Geri Dön

İşverene derhal haklı fesih hakkı tanıyan sağlık sebepleri nelerdir?

İş Kanunu, işverene haklı sebeplerle derhal fesih hakkı tanımış ve bu sebepleri de açıkça belirtmiştir. Kimi sağlık sebepleri ve bunlardan doğan haller de işverene derhal feshi hakkı tanır. Bu durumda işverene bildirim süresini beklemek, ihbar ya da kıdem tazminatlarını vermek zorunda değildir. İşte işverene haklı fesih hakkı tanıyan sağlık sebepleri...

İşverene derhal haklı fesih hakkı tanıyan sağlık sebepleri nelerdir?

İşçinin olduğu gibi işverenin de bazı hallerde iş sözleşmesini haklı nedenlerle derhal feshetme hakkı vardır. Bazı sağlık sebepleri de işverene bu fesih hakkını sağlayan durumlar arasındadır. Peki işverene işçiyi tazminatsız olarak derhal işten çıkarma hakkı tanıyan, yani derhal feshi gerektiren sağlık sebepleri nelerdir? İşte detaylar...

İŞVERENE DERHAL HAKLI FESİH HAKKI TANIYAN SAĞLIK SEBEPLERİ NELERDİR?

İşveren; (a) işçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması halinde, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi; (b) işçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumlarında iş sözleşmesini derhal feshedebilir.

(a) bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez.