Geri Dön
Personel AlımıTekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 271 sözleşmeli personel alacak!

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 271 sözleşmeli personel alacak!

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi duyurdu! Sözleşmeli personel alınacak! Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi bünyesinde bulunan birimlere sözleşmeli personel alınacak. Başvurular 20 Haziran’da sona erecek. Peki, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte personel alımı başvuru şartları!

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 271 sözleşmeli personel alacak!

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 271 sözleşmeli personel alacak. İlan Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan ilana göre, hemşire, ebe, sağlık teknikeri, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, ve destek personeli alınacak. Peki, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte personel alımı başvuru şartları!

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitenin web adresinden https://www.nku.edu.tr online başvuru şeklinde yapılacak. Şahsen veya posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak.

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

ÖZEL ŞARTLAR

1- 2020 yılı KPSS sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 puanı Ortaöğretim düzeyin için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- Vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

4- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

5- Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

İSTENEN BELGELER

1- Başvuru Formu (Bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulup ilgili alana yüklenecektir).

2- Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (e-Devletten alınabilir).

3- KPSS sınav sonuç belgesi

4 Fotoğraf

5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

6- İş Deneyim belgesi (Sadece İş Deneyimi istenilen unvanlar için)

7- SGK Hizmet Döküm Belgesi (Sadece İş Deneyimi istenilen unvanlar için)

8- Askerlik durumunu bildirir belge