Eşi polis olan herkesi ilgilendiriyor!

09 Mayıs 2019 Perşembe - 15:27 | Son Güncelleme : 09 05 2019 - 15:54

Zorunlu yer değiştirmeye tabi polis memurunun tayinin kalkınmada 1 derece öncelikli yörelerden bir ile yapılması durumunda memur olan eşine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi uyarınca maaşının yarısı ödenerek aylıklı izin verilebilir. Ama bu süre 4 yılı geçemez.


 
Eşi polis memuru olanları ilgilendiriyor. Tayini kalkınmada 1 derecede öncelikli bir ile çıkması durumunda devlet memurları aylıklı izin alabilir mi? sorusunu Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem yanıtladı.
 
SORU: Üniversitede Şef kadrosunda görev yapmaktayım. Eşim polis memuru. Tayinimiz çıkacak. Tayini kalkınmada 1 derecede öncelikli bir ile çıkması durumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi uyarınca aylıklı izin alabilir miyim?
 
CEVAP: 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesinde "… Yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda aile birimini muhafaza etmek bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak memur olan diğer eşin de isteği halinde ataması, atamaya tabi tutulan memurun atandığı yere 74 ve 76 ncı maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır.
 
Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurun atandığı yerde eşinin atanacağı teşkilatın bulunmaması ya da teşkilatı olmakla birlikte niteliğine uygun münhal bir görev bulunmaması ve ilgilinin de talebi halinde, bu personele eşinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere aşağıdaki şartlarda izin verilebilir. Bu suretle izin verilenlere, aylık ve diğer ödemelerine karşılık olarak, aylık (taban ve kıdem aylığı dahil), ek gösterge, zam ve tazminatlarının kanuni kesintiler düşüldükten sonraki net miktarının, eşleri?
 
a) Olağanüstü Hal Bölgesine dahil illerle bu illere mücavir olarak belirlenen illerde görevli olanlara % 60'ı,
 
b) Kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara % 50'si,
 
c) Kalkınmada 2 nci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara % 25'i, kurumlarınca kadro tasarrufundan ödenir.
 
Eşleri diğer yörelerde görevli olanlar ise ücretsiz izinli sayılır. Yukarıda sayılanların kadroları eşlerinin görevlendirme süresiyle sınırlı olarak saklı tutulur. Ancak, bu süre memuriyet boyunca 4 yılı hiç bir surette geçemez. Bunların kademe ilerlemesi emeklilik ve diğer bütün hakları ve yükümlülükleri devam eder. Ancak ücretsiz izin verilenlerin bu sürelerinin emeklilikten sayılabilmesi için kesenek ve kurum karşılıklarının her ay kendileri tarafından T.C. Emekli Sandığına yatırılması gerekir…" hükmü yer almaktadır.
 
Mezkur Kanunun 72 nci maddesinde yer alan hükmün, eşlerden her ikisinin de 657 sayılı Kanuna tabi memur statüsünde görev yapması, yer değiştirme suretiyle atamaya tabi tutulan memurun atandığı yerde memur olan eşinin çalışmakta olduğu kurumun teşkilatının bulunmaması ya da teşkilatı bulunmasına rağmen niteliğine uygun münhal bir görevin bulunmaması ve memurun da talebi halinde uygulanabileceği değerlendirilmektedir. 11/9/1992 tarihli ve 21342 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Kapsam" başlıklı 2 nci maddesinde "Bu Yönetmelik, çarşı ve mahalle bekçisi unvanlı personel hariç, emniyet hizmetleri sınıfında görevli her derecede ve rütbedeki personelin atama ve yer değiştirmelerinde gözetilecek temel ilkeleri, hizmet bölgelerini ve personelin bu bölgelerdeki hizmet sürelerini, bölgeler arasında ve bölge içinde yer değiştirme esas ve usullerini ve bu konulara ilişkin diğer hükümleri kapsar" hükmü yer almakta olup, söz konusu yönetmeliğe göre polis memurları zorunlu yer değiştirme suretiyle atamaya tabi tutulmuştur.
 
SONUÇ
 
Bu itibarla, üniversitenizde görev yapmanız, eşinizin memur statüsünde olması ve yer değiştirme suretiyle atamaya tabi tutulması, eşinizin atandığı veya atanacağı yerde görev yaptığı üniversitenizin teşkilatının bulunmaması hususları çerçevesinde, söz konusu personelin mezkur Kanunun 72 nci maddesinde yer verilen şartlara sahip olduğu, eşinizin atandığı ilinin kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerden olması durumunda size mezkur hükmün üçüncü fıkrasının (b) bendine istinaden izin verilebileceği değerlendirilmekte.