Gazetevatan.com » Yazarlar » Ero­tik film­ler­de ol­ma­yan çok şa­şır­tı­cı ger­çek­ler

Ero­tik film­ler­de ol­ma­yan çok şa­şır­tı­cı ger­çek­ler

20 Aralık 2014 Cumartesi


Da­nı­şan­la­rı­mı­za ka­dın cin­sel is­tekme­ka­niz­ma­sı­nı, cin­sel ana­to­mi ve fiz­yo­lo­ji­yi, ka­dın­la­rın na­sıl ve ne şe­kil­de uya­rıl­dık­la­rı­nı, or­gazm ola­bil­dik­le­ri­ni an­lat­tı­ğı­mız­da bü­yük şaş­kın­lık ya­şı­yor­lar. On­ca slayt, çi­zim ve ko­nuş­ma son­ra­sın­da or­tak bir so­ru ge­li­yor: “Ya­ni iz­le­di­ği­miz on­ca film bir ya­lan mı?”

Her ne ka­dar in­ter­net ça­ğın­da ya­şı­yor ve pek çok so­ru­mu­zun ce­va­bı­na ra­hat­lık­la ula­şı­yor ol­sak da, cin­sel sağ­lık bil­gi kir­li­li­ği­nin en yo­ğun ya­şan­dı­ğı ko­nu­lar ara­sın­da.  Seks ko­nu­sun­da doğ­ru ve bi­lim­sel bil­gi­le­ri an­cak bel­li bir bi­ri­kim ve bu­nun ge­tir­di­ği bir zi­hin süz­ge­ci olur­sa el­de ede­bi­li­riz.  An­cak ço­ğu­muz böy­le bir bil­gi haz­ne­si­ne sa­hip de­ği­liz. Du­rum böy­le olun­ca pek çok ki­şi cin­sel­li­ğin bir film sah­ne­si gi­bi ya­şan­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne ina­nı­yor. Eş­le­riy­le ya­şa­dık­la­rı cin­sel ru­ti­ni, sa­yı­la­rı, sü­re­le­ri, cin­sel dav­ra­nış­la­rı hat­ta am­bi­yan­sı, söz­le­ri, ses­le­ri, ba­kış­la­rı bu film­ler­le kı­yas­la­yan çift­ler, film­de­ki mut­lu so­na ulaş­ma­dık­la­rın­da bü­yük bir ha­yal kı­rık­lı­ğı ya­şı­yor­lar. Oy­sa bu film­ler­de gös­te­ri­len, in­ter­net­te do­la­şan ya da şe­hir ef­sa­ne­si ola­rak ya­yı­lan üto­pik cin­sel se­nar­yo­la­rın pek çok doğ­ru de­ğil.  Bu ha­yal­pe­rest sek­sü­el hi­ka­ye­ler ka­dın cin­sel ana­to­mi­si­ni, fiz­yo­lo­ji­si­ni ve ça­lış­ma pren­sip­le­ri­ni hi­çe sa­yı­yor.

Si­ze ve eşi­ni­ze özel bir cin­sel ru­tin edi­nin

Cin­sel ha­ya­tı­nız­da­ki ger­çek cin­sel mut­lu­luk si­zin ve eşi­ni­zin ne his­set­ti­ği­dir.  Ener­ji­ni­zi esas ver­me­niz ge­re­ken nok­ta baş­ka­la­rı­na ait se­nar­yo­lar de­ğil ken­di­ni­zi ve eşi­ni­zi ne ka­dar ta­nı­dı­ğı­nız, bir­bi­ri­ni­ze cin­sel is­tek ve dü­şün­ce­le­ri­ni­zi ne sık­lık­la ifa­de et­ti­ği­niz, cin­sel ha­ya­tı­nız ak­lı­nı­za gel­di­ğin­de dü­rüst­çe ne ka­dar mut­lu ol­du­ğu­nuz­dur. Ba­zen hiç or­gazm ol­ma­dı­ğı­nız bir seks de ha­ri­ka ge­çe­bi­lir. Ba­zı çift­ler haf­ta­da 2 kez bir­lik­te olup mut­lu­dur­lar, ba­zı­la­rı­na ise 2 haf­ta­da bir bir­lik­te­lik ye­ter­li olur.  Eğer siz ve eşi­ni­zin cin­sel fonk­si­yon­la­rın­da or­tak mut­lu­lu­ğu­nu­zu en­gel­le­ye­cek so­run­lar var­sa o za­man biz bu­nu “cin­sel so­ru­n” ola­rak ele alı­rız.  Sert­leş­me so­ru­nu, er­ken bo­şal­ma, li­bi­do kay­bı, ka­dın­lar­da cin­sel is­tek­siz­lik, uya­rıl­ma so­run­la­rı, or­gazm prob­le­mi, cin­sel ağ­rı gi­bi so­run­lar or­tak cin­sel mut­lu­lu­ğu azal­ta­bi­lir.  Bu fonk­si­yon so­run­la­rı­nın dı­şın­da cin­sel ru­tin­de­ki en ufak mut­suz­luk da cid­di­ye alın­ma­lı­dır.  Cin­sel is­tek se­vi­ye­si, cin­sel­lik­te ar­zu­la­nan dav­ra­nış­lar, ön­se­viş­me ve bir­leş­me tek­nik­le­ri, uya­rı­cı ha­re­ket­ler ka­dın ve er­kek ara­sın­da fark­lı­lık gös­te­re­bi­lir.  Bu du­rum­da cin­sel ha­ya­tı­nı­zı “a­kor­t” et­ti­re­cek, eşi­niz­le cin­sel uyu­mu­zu art­tı­ra­cak öne­ri­ler­den ya­rar­la­na­bi­lir­si­niz. 

FİLM­LER­DE OL­MA­YAN GER­ÇEK­LER:

- Dün­ya Sağ­lık Ör­gü­tü ve­ri­le­ri­ne gö­re her 3 ki­şi­den bi­ri en az bir cin­sel so­run ya­şı­yor.

- Tüm dün­ya­da ka­dın­lar­da en sık kar­şı­la­şı­lan cin­sel so­run cin­sel is­tek­siz­lik.

- Tür­ki­ye­’de­ki genç ka­dın­la­rın pek ço­ğu va­ji­nis­mus ya­şı­yor.  Top­lum için­de­ki tam ra­kam bi­lin­me­se de cin­sel kli­nik­ler­de bu ra­kam %80’le­ri bu­lu­yor.

- Film­ler­de kı­sa­cık va­kit ay­rı­lan, ço­ğu za­man da es ge­çi­len ön­se­viş­me ka­dın uya­rıl­ma­sı için çok mü­him.  Çün­kü ya­pı­lan ça­lış­ma­la­ra gö­re oran ola­rak bir er­kek 1 da­ki­ka­da or­gazm olu­yor­sa ka­dın­lar 10 da­ki­ka­da or­gaz­ma ula­şı­yor.

- Ka­dın­la­rın yak­la­şık %75’i cin­sel bir­leş­me­de or­gazm ol­mu­yor.  Şans­lı %25 de an­cak bel­li po­zis­yon ve tek­nik­ler­le or­gaz­mı bir­leş­me sı­ra­sın­da ya­şı­yor.

- Er­kek­ler  film­ler­de­ki gi­bi sü­rek­li is­tek duy­mu­yor.  Ba­zen gün­de­lik stres­ten, ba­zen de or­ga­nik ne­den­ler­den li­bi­do kay­bı olu­şa­bi­li­yor.  Gü­nü­müz­de gi­de­rek da­ha faz­la er­kek tes­tos­te­ron dü­şük­lü­ğü­ne bağ­lı is­tek­siz­lik ya­şı­yor.

Ger­çek­ler çok fark­lı...

Ço­ğu ero­tik film ve öy­kü­de ger­çek fonk­si­yon­la­rın çok üze­rin­de bir per­for­mans ser­gi­le­ni­yor.  Er­kek­ler her an ve sü­rek­li cin­sel is­tek du­yu­yor, ko­lay­lık­la sert­leş­me el­de edi­yor, bu sert­li­ği uzun bir sü­re de­vam et­ti­ri­yor.  Ço­ğu za­man bo­şal­ma­nın ger­çek­leş­me­si 30-45 da­ki­ya­yı bu­lu­yor.  Ka­dın­lar da hiç ön­se­viş­me ih­ti­ya­cı duy­ma­dan cin­sel bir­leş­me­ye ko­lay­lık­la ge­çe­bi­li­yor, her po­zis­yon­da üs­tün bir uya­rıl­ma ya­şı­yor ve ço­ğu za­man eş­le­riy­le ay­nı an­da or­gazm olu­yor.  An­cak ger­çek ra­kam­lar işin hiç de bu şe­kil­de ge­liş­me­di­ği­ni gös­te­ri­yor.  Tür­ki­ye­’de genç ka­dın­la­rın pek­ço­ğu va­ji­nis­mus ve ka­sıl­ma şi­ka­ye­ti ya­şı­yor.  Cin­sel bir­leş­me­yi zor ger­çek­leş­ti­ri­yor. 10 ka­dın­dan 9’u cin­sel ha­ya­tın­dan mut­suz ol­du­ğu­nu söy­lü­yor. Ka­dın­la­rın ço­ğu cin­sel is­tek­siz­lik ya­şı­yor, uya­rıl­ma ve or­gazm ol­mak için er­kek­ler­den da­ha faz­la sü­re­ye ih­ti­yaç du­yu­yor. Cin­sel bir­leş­me­de ka­dın­la­rın spon­tan or­gazm ol­ma ora­nı yüzde 20-30.  Tür­ki­ye­’de 10 er­kek­ten 7’si sert­leş­me so­ru­nu ya­şı­yor, genç er­kek­le­rin en şi­ka­yet et­ti­ği ko­nu ise er­ken bo­şal­ma.  Şim­di dü­şü­ne­lim: Film­ler­de­ki bu üs­tün per­for­mans­la­rı kim ya­şı­yor?