Milyonları ilgilendiriyor! Artık zorunlu oluyor, ödemeler artık...

AA |  10 Haziran 2021 Perşembe - 21:51 | Son Güncelleme : 10 06 2021 - 21:51

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Borcu olanlar, icra, iflas ve konkordato ile ilgili son dakika gelişmesi. Resmen kabul edildi. Tek seferde ödenecek. Zorunlu oluyor. Detaylar belli oldu. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

İcra ve İflas Yasası TBMM'de kabul edildi. Kabul edilen yasa ile; konkordato kurumu daha işlevsel hale getirilecek. İflas tasfiyesi daha etkin şekilde yürütülecek.

Tazminat hesaplamalarında, değer kaybı tazminatında aracın piyasa değeri, kullanılmışlık düzeyi, hasara uğrayan parçaları ile hasar tutarı dikkate alınacak. Harçlar Kanunu'ndaki düzenlemeyle, yapı kullanma izin belgesi verilmesi sırasında yapı kullanma izni harcı ile cins tashihi harcının belediyelerce tek seferde alınması öngörülüyor.

Borçlu, mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemeyecek, kefil olamayacak ve ivazsız tasarruflarda bulunamayacak; taşınmazını, işletmenin faaliyetinin devamı için önem arz eden taşınırını ve işletmenin devamlı tesisatını devredemeyecek ve takyit edemeyecek. Aksi halde yapılan işlemler hükümsüz olacak. Mahkeme, bu işlemler hakkında karar vermeden önce komiserin görüşü ile alacaklılar kurulunun muvafakatini almak zorunda olacak.


İcra ve İflas Yasası TBMM’de kabul edildi. Kabul edilen yasa ile; konkordato kurumu daha işlevsel hale getirilecek. İflas tasfiyesi daha etkin şekilde yürütülecek. Tazminat hesaplamalarında, değer kaybı tazminatında aracın piyasa değeri, kullanılmışlık düzeyi, hasara uğrayan parçaları ile hasar tutarı dikkate alınacak.
 
Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün halinde satıldığı  takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve haklar ile bu mal ve  hakları bünyesinde bulunduran işletmeler, bir bütün olarak satılacak. Satışta  işletmenin devamlılığı ve ekonomiye olan katkısı gözetilecek. Bu halde taşınmazın  paraya çevrilmesi hükümleri uygulanacak. Bir bütün olarak satış gerçekleşmezse  mal ve haklar ayrı ayrı satılacak.
 
Rehinli malın konkordato projesine göre işletme tarafından  kullanılması öngörülmüyor veya kıymeti düşecek ya da muhafazası masraflı olacak  ise satışına izin verilebilecek. Satış gelirinden rehinli alacaklıya rehin  miktarı kadar ödeme yapılacak.
 
ZORUNLU OLACAK
 
Geçici ve kesin mühlet süresince devam eden sözleşmeler nedeniyle  borçlanılan edimler, karşılıklı olarak ifa edilecek.
 
Borçlu, mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis  edemeyecek, kefil olamayacak ve ivazsız tasarruflarda bulunamayacak; taşınmazını,  işletmenin faaliyetinin devamı için önem arz eden taşınırını ve işletmenin  devamlı tesisatını devredemeyecek ve takyit edemeyecek. Aksi halde yapılan  işlemler hükümsüz olacak. Mahkeme, bu işlemler hakkında karar vermeden önce  komiserin görüşü ile alacaklılar kurulunun muvafakatini almak zorunda olacak.
 
Konkordato süreci iflasla sonuçlandığı takdirde, iflas kararını veren  mahkeme tasfiyenin basit veya adi tasfiye usulüne göre yapılmasına ve  gerektiğinde adi tasfiyenin komiserler tarafından yerine getirilmesine karar  verecek. Bu halde iflas idaresine ait görev ve yetkiler komiserler tarafından  kullanılacak.
 
Kredi kurumları tarafından verilen krediler de dahil olmak üzere  geçici mühlet kararından sonra komiserin izniyle akdedilmiş borçlar, adi  konkordatoda, konkordato şartlarına tabi olmayacak, temerrüt halinde mühlet  sırasında dahi icra takibine konu edilebilecek ve rehinli alacaklardan hemen  sonra, diğer bütün alacaklardan önce ödenecek.
 
İflas idare memurları listesi oluşturuluncaya kadar listeden  görevlendirme usulü dikkate alınmaksızın iflas idare memuru görevlendirilecek.  Bir kişinin eş zamanlı olarak beşten fazla dosyada memur olarak görev alma  yasağının takibi amacıyla, görevlendirilen iflas idare memurları, icra  mahkemesinin bağlı bulunduğu bölge adliye mahkemesi bilirkişilik bölge kuruluna  bildirilecek.
 
Harçlar Kanunu'ndaki düzenlemeyle, yapı kullanma izin belgesi  verilmesi sırasında yapı kullanma izni harcı ile cins tashihi harcının  belediyelerce tek seferde alınması öngörülüyor.
 
Kat Mülkiyeti Kanunu'nda yapılan değişiklikle, yapı kullanma izin  belgesi düzenlenen tüm yapıların cins değişikliği işlemleri resen yapılacak. Yapı  kullanma izin belgesini düzenlemeye yetkili idare tarafından Mekansal Adres Kayıt  Sistemi'ne yüklenerek elektronik ortamda kadastro müdürlüğüne gönderilen yapı  kullanma izin belgesi ile yapı aplikasyon projesine göre kadastro müdürlüğünce  tescil bildirimi düzenlenecek. Tapu müdürlüğüne gönderilen tescil bildirimi  üzerine başkaca bir belge aranmaksızın cins değişikliği resen tescil edilecek.  Cins değişikliği yapılmış taşınmaz kat irtifakı tesisli ise kat irtifakının  tesciline ait resmi senede ve kat mülkiyetinin kurulmasındaki istem ve belgelere  dayalı olarak başkaca bir belge aranmaksızın resen kat mülkiyetine çevrilecek.
 
Yapı kullanma izin belgesi düzenlenen tüm yapılarda, Mekansal Adres  Kayıt Sistemi'ne yüklenemeyen yapı kullanma izin belgesi ile yapı aplikasyon  projesinin yetkili idare tarafından elektronik ortamda kadastro müdürlüğüne  gönderilmesi halinde, cins değişikliğiyle ilgili hükümlere göre işlem yapılacak.
 
Emlak Vergisi Kanunu'ndaki değişikliğe göre, tapu müdürlükleri, bina  ve arazinin devir ve ferağında tapu ve kadastro harcının matrahında dikkate  alınan emlak vergi değeri ile emlak vergisi borcunu ilgili belediyesi tarafından  sağlanan sistem üzerinden elektronik ortamda sorgulayacak. Miras, mahkeme kararı,  cebri icra, kamulaştırma halleri ile özel kanunlarda öngörülen diğer haller hariç  emlak vergisi borcu bulunan bina ve arazinin devir ve ferağı yapılmayacak.
 
Tapu dairelerinin devir ve ferağ işlemini, ilgili belediyelere  bildirebilmesi için elektronik altyapının hazırlanabilmesi amacıyla geçiş süreci  öngörülüyor. Belediyeler bu konudaki elektronik alt yapılarını 1 Ocak 2023'e  kadar kurarak ilgili tapu müdürlüklerinin kullanımına açacaklar.
 
TEK SEFERDE ÖDENECEK
 
Belediye Gelirleri Kanunu'na eklenen yeni maddeyle iş yapma kolaylığı  reformları kapsamında birleştirilen bazı inşaat izinleri prosedürlerine bağlı  olan harçların, bedel ve ücretlerin de yapı ruhsatı başvurusu ile tek seferde  ödenebilmesi öngörülüyor. Bu sayede, idari başvuru olarak birleştirilen  süreçlerin arka planında var olan ödeme işlemlerinin tek seferde yapılabilmesi  amaçlanıyor.
 
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve  Görevleri Hakkında Kanuna eklenen yeni maddeye göre, su ve kanalizasyon durum  belgesi ile bağlantı ve iştirak talebinin inşaat ruhsatı başvurusu ile birlikte  yapılması halinde, İSKİ tarafından yıl içinde belirlenen su ve kanalizasyon durum  belgesi ücreti ile bağlantı ve iştirak bedeli hesaplanarak ilgili belediye  tarafından tahsil edilecek. İlgili belediye tarafından tahsil edilen su ve  kanalizasyon durum belgesi ücreti ile bağlantı ve iştirak bedeli, tahsil edildiği  günün akşamına kadar mahsuba konu edilmeden İSKİ’nin hesabına aktarılacak.
 
TEKLİFE İKİ MADDE EKLENMİŞTİ
 
Teklife, AK Parti milletvekillerinin önergesi üzerine iki madde ihdas  edildi.
 
Buna göre, Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılarak motorlu  araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminat hesaplamalarında  düzenleme yapılıyor.
 
Bu tazminatlardan değer kaybı tazminatında aracın piyasa değeri,  kullanılmışlık düzeyi, hasara uğrayan parçaları ile hasar tutarı dikkate  alınacak.
 
Destekten yoksun kalma tazminatı, ulusal doğum ve ölüm istatistikleri  kullanılarak hazırlanan hayat tablosu ve zorunlu mali sorumluluk sigortası genel  şartlarında yüzde 2'yi geçmemek üzere belirlenen iskonto oranı esas alınarak  hayat anüiteleri ile genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun olarak  hesaplanacak.
 
Sürekli sakatlık tazminatında, ulusal doğum ve ölüm istatistikleri  kullanılarak hazırlanan hayat tablosu ve zorunlu mali sorumluluk sigortası genel  şartlarında yüzde 2'yi geçmemek üzere belirlenen iskonto oranı ve sürekli  sakatlık oranı esas alınarak hayat anüiteleri ile genel kabul görmüş aktüerya  kurallarına uygun olarak hesaplanacak.
 
Bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Sigortacılık ve Özel  Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenecek.
 
Düzenlemeyle zorunlu mali sorumluluk sigortası dışında kalan hususlara  ekleme yapılıyor.
 
Destekten yoksun kalan hak sahibinin, destek dışı olan sigortalının  kusuruna denk gelen tazminat talepleri; gelir kaybı, kar kaybı, iş durması ve  kira mahrumiyeti gibi dolaylı zararlar; hasar sebebiyle trafikten çekme veya  hurdaya çıkarılma işlemi görmüş araçların değer kaybı tazminatı talepleri zorunlu  mali sorumluluk sigortası dışında kalacak.
 
Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör eylemlerinde ve bu  eylemlerden doğan sabotajda kullanılan araçların neden olduğu ve sigortalının  sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri ile aracın terör  eylemlerinde kullanıldığını veya kullanılacağını bilerek binen kişilerin ve terör  ve sabotaj eyleminde yer alan kişilerin uğradıkları zararlara ilişkin talepler de  zorunlu mali sorumluluk sigortası dışında tutulacak.
 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında Sosyal  Güvenlik Kurumu tarafından yapılan gelir kaybına ilişkin ödemelerde, sigortacının  Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı sorumluluğu varsa, bu sorumluluk sigortacının  kendi sigortalısının kusuru oranında devam edecek.