VATAN GAZETECİLİK A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE DIŞ GİZLİLİK POLİTİKASI

Vatan Gazetecilik A.Ş.(“Vatan”) ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde müşteri bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini en üst seviyede sağlamak konusunda gerekli tedbirleri almakta ve bu doğrultuda Vatan web adresinde (www.gazetevatan.com) aşağıda belirtilen hususları uygulamaktadır.


• Vatan Gazetecilik A.Ş. faaliyetlerini gerçekleştirebilmek ve hizmetlerinin kesintisiz ilerleyebilmesini sağlamak adına, Genel Müdürlük, müşteriler, bayiler, internet sitesi, çağrı merkezi gibi kanallardan; sözlü, yazılı ya da elektronik ortam üzerinden temin edebildiği kişisel verileri, Veri Sorumlusu sıfatıyla, hukuka uygun bir biçimde işlemektedir.


• Kişisel veriler Vatan Gazetesi tarafından; firma faaliyetlerinin eksiksiz olarak sürdürülmesi, yasal ve idari yükümlülükler kapsamında Vatan Gazetesi’nin yürütmekte sorumlu olduğu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, veri sahibinin mevzuattaki veya Vatan Gazetesi bünyesince kabul gören kural ve politikalardaki değişiklikler hususunda aydınlatılması, meşru menfaatlerin korunması, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütlmesi ile birlikte, anket ve oylamalar ile veri sahiplerinin görüşünün alınması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması, Vatan Gazetesi’ne ait veya Vatan Gazetesi tarafından kullanılan elektronik sistemlerin ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması ve ilgili değerlendirmelerin yapılması suretiyle gerekli önlemlerin alınması, Vatan Gazetesi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterileri faydalandırmak için iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması amacıyla işlenmektedir.


• Vatan Gazetesi web sitesi üzerinden, yalnızca ürün, hizmet, talep ve şikâyet başvuruları için müşteri bilgileri alınmaktadır.


• Vatan Gazetesi, kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem verir. Bu doğrultuda, kişisel verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri alınır. Vatan Gazetesi, web sitesi üzerinden diğer web sitelerine erişim için verilen bağlantıların güvenlik ve gizliliğinden sorumlu değildir. Bu sitelere giriş sonucu karşılaşılabilecek maddi veya manevi kayıplarda sorumluluk kabul edilmeyecektir.

• Vatan Gazetesi web sitesi üzerinden ürün ve hizmet satışı/başvurusu için talep edilen veya Vatan Gazetesi sisteminde var olan ve müşterilere ait her türlü kişisel bilgi, müşteri onayı olmadan 3. Kişilerle hiçbir şekilde paylaşılmamaktadır. Yalnızca müşteri bilgilerine erişme yetkisi bulunan yasal kurumlar ve yetkililer ile talep edilmesi durumunda müşteri bilgileri paylaşılabilecektir.

• Müşterilerimizin web sitesi üzerinden girmiş oldukları bilgilere 3. kişilerin erişimi engellenmiştir. Müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla Vatan Gazetesi sistem ve internet alt yapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır.

• Kullanım amacı sonlanan ve yasal saklama süresi sona eren kişisel veriler, KVKK’nın 7. maddesi uyarınca Vatan Gazetesi tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

• Vatan Gazetesi, gerekli gördüğü durumlarda farklı kuruluşlardan destek hizmeti almakta ve ilgili kuruluşların Vatan Gazetesinin gizlilik standartlarına ve şartlarına uygun hareket etmesini sağlamaktadır. Vatan Gazetesi, sözleşme düzenlediği veri işleyenlerin bilgi güvenliğine en az kendisi kadar önem verdiklerinden ve müşterek sorumluluğun bilinciyle hareket ettiklerinden emin olmakta ve bunu sözleşmesel olarak da güvenceye almaktadır. Veri işleyenler, mevzuattaki tanım ile paralel olarak yalnız Vatan Gazetesi’nin talimatları doğrultusunda, Vatan Gazetesi ile akdedilmiş sözleşme çevçevesinde kalmak suretiyle ve mevzuata uygun olarak kişisel verileri işler.

• Vatan Gazete web sitesi üzerinden diğer web sitelerine erişim için verilen linklerin güvenlik ve gizliliği Vatan Gazetesi sorumluluğu altında bulunmamaktadır. Bu sitelerde karşılaşılabilecek maddi/manevi kayıplardan Vatan Gazetesi sorumluluk üstlenemez.

• Vatan Gazetesi web sitesinde bulunan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Vatan Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. Vatan Gazetesi web sitesinde yer alan üçüncü şahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları Vatan Gazetesi’nde saklıdır.

• KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin hakları düzenlenmektedir ve bu madde uyarınca veri sahipleri Vatan Gazetesi üzerinde aşağıdaki haklara sahiptir:

i. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

v. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

vi. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,

vii. Düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

viii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ix. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıdaki haklardan birinin kullanılması amaçlı olarak veri sahiplerinden gelecek talepler, Vatan Gazetesi tarafından en geç 30 gün içerisinde karşılanacaktır. Bu talepler, KVKK Veri Sahibi Talep Formu’nu başvuru esnasında doldurup imzalayarak kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) birlikte; Vatan Gazetesi Genel müdürlüğüne bizzat başvuru yaparak, “100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak No:1 Bağcılar/ İstanbul” adresine kimlik tespit edici belgeler ile bizzat elden teslim edilerek, noter kanalıyla söz konusu adrese gönderilerek veya vatangazetecilik@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilecektir.

Taleplerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Vatan Gazetesi ilgili mevzuat kapsamında belirlenen tutarlarda ücret talep edebilecektir.


Vatan Gazetesi web sitesine müşterilerimizin/ziyaretçilerimizin giriş yapması, yukarıda belirtilen koşulları kabul ettiği anlamına gelmekte olup, Vatan Gazetesi bu yasal uyarıda yer alan koşulları ve hükümleri, önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir.
VATAN GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ


Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Vatan Gazetecilik Anonim Şirketi(“Vatan Gazetecilik”) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.


1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ


Vatan Gazetecilik, KVKK ve ilgili düzenlemeler kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Adres : 100. Yıl mahallesi 2264 Sk. Demirören Medya Center No:1/51 Bağcılar/İSTANBUL

Telefon : 0212 337 99 99

Fax :0212 337 93 83

E-posta : vatangazetecilik@hs03.kep.tr


2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER


Vatan Gazetecilik ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

(i) Kimlik Bilgileriniz: ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, fotoğraf, nüfus cüzdanı, kimlik numarası;

(ii) İletişim Bilgileriniz: işyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, ikametgah, adres kayıt sistemi kayıtları;

(iii) Aile Durumuna ilişkin Bilgileriniz: medeni durumları, çocuk sayıları, eş ve akrabalarına ilişkin veriler (kimlik, finansal durum, eğitim);

(iv) Finansal verileriniz: Banka hesap numarası, IBAN numarası, Hesap hareketleri,

(v) Şirket yerleşkemizin güvenliğine ilişkin veriler: CCTV kayıtları, ziyaretçi kayıtları, banka tesislerine giriş ve çıkış kayıtları

(vi) Siber güvenliğe ilişkin veriler: kullanıcı adları, şifreler, denetim izleri, IP adresi, WEB sayfası erişim logları, ihbarlar ile kurum siber alanının güvenliğine ilişkin olabilecek diğer veriler ve logları

(vii) Denetim ve teftişlere ilişkin olabilecek veriler: denetim ve teftiş kayıtları, denetim ve teftiş raporları, denetim ve teftiş amacıyla yapılan incelemelere ilişkin bilgiler ile diğer denetim ve teftişlere ilişkin veriler


3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI


Vatan Gazetecilik ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir;

• Kullanıcı/Üye’ye daha iyi hizmet verebilmek,

• Kullanıcı/Üye ile sözleşme akdetmek,

• Kullanıcı/Üye’ye verilen hizmetin devamı ve iyileştirilmesi,

• Ticari ilişki içine girilen Müşteri ve Tedarikçilere ilişkin resmi belge düzenlemesi ve teslim alınması,

• Ordina Sözleşmesi yapılan Müşteri kayıtlarının DMG reklam sistemine kaydının yapılması,

• Müşterilerden Ordino formunun alınması,

• Sosyal medya datasını kullanarak yapılan özel çalışmalar yapılması,

• Kamunun haber alma hakkı uyarınca haberlerin yapılması,

• Müşterilerden dergi abonelik formunun alınması,

• Üyelik Sözleşmesi/Üye Formu’nun doldurulması ve icrası,

• Denenmiş tarifler formunun doldurulması,

• Yılın Sporcusu yarışma formunun doldurulması,

• Kullanıcı Sözleşmesi’nin yapılması ve icrası,

• Sponsorluk Sözleşmesi’nin yapılması ve icrası,

• Mevcut ve Yeni müşteri potansiyellerine kampanya sms gönderilmesi,

• Potansiyel(Açılış) Müşteri Aramalarını yapılması,

• CRM Potansiyel (açılış) bilgilerinin güncellenmesi ve sorgulanması,

• Saha ekibine ziyaret planlaması,

• Gelen aramaya istinaden CRM arama, düzenleme yapılması,

• Müşteri memnuniyeti aramalarının yapılması,

• Promosyon malzemelerine istinaden arama yapılması,

• Gazetede yer alacak ilan için arama yapılması,

• Ek ürün satış görüşmelerinin yapılması,


4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI


Vatan Gazetecilik, tabi olduğu yasal düzenlemeler çerçevesinde, sahip olduğu yetki belgelerine istinaden Tedarikçi, Müşteri ve temsilcilerine/yetkililerine, ziyaretçilerine yönelik hizmetler sunabilmesi veya bu hizmetleri geliştirebilmesi amacıyla Vatan Gazetecilik nezdinde bulunan kişisel veriler; 5187 Sayılı Basın Kanunu ile diğer Kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği yurtiçi/yurtdışı kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, acentelerimize, saklayıcı kuruluşlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, ilişkili taraflarımıza (ana ortaklık, ana ortaklığın bağlı ortaklıkları, ana ortaklığın ilişkili tarafları), faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi/yurtdışı aracı kuruluşlara (banka ve aracı kurumlar) ve diğer yurtiçi/yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.


5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ


Vatan Gazetecilik, kişisel verilerinizi Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaç ve hizmetlerin aşağıda yazılı olan Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde öngörülen çerçevede verilebilmesi amacı ile toplanmaktadır.

• Açık rızanızın bulunması,

• 5187 Sayılı Basın Kanunu, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun başta olmak üzere Radyo Televizyon Üst Kurulu mevzuatı, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ilgili diğer yasal düzenlemeler olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,

• Müşterilerin tanınmasına ilişkin ulusal ve uluslararası alandaki ilke ve esaslara uyum sağlamak, mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,

• Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:

• Açık rızanızın bulunması,

• Sağlık dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızası aranmaksızın,

• Sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın.


6. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI


Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


7. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ


İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle vatangazetecilik@hs03.kep.tr adresine iletebilirsiniz. Örnek başvuru formuna [başvuru formuna ilişkin linki ekleyiniz] aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.