetiyle yükselir. ama birgün mutlaka deliğe de süpürürler. anladın sen onu?:))07.03.2013 10:07
  • hasan karaBu Canavarı millet kendi yarattı. Şimdi öldürmeye çalışıyor ama gücü yetmiyor.Güç bende diyor siz istemesenizde ben zorla yaparım. Milletin isteyip istememesinin onun için hiç bir önemi yok. İmralı ve başkanlık sisteminde olduğu gibi zorla dayattırıyor.07.03.2013 09:07
  • AHMET gökçeTüm bu olanların sebebi chp dir. Yerel yönetimlerde basarısız dır. Ankara da mualefet yapamamaktadır.AKP gider zkp gelir. CHP oy yok artık.07.03.2013 09:07
  • adalet dogruYüzde 28'lik oy hiç bir politikası olmayan CHP için büyük bir başarı. Sonuçta, iktidara gelse ne yapacak ki! Darbecileri salacak ve muhafazakarların yaşam alanını daraltacak. O kadar.07.03.2013 09:07