Son dakika: Yeni torba yasa Meclis'te

AA |  02 Şubat 2018 Cuma - 12:20 | Son Güncelleme : 02 02 2018 - 13:45

Maliye Bakanı Naci Ağbal, istihdam, yatırım ve üretim teşviklerinden konut hesabına, hurda indiriminden çeyiz desteğine kadar pek çok konuda düzenleme getiren yasa tasarısını Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sevk ettiklerini bildirdi.


Ağbal,  TBMM'ye sevk edilen Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun  Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'na ilişkin  yazılı açıklama yaptı.
 
Tasarıyla, vergi yükü sabitlenerek, asgari ücretin kalıcı olarak yıl  içinde azalmasının önleneceğini bildiren Ağbal, asgari ücret üzerindeki vergi  yükünün, gelir vergisi tarifesinin ilk diliminde sabit tutulmasıyla, asgari  ücretin yıl boyunca vergi dilimi artışından etkilenmemesinin sağlandığını  aktardı.
 
Ağbal, yatırım, üretim, ihracat, Ar-Ge, yenilik ve tasarım  faaliyetlerinin teşvik edileceğini belirterek, "Sanayi sicil belgesine sahip  işletmelerin yatırım teşvik belgesi aranmadan imalat sanayiinde kullandıkları  yeni makine ve teçhizat alımlarına 31 Aralık 2019'a kadar KDV istisnası  getiriliyor. Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara,  teknoparklarda, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde ve üniversitelerin araştırma  laboratuvarlarında kullandıkları yeni makine ve teçhizat alımlarına 31 Aralık  2019'a kadar KDV istisnası sağlanıyor. Yatırım teşvik belgeli olsun veya olmasın  imalat sanayiinde veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılan ve 31  Aralık 2019'a kadar alınan yeni makine ve teçhizat, mevcut amortisman sürelerinin  yarısı kadarlık daha kısa bir sürede amortismana tabi tutularak gider  yazılabilecek." ifadelerini kullandı.
 
Naci Ağbal, yeni kurulan ve yatırım teşvik belgesi alan sermaye  şirketlerince, yurt dışından sermaye olarak Türkiye'ye getirilen dövizin,  kuruluşu takip eden hesap döneminin sonuna kadar belli şartlarla kur  değerlemesine tabi tutulmaması ve böylece kur değerlemesinden kaynaklanan  kazancın vergilenmesinin önüne geçilmesinin amaçlandığını aktardı.
 
16 yaş üzeri araçlar için hurda teşviki
 
Maliye Bakanı Ağbal, şöyle devam etti:
 
"Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerince yapılan veya  yaptırılan; altyapı yatırımları (kanalizasyon, su, arıtma, doğalgaz, elektrik,  haberleşme, yol) ile küçük sanayi sitelerince iş yeri yapımına yönelik  kendilerine yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları KDV'den istisna ediliyor.
 
İkinci el araçların trafikten çekilmesi ve yeni araç alımının teşviki  amacıyla, 31 Aralık 2019 tarihine kadar uygulanmak üzere; 16 yaş ve üzerindeki  otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonların, ihracatı veya imha  merkezlerine teslim edilmek suretiyle trafikten kaydı silinerek hurdaya ayrılması  karşılığında, araç sahiplerine, yurt içinden yeni araç alımında 10 bin lirayı  geçmemek kaydıyla ÖTV indirimi sağlanabilmesi imkanı getiriliyor.
 
Yurt içinde taşıtların imalat sürecinde kullanılan ve imalatçılar için  ayrı bir yük oluşturan hoparlör, radyo, navigasyon cihazı, monitör gibi mallar  için ödenen ÖTV, imalatçılara iade edilecek.
 
Mal ihracatı yapan firmalar için nisbi aidat uygulamasında asgari alt  sınırın kaldırılması, hizmet ihracatı açısından ise nisbi aidat uygulamasından  vazgeçilerek aylık asgari ücretin brüt tutarı ile bu tutarın 5 katı arasında  belirlenen tutarda yıllık aidat tahsil edilmesi esası getiriliyor. İhraç edilmek  üzere ihracatçılara teslim edilen ÖTV'ye tabi malların mücbir sebepler veya  beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde ihraç edilememesi durumunda, katma  değer vergisi uygulamasında olduğu gibi, üç aya kadar ek süre verilecek."
 
İstihdam destekleri
 
Ağbal, istihdamın artırılmasına yönelik kapsamlı ve güçlü teşvik  mekanizmaları getirdiklerine de işaret ederek, şunları kaydetti:
 
"2020 sonuna kadar (1 Ocak 2018- 31 Aralık 2020 döneminde) işe alınan  sigortalılar nedeniyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri için 12 ay  süreyle, gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği  teşviki getiriliyor. İmalat ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinde  ilave işe alınacaklar için daha yüksek tutarda sosyal güvenlik primi desteği  sağlanıyor. Kadın, genç ve engelli istihdamında teşvik süresi 12 ay yerine 18 ay  olarak daha uzun belirleniyor. İmalat sektöründe çalışan küçük işletmelerimize ve  esnafımıza, 2018 yılında uygulanmak üzere, 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük  en fazla iki kişi ilave istihdam sağlamaları halinde gelir vergisi stopajı, damga  vergisi, sosyal güvenlik primi ve asgari ücret üzerinden iki ayda bir ücret  desteği veriliyor. Kadınların iş hayatına katılmalarını teşvik amacıyla kadın  hizmet erbabına işverenlerce kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle  doğrudan veya asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 15'ini geçmemek üzere  sağlanan menfaatlere gelir vergisi istisnası getiriliyor."
 
 100 lira asgari ücret desteği
 
İşverenlere 2016 ve 2017 yıllarında uygulanan, 100 lira tutarındaki  asgari ücret desteği uygulamasına 2018 yılında da devam edileceğini aktaran  Ağbal, gençlerin istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla 18-25 yaş  arasındaki sigortalılara ait sigortalı işe giriş bildirgesinin, çalışılmaya  başlanılan tarih itibarıyla verilmesine imkan sağlanacağını bildirdi.
 
Öğrenci olan yetim çocukların, hizmet akdine tabi çalışmaları halinde  de aldıkları aylığın devam ettirilmesi ve aylığı kesilmiş olanlardan şartlara  haiz olanlara yeniden aylık bağlanmasının öngörüldüğünü belirten Ağbal, öğrenim  gören çocukların, anne veya babasından dolayı hak kazanmış olduğu pasaport  hakkının, çalışması halinde de devam edeceğine işaret etti.
 
Ağbal, ay içinde otuz günden az çalıştırılan sigortalıların  bildiriminde işverenlerin beyanı yeterli görülerek işverenlerin kuruma belge  verme zorunluluğunun kaldırılacağını bildirerek, "Sigorta primi teşviki, destek  ve indirimlerinden geriye yönelik yararlandırılmaması ve yararlanılan teşvikin  başka bir teşvikle değiştirilmemesi, teşvikin hak edildiği dönemden itibaren en  geç 6 ay içerisinde yararlanılmaması halinde hakkın kaybedilmesi ancak önceki  dönemlere ilişkin olarak bir ay içinde başvurulması halinde geçmişe dönük  hakların verilmesi öngörülüyor. Vakıf üniversiteleri, okul aile birlikleri ile  Sosyal Güvenlik Kurumuna hizmet sunan özel hastaneler, eczaneler ve diğer medikal  hizmet sunucularının sosyal güvenlik mevzuatı ile getirilen prim teşviki, destek  ve indirimlerinden yararlandırılması sağlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.
 
Konut ve çeyiz desteği artıyor
 
Ekonomik canlılığın ve tasarrufların artırılması yönünde adımlar  attıklarına da dikkati çeken Ağbal, "Mevcut konut hesabı sistemine işlerlik  kazandırılması amacıyla devlet katkısı tutarı 15 bin liradan 20 bin liraya, yüzde  20 olan azami devlet katkısı oranı yüzde 25'e çıkarılıyor.  Ayrıca bu kapsamda  alınacak konutların tapu harcında indirim yapılması, daha düşük kredi faizi  imkanı sağlayacak sözleşmelere ilişkin esasların düzenlenmesi için Bakanlar  Kuruluna yetki alınıyor." görüşüne yer verdi.
 
Ağbal, çeyiz desteğinin artırılması ve bu alanda tasarrufların  özendirilmesi için devlet katkısı oranının yüzde 20'den yüzde 25'e,  azami  katkının da 5 bin liradan 7 bin 500 liraya yükseltildiğini belirtti.
 
BES'te cayma süresi uzatılıyor
 
Naci Ağbal, bireysel emeklilik sisteminin teşvikine yönelik olarak da  devlet katkısı tutarlarının nemalandırılması ve nemalarıyla birlikte ödenmesine,  ek devlet katkısının azami limitiyle iade edilmesine, bin lira ilave devlet  katkısının yıllar itibarıyla yeniden değerlemeye tabi tutulabilmesine ve iki ay  olan cayma süresinin üç katına kadar artırılabilmesine imkan sağlandığını  vurguladı.
 
Tarımsal üreticilere ve esnafa verilecek Hazine faiz destekli  kredilerin, faizsiz fon kullandırımını da içerecek biçimde kamu sermayeli  bankaların iştiraki olan katılım bankalarınca da verilebilmesi ve buradan doğacak  gelir kayıplarının Hazine Müsteşarlığı bütçesinden karşılanmasının öngörüldüğünü  bildiren Ağbal, şunları kaydetti:
 
"Genel bütçeli idareleri kapsayan mevcut tek hazine hesabı sisteminin,  Bakanlar Kurulu kararıyla diğer idareleri de kapsayacak şekilde genişletilerek  kamu nakit yönetiminin etkinliğinin artırılması, kapsama alınacak kamu  idarelerinin mevcut tüm hesapları kapatılarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası  (TCMB) nezdindeki Hazine adına açılacak 'Tek Hazine Kurumlar Hesabı'na  aktarılması ve nemalandırılması öngörülüyor. 
 
Maliye Bakanı Naci Ağbal, eğitim hizmetleri için ilave 5  bin sözleşmeli öğretmen atama hakkı verileceğini bildirdi. 
 
Ağbal, TBMM'ye sevk edilen Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun  Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'na ilişkin  yazılı açıklama yaptı.
 
Mükellef hizmetleri ve iş yapma kolaylığının artırıldığını ifade eden  Ağbal, arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulan ihtilaflarda uygulamadaki  sorunları giderecek şekilde maktu karar ve ilam harcı (35,90 lira) alınmasına  yönelik düzenleme yapıldığını kaydetti.
 
Ağbal, mükelleflerce bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin  geçmesi gibi nedenlerle imha edilecek mallara ilişkin takdir komisyonu kararı  alınmadan imha oranının yetkili idare, oda ve kuruluşlardan görüş alarak ve  mükellefin geçmiş yıllardaki işlemlerine bakılarak Maliye Bakanlığı ile anlaşma  yapılması suretiyle belirlenebilmesi imkanı getirileceğini belirterek, kamu kurum  ve kuruluşları tarafından ilgili kanunlar uyarınca mükelleflerden talep  edilebilen, görevleriyle doğrudan ilgili ve görevlerinin ifası için zorunluluk ve  süreklilik arz eden bilgilerin, bu kuruluşlara verilebilmesinin vergi  mahremiyetinin ihlali sayılmayacağına yönelik de düzenleme yapıldığının bilgisini  verdi.
 
Kamu alacaklarının tahsilatında etkinliğin artırılması için ilgili  kanuna göre haczedilmiş malların tespit edilen değerinin yüzde 10 fazlasının  ödenmesi şartıyla haczin kaldırılması ve aynı mala 3 ay müddetle tekrar haciz  konulmaması yönünde düzenlemenin önerildiğini aktaran Ağbal, ev hizmetlerinde  çalışanlarla ilgili getirilen kolaylaştırılmış sigorta bildirim ve prim ödeme  işlemlerinin kapıcılık iş yerleriyle ilgili de uygulanmasının getirileceğini  ifade etti.
 
Ağbal, kamu taşınmazlarının etkin kullanımı, eğitim ve üretim amaçlı  değerlendirilmesi için yasal değişikler yapıldığını belirterek, hazine  taşınmazlarında olduğu gibi özel bütçeli idarelerin mülkiyetinde bulunan  taşınmazların da işgali durumunda işgalcilerden geriye doğru 5 yılı geçmemek  üzere ecrimisil (haksız işgal tazminatı) alınabilmesi ve tahliyesinin  sağlanmasının öngörüldüğünü bildirdi.
 
Hazine taşınmazlarının, tarımsal üretim yapılması için tarımsal amaçlı  kooperatifler ve tarımsal üretici birlikleriyle kuruluş amaçlarında kullanılmak  üzere tarım kredi kooperatiflerine harca esas değerin yarısı üzerinden doğrudan  satılmasının öngörüldüğünü aktaran Ağbal, "Öğrencilere yönelik eğitim ve yurt  temini faaliyetinde bulunan kamu yararına çalışan derneklere, Hazineye veya kamu  kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde 49 yıl süreyle bedelsiz olarak  sınırlı ayni hak tesis edilebilmesi imkanı getirilmektedir." ifadesini kullandı.
 
Terör eylemleri ve maden kazalarında ölenlerin yakınlarına yeni  haklar
 
Ağbal, engelliler ve yaşlılara yönelik hizmetlere kaynak tahsisinin  etkinleştirildiğine işaret ederek, engelliler ve yaşlılara yönelik projelerle  yapım ve kiralama işleri ve diğer faaliyetlere yönelik kullanılmak üzere Sosyal  Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu gelirlerinin yüzde 5'e kadarının Fon  Kurulunun onaylayacağı projeler için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı emrine  tahsis edilmesinin sağlanacağını belirtti.
 
Terör eylemleri ve maden kazaları sonucu ölenlerin yakınlarıyla koruma  ve bakım altındaki çocukların istihdamında yeni hak ve iyileştirmelerin  getirileceğine dikkati çeken Ağbal, şunları kaydetti:
 
"Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya  bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan hayatını  kaybeden sivillerin yakınlarına ikinci istihdam hakkı verilmektedir. 10 Haziran  2003 ile 13 Mayıs 2014 arasında kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde  meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalıların eş ve çocuklarından birisi,  eş ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişinin kamuda  istihdam edilebilmeleri imkanı getirilmektedir. Koruma veya bakım altında bulunan  çocukların atama işlemleri için başvuru süresinin 2 yıldan 5 yıla çıkarılması,  atamalarında mesleki unvanlara uygunluk, halen memur olarak çalışanların  durumları itibarıyla kazandıkları unvanlara atanmış sayılmaları ve atama  işlemlerinin yılda bir kez yapılması kısıtlamasının kaldırılması  düzenlenmektedir."
 
İlave 5 bin sözleşmeli öğretmen atama hakkı
 
Ağbal, eğitim hizmetleri için ilave 5 bin sözleşmeli öğretmen atama  hakkı verileceğini kaydederek, "Ek ders ücreti karşılığında Milli Eğitim  Bakanlığında görev yapmış ve en az 540 gün sigorta primi ödenmiş olanların,  belirlenen şartları taşıması kaydıyla yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav  sonuçlarına göre sözleşmeli personel atanabilmeleri ve bu şekilde istihdam  edilebilecek sözleşmeli öğretmen sayısının 5 bini geçmemesi öngörülmektedir."  ifadesini kullandı.
 
Öte yandan Ağbal, kaldırılan Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görülen  davalar hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurusu derdest olanlara 3 ay  içinde, Ankara idare mahkemelerinden istemde bulunmaları halinde yargılamanın  yeniden yapılmasının sağlanacağını aktardı.
 
Kamu kurum ve kuruluşlarının bilişim altyapılarının güçlendirilmesi  noktasında büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde çalıştırılacak sözleşmeli  bilişim personel sayısının 100’e çıkarılabilmesi ve ücret tavanının 5 katına  kadar artırılabilmesine imkan sağlanacağına işaret eden Ağbal, torba tasarıda yer  alan diğer düzenlemelere ilişkin şu bilgileri verdi:
 
"Özelleştirme uygulamalarında kamuya gelir elde edilmesi hususu ile  Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından, kuruluşun özelliği dikkate alınarak  belirlenecek gerekçenin de özelleştirme amaçları arasında yer alması  düzenlenmektedir. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 5 başkan yardımcılığının  3'e, 10 daire başkanlığı sayısının 7'ye indirilmesi suretiyle daha verimli ve  dinamik çalışmasıyla insan kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması  amaçlanmaktadır.
 
Baraj inşaatı dolayısıyla taşınmaz kamulaştırmaları ve mutlak koruma  alanında kalan taşınmazlar yönünden taşınmaz sahiplerine, kamulaştırma  işlemlerine dava açmadan önce zorunlu idari başvuru yolu getirilmekte, kurulacak  bir komisyon marifetiyle, taşınmazların çevresel, sosyal, ekonomik ve yerleşme  düzeninin bozulup bozulmadığı gerekçeleriyle taşınmazın kamulaştırılıp  kamulaştırılmayacağına bir karar verilmesi sağlanmaktadır.
 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan lisanslı kuruluşların, yayınlarını  isterlerse kendilerine ait internet sitelerinden sunabilecekleri,  bu amaçla ayrı  lisans alabilecekleri, lisans almayan kuruluşların yayınlarının sulh ceza  hakimince engellenebileceği ve bu karara karşı itiraz yoluna gidilebileceği  hususları düzenlenmektedir. Tapu kayıtlarındaki hak ve mükellefiyetleri ile  birlikte kanun tasarısına ekli taşınmazların bulunduğu bölgede yer alan Süryani  cemaatine ait vakıflar arasından Vakıflar Meclisinin kararı ile belirlenecek  taşınmazların Süryani cemaatine ait vakıflar adına devri öngörülmektedir."
Maliye Bakanı Naci Ağbal, eğitim hizmetleri için ilave 5  bin sözleşmeli öğretmen atama hakkı verileceğini bildirdi. 
 
Ağbal, TBMM'ye sevk edilen Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun  Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'na ilişkin  yazılı açıklama yaptı.
 
Mükellef hizmetleri ve iş yapma kolaylığının artırıldığını ifade eden  Ağbal, arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulan ihtilaflarda uygulamadaki  sorunları giderecek şekilde maktu karar ve ilam harcı (35,90 lira) alınmasına  yönelik düzenleme yapıldığını kaydetti.
 
Ağbal, mükelleflerce bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin  geçmesi gibi nedenlerle imha edilecek mallara ilişkin takdir komisyonu kararı  alınmadan imha oranının yetkili idare, oda ve kuruluşlardan görüş alarak ve  mükellefin geçmiş yıllardaki işlemlerine bakılarak Maliye Bakanlığı ile anlaşma  yapılması suretiyle belirlenebilmesi imkanı getirileceğini belirterek, kamu kurum  ve kuruluşları tarafından ilgili kanunlar uyarınca mükelleflerden talep  edilebilen, görevleriyle doğrudan ilgili ve görevlerinin ifası için zorunluluk ve  süreklilik arz eden bilgilerin, bu kuruluşlara verilebilmesinin vergi  mahremiyetinin ihlali sayılmayacağına yönelik de düzenleme yapıldığının bilgisini  verdi.
 
  
Kamu alacaklarının tahsilatında etkinliğin artırılması için ilgili  kanuna göre haczedilmiş malların tespit edilen değerinin yüzde 10 fazlasının  ödenmesi şartıyla haczin kaldırılması ve aynı mala 3 ay müddetle tekrar haciz  konulmaması yönünde düzenlemenin önerildiğini aktaran Ağbal, ev hizmetlerinde  çalışanlarla ilgili getirilen kolaylaştırılmış sigorta bildirim ve prim ödeme  işlemlerinin kapıcılık iş yerleriyle ilgili de uygulanmasının getirileceğini  ifade etti.
 
Ağbal, kamu taşınmazlarının etkin kullanımı, eğitim ve üretim amaçlı  değerlendirilmesi için yasal değişikler yapıldığını belirterek, hazine  taşınmazlarında olduğu gibi özel bütçeli idarelerin mülkiyetinde bulunan  taşınmazların da işgali durumunda işgalcilerden geriye doğru 5 yılı geçmemek  üzere ecrimisil (haksız işgal tazminatı) alınabilmesi ve tahliyesinin  sağlanmasının öngörüldüğünü bildirdi.
 
Hazine taşınmazlarının, tarımsal üretim yapılması için tarımsal amaçlı  kooperatifler ve tarımsal üretici birlikleriyle kuruluş amaçlarında kullanılmak  üzere tarım kredi kooperatiflerine harca esas değerin yarısı üzerinden doğrudan  satılmasının öngörüldüğünü aktaran Ağbal, "Öğrencilere yönelik eğitim ve yurt  temini faaliyetinde bulunan kamu yararına çalışan derneklere, Hazineye veya kamu  kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde 49 yıl süreyle bedelsiz olarak  sınırlı ayni hak tesis edilebilmesi imkanı getirilmektedir." ifadesini kullandı.
 
Terör eylemleri ve maden kazalarında ölenlerin yakınlarına yeni  haklar
 
Ağbal, engelliler ve yaşlılara yönelik hizmetlere kaynak tahsisinin  etkinleştirildiğine işaret ederek, engelliler ve yaşlılara yönelik projelerle  yapım ve kiralama işleri ve diğer faaliyetlere yönelik kullanılmak üzere Sosyal  Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu gelirlerinin yüzde 5'e kadarının Fon  Kurulunun onaylayacağı projeler için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı emrine  tahsis edilmesinin sağlanacağını belirtti.
 
Terör eylemleri ve maden kazaları sonucu ölenlerin yakınlarıyla koruma  ve bakım altındaki çocukların istihdamında yeni hak ve iyileştirmelerin  getirileceğine dikkati çeken Ağbal, şunları kaydetti:
 
"Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya  bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan hayatını  kaybeden sivillerin yakınlarına ikinci istihdam hakkı verilmektedir. 10 Haziran  2003 ile 13 Mayıs 2014 arasında kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde  meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalıların eş ve çocuklarından birisi,  eş ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişinin kamuda  istihdam edilebilmeleri imkanı getirilmektedir. Koruma veya bakım altında bulunan  çocukların atama işlemleri için başvuru süresinin 2 yıldan 5 yıla çıkarılması,  atamalarında mesleki unvanlara uygunluk, halen memur olarak çalışanların  durumları itibarıyla kazandıkları unvanlara atanmış sayılmaları ve atama  işlemlerinin yılda bir kez yapılması kısıtlamasının kaldırılması  düzenlenmektedir."
 
 İlave 5 bin sözleşmeli öğretmen atama hakkı
 
Ağbal, eğitim hizmetleri için ilave 5 bin sözleşmeli öğretmen atama  hakkı verileceğini kaydederek, "Ek ders ücreti karşılığında Milli Eğitim  Bakanlığında görev yapmış ve en az 540 gün sigorta primi ödenmiş olanların,  belirlenen şartları taşıması kaydıyla yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav  sonuçlarına göre sözleşmeli personel atanabilmeleri ve bu şekilde istihdam  edilebilecek sözleşmeli öğretmen sayısının 5 bini geçmemesi öngörülmektedir."  ifadesini kullandı.
 
Öte yandan Ağbal, kaldırılan Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görülen  davalar hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurusu derdest olanlara 3 ay  içinde, Ankara idare mahkemelerinden istemde bulunmaları halinde yargılamanın  yeniden yapılmasının sağlanacağını aktardı.
 
Kamu kurum ve kuruluşlarının bilişim altyapılarının güçlendirilmesi  noktasında büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde çalıştırılacak sözleşmeli  bilişim personel sayısının 100’e çıkarılabilmesi ve ücret tavanının 5 katına  kadar artırılabilmesine imkan sağlanacağına işaret eden Ağbal, torba tasarıda yer  alan diğer düzenlemelere ilişkin şu bilgileri verdi:
 
"Özelleştirme uygulamalarında kamuya gelir elde edilmesi hususu ile  Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından, kuruluşun özelliği dikkate alınarak  belirlenecek gerekçenin de özelleştirme amaçları arasında yer alması  düzenlenmektedir. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 5 başkan yardımcılığının  3'e, 10 daire başkanlığı sayısının 7'ye indirilmesi suretiyle daha verimli ve  dinamik çalışmasıyla insan kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması  amaçlanmaktadır.
 
Baraj inşaatı dolayısıyla taşınmaz kamulaştırmaları ve mutlak koruma  alanında kalan taşınmazlar yönünden taşınmaz sahiplerine, kamulaştırma  işlemlerine dava açmadan önce zorunlu idari başvuru yolu getirilmekte, kurulacak  bir komisyon marifetiyle, taşınmazların çevresel, sosyal, ekonomik ve yerleşme  düzeninin bozulup bozulmadığı gerekçeleriyle taşınmazın kamulaştırılıp  kamulaştırılmayacağına bir karar verilmesi sağlanmaktadır.
 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan lisanslı kuruluşların, yayınlarını  isterlerse kendilerine ait internet sitelerinden sunabilecekleri,  bu amaçla ayrı  lisans alabilecekleri, lisans almayan kuruluşların yayınlarının sulh ceza  hakimince engellenebileceği ve bu karara karşı itiraz yoluna gidilebileceği  hususları düzenlenmektedir. Tapu kayıtlarındaki hak ve mükellefiyetleri ile  birlikte kanun tasarısına ekli taşınmazların bulunduğu bölgede yer alan Süryani  cemaatine ait vakıflar arasından Vakıflar Meclisinin kararı ile belirlenecek  taşınmazların Süryani cemaatine ait vakıflar adına devri öngörülmektedir."
 
Maliye Bakanı Naci Ağbal, eğitim hizmetleri için ilave 5  bin sözleşmeli öğretmen atama hakkı verileceğini bildirdi. 
 
Ağbal, TBMM'ye sevk edilen Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun  Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'na ilişkin  yazılı açıklama yaptı.
 
Mükellef hizmetleri ve iş yapma kolaylığının artırıldığını ifade eden  Ağbal, arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulan ihtilaflarda uygulamadaki  sorunları giderecek şekilde maktu karar ve ilam harcı (35,90 lira) alınmasına  yönelik düzenleme yapıldığını kaydetti.
 
Ağbal, mükelleflerce bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin  geçmesi gibi nedenlerle imha edilecek mallara ilişkin takdir komisyonu kararı  alınmadan imha oranının yetkili idare, oda ve kuruluşlardan görüş alarak ve  mükellefin geçmiş yıllardaki işlemlerine bakılarak Maliye Bakanlığı ile anlaşma  yapılması suretiyle belirlenebilmesi imkanı getirileceğini belirterek, kamu kurum  ve kuruluşları tarafından ilgili kanunlar uyarınca mükelleflerden talep  edilebilen, görevleriyle doğrudan ilgili ve görevlerinin ifası için zorunluluk ve  süreklilik arz eden bilgilerin, bu kuruluşlara verilebilmesinin vergi  mahremiyetinin ihlali sayılmayacağına yönelik de düzenleme yapıldığının bilgisini  verdi.
 
Kamu alacaklarının tahsilatında etkinliğin artırılması için ilgili  kanuna göre haczedilmiş malların tespit edilen değerinin yüzde 10 fazlasının  ödenmesi şartıyla haczin kaldırılması ve aynı mala 3 ay müddetle tekrar haciz  konulmaması yönünde düzenlemenin önerildiğini aktaran Ağbal, ev hizmetlerinde  çalışanlarla ilgili getirilen kolaylaştırılmış sigorta bildirim ve prim ödeme  işlemlerinin kapıcılık iş yerleriyle ilgili de uygulanmasının getirileceğini  ifade etti.
 
Ağbal, kamu taşınmazlarının etkin kullanımı, eğitim ve üretim amaçlı  değerlendirilmesi için yasal değişikler yapıldığını belirterek, hazine  taşınmazlarında olduğu gibi özel bütçeli idarelerin mülkiyetinde bulunan  taşınmazların da işgali durumunda işgalcilerden geriye doğru 5 yılı geçmemek  üzere ecrimisil (haksız işgal tazminatı) alınabilmesi ve tahliyesinin  sağlanmasının öngörüldüğünü bildirdi.
 
Hazine taşınmazlarının, tarımsal üretim yapılması için tarımsal amaçlı  kooperatifler ve tarımsal üretici birlikleriyle kuruluş amaçlarında kullanılmak  üzere tarım kredi kooperatiflerine harca esas değerin yarısı üzerinden doğrudan  satılmasının öngörüldüğünü aktaran Ağbal, "Öğrencilere yönelik eğitim ve yurt  temini faaliyetinde bulunan kamu yararına çalışan derneklere, Hazineye veya kamu  kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde 49 yıl süreyle bedelsiz olarak  sınırlı ayni hak tesis edilebilmesi imkanı getirilmektedir." ifadesini kullandı.
 
Terör eylemleri ve maden kazalarında ölenlerin yakınlarına yeni  haklar
 
Ağbal, engelliler ve yaşlılara yönelik hizmetlere kaynak tahsisinin  etkinleştirildiğine işaret ederek, engelliler ve yaşlılara yönelik projelerle  yapım ve kiralama işleri ve diğer faaliyetlere yönelik kullanılmak üzere Sosyal  Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu gelirlerinin yüzde 5'e kadarının Fon  Kurulunun onaylayacağı projeler için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı emrine  tahsis edilmesinin sağlanacağını belirtti.
 
Terör eylemleri ve maden kazaları sonucu ölenlerin yakınlarıyla koruma  ve bakım altındaki çocukların istihdamında yeni hak ve iyileştirmelerin  getirileceğine dikkati çeken Ağbal, şunları kaydetti:
 
"Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya  bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan hayatını  kaybeden sivillerin yakınlarına ikinci istihdam hakkı verilmektedir. 10 Haziran  2003 ile 13 Mayıs 2014 arasında kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde  meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalıların eş ve çocuklarından birisi,  eş ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişinin kamuda  istihdam edilebilmeleri imkanı getirilmektedir. Koruma veya bakım altında bulunan  çocukların atama işlemleri için başvuru süresinin 2 yıldan 5 yıla çıkarılması,  atamalarında mesleki unvanlara uygunluk, halen memur olarak çalışanların  durumları itibarıyla kazandıkları unvanlara atanmış sayılmaları ve atama  işlemlerinin yılda bir kez yapılması kısıtlamasının kaldırılması  düzenlenmektedir."
 
İlave 5 bin sözleşmeli öğretmen atama hakkı
 
Ağbal, eğitim hizmetleri için ilave 5 bin sözleşmeli öğretmen atama  hakkı verileceğini kaydederek, "Ek ders ücreti karşılığında Milli Eğitim  Bakanlığında görev yapmış ve en az 540 gün sigorta primi ödenmiş olanların,  belirlenen şartları taşıması kaydıyla yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav  sonuçlarına göre sözleşmeli personel atanabilmeleri ve bu şekilde istihdam  edilebilecek sözleşmeli öğretmen sayısının 5 bini geçmemesi öngörülmektedir."  ifadesini kullandı.
 
Öte yandan Ağbal, kaldırılan Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görülen  davalar hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurusu derdest olanlara 3 ay  içinde, Ankara idare mahkemelerinden istemde bulunmaları halinde yargılamanın  yeniden yapılmasının sağlanacağını aktardı.
 
Kamu kurum ve kuruluşlarının bilişim altyapılarının güçlendirilmesi  noktasında büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde çalıştırılacak sözleşmeli  bilişim personel sayısının 100’e çıkarılabilmesi ve ücret tavanının 5 katına  kadar artırılabilmesine imkan sağlanacağına işaret eden Ağbal, torba tasarıda yer  alan diğer düzenlemelere ilişkin şu bilgileri verdi:
 
"Özelleştirme uygulamalarında kamuya gelir elde edilmesi hususu ile  Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından, kuruluşun özelliği dikkate alınarak  belirlenecek gerekçenin de özelleştirme amaçları arasında yer alması  düzenlenmektedir. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 5 başkan yardımcılığının  3'e, 10 daire başkanlığı sayısının 7'ye indirilmesi suretiyle daha verimli ve  dinamik çalışmasıyla insan kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması  amaçlanmaktadır.
 
Baraj inşaatı dolayısıyla taşınmaz kamulaştırmaları ve mutlak koruma  alanında kalan taşınmazlar yönünden taşınmaz sahiplerine, kamulaştırma  işlemlerine dava açmadan önce zorunlu idari başvuru yolu getirilmekte, kurulacak  bir komisyon marifetiyle, taşınmazların çevresel, sosyal, ekonomik ve yerleşme  düzeninin bozulup bozulmadığı gerekçeleriyle taşınmazın kamulaştırılıp  kamulaştırılmayacağına bir karar verilmesi sağlanmaktadır.
 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan lisanslı kuruluşların, yayınlarını  isterlerse kendilerine ait internet sitelerinden sunabilecekleri,  bu amaçla ayrı  lisans alabilecekleri, lisans almayan kuruluşların yayınlarının sulh ceza  hakimince engellenebileceği ve bu karara karşı itiraz yoluna gidilebileceği  hususları düzenlenmektedir. Tapu kayıtlarındaki hak ve mükellefiyetleri ile  birlikte kanun tasarısına ekli taşınmazların bulunduğu bölgede yer alan Süryani  cemaatine ait vakıflar arasından Vakıflar Meclisinin kararı ile belirlenecek  taşınmazların Süryani cemaatine ait vakıflar adına devri öngörülmektedir."
 
 

ETİKETLER