Borç faiziyle birlikte ödenecek! 5 yıl taksit kararı...

AA |  07 Nisan 2021 Çarşamba - 15:45 | Son Güncelleme : 07 04 2021 - 16:06

Binlerce kişiyi ilgilendiren düzenleme. Borç faiziyle birlikte ödenecek. En fazla 5 yıl taksit yapılacak. Askeri Okullara Alınan Öğrenciler İle Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Öğrenim giderinden doğan alacaklar, faizleriyle birlikte tahsil edilecek. Borçtan sorumlu olanların bağlı oldukları komutanlıklara yapacakları yazılı talep üzerine borçlar Milli Savunma Bakanlığından görüş alınmasını müteakip taksitlendirilebilecek. Anapara borcunun taksitlendirme süresi azami beş yıl olacak.


Askeri okullardan ayrılacak öğrencilere ödettirilecek tazminata  ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı.Buna göre, 3 Eylül 1985 tarihli ve 18857 sayılı Resmi Gazete'de  yayımlanan yönetmeliğin adı "Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına  Alınan Öğrenciler ile Milli Savunma Bakanlığı Nam ve Hesabına Fakülte, Yüksekokul  ve Meslek Yüksekokullarında Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine  ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine  Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik" olarak değiştirildi.Değişiklik kapsamında, harp okullarına, astsubay meslek  yüksekokullarına veya Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına fakülte, yüksekokul  ve meslek yüksekokullarına girme hakkını elde eden her öğrenci için yönetmelikte  belirtilen yüklenme ve kefalet senetleri düzenlenecek ve kefalet senedinde  belirtilecek miktar yine yönetmelikte yer alan giderler dikkate alınarak tespit  edilecek. Düzenlenecek kefalet senetlerinde yer alacak tazminat tutarları  öğrencinin bağlı bulunduğu komutanlıkça tespit edilecek ve Milli Savunma  Üniversitesi Rektörünün onayını müteakip her yıl nisan ayı içerisinde yürürlüğe  konulacak. Harp okullarında, astsubay meslek yüksekokullarında veya Milli Savunma  Bakanlığı nam ve hesabına fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında okuyan  öğrencilerden idari yönden bağlı bulunduğu komutanlıktan disiplinsizlik,  başarısızlık veya diğer nedenlerle ilişiği kesilenlerin/ayrılanların gördükleri  öğrenim süresince bu öğrenciler için Devlet tarafından yapılan masraflar,  yönetmelikte yer alan giderleri kapsayacak biçimde maliyet hesaplaması yapılarak  öğrencilere, kanuni temsilcilerine ve kefalet senedindeki miktarı aşmamak üzere  kefillerine tazminat olarak ödettirilecek. Öğrencinin bağlı olduğu komutanlıkça yönetmeliğe uygun olarak  hesaplanan tazminat tutarı, öğrencinin ilişiğinin kesildiği/ayrıldığı tarihten  itibaren en geç bir ay içerisinde ilgili komutanlıklar tarafından Milli Savunma  Bakanlığına gönderilecek.
 
5 YIL SINIRI VAR
 
Öğrenim giderinden doğan alacaklar, faizleriyle birlikte tahsil  edilecek. Borçtan sorumlu olanların bağlı oldukları komutanlıklara yapacakları  yazılı talep üzerine borçlar Milli Savunma Bakanlığından görüş alınmasını  müteakip taksitlendirilebilecek. Anapara borcunun taksitlendirme süresi azami beş yıl olacak. Ödeme  güçlüğünde bulunduğunu ispatlayan borçlunun talebi ve bu talebin uygun görülmesi  halinde taksitlendirme süresi uzatılabilecek. Sağlık nedeniyle öğrenimlerine devam edemeyecekleri kurul raporuyla  tespit olunan öğrenciler ile 1325 sayılı Kanun uyarınca muafiyet getirilen  hallerde, öğrencilere, kefillerine veya kanuni temsilcilerine tazminat  ödettirilmeyecek. Yönetmelikte belirtilen sebeplerle ilişiği kesilen öğrencilerden, ana  veya babalarının kamu kuruluşlarında görev yapmaları sebebiyle sağlık  hizmetlerinin bu kuruluşlarca karşılanmasına dair yasal hakları olan ve sağlık  giderlerine para ödemeyecek ve/veya sadece belirli oranda ödeme yapacak kişilere,  bu okullardaki öğrenimleri süresinde yapılan sağlık giderleri için tazminat  ödettirilmeyecek. Ancak yönetmelikte yer alan giderlerin ilgili mevzuat gereğince  zorunlu olarak ödenecek olan tutarları ile 1325 sayılı Kanunda nispetleri  belirlenerek hesaplanan tutarlar tazminat tutarına dahil edilecek. Yüklenme senedi ve tazminat tutarı hesaplamasında personel ve  amortisman giderleri ile ilaç ve tedavi giderleri, kitap ve kırtasiye giderleri,  öğrenci harçlıkları ve yiyecek giderlerinin yarısı ile bunlara tekabül eden  faizleri hariç, Devlet tarafından yapılan masraflar ve eğitim öğretim giderleri  dikkate alınacak.
 
  Personelin şahsi dosyasından takip edilecek
 
Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri Personelinin Öğrenim, Eğitim ve  Yetiştirme Masraflarının Tespitine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair  Yönetmelik de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, askeri okullardan ayrılacak öğrencilere yönelik tazminat  hesaplarında kullanılacak veriler, kuvvet komutanlıkları personel  başkanlıklarınca ve okul komutanlıklarınca personelin şahsi dosyasından takip  edilecek. Personele yapılan masrafların ait olduğu yılın maliyet tutarlarının,  ayrıldığı/ilişiğinin kesildiği tarihe getirilmesinde, 3095 sayılı Kanuni Faiz ve  Temerrüt Faizine İlişkin Kanun hükümlerinde belirtilen faiz oranı uygulanarak,  6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre, ilgili kuvvet komutanlıkları  tarafından işlem yapılacak.