Yeni KHK yayımlandı: Yeni bakanlıklar oluşturuldu

09 Temmuz 2018 Pazartesi - 14:26 | Son Güncelleme : 09 07 2018 - 20:01

Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayınlandı. 703 Nolu KHK ile bazı bakanlıklar birleştirildi. Bakanlar Kurulu ibaresi 'cumhurbaşkanı' şeklinde değişti.


Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayınlandı.  KHK ile bakanlıkların teşkilat yasaları lağvedildi.
 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirildi. Yeni ismi Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı birleştirildi yeni ismi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı birleştirildi yeni ismi Ticaret Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı birleştirildi yeni ismi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile Avrupa Birliği Bakanlığı birleştirildi yeni ismi Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı'nın yeni ismi Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi alanında 6 olan ilgili bakanlık sayısı 3'e inerken Başbakan Yardımcılığına bağlı Hazine Müsteşarlığı yeni yapılanmada Maliye Bakanlığı çatısı altına geçti. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yeni adı ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı oldu.
 
 
 
 
Genelkurmay Başkanı'nın görev ve yetkisine ait kanun kaldırıldı.
 
YAŞ'ın kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun  kaldırıldı.
 
"MİT Müsteşarı" ibaresi "MİT Başkanı oldu.
 
Bakanlar Kurulu ibaresi 'Cumhurbaşkanı' olarak değişti.
 
112 Acil Çağrı Merkezi'ni asılsız ihbarla meşgul edenlere valiliklerce 250 lira idari ceza uygulanacak.
 
Yeni bakanlar yarın saat 14:00'te yemin edecek. 
 
703 sayılı KHK ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik  Bakanlığına bağlandı.
 
703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile "2945  sayılı Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği  Kanunu" yürürlükten kaldırıldı. 
 
TSK Personel Kanunu'nda 703 sayılı KHK ile yapılan değişikliğe göre  subayların bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılıp  kısaltılabilecek.
 
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI KAPATILDI
 
Anayasa  değişikliklerine uyum sağlanması amacıyla bazı Kanun ve KHK'lerde değişiklik yapılmasını içeren 703 sayılı KHK ile Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı  kapatılarak, her türlü hak ve yükümlülükleri İçişleri Bakanlığına devredildi.
 
Resmi Gazete'de yayımlanan 703 sayılı KHK ile Kamu  Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı kapatılarak, her türlü hak ve yükümlülükleri  İçişleri Bakanlığına devredildi. 
 
"Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun  ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde  Kararname" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
 
KHK ile Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının teşkilat ve  görevlerinin yer aldığı kanun yürürlükten kaldırıldı. Müsteşarlığa ait her türlü  taşınır, taşıt, araç gereç ve malzeme, her türlü borç ve alacaklar, hak ve  yükümlülükler İçişleri Bakanlığına devredildi. Kapatılan Kamu Düzeni ve Güvenliği  Müsteşarlığının mülkiyetinde olan tüm taşınmazlar tapuda resen Hazine adına  tescil edilecek.
 
Kapatılan Müsteşarlığın taraf olduğu hukuki uyuşmazlıklara İçişleri  Bakanlığı kendiliğinden taraf sıfatı kazandı. Bu maddenin yürürlük tarihinden  önce başlanmış iş ve işlemler, ödeneklerin kullanımı ile tasfiyeye ilişkin  işlemler İçişleri Bakanlığınca yürütülecek.
 
Müsteşarlıkta istihdam edilen Kamu Düzeni ve Güvenliği uzman ve uzman  yardımcıları, İçişleri uzmanı ve uzman yardımcılığı kadrolarına, diğer personel  ise İçişleri Bakanlığında durumlarına uygun kadro veya pozisyonlara atanacak.
 
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının kapatılma ve devir işlemleri  nedeniyle ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Cumhurbaşkanlığı yetkili  olacak.
 
 
SİLAH RUHSATI DÜZENLEMESİ 
 
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında  Kanun'da yapılan değişiklikle bundan sonra Cumhurbaşkanı yardımcıları ve  bakanların silah ruhsatlarında süre kaydı aranmayacak. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı  yardımcıları ateşli silahları taşıyıp mesken ya da iş yerlerinde  bulundurabilecek. Ruhsata bağlanmış silahlara ait yerli ve yabancı menşeli  mermiler için ayrıca ruhsat aranmayacak. Bu ruhsatlar mermiler için de geçerli  olacak.
 
Kanuna "Bu maddenin yayımı tarihinde Başbakan, Başbakanlık Müsteşarı,  Başbakanlık ve Başbakanlığa bağlı veya ilgili kurum ve kuruluşların başkanları  ile Müsteşar Yardımcısı, Başbakan Başmüşaviri, Genel Müdür, Bakanlar Kurulu  Sekreteri, Başbakanlık Özel Kalem Müdürü ve bu görevlerde asaleten bulunmuş  olanlar ile Başbakanlıkta asli görevleri ve kadroları teftiş ve denetim olan kamu  görevlilerinin bu Kanun gereği elde ettikleri haklar saklıdır." geçici maddesi  eklendi.
 
 
GEÇİCİ BARINMA MERKEZLERİ ÖRNEĞİ 
 
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na geçici madde  eklendi. "Geçici barınma merkezleri ödeneği" başlıklı maddeye göre, Kanun  kapsamındaki geçici barınma merkezlerinin işletilmesi ve yönetilmesi amacıyla,  Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bütçesinde geçici barınma merkezleri ödeneği  ayrılacak.
 
Genel Müdürlük bütçesinde gider kaydedilmek suretiyle özel hesaba  aktarılarak kullanılacak bu kaynaktan, Genel Müdürlükçe uygun görülen hallerde,  kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin hesaplarına da aktarma  yapılabilecek.
 
Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler de belirtilen amaçlarda  kullanılmak üzere Genel Müdürlük hesabına aktarma yapabilecek. Bu şekilde  aktarılan tutarlar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin  bütçelerine gelir kaydedilmeksizin özel hesaplarda izlenecek.
 
Geçici barınma merkezlerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla  sınırlı olmak üzere bu hesaptan yapılacak harcamalar 5018 sayılı Kamu Mali  Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi  olmayacak, aktarılan bu tutarların harcanması, muhasebeleştirilmesi, denetlenmesi  ve alımlara ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Genel  Müdürlükçe müştereken belirlenecek.
 
Genel Müdürlük bu madde kapsamında belirlenen görevlerini yerine  getirirken hizmet satın alabilecek.
 
"Polis Yüksek Öğretim Kanunu"nda yer alan Polis Akademisi Başkanının  atanmasına ilişkin "Başkan en az yüksek lisans düzeyinde akademik kariyere sahip  birinci sınıf emniyet müdürlerinden veya profesör öğretim üyelerinden, Genel  Müdürün teklifi, Bakanın uygun görmesi üzerine dört yıllığına, müşterek kararname  ile atanır." maddesi, "Akademi başkanı dört yıllığına atanır." şeklinde  düzenlendi.
 
 
 

ETİKETLER