Ve komisyonda kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

AA |  21 Kasım 2019 Perşembe - 20:14 | Son Güncelleme : 21 11 2019 - 22:18

İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeleri de içeren, Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İçişleri Komisyonunda kabul edildi.


AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan teklife göre, mülki idare  amiri değerlendirme raporuna göre, üst üste iki yıl yetersiz bulunan birinci  sınıfa ayrılmış mülki idare amiri, başka bir değerlendirme amirinin emrine  atanacak. Burada da yetersiz değerlendirilmesi halinde iş ve işlemleri ile genel  durumunun değerlendirilmesi amacıyla mülkiye müfettişi görevlendirilecek. Mülkiye  müfettişince düzenlenen değerlendirme raporunun olumsuz olması halinde, İçişleri  Bakanı onayı ile mülki idare amiri, birinci sınıfa ayrılma yeterliliğini  kaybedecek.
 
Emniyet Teşkilat Kanunu'nda yapılan değişiklikle, Başkanlıklarda  birinci meslek derecesindeki Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri "Başkan";  ikinci  meslek derecesindeki Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri "Başkan Yardımcısı" olarak  görevlendirilebilecek. İkinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesindeki personel "Şube  Müdürü" olarak görevlendirilebilecek.
 
İkinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesindeki personelin ilçe emniyet  müdürü olarak görevlendirildiği önemli ilçelerde, halihazırda unvanı "ilçe  emniyet müdürü" ve "şube müdürü" olan Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesindeki  personel, bu ilçelerde "ilçe emniyet müdür yardımcısı" olarak  görevlendirilebilecek.
 
2. Sınıf Emniyet Müdürünün, bir üst rütbeye terfi için bu rütbede  zorunlu en az bekleme süresi bir yıldan iki yıla çıkarılıyor.
 
Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu, kadro sayılarını  aşmamak kaydıyla her yıl hizmet ihtiyacına göre amir rütbesinde bulunması gereken  sayıyı belirleyebilecek.
 
Bulundukları rütbede 5 yıl süreyle terfi edemeyen Emniyet Amiri ve  Emniyet Müdürü rütbesindeki personelin resen emekli edilmesi uygulamasında  düzenlemeye gidiliyor. Yetişmiş personel kaybının önüne geçmek için, hizmet  ihtiyacı sebebiyle emekliye sevk edilmesi uygun görülmeyen personelin fiili  hizmet süreleri, Yüksek Değerlendirme Kurulu Kararı ve Bakan onayı ile ikişer yıl  periyotlarla toplamda dört yıl uzatılabilecek.
 
Hizmet ihtiyacı sebebiyle göreve devam ettirilen personelden, bu süre  içerisinde kendi isteğiyle emekli olmak isteyenler, resen emekli edilenlerle aynı  haklara sahip olacak.
 
Ödüller
 
Emniyet Teşkilatı personelinden, ülkenin güvenlik ve esenliği,  devletin çıkarları ve kişilerin can, ırz ve mallarını korumada yüksek hizmetleri  görülenler; eğitimde, atışta, sporda, idari ve lojistik faaliyetlerde üstün  başarı sağlayanlar; yeni projeler ortaya koyarak mevcut usullerde olumlu  yenilikler getirenler veya yeni buluşlar yapanlar; Emniyet Genel Müdürlüğü nam ve  hesabına Polis Akademisi Başkanlığı ve bağlı eğitim kurumlarında verilen her  türlü eğitimler ile altı ay ve daha uzun süreli eğitim veya kursları derecelerle  bitirenler, para mükafatı, takdirname, başarı belgesi, üstün başarı belgesi veya  şerit rozet ödülleri ile taltif olunabilecek.
 
Kendisine tevdi edilen görevleri fiilen hayatını hiçe sayarak üstün  bir cesaret, feragat ve kahramanlıkla yerine getirdiği tespit edilen personele,  İçişleri Bakanı tarafından Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası verilebilecek.
 
Başka devletlerce tevcih edilen madalya ve nişanlar ile bunlara ait  rozet ve minyatürler, İçişleri Bakanlığınca tasvip ve tescil edildikten sonra  takılabilecek.
 
Verilecek para mükafatı, 7 bin 300 gösterge rakamının memur  aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın 5 katını  geçemeyecek ancak hizmetleri yerine getirirken yaşamını ortaya koyanlar, 7 bin  300 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu  bulunacak tutarın 12 katına kadar para mükafatı ile ödüllendirilebilecek. Para  mükafatları İçişleri Bakanının onayı ile verilecek.
 
Personel arasından bir uzmanlık veya yetkinlik kazandıran eğitim ve  kurslardan başarıyla mezun olanlara veya hizmetlerinde geçirdikleri sürelerin  sonucu olarak bir uzmanlık kazananlara, bu uzmanlığın niteliğine göre tasarlanmış  bröveler, resmi üniformalarında taşımak üzere verilecek.
 
Başka illere görevlendirme
 
Emniyet ve asayişin gerektirdiği hallerde ilgili valinin istemi  üzerine, Emniyet Genel Müdürünün önerisi ve İçişleri Bakanının onayı ile polis  çevik kuvvet birimleri ve ihtiyaç görülmesi halinde diğer emniyet hizmetleri  sınıfı personeli geçici olarak başka illerde görevlendirilebilecek. Bu şekilde  görevlendirilen personel ile bunlara destek olmak üzere görevlendirilen Emniyet  Genel Müdürlüğünün diğer personelinin görev yerine sevki o kuvvetin bağlı olduğu  il valiliğince, geriye sevkleri ile beslenme ve barınma ihtiyaçları gönderildiği  ilin valiliğince karşılanacak.
 
Emniyet Genel Müdürlüğünün yeniden teşkilatlanması kapsamında; benzer  iş yapan birimlerin birleştirilerek personel tasarrufu sağlanması, yalınlaştırma  ve sadeleştirme amacıyla "Trafik Araştırma Merkezi" kurulmasına ilişkin, Emniyet  Teşkilatı Kanunun ek 22. maddesi yürürlükten kaldırılıyor.
 
Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevli Emniyet Teşkilatı  personelinden; terörle mücadele görevi sırasında veya bu görevlerinden dolayı  kaybolan veya alıkonulanların aileleri, personel hakkında gaiplik kararı  verilinceye kadar geçen süre içerisinde personelin aylıklarını alabilecek, her  türlü sosyal hak ve yardımlardan yararlanabilecek.
 
Polis Akademisinden mezun amirlerle, memurluktan amirliğe geçen  personel arasındaki farklılık kaldırılarak üniversite mezunu amirler (A) grubu,  yüksekokul ve daha aşağı derecede eğitime sahip amirler (B) grubu amir sayılacak.
 
Başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurları arasında yapılacak  yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olanlardan, Polis Akademisi Başkanlığınca  düzenlenecek ilk derece amirlik eğitimini başarıyla bitirenler, Komiser  Yardımcılığı rütbesine atanacak.
 
Teklifin yürürlük tarihinden itibaren on yıllık süre ile Birinci Sınıf  Emniyet Müdürlerinin genel kadro sayısına oranının on binde 35'i, İkinci Sınıf  Emniyet Müdürlerinin oranının on binde 50'si olarak uygulanacak.
 
İhracatçılara verilen hususi damgalı pasaport hakkı süresi 2 yıldan 4  yıla çıkarılıyor.
 
Denizli'nin Acıpayam, Bozkurt ve Çardak, Malatya'nın  Arguvan, Doğanyol ve Pütürge, Elazığ'ın Sivrice ile Afyonkarahisar'ın Dazkırı  ilçelerinde yaşanan depremlerden zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin  giderilmesi amacıyla düzenleme yapılacak.
 
Deprem nedeniyle konut, ahır ve iş yeri yıkık, ağır ve orta derecede  hasar gören afetzedelere kredi desteği sağlanacak.
 
Jandarma Genel Komutanlığı emrinde görevli er ve erbaşların  harçlıklarının ödenmesine ilişkin birinci ve ikinci derecede kalkınmada öncelikli  yörelerde ödeme yapılacak birliklerin tespitinin yetkisi İçişleri Bakanlığına  verilecek.
 
 Alanında uzman personelin, Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde  çalışmaya devam etmesinin sağlanması ve mevcut istisnai memurların özlük  haklarında hak kayıplarının yaşanmaması amacıyla düzenleme yapılacak.
 
Bu kapsamda, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve  Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı bünyesinde bulunanlar ek hizmet  tazminatı alabilecek, tabur ve bölük komutanlığı eşiti görev yerleri İçişleri  Bakanlığınca belirlenecek.
 
 Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı  kadrolarında görevli uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve uzman  olanlara sağlık hizmetleri tazminatı ödenebilmesi imkanı sağlanacak.
 
Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki sözleşmeli personel de  komutanlığın personeli arasında sayılacak. Bu kapsamdaki sözleşmeli personelin  tabi oldukları mevzuatın belirtilmesi ve diğer tüm personel gibi tayın bedeli  alabilmesi amacıyla düzenleme yapılacak.
 
Sahil Güvenlik personeline madalya imkanı
 
Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline nakdi tazminat ve ödüllerin  dışında madalya da verilebilmesine ilişkin düzenleme yapılacak.
 
Bu kapsamda, Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinden; ülkenin  güvenlik ve esenliği, devletin çıkarları ve kişilerin can, ırz ve mallarını  korumada yüksek hizmetleri görülenler, eğitimde, atışta, sporda, idari ve  lojistik faaliyetlerde, yurt içi ve yurt dışında yapılan çeşitli müsabakalarda  emsallerine nazaran üstün başarı sağlayanlar, yeni projeler ortaya koyarak mevcut  usullerde olumlu yenilikler getirenler veya yeni buluşlar yapanlar, Sahil  Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile  diğer eğitim kurumlarında verilen ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimler ile 6  ay ve daha uzun süreli eğitim veya kursları derecelerle bitirenler, para  mükafatı, takdirname, başarı belgesi, üstün başarı belgesi veya şerit rozet  ödülleri ile taltif edilebilecek.
 
Tevdi edilen görevleri fiilen hayatını hiçe sayarak üstün bir cesaret,  feragat ve kahramanlıkla yerine getirdiği tespit edilen personele, İçişleri  Bakanı tarafından "Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası" verilebilecek.
 
Başka devletlerce tevcih edilen madalya ve nişanlar ile bunlara ait  rozet ve minyatürler, İçişleri Bakanlığınca tasvip ve tescil edildikten sonra  takılabilecek.
 
Bu kapsamda verilecek para mükafatı, 7300 gösterge rakamının memur  aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın 5 katını  geçemeyecek ancak hizmetini yerine getirirken yaşamını ortaya koyanlar, 7300  gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayıyla çarpımı sonucu  bulunacak tutarın 12 katına kadar para mükafatı ile ödüllendirilebilecek.
 
İçişleri Bakanının onayıyla verilecek para mükafatı, damga vergisi  hariç hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenecek.
 
  
Personel arasından bir uzmanlık veya yetkinlik kazandıran eğitim ve  kurslardan başarıyla mezun olanlara veya hizmetlerinde geçirdikleri sürelerin  sonucu olarak bir uzmanlık kazananlara, bu uzmanlığın niteliğine göre tasarlanmış  bröveler, resmi üniformalarında taşımak üzere verilecek.
 
Bu kapsamdaki ödüllerden belge niteliğinde olanların basımı, şerit  rozet, bröve, madalya ve minyatürlerinin imalatı ve bunların muhafazalarının  temin giderleri bir defaya mahsus olmak üzere bütçeden karşılanacak.
 
Sosyal tesislerin bazıları kiraya verilebilecek
 
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı sosyal tesislere ilişkin düzenleme  yapılacak. Komutanlık, bu kapsamda vardiya yatakhaneleri, eğitim ve kongre  merkezleri, sosyal tesisler, gazinolar, moral eğitim merkezleri ve kantinler  kurabilecek.
 
Vardiya yatakhaneleri, gazinolar, sosyal tesisler, özel, yerel ve kış  eğitim merkezlerinin sermayeleri, bu tesislerin gelirleri ile üye aidatlarına  ilave olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesine konulacak ödenekten oluşacak.
 
Vardiya yatakhaneleri, gazinolar, sosyal tesisler, özel, yerel ve kış  eğitim merkezleri ile kantinlerin tamamı, bir kısmı veya bazı şubeleri kiraya  verilebilecek.
 
Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türk Silahlı  Kuvvetleri mensubu personel, bu tesislerden karşılıklı olarak istifade  edebilecek.
 
Pilotaj eğitimini bitirenlerin yükümlülükleri 6 yıl uzatılacak
 
Sahil Güvenlik Komutanlığında muvazzaf subay ve astsubay olanların  mecburi hizmet süresine ilişkin düzenleme yapılacak.
 
Muvazzaf subay veya astsubayların mecburi hizmetleri, subay veya  astsubay atandıkları tarihten itibaren fiilen 15 yıl olacak. Statü değiştirerek  subaylığa geçirilenlerin mecburi hizmet süreleri Sahil Güvenlik Komutanlığındaki  ilk statülerine atandıkları veya ilk sözleşmelerinin onaylandığı tarihten  itibaren 15 yıl olarak belirlenecek.
 
Subay veya astsubay atandıktan sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı  hesabına yurt içindeki fakülte ve yüksekokullarda lisans veya lisansüstü öğrenim  yapanların yükümlülükleri, buralarda geçen süreler kadar uzatılacak.
 
Sahil Güvenlik Komutanlığı hesabına yurt içinde tıp veya diş  hekimliğinde uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimi ile Sahil Güvenlik  Komutanlığı hesabına yurt içinde tıpta, diş hekimliğinde veya eczacılıkta doktora  eğitimini bitirenlerin yükümlülükleri, buralarda geçen sürelerin yarısı kadar  uzatılacak.
 
Pilotaj eğitimini bitirenlerin yükümlülükleri 6 yıl uzatılacak.
 
Yabancı memleketlere 6 ay veya daha fazla süreyle öğrenim, staj, kurs,  ihtisas veya görgü ve bilgilerini artırmak amacıyla gidenlerin yükümlülükleri,  masrafların ödenme şekline bakılmaksızın, gidiş ve dönüş tarihleri arasında geçen  sürenin iki katı kadar uzatılacak.
 
 Yurt dışı sürekli göreve atanan subay veya astsubayların  yükümlülükleri, buralarda geçen süreler kadar uzatılacak ancak yaş haddinden,  herhangi bir nedenle resen veya kadrosuzluktan emekli edilecekler ile  tutuklulardan kendi isteğiyle emekli olmak isteyenlere bu yükümlülük süresi  uygulanmayacak.
 
Mecburi hizmetle yükümlü olduğu süre içinde istifa edenler veya  ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenler ya da sağlık sebebi hariç  başka herhangi bir sebeple ayrılanlar, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından  belirlenen ve öğrenci, subay veya astsubay atandıktan sonra kendilerine yapılan  öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarını, yükümlülük sürelerinin eksik kalan  kısmı ile orantılı olarak kanuni faizi ile birlikte tazminat olarak ödeyecek.
 
 Teklif, Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu ile Jandarma Teşkilat, Görev  ve Yetkileri Kanunu'nda da değişiklik öngörüyor.
 
Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu'na eklenen maddeyle adı geçen  komutanlıktaki subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman  erbaşların yıllık izinleri ve yıllık mazeret izinleri düzenleniyor.
 
Buna göre, her yıl 30 gün yıllık izin hakkı bulunan söz konusu  personelin bu hakkına yol dahil edilmeyecek. Ayrıca kısa süreli mazeretlerde  kullanılmak üzere 15 güne kadar yıllık mazeret izni verilebilecek.
 
Yıllık izinlerin verilmesi, zaman ve süresi, hizmetin aksamaması esas  alınmak suretiyle birlik, karargah ve kurum amirlerince düzenlenecek.
 
Yıllık izinlerin senesi içinde kullanılması esas olacak ancak hizmet,  alıkonulma, esaret gibi zorunlu nedenlerle yıllık izinlerini kısmen veya tamamen  kullanamayanların izinleri takip eden sene içinde verilebilecek. Bu süre toplam  60 günü geçemeyecek.
 
Görev ve hizmet ihtiyacının gerektirdiği durumlarda, asgari yıllık  izin planlamasını onaylayan makam tarafından personel izinden çağrılabilecek.
 
Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman  erbaşlara 15 günlük yıllık mazeret izinleri dışında, eşinin doğum yapması, eşinin  ölümü, çocuğunun ölümü, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü  hallerinin her birinde isteği üzerine 10 güne kadar; kendisinin veya çocuğunun  evlenmesi halinde isteği üzerine 7 güne kadar mazeret izni verilebilecek.
 
Yangın, deprem, su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir  yıl içinde 30 güne kadar mazeret izni hakkı tanınacak. Hizmetleri sırasında  radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl, yıllık izinlerinden ayrı olarak  bir aylık izin verilecek.
 
Gerekli uzmanlık dallarında ve ihtiyaç duyulan branşlarda yurt içinde  öğrenim için özlük hakları saklı kalmak şartıyla öğrenim süresi kadar veya eğitim  öğretim programının özelliğine göre ve programın safhaları dikkate alınarak  ihtiyaç duyulan sürelerde bölümler halinde izin hakkı tanınacak.
 
Bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı  tehlikeye girecek anne, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir  kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren önemli bir hastalığa tutulmuş olması  hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla,  istekleri üzerine, aylık ve özlük hakları korunarak 3 aya kadar izin  verilebilecek ve gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılacak. Bu sürenin  bitimini müteakip istekleri üzerine ayrıca 6 aya kadar aylıksız izin  verilebilecek. Bu hüküm aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak bir defaya mahsus  uygulanacak.
 
Aylıksız izinli olarak geçirilen süreler mecburi hizmet süresinden,  uzman erbaşlar için sözleşme süresinden sayılmayacak.
 
En az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun  (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması  kaydıyla) hastalanması halinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan  sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler  halinde personele 10 güne kadar mazeret izni verilecek. Bu fıkra kapsamında  verilen mazeret izinleri yıllık izne mahsup edilmeyecek.
 
Sıhhi izinlere düzenleme
 
Teklifle subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve  uzman erbaşların sıhhi izinleri de düzenleniyor.
 
Buna göre, hizmet yapamayacak şekilde hastalanan personelin hastalığı  geçici ise veya geçici olup yerleşip kalan işlev veya doku bozukluğu bırakan  hastalıklardansa hastanelerde geçen teşhis ve tedavi süreleri hariç, ay ve gün  hesabı ile her bir hastalığı için toplam olarak ve fiilen 2 yılı geçmemek üzere  nekahet tedavisi, istirahat ve hava değişimi işlemine tabi tutulacak. Bu durumda  olanlar hakkında raporlar sağlık kurulunca verilecek.
 
Kanser, her türlü kötü huylu tümör, verem, kronik böbrek yetmezliği  ile akıl ve ruh hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren  hastalığa yakalananlar, sağlık kurulları raporlarında gösterilecek lüzum üzerine,  toplam olarak ve fiilen 3 yılı geçmemek şartıyla tedavi, istirahat veya hava  değişimine tabi tutulabilecek.
 
Sağlık durumundan dolayı iklim değiştirme raporları alanlarla birlik  veya diğer görevlerde çalışması sağlık kurulu raporu ile kayıt ve şarta bağlı  olanların bu durumlardaki sıhhi izin süreleri 4 yıl olarak hesaplanacak. Geçici  olarak sağlık durumları sebebiyle uçucuların yer hizmetine verilmeleri ve dalgıç  ve kurbağa adamlardan hizmetlerini yapamaz kararı alanların diğer görevlere  verilmeleri sıhhi izin süresinden sayılmayacak.
 
Kadın personele doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı  tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süreyle aylıklı izin  verilecek. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi süreye 2 hafta süre eklenecek.  Ancak sağlık durumunun uygun olduğu doktor raporu ile belgelenen personel,  isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar iş yerinde çalışabilecek. Bu durumda  personelin isteği halinde doğum öncesinde çalıştığı süreler, doğum sonrası izin  süresinin bitim tarihinden itibaren aylıklı izin süresine eklenecek.
 
Doğumun erken gerçekleşmesi nedeniyle doğum öncesi 8 haftalık süreden  kullanılamayan kısım, doğum sonrasındaki süreye eklenecek.
 
Doğumda veya doğum sonrası aylıklı izin süresi içerisinde annenin  ölümü halinde isteği üzerine babaya, anne için öngörülmüş olan aylıklı izin  süresi kadar izin verilecek.
 
Doğum yapan personele çocuklarını emzirmeleri için aylıklı izin  süresinin bitim tarihinden itibaren ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci altı ayda  günde 1,5 saat süt izin hakkı tanınacak. Süt izninin hangi saatler arasında ve  kaça bölünerek kullanılacağı personelin tercihine bırakılacak. Ayrıca doğum yapan  personele, aylıklı izinlerinin bitiminden itibaren başlamak üzere, en fazla 3  yaşında bir çocuğu evlat edinen kadın personele çocuğun ana ve babasının  rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden  itibaren istekleri üzerine 12 aya kadar aylıksız izin verilecek. Görev esnasında  veya görev dışında, görevlerinden dolayı bir saldırıya veya kazaya uğrayan veya  bir meslek hastalığına yakalanan personel bu fıkrada belirtilen sürelere bağlı  olmaksızın iyileşinceye kadar izinli sayılacak.
 
Uzman erbaşlara yurt dışı izin hakkı
 
Kanun teklifiyle, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli subay,  sözleşmeli subay, astsubay ve sözleşmeli astsubaylara yönelik, rütbe bekleme  süresinden sayılacak, yurt dışı izin hakları da düzenleniyor.
 
Buna göre, söz konusu personele İçişleri Bakanlığınca öğrenim için  öğrenim süresi kadar; mesleki bilgi ve görgüsünü artırmak maksadıyla bir yıla  kadar; seminer, müşahede gezisi ve ziyaretler için gerekli görülen süre kadar;  mazeret dolayısıyla yıllık izinle birlikte 3 aya kadar; seyahat amaçlı yurt  dışına gidecek personele yıllık izin süresi kadar yurt dışı izni  verilebilecek.
 
Uzman erbaşlardan da seyahat amaçlı yurt dışına gidecek olanlara da  yıllık izin süresi kadar yurt dışı izin hakkı tanınacak.
 
Yurt dışı izin verme yetkisi İçişleri Bakanlığınca devredilebilecek ve  bu kapsamda verilen izinlerde özlük hakları verilecek.
 
 Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman  erbaşlardan, yabancı memleketlerin emsal kurum ve kuruluşlarında hizmet yapmak  üzere gönderileceklere İçişleri Bakanlığınca 4 yıla kadar aylıklı izin  verilebilecek.
 
Bu şekilde görevlendirilenlerin aylıkları Sahil Güvenlik Komutanlığı  bütçesinden ödenecek. Bunların yabancı memleketlerde geçen hizmet süreleri, fiili  hizmetlerinden ve kıdemlerinden sayılacak.
 
Yabancı bir memlekette veya uluslararası kuruluşlarda görev alacaklara  İçişleri Bakanlığının onayı ile 5 yıla kadar aylıksız izin verilebilecek.
 
Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin üye olduğu  veya imzaladığı anlaşmalarla taraf bulunduğu diğer uluslararası teşkilatlar  nezdinde ateşkesi denetlemek üzere gözlemci sıfatıyla görev alan veya barış  gücünde görevlendirilenlere Cumhurbaşkanı kararı ile 5 yıla kadar aylıklı izin  verilebilecek. Bu personele, görevlendirilen teşkilat tarafından yapılacak  ödemelerin dışında, ayrıca, aynı karar ile tespit edilecek tutarda aylık ek ücret  de ödenebilecek. Bu şekilde yabancı memleket veya uluslararası kuruluşlarda  görevde geçen süreler hizmetten sayılacak ve emeklilik hakları ile Ordu  Yardımlaşma Kurumu Kanunu'nca sağlanan hakları, Emekli Sandığı Kanunu, Sosyal  Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu  hükümlerine uyulmak kaydıyla saklı tutulacak.
 
İzin süreleri Cumhurbaşkanınca kısaltılabilecek veya  kaldırılabilecek
 
Bursla gidenler de dahil, yetiştirilmek üzere veya sürekli görevle  yurt dışına gönderilen personel kanunlarına tabi kamu personelinin; subay,  sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaş olarak görev yapan  eşlerine, hizmetleri süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok 4  yıla kadar aylıksız izin verilebilecek.
 
Aylıksız izin süreleri hariç olmak üzere izin süreleri subay,  sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşların  hizmetlerinden sayılacak. Aylıksız izin süreleri mecburi hizmet süresinden  sayılmayacak.
 
Aylıksız izin alanların, atama ve terfi, aylık ve diğer mali haklar  bakımından statü ve rütbelerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu,  Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek sözleşmeli Subay Ve Astsubaylar  Hakkında Kanun, Uzman Erbaş Kanunu hükümleri saklı kalacak.
 
Savaş ve olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanınca izin süreleri  kısaltılabilecek veya kaldırılabilecek. Bu hallerde, bu madde kapsamına giren  personel, izinden geriye çağrılabilecek. Subay, sözleşmeli subay, astsubay ve  sözleşmeli astsubaylar ve uzman erbaşlar için bu kanun dışında diğer kanunlarda  düzenlenen izin hükümleri uygulanmayacak. İzinlerin verilme usul ve esasları,  izin vermeye yetkili makamlar gibi hususlarla ilgili ve görgülerini artırmak  üzere yabancı memleketlere izinli gideceklerin seçilmeleri, yollanma tarzları, o  yerdeki yaşama ve çalışmalarının ne şekilde takip ve kontrol edilecekleri, ne  gibi hallerde geri çağırılacaklarıyla ilgili hususlar İçişleri Bakanlığı  tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenecek.
 
Tıbbi yardım ihtiyacı kapsamında ücret veya katılım payı  alınmayacak
 
Yasa teklifine göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu'na eklenen  başka bir maddeyle personelin tıbbi yardım ihtiyacına yönelik düzenlemeye  gidiliyor.
 
Teröristle mücadele ve sınır ötesi operasyonlar, uluslararası barışı  destekleme kapsamındaki faaliyetler, üs bölgeleri gibi görevli bulunulan yer veya  görev koşulları itibarıyla reçete edilen ilaçların eczanelerden temin edilerek  hasta/yaralı personele ulaştırılmasının güç olduğu, ikinci ve üçüncü basamak  sağlık oluşumlarına sevklerin emniyetli şekilde ve zamanında yapılamadığı  hallerde, birlik/kurum envanterindeki mevcut ilaç ve tıbbi sarf malzemesi  personel tedavisinde kullanılabilecek. Bu kapsamda kullanılan ilaç ve tıbbi sarf  malzemesi için personelden herhangi bir ücret veya katılım payı alınmayacak.
 
Rütbe yaş hadlerine düzenleme
 
Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli uzman erbaşlardan tutuklu  bulunan, görevden uzaklaştırma tedbiri devam eden ve cezası infaz edilenlerin  aylık, ödenek ve tazminat ödemelerinde, Devlet Memurları Kanunu'nun "Görevden  Uzaklaştırılan veya Görevinden Uzak Kalan Memurların Hak ve Yükümlülüğü" başlıklı  maddesinde yer alan hükümler uygulanacak. Bunlarla hakkındaki görevden  uzaklaştırma veya tutuklanma tedbiri ortadan kaldırılmasına rağmen yargılamaları  veya adli/idari soruşturmaları devam edenlerin terfi, derece ve kademe  ilerlemeleri yapılmayacak.
 
Teklifle, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri kapsamında  astsubaylıktan subaylığa geçenlerin rütbe yaş hadleri teğmen ve üsteğmen için 49,  yüzbaşı için 55, binbaşı için 56, yarbay için 57, albay için 60 olarak  belirleniyor.
 
Şehit/vazife malulü eş ve çocuklarına tazminat muafiyeti
 
Düzenlemeyle Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu'nda  değişikliğe gidiliyor.
 
Subay veya astsubay atanmak üzere lisans veya ön lisans eğitimi  yapanlardan (yabancı uyruklular hariç) öğrenciliği sona erdirilenler veya sağlık  sebebi hariç başka herhangi bir sebeple ayrılanlar için kendilerine yapılmış  öğretim masraflarının 4 katı olarak uygulanan tazminat tutarı, değişiklikle  "kanuni faizi ile birlikte" olarak belirleniyor.
 
Akademide ön lisans, lisans, lisansüstü eğitimi veya eğitim  merkezlerinde subay ve astsubay atanmak üzere eğitim alan şehit veya vazife  malulü eş veya çocukları, akademik başarısızlık sebebiyle ilişiklerinin kesilmesi  hallerinde tazminat yükümlülüğünden muaf tutulacaklar.
 
 Jandarma Genel Komutanlığında görevli sözleşmeli subay, sözleşmeli  astsubay ve uzman erbaşlar için ilişik kesme işlemleri Türk Silahlı Kuvvetlerinde  İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun ile Uzman Erbaş  Kanunu kapsamında yürütüldüğünden ilgili hükümler Jandarma Teşkilat, Görev ve  Yetkileri Kanunundaki ilgili maddeden kaldırılıyor.
  
Teklifle, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu'ndaki "subay,  sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman  erbaşların yıllık izinleri ve yıllık mazeret izinleri"nde değişiklik  yapılıyor.
 
Buna göre, personelin her yıl 30 gün yıllık izin hakkı bulunacak, bu  müddete yol dahil olmayacak. Ayrıca kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere 15  güne kadar yıllık mazeret izni verilebilecek. Yıllık izinlerin verilmesi, zaman  ve süresi, hizmetin aksamaması esas alınarak birlik, karargah ve kurum  amirlerince düzenlenecek.
 
Personele, atandıkları veya ilk sözleşmelerinin onaylandığı tarihten  aynı yılın 31 Aralık tarihine kadar olan süre için yıllık izinleri orantılı  verilecek. Yıllık izinlerin senesi içinde kullanılması gerekecek. Ancak hizmet,  alıkonulma, esaret ve sair zorunlu nedenlerle yıllık izinlerini kısmen veya  tamamen kullanamayanların izinleri, müteakip sene içinde verilebilecek. Bu müddet  hiçbir suretle toplam 60 günü geçemeyecek. Görev ve hizmet ihtiyacının  gerektirdiği durumlarda, asgari yıllık izin planlamasını onaylayan makam  tarafından personel izinden geriye çağrılabilecek.
 
Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma  ve uzman erbaşlara 15 günlük yıllık mazeret izinleri dışında, eşinin doğum  yapması, eşinin ölümü, çocuğunun ölümü, kendisinin veya eşinin ana, baba veya  kardeşinin ölümü hallerinin her birinde isteği üzerine 10 güne kadar, kendisinin  veya çocuğunun evlenmesi halinde isteği üzerine 7 güne kadar mazeret izni  verilebilecek.
 
Yangın, deprem, su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir  yıl içinde 30 güne kadar mazeret izni verilebilecek. Hizmetleri sırasında  radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl, yıllık izinlerinden ayrı olarak,  bir aylık izin verilecek. Gerekli uzmanlık dallarında ve ihtiyaç duyulan  branşlarda yurt içinde öğrenim için özlük hakları saklı kalmak şartıyla öğrenim  süresi kadar veya eğitim öğretim programının özelliğine göre ve programın  safhaları dikkate alınarak ihtiyaç duyulan sürelerde bölümler halinde izin  verilebilecek.
 
Bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı  tehlikeye girecek anne, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir  kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren önemli bir hastalığa tutulmuş olması  hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla,  istekleri üzerine, aylık ve özlük hakları korunarak üç aya kadar izin  verilebilecek.
 
Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılacak. Bu sürenin bitimini  müteakip istekleri üzerine ayrıca 6 aya kadar aylıksız izin verilebilecek, bu  hüküm, aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak bir defaya mahsus uygulanacak.
 
Aylıksız izinler, hizmet ve sözleşme süresinden sayılmayacak
 
Aylıksız izinli geçirilen süreler mecburi hizmet süresinden, uzman  erbaşlar için sözleşme süresinden sayılmayacak.
 
En az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun  hastalanması halinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri  tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde on  güne kadar mazeret izni verilecek.
 
Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma  ve uzman erbaşların sıhhi izinlerinde yapılan düzenlemeye göre, hizmet  yapamayacak şekilde hastalanan personelin hastalığı geçici ise veya geçici olup  sekel bırakan hastalıklardan ise hastanelerde geçen teşhis ve tedavi süreleri  hariç, ay ve gün hesabı ile her bir hastalığı için toplam olarak ve fiilen iki  yılı geçmemek üzere, nekahet tedavisi, istirahat ve hava değişimi işlemine tabi  tutulacak. Bu gibi kişiler hakkında raporlar sağlık kurulunca verilecek.
 
Sözleşmeli subay ve sözleşmeli astsubaylar için Türk Silahlı  Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında  Kanun'daki, uzman erbaşlar için Uzman Erbaş Kanunu'ndaki sağlık durumları  nedeniyle sözleşme fesih hükümleri saklı kalacak.
 
Kanser, her türlü kötü huylu tümör, verem, kronik böbrek yetmezliği  ile akıl ve ruh hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren  hastalığa yakalananlar, sağlık kurulları raporlarında gösterilecek lüzum üzerine,  toplam olarak ve fiilen 3 yılı geçmemek şartıyla tedavi, istirahat veya hava  değişimine tabi tutulabilecek.
 
Sağlık durumundan dolayı "Yurdun alçak veya alçak mutedil bölgelerinde  faal görev yapar" veya "Muayyen bölgelere gidemez" şeklinde iklim değiştirme  raporları alanlar ile birlik veya diğer görevlerde çalışması sağlık kurulu  raporuyla kayıt ve şarta bağlı olanların bu durumlardaki sıhhi izin süreleri 4  yıl olarak hesaplanacak.
 
Geçici olarak sağlık durumları sebebiyle uçucuların yer hizmetine  verilmeleri, dalgıç ve kurbağa adamlardan hizmetlerini yapamaz kararı alanların  diğer görevlere verilmeleri sıhhi izin süresinden sayılmayacak sıhhi izin  süresini doldurmak durumuna girenler, sıhhi izin sürelerini dolduracakları ayın  ilk haftasında haklarında kati işlem yapılmak üzere tekrar muayeneye sevk  edilecek. Bunlardan sıhhi arızalarının devam ettiği ve hiçbir sınıfın hizmetinde  vücutlarından istifade edilemeyeceği anlaşılanlar hakkında ilgisine göre Emekli  Sandığı Kanunu veya Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri  uygulanacak.
 
Kadın personele doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı  tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süreyle aylıklı izin  verilecek.
 
Görev esnasında veya görev dışında, görevlerinden dolayı bir saldırıya  veya kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına yakalanan personel bu fıkrada  belirtilen sürelere bağlı olmaksızın iyileşinceye kadar izinli sayılacak, verilen  izinler rütbe bekleme süresinden sayılacak.
 
Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman  jandarmaların yurt dışı izinleri ise İçişleri Bakanlığınca, öğrenim için öğrenim  süresi kadar, mesleki bilgi ve görgüsünü artırmak maksadıyla bir yıla kadar,  seminer, müşahede gezisi ve ziyaretler için lüzumlu görülen süre kadar, mazeret  dolayısıyla yıllık izinle birlikte üç aya kadar, seyahat maksadıyla yurt dışına  gidecek personele yıllık izni kadar verilebilecek.
 
Uzman erbaşlardan seyahat maksadıyla yurt dışına gidecek personele,  yıllık izin süresi kadar İçişleri Bakanlığınca izin verilecek.
 
Yurt dışı izin verme yetkisi, İçişleri Bakanlığınca devredilebilecek.  Yetki devri hallerinde, verilen yurt dışı izinleri yetki devri, yapan makama  bildirilecek.
 
Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma  ve uzman erbaşlardan yabancı memleketlerin emsal kurum ve kuruluşlarında hizmet  yapmak üzere gönderileceklere İçişleri Bakanlığınca 4 yıla kadar aylıklı izin  verilebilecek. Bu şekilde görevlendirilenlerin aylıkları Jandarma Genel  Komutanlığı bütçesinden ödenecek. Bunların yabancı memleketlerde geçen hizmet  süreleri, fiili hizmetlerinden ve kıdemlerinden sayılacak.
 
Yabancı bir memlekette veya uluslararası kuruluşlarda görev alacaklara  İçişleri Bakanlığının onayı ile 5 yıla kadar aylıksız izin verilebilecek.
 
Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile Türkiye'nin üye olduğu veya  imzaladığı anlaşmalarla taraf bulunduğu diğer uluslararası teşkilatlar nezdinde  ateşkesi denetlemek üzere gözlemci sıfatıyla görev alan veya barış gücünde  görevlendirilenlere Cumhurbaşkanı kararı ile 5 yıla kadar aylıklı izin  verilebilecek.
 
Bu personele, görevlendirilen teşkilat tarafından yapılacak ödemelerin  dışında, ayrıca, aynı karar ile tespit edilecek tutarda aylık ek ücret de  verilebilecek. Bu şekilde yabancı memleket veya uluslararası kuruluşlarda görevde  geçen süreler hizmetten sayılacak ve emeklilik hakları ile Ordu Yardımlaşma  Kurumu Kanunu'nca sağlanan hakları, Emekli Sandığı Kanunu ile Sosyal Sigortalar  ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine uyulmak kaydıyla saklı  tutulacak.
 
Bursla gidenler de dahil, yetiştirilmek üzere veya sürekli görevle  yurt dışına gönderilen personel kanunlarına tabi kamu personelinin subay,  sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş  olarak görev yapan eşlerine, hizmet safahatları süresince her defasında bir  yıldan az olmamak üzere en çok 4 yıla kadar aylıksız izin verilebilecek.
 
Aylıksız izin süreleri hariç olmak üzere, izin süreleri subay,  sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman  erbaşların hizmetlerinden sayılacak. Aylıksız izin süreleri mecburi hizmet  süresinden sayılmayacak. Aylıksız izin alanların, nasıp ve terfi, aylık ve diğer  mali haklar bakımından statü ve rütbelerine göre ilgili kanun hükümleri saklı  kalacak. Savaş ve olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanınca izin süreleri  kısaltılabilecek veya kaldırılabilecek. Bu hallerde, bu madde kapsamına giren  personel, izinden geriye çağrılabilecek.
 
Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman  jandarmalar ve uzman erbaşlar için bu kanun dışında diğer kanunlarda düzenlenen  izin hükümleri uygulanmayacak.
 
İzinlerin verilme usul ve esasları, izin vermeye yetkili makamlar ve  sair hususlar ile ilgili ve görgülerini artırmak üzere yabancı memleketlere  izinli gideceklerin seçilmeleri, yollanma tarzları, o yerdeki yaşama ve  çalışmalarının ne şekilde takip ve kontrol edilecekleri, ne gibi hallerde geri  çağırılacakları ile ilgili hususlar İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe  konulacak yönetmelik ile belirlenecek.
 
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal tesisleri kiraya  verilebilecek
 
Jandarma Genel Komutanlığı, vardiya yatakhaneleri, eğitim ve kongre  merkezleri, sosyal tesisler, gazinolar, moral eğitim merkezleri ve kantinler  kurabilecek.
 
Vardiya yatakhaneleri, gazinolar, sosyal tesisler, özel, yerel ve kış  eğitim merkezleri ile kantinlerin tamamı, bir kısmı veya bazı şubeleri kiraya  verilebilecek, bu şekilde elde edilen gelirler genel bütçe gelirleri ile  ilişkilendirilmeksizin tesis ve kantin gelirlerine dahil edilecek. Özel, yerel ve  kış eğitim merkezleri ile birlik dışındaki kantinlerin aylık gayrisafi  hasılatının yüzde 1'i her ay genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili  muhasebe birimine yatırılacak.
 
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu  personel ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu personel, Jandarma Genel Komutanlığı  ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait tesisler ile Türk Silahlı Kuvvetlerine ait  tesis ve özel bakım merkezlerinden kendi mevzuatlarında yer aldığı şekilde  statülerine göre karşılıklı istifade edecekler.
 
Söz konusu personelden üye aidatı ve kart ücreti alınacak. Bu suretle  elde edilen gelirlerin müştereken istifade edilen tesislere yönelik harcama usul  ve esasları Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca, Jandarma Genel  Komutanlığına ait tesislerin işletilmesi, işlettirilmesi, gelirlerinin  harcanması, tesislerden istifade edilmesinin yasaklanmasını gerektiren durumlar  gibi genel usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle  düzenlenecek.
 
Yüksek hizmet gösterenlere para mükafatı, takdirname, başarı belgesi  verilecek
 
Jandarma Genel Komutanlığı personelinden ülkenin güvenlik ve esenliği,  devletin çıkarları ve kişilerin can, ırz ve mallarını korumada yüksek hizmetleri  görülenler, eğitimde, atışta, sporda, idari ve lojistik faaliyetlerde, yurt içi  ve yurt dışında yapılan çeşitli müsabakalarda emsallerine nazaran üstün başarı  sağlayanlar, yeni projeler ortaya koyanlar, yeni buluşlar yapanlar, Jandarma  Genel Komutanlığı nam ve hesabına Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile diğer  eğitim kumrularında verilen ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimler ile 6 ay ve  daha uzun süreli eğitim veya kursları derecelerle bitirenler taltif  olunabilecek.
 
Tevdi edilen görevleri fiilen hayatını hiçe sayarak üstün bir cesaret,  feragat ve kahramanlıkla yerine getirdiği tespit edilen Jandarma personeline,  İçişleri Bakanı tarafından "Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası" verilebilecek.  Başka devletlerce tevcih edilen madalya ve nişanlar ile bunlara ait rozet ve  minyatürler, İçişleri Bakanlığınca tasvip ve tescil edildikten sonra  takılabilecek.
 
Para mükafatları İçişleri Bakanının onayı ile verilecek. Yapılacak  para mükafatı damga vergisi hariç hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın  ödenecek.
 
Personel arasından bir uzmanlık veya yetkinlik kazandıran eğitim ve  kurslardan başarıyla mezun olanlara veya hizmetlerinde geçirdikleri sürelerin  sonucu olarak bir uzmanlık kazananlara, bu uzmanlığın niteliğine göre tasarlanmış  bröveler, resmi üniformalarında taşımak üzere verilecek.
  
Teklife göre, Jandarma Genel Komutanlığı mensubu sözleşmeli subay,  sözleşmeli astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er statüsündeki personel  için Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan atıflar Jandarma Genel Komutanlığına,  Milli Savunma Bakanlığı veya Genelkurmay Başkanlığına yapılan atıflar İçişleri  Bakanlığına yapılmış sayılacak.
 
Mecburi hizmet yükümlülüğüne ilişkin ortak düzenleme yapılması ve  uygulamada yaşanan farklılıkların giderilerek yeknesaklığın sağlanması  amaçlanıyor. Buna göre jandarma subay veya astsubayların mecburi hizmetleri,  subay veya astsubay nasbedildikleri tarihten itibaren fiilen 15 yıl olacak. Statü  değiştirerek subaylığa geçirilenlerin mecburi hizmet süreleri Jandarma Genel  Komutanlığındaki ilk statülerine nasbedildikleri veya ilk sözleşmelerinin  onaylandığı tarihinden itibaren 15 yıl olacak. Jandarma subay ve astsubayların  mecburi hizmet süreleri, 2017 yılında çıkarılan kanun hükmünde kararnameyle 15  yıl olarak belirlenmişti. Mecburi hizmet süresi, teklifle yasa hükmü haline  gelecek.
 
Subay veya astsubay nasbedildikten sonra Jandarma Genel Komutanlığı  hesabına yurt içindeki fakülte ve yüksekokullarda lisans veya lisansüstü öğrenim  yapanların yükümlülükleri, buralarda geçen süreler kadar uzatılacak.
 
Jandarma Genel Komutanlığı hesabına yurt içinde tıp veya diş  hekimliğinde uzmanlık ya da yan dal uzmanlık eğitimi ile Jandarma Genel  Komutanlığı hesabına yurt içinde tıpta, diş hekimliğinde veya eczacılıkta doktora  eğitimini bitirenlerin yükümlülükleri, buralarda geçen sürelerin yarısı kadar  uzatılacak.
 
Pilotaj eğitimini bitirenlerin yükümlülükleri 6 yıl uzatılacak.  Yabancı memleketlere 6 ay veya daha fazla süre ile öğrenim, staj, kurs, ihtisas  veya görgü ve bilgilerini artırmak maksadıyla gidenlerin yükümlülükleri,  masrafların ödenme şekline bakılmaksızın, gidiş ve dönüş tarihleri arasında geçen  sürenin iki katı kadar uzatılacak.
 
Yurt dışı sürekli göreve atanan subay veya astsubayların  yükümlülükleri, buralarda geçen süreler kadar uzatılacak ancak yaş haddinden,  herhangi bir nedenle resen veya kadrosuzluktan emekli edilecekler ile  tutuklulardan kendi isteği ile emekli olmak isteyenlere bu yükümlülük süresi  uygulanmayacak.
 
 Mecburi hizmet yükümlülüğüne eklenecek hizmet sürelerinin başlangıç  tarihleri; yükümlülük süresini tamamlamadan gidenlerin, yükümlülük süresini  tamamladıktan sonra, yükümlülük süresini tamamlayarak gidenlerle,  yükümlülüklerini bu süre içinde tamamlayanların kadro görevine fiilen  katıldıkları tarihten başlayacak.
 
Mecburi hizmetle yükümlü olduğu süre içinde istifa edenler veya  ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenler ya da sağlık sebebi hariç  başka herhangi bir sebeple ayrılanlar, kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve  yetiştirme masraflarını, yükümlülük sürelerinin eksik kalan kısmı ile orantılı  olarak kanuni faizi ile birlikte tazminat olarak ödeyecekler.
 
Yabancı memleketlere öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve  bilgilerini artırmak amacıyla gitmiş olanlardan ise bulundukları süre içerisinde  aldıkları aylık ve devletçe yapılan masrafların dört katı ayrıca tazminat olarak  alınacak.
 
Jandarma Genel Komutanlığı mensubu subay, sözleşmeli subay, astsubay,  sözleşmeli astsubay ile uzman jandarma statüsündeki personelin öğrenim, eğitim ve  yetiştirme masraflarının hangi unsurlardan oluşacağı ve tahsiline ilişkin usul ve  esaslar; İçişleri ve Hazine ve Maliye bakanlıkları tarafından müştereken  yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenecek.
 
Teröristle mücadele ve sınır ötesi operasyonlar, uluslararası barışı  destekleme kapsamındaki faaliyetler, üs bölgeleri gibi mahrum yerlerde görev  yapan personelin tedavilerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel  Komutanlığının envanterindeki ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri ücret ve katılım  payı alınmaksızın kullanılabilecek.
 
Teklifle, uzman jandarmalıktan astsubaylığa geçenlerle uzman  erbaşlıktan astsubaylığa geçen personel arasındaki rütbe yaş hadleri arasında  uyum sağlanacak.
  
Jandarma Genel Komutanlığında görevli uzman erbaşlardan tutuklu  bulunan, görevden uzaklaştırma tedbiri devam eden ve cezası infaz edilenlere bu  süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenecek. Bunlar kanunun öngördüğü sosyal hak  ve yardımlardan faydalanmaya devam edecek.
 
 Bunlar hakkındaki görevden uzaklaştırma veya tutuklanma tedbiri  ortadan kaldırılmasına rağmen yargılamaları veya adli/idari soruşturmaları devam  edenlerin terfi, derece ve kademe ilerlemeleri yapılamayacak, bu işlemlerin ne  şekilde yapılacağı yönetmelikle belirlenecek.
 
Geçici maddeyle astsubaylıktan subaylığa geçenlerin rütbe ve yaş haddi  49 olarak yeniden belirleniyor.
 
Trafik Kanunu'nda değişiklik
 
Teklifle Karayolları Trafik Kanunu'ndaki Emniyet Genel Müdürlüğünün  görev ve yetkileri İçişleri Bakanlığına geçecek.
 
Buna göre İçişleri Bakanlığı araçları, Karayolları Trafik Kanunu'na  göre araçlarda bulundurulması gerekli belge ve gereçleri, sürücüleri ve bunlara  ait belgeleri, sürücülerin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin kurallara uyup  uymadığını, trafik düzenlemelerinin ve çeşitli tesislerin yasaya uygun olup  olmadığını denetleyecek. Duran ve akan trafiği düzenleyerek yönetecek. El koyduğu  trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenleyecek. Trafik suçu  işleyenler hakkında tutanak düzenleyerek gerekli işlemleri yapacak ve takip  edecek.
 
Bakanlık, trafik kazası neticesinde hastalanan veya yaralananların  bakımlarını sağlayacak tedbirlerin süratle alınmasına yardımcı olarak yakınlarına  haber verecek. Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını verecek.  Sürücülerin belgelerini verecek. Ülke çapında taşıtların ve sürücülerin  sicillerini tutacak.
 
Trafik kazalarının oluş nedenleri ile ilgili tüm unsurları kapsayan  istatistik verileri ve bilgilerini toplamak, değerlendirmek, sonuçlarına göre  gereken önlemlerin alınmasını sağlayarak ilgili kuruluşlara teklifte bulunmak da  bakanlığın görevleri arasında olacak.
 
İçişleri Bakanlığı, hasar tazminatı ödemelerini hızlandırmak amacıyla  sigorta şirketlerince istenecek gerekli bilgi ve belgeleri verecek.
 
Sürücülere ait bilgilerde meydana gelebilecek değişiklikler ve araçlar  üzerinde meydana gelebilecek teknik veya hukuki değişiklikler ile haciz, rehin,  ihtiyati tedbir ve belge iptali gibi kısıtlayıcı şerhlerin; elektronik ortamda  tutulan siciller üzerine işlenilmesi ve kaldırılması işlemleri, bu değişiklik  veya şerhlere karar veren yargı ve icra birimleri ile kamu kurum veya kuruluşları  tarafından elektronik sistemle yapılabilecek.
 
Sürücü belgesi ve tescil işlemlerine esas teşkil edecek bilgiler,  İçişleri Bakanlığı tarafından ilgili kamu kurum veya kuruluşlarından elektronik  sistemle temin edilebilecek veya kanunlardaki istisnalar hariç olmak üzere bu  amaçla sınırlı olarak paylaşılabilecek.
 
Sürücü belgesinin gerekli koşullar bağlamında alınmaması veya hileli  yollarla temin edilmiş olduğunun anlaşılması halinde, sürücü belgesi iptal  edilecek. Bu kişilere, yasaya uygun olarak yeniden sürücü sertifikası alınması  halinde yeniden sürücü belgesi verilecek.
 
Emniyet Genel Müdürlüğünün motorlu araç sürücüsü ihtiyacını karşılamak  üzere belirli eğitim programları çerçevesinde illerde valinin onayı, merkez  teşkilatı için Emniyet Genel Müdürünün onayı ile Emniyet Genel Müdürlüğü  personeline ve Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim ve öğretim kurumlarında  öğrenim görenlere sürücü belgesine dönüştürülmek üzere motorlu taşıt sürücüsü  sertifikası verilecek. Bunların sınavları, nitelikleri Emniyet Genel Müdürlüğünce  belirlenen sınav sorumluları tarafından yapılacak.
 
Jandarma teşkilatının motorlu araç sürücüsü ihtiyacını karşılamak  üzere belirli eğitim programları çerçevesinde illerde valinin onayı, merkez  teşkilatı için Jandarma Genel Komutanı onayı ile jandarma teşkilatı mensubu  subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik  Akademisinde öğrenim gören öğrencilere sürücü belgesine dönüştürülmek üzere  motorlu taşıt sürücüsü sertifikası verilecek. Sürücü belgesi sınavları, Jandarma  Genel Komutanlığınca belirlenen sınav sorumluları tarafından yapılacak.
 
Sınav sonucunda başarı gösterenlerin sürücü belgelerinin düzenlenmesi,  kişiselleştirilmesi, kişiselleştirilen belgelerin basımı ve ilgililerine teslimi  işlemleri İçişleri Bakanlığınca yapılacak.
 
  
Kişiselleştirilen sürücü belgelerinin ilgililerine teslimi, İçişleri  Bakanlığı tarafından belirlenen kamu kurum veya kuruluşları ile özel hukuk tüzel  kişilerine de yaptırılabilecek.
 
Görev ve hizmet gerekleri veya güvenlik nedenleriyle geçiş üstünlüğüne  sahip olan araçlar ile düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar  İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikte belirlenecek.
 
Emniyet Genel Müdürlüğünün yeniden yapılandırılması çerçevesinde  Trafik Araştırma Merkezinin kuruluşuna ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılacak.
  
Teklife göre, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, bu görevlerde  bulunmuş olanlar ile bunların eşleri, anne ve babaları ile bakmakla yükümlü  oldukları çocuklarının ve ölenlerden Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişiği  bulunmayan dul ve yetimlerinin sağlık giderleri, TBMM üyelerinin tabi oldukları  hükümler ve esaslar çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı bütçesinden ödenecek.
 
İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, müsteşarın veya bakanın  uygun gördüğü müsteşar yardımcısının başkanlığında Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı,  Birinci Hukuk Müşaviri ve Personel Genel Müdürü ile Cumhurbaşkanlığı Koruma  Hizmetleri Genel Müdüründen oluşacak.
 
Uzman Jandarma Kanunu kapsamında sağlık durumlarının jandarma branşı  hizmetine elverişli olmadığına dair haklarında sağlık kurulu raporu düzenlenen  uzman jandarmalar, branş belirleme kurullarınca uygun görülen branşlara  geçirilecek.
 
 Görevini yapamayacak derecede hastalığı olan uzman jandarmalar  yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından yeniden sağlık kurulu raporu alarak  başvurmaları halinde branş değişikliği işlemine tabi tutulacaklar.
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve  Emekliliklerine Dair Kanun kapsamında milletvekilleri ile yasama organı eski  üyelerinin sosyal hakları TBMM Başkanlık Divanı'nca çıkarılan yönetmelikle  belirlenecek.
 
TBMM üyeleri, bu üyeliği sona erenler ve 24 Haziran 2018 tarihinden  önce dışarıdan atandığı bakanlık görevi sona erenlerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik  kartı, sürücü belgesi, diplomatik pasaport ve ateşli silah ruhsatı gibi resmi  belgeleri alma ve yenileme işlemleri, ilgilinin yerleşim yerinin bulunduğu ilde  veya Ankara’da yapılabilecek. Ayrıca sahip olacakları araçların tescil işlemleri  sırasında talepleri halinde ikametinin bulunduğu ilin veya Ankara'nın tescil  plakası verilebilecek.
 
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanunun  Soruşturma İzin Yetkisi, ilde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu  görevlileri ile kaymakamlar hakkında vali; Cumhurbaşkanı kararıyla atanan  memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Cumhurbaşkanı veya ilgili bakanda  olacak.
 
Türk Medeni Kanunu kapsamında akıl hastalığı sebebiyle kısıtlamaya,  ancak resmi sağlık kurulu raporu üzerine karar verilecek. Bu raporun tanzimi için  gerektiğinde koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması hükümleri uygulanacak.  Hakim, karar vermeden önce, kurul raporunu göz önünde tutarak kısıtlanması  istenen kişiyi dinleyebilecek.
 
Türk Medeni Kanunu'nun koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması  hükümleri kapsamında resmi sağlık kurulu raporunun alınabilmesini temin amacıyla,  kişinin vücudundan kan veya benzeri biyolojik örneklerle kıl, tükürük, tırnak  gibi örnekler alınabilecek. Kişiye gerekli tıbbi müdahaleler yapılabilecek ve  gerektiğinde kişi, hekim ön raporu üzerine en fazla yirmi gün süreyle sağlık  kuruluşuna yerleştirilebilecek. Alınan kararların icrası için gerektiğinde ilgili  kişi hakkında zor kullanılabilecek ve sağlık görevlilerinden gerekli tıbbi yardım  alınabilecek. Yargılamada ise hakim, ilgili kişiyi dinleyecek ve gecikmeksizin  kararını verecek.
 
Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun  kapsamında hibe ve yardım karşılıkları, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri  Bakanlığı bütçelerine konulacak.
 
Göçmen kaçaklığı yapanlar 3 yıldan 8 yıla kadar hapis ve bin günden on  bin güne kadar adli para cezasına çarptırılacak.
 
Bu suçun birden fazla kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek  ceza yarısına kadar, örgüt oluşturarak işlenmesi halinde yarısından bir katına  kadar artırılacak.
 
Dernekler Kanunu'nun "Genel kurul toplantısı ve organlara seçilenler  ile üyelerin idareye bildirilmesi" başlıklı maddesi yeniden düzenlenecek.
 
Bu kapsamda dernekler, yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin  diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri, üyeliğe kabul edilenler ile  üyeliği sona erenlerin adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını 30  gün içinde mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlü olacak.
 
Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler de  aynı usule tabi olacak.
 
Teklifle, uygulamada "şehit" ve "gazi" kelimelerinin dernek  isimlerinde kullanılmasının ortaya çıkardığı bazı suistimaller ve sıkıntıların  önüne geçmek için düzenleme yapılıyor.
 
Buna göre, Dernekler Kanunu'nda yapılan değişiklikle "şehit" ve "gazi"  kelimeleri izinle kullanılabilecek kelimeler arasına alınıyor.
 
Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu'na göre derneklerle ilgili her  türlü kayıtlar ile iş ve işlemler elektronik ortamda da yapılabilecek.  Düzenlemeye ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak  yönetmelikle belirlenecek.
 
Üyeliği devam edenlerin bildirilmesi
 
Dernekler, düzenleme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde,  üyeliği devam edenlerin adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını  mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlü olacak. Bu yükümlülüğü yerine  getirmeyen dernek yöneticileri hakkında, idari para cezası verilecek.
 
Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarıyla daha iyi mücadele  edilebilmesi, delillerin toplanması ve soruşturma ve kovuşturmaların en kısa  sürede tamamlanabilmesi amacıyla bu suçlar, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda sayılan  katalog suçlar arasına alınacak.
 
Kumar oynayanlara verilecek idari para cezası bin Türk lirasına  yükseltilecek.
 
Belediye sınırları dışında meydana gelen çevreyi kirletme  kabahatlerinde idari para cezası verme yetkisi, kolluk görevlilerine verilecek.
 
Ad ve soyad değişikliğiyle ilgili iş ve işlemler 3 yıl boyunca mahkeme  kararı aranmaksızın il ve ilçe idare kurullarınca yürütülmeye devam edilecek.  Cumhurbaşkanına bu süreyi 3 yıla kadar uzatma yetkisi verilecek.
 
Genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı  değerlendirilen adlar da mahkeme kararı aranmaksızın il veya ilçe idare  kurullarınca değiştirilebilecek.
 
Güvenlik korucularının sosyal güvenlik sigorta primleri ödemelerinde  hata veya gecikmelerden kaynaklanan gecikme cezası, gecikme faizi ve idari para  cezaları uygulanmayacak.
 
 Türk vatandaşlığından birlikte çıkan anne ve babanın çocuklarının da  kendileriyle beraber Türk vatandaşlığını doğrudan kaybetmesini öngören yasal  düzenleme yürürlükten kaldırılacak. Anne ya da babanın talebinin bulunması ve  diğer ebeveynin de muvafakat etmesi halinde çocuklar da kendileriyle birlikte  Türk vatandaşlığını kaybedecek.
 
Radyo ve televizyonlarda ayda en az doksan dakika süreyle yapılan  uyarıcı ve eğitici mahiyetteki yayınlar arasına uyuşturucu ve zararlı  alışkanlıklar ile mücadele, trafik, yol ve yolcu güvenliği, suçun önlenmesi, afet  yönetimi, nüfus hizmetleri ve düzensiz göçle mücadele gibi konular eklenecek.
 
Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek yabancıların "kabul  edilemeyen yolcu" kapsamına alınarak, işlemleri sonuçlanıncaya kadar sınır  kapılarında kendileri için belirlenecek alanlarda bekletilmeleri hususları da  düzenleniyor.
 
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklikle, Göç  İdaresi Genel Müdürlüğü gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının  görüşlerini alarak, kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından  Türkiye'ye girmesinde sakınca görülen yabancıların ülkeye girişini  yasaklayabilecek.
 
Vize veya ikamet izni süresi sona eren ve bu durumları yetkili  makamlarca tespit edilmeden önce Türkiye dışına çıkmak için valiliklere başvuruda  bulunup hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancılara, idari para cezalarını  ödemiş olmaları ve İçişleri Bakanlığınca belirlenen ihlal sürelerini aşmamaları  kaydıyla Türkiye'ye giriş yasağı kararı alınmayabilecek.
 
Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı sebebiyle Genel  Müdürlükçe idari para cezaları ve kamu alacakları sebebiyle ise valiliklerce  yabancıların ülkeye kabulü ön izin şartına bağlanabilecek.
 
İkamet izni başvuruları, yetkili aracı kurum tarafından da  yapılabilecek.
 
İçişleri Bakanlığınca gerekli görülen durumlarda ikamet izni  başvurularında azami 3 yıl geçerli sözleşmelerle ve ikamet izni aracılık hizmet  bedelinin yüzde 20'sinin genel bütçeye aktarılması kaydıyla ikamet izni aracılık  hizmeti sunacak yetkili aracı kurumlar İçişleri Bakanının onayıyla  görevlendirilebilecek.
 
Buna ilişkin işlemlerde Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanunu  hükümleri uygulanmayacak. Alınacak payın genel bütçeye özel gelir olarak  kaydedilmesine ve bakanlık bütçesinin ilgili tertiplerine özel ödenek yazılmasına  Cumhurbaşkanı yetkili olacak.
 
"İnsani ikamet izni" İçişleri Bakanlığınca belirlenen sürelerle  sınırlı olmak kaydıyla ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün onayı alınarak  verilebilecek ve bu izinler uzatılabilecek.
 
Sınır dışı etme kararına ilişkin yabancı veya yasal temsilcisi ya da  avukatının, sınır dışı etme kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren 15 gün  olan idare mahkemesine başvurma süresi, 7 gün olarak değiştiriliyor.
 
Düzenlemeyle ayrıca "Türkiye'ye yasal giriş veya Türkiye'den yasal  çıkış hükümlerini ihlal edenler"e ek olarak, "Bu hükümleri ihlale teşebbüs  edenler" de sınır dışı etme kararı alınacaklar listesinde yer alacak.
 
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nda değişiklik öngören  teklife göre, hakkında sınır dışı etme kararı alınanlardan; kaçma ve kaybolma  riski bulunan, Türkiye'ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal eden, sahte ya da  asılsız belge kullanan, kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye'den  çıkmaları için tanınan sürede çıkmayan, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu  sağlığı açısından tehdit oluşturanlar hakkında valilik tarafından idari gözetim  kararı alınacak ya da idari gözetime alternatif yükümlülükler getirilecek.  Hakkında idari gözetim kararı alınan yabancılar, yakalamayı yapan kolluk  birimince geri gönderme merkezlerine 48 saat içinde götürülecek.
 
İdari gözetimin devamında zaruret olup olmadığı, valilik tarafından  her ay düzenli olarak değerlendirilecek. Gerek görüldüğünde, 30 günlük süre  beklenilmeyecek. İdari gözetimin devamında zaruret görülmeyen yabancılar için  idari gözetim derhal sonlandırılacak ve bu yabancılara, idari gözetime alternatif  yükümlülükler getirilecek.
 
İdari gözetim altına alınan yabancıların uyruklarının tespit edilmesi  amacıyla elektronik ve iletişim cihazları incelenebilecek. İnceleme sonucunda  elde edilen veriler bu amaç dışında kullanılamayacak.
 
İdari gözetime alternatif yükümlülükler
 
Teklifle, düzensiz göçle mücadele etmek amacıyla idari gözetime  alternatif yükümlülükler ile bunlara ilişkin usul ve esaslar belirleniyor.
 
Hakkında idari gözetim kararı alınan yabancılar ya da idari gözetimi  sonlandırılan yabancılara, belirli adreste ikamet etme, bildirimde bulunma, aile  temelli geri dönüş, geri dönüş danışmanlığı, kamu yararına hizmetlerde gönüllülük  esasıyla görev alma, teminat ve elektronik izleme idari gözetime alternatif  yükümlülük olarak getirilebilecek.
 
Yabancıya, bu yükümlülüklerden bir ya da birkaçının getirilmesi  durumunda, bu süre 24 ayı geçemeyecek.
 
İdari gözetim kararı kapsamında olup da idari gözetim altına alınmayan  yabancılara bu yükümlülüklerden birinin ya da birkaçının getirilmesi zorunlu  olacak.
 
İdari gözetime alternatif yükümlülüklere tabi tutulduğu yabancıya veya  yasal temsilcisine ya da avukatına gerekçeleri ile birlikte tebliğ edilecek.  Hakkında idari gözetime alternatif yükümlülükler getirilen yabancı, bir avukat  tarafından temsil edilmiyorsa kendisi veya yasal temsilcisi, kararın sonucu,  itiraz usulleri ve süreleri hakkında bilgilendirilecek.
 
Elektronik izleme yükümlülüğüne tabi tutulan yabancı veya yasal  temsilcisi ya da avukatı bu karara karşı sulh ceza hakimine başvurabilecek.  Başvuru yabancının tabi tutulduğu idari yükümlülüğü durdurmayacak. Sulh ceza  hakimi incelemeyi beş gün içinde sonuçlandıracak ve bu karar kesin olacak.
 
İdari gözetime alternatif yükümlülüklere uymayan yabancılar idari  gözetim altına alınabilecek. ?
 
Yabancıya teminat yükümlülüğü getirilmesi ve yabancının teminat süresi  içerisinde mücbir sebepler ve mahkeme sürecinin sona ermemesi halleri saklı  kalmak kaydıyla Türkiye'den çıkmaması durumunda teminat Hazineye irat  kaydedilecek.
 
Teklifle, çocukların geri gönderme merkezinde yalnızca ebeveynlerinin  refakatinde barındırılabilmesi, refakatsiz çocukların Aile, Çalışma ve Sosyal  Hizmetler Bakanlığınca barındırılmaları sağlanıyor.
 
Teklife göre, sınır dışı edilecek yabancıların parası sınır dışı  seyahat masraflarının tamamına yetiyorsa bu tutar yabancıdan karşılanacak.  Yabancıların parası sınır dışı seyahat masraflarını karşılamıyorsa seyahat  masrafları Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacak ve yabancının  mevcut parası belirlenerek, temel gereksinimleri karşılayacak miktar haricinde  Hazineye irat kaydedilecek. Masraflar geri ödenmediği sürece, yabancının  Türkiye'ye girişine izin verilmeyebilecek.
 
Gönüllü geri dönüş
 
Hakkında sınır dışı etme kararı alınmış ve ülkesine gönüllü olarak  geri dönmek isteyen düzensiz göçmenlerden Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün uygun  gördüğü kişilere ayni veya nakdi destek sağlanabilecek. Düzensiz göçmenlerin  gönüllü geri dönüşlerine ilişkin çalışmalar uluslararası kuruluşlar, kamu kurum  ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği halinde yürütülebilecek. 
 
Refakatsiz çocuklar
 
Teklifle, uluslararası koruma başvurusunda bulunan refakatsiz çocuklar  hakkında uygulanacak hükümler de belirleniyor.
 
Buna göre, refakatsiz çocuklarla ilgili tüm işlemlerde çocuğun yüksek  yararının gözetilmesi esas olacak. Başvuru alındığı andan itibaren, haklarında  Çocuk Koruma Kanunu hükümleri uygulanacak. Fiziki görünümü ile beyan ettiği yaşı  uyumlu görülmeyen yabancıların İçişleri Bakanlığınca sağlık kuruluşlarında yaş  tespiti yaptırılarak 18 yaşından küçük olduğu tespit edilenler, Aile, Çalışma ve  Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerine teslim edilecek. Refakatsiz çocuğun  görüşü dikkate alınarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından,  uygun konaklama yerlerine veya yetişkin akrabalarının veya koruyucu bir ailenin  yanına yerleştirilecek.
 
Teklife göre, uluslararası koruma başvurusu sahibi kimlik belgesinin  geçerlilik süresi ile uzatılmasına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı  tarafından düzenlenecek.
 
Uluslararası koruma başvuruları, kayıt tarihinden itibaren en geç 6 ay  içinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılacak. Kararın bu süre  içerisinde verilememesi halinde başvuru sahibi bilgilendirilecek. Genel Müdürlük  bu yetkilerini valiliklere devredebilecek.
 
Düzenlemeyle uluslararası koruma statüsüne şartlı mülteci ve ikincil  koruma statüleri ekleniyor.
 
Buna göre, mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü  verilenlere yabancı kimlik numarasını içeren kimlik belgesi düzenlenecek. Kimlik  belgeleri hiçbir harca tabi olmayıp ikamet izni yerine geçecek. Kimlik  belgelerinin şekil, içerik, geçerlilik süresi ile uzatılmasına ilişkin usul ve  esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenecek.
 
Teklifle, halihazırda şartlı mülteci statüsü alarak üçüncü ülkeye  çıkış yapan veya yerleştirilen yabancıların statülerinin sona ermesine ilişkin  düzenleme yapılıyor.
 
Uluslararası koruma statüsü sahibi kişi; kendi isteğiyle Türkiye'den  ayrılırsa, üçüncü bir ülkenin korumasından faydalanırsa, üçüncü bir ülkeye insani  nedenler veya yeniden yerleştirme kapsamında kabul edilirse, üçüncü bir ülkeye  çıkış yaparsa ya da ölürse uluslararası koruma statüsü sona erecek.
 
Herhangi bir sağlık güvencesi olmayan ve ödeme gücü bulunmayanlar  uluslararası koruma başvuru kaydından itibaren 1 yıl süre ile Sosyal Sigortalar  ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine tabi olacak. Özel ihtiyaç sahipleri  ve İçişleri Bakanlığınca sigorta kaydının devamı uygun görülenler için 1 yıl süre  sınırı aranmayacak. Genel Sağlık Sigortasından faydalanacak kişilerin primlerinin  ödenmesi için Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bütçesine ödenek konulacak. Primleri  Genel Müdürlük tarafından ödenenlerden ödeme güçlerine göre primin tamamı veya  belli bir oranı talep edilecek. Başvurusu hakkında idarece olumsuz karar verilen  yabancılar Genel Sağlık Sigortası kapsamından çıkarılacak.
 
İdari para cezası verilmesi gerektiren haller arasına; idari gözetime  alternatif yükümlülüklere ilişkin hükümlere uymayanlar da ekleniyor. Buna göre,  idari gözetime alternatif yükümlülüklere ilişkin hükümlere uymayanlara bin TL  idari para cezası uygulanacak. Teklifle, idari para cezası verilmesi gerektiren  haller arasına; geçerli seyahat belgesi veya izni olmayan yabancı şahısların  barınmasına, konaklamasına imkan sağlayan ve mülkiyetindeki gayrimenkulü bunlara  kiralayanlar da ekleniyor.
 
Teklifte, Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde  Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanununda yer alan emniyet teşkilatı disiplin  kurullarınca verilen kararların kesinleşmesine ilişkin düzenlemede yapılan  değişiklikle her sınıftan personel hakkında verilen meslekten çıkarma cezalarının  İçişleri Bakanının onayı ile kesinleşmesi yönünde düzenleme öngörülüyor.
 
İçişleri Bakanı onayına sunulan yüksek disiplin kurulu kararlarından  uygun görülmeyenler, İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunca kesin karara  bağlanabilecek.
 
Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin  Kabul Edilmesine Dair Kanun'unda yer alan Emniyet Personeli Disiplin Amirlerini  Ceza Yetkileri çizelgesi güncellenerek, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki  başkanlıkların yöneticisi olan başkanlar ve merkeze bağlı illerde kurulan Özel  Harekat Müdürlükleri yöneticisi olan müdürler disiplin amiri olarak ekleniyor. 
 
Teklifle, Jandarma Genel Komutanlığı için Özel Harekat ek tazminatının  ödeneceği birliklerin belirlenmesi hususunda İçişleri Bakanlığı yetkili  kılınıyor.
 
Komisyonda yapılan oylamalarla teklife 3 madde ihdas edildi.
 
Buna göre, TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununda yapılan  değişiklikle, Meclis İşletme ve Yapım Başkanlığının görevleri arasına, TBMM  uhdesindeki kültür ve tabiat varlığı niteliği taşıyan taşınır ve taşınmaz kültür  varlıklarının rölöve, restorasyon, restitüsyon ve konservasyon projeleri, sokak  sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile  değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarını gerektiğinde ilgili  kamu kurum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde yapma veya yaptırma eklenecek.
 
Meclis uhdesindeki kültür ve tabiat varlığı niteliği taşıyan taşınır  ve taşınmaz kültür varlıklarından müzecilik faaliyetleri ve benzeri hizmetler  nedeniyle sağlanan her türlü gelir genel bütçeye özel gelir, buraların bakım ve  onarımı için yapılan şartlı bağışlar ve yardımlar ise Kamu Mali Yönetimi ve  Kontrol Kanununun "bağış ve yardımlar" düzenlemesi kapsamında gelir kaydedilecek.
 
Özel gelir kaydedilen tutarlar, TBMM'ye bağlı kültür ve tabiat varlığı  niteliği taşıyan taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının bakım, onarım,  muhafaza, iyileştirme ve işletilmesinde kullanılmak üzere Meclis bütçesinin  mevcut veya yeni açılacak tertiplerine özel ödenek kaydedilecek. Bu ödeneklerden  kullanılmayan kısımlar ise ertesi yıl bütçesine devren özel ödenek kaydedilecek.
 
Meclis Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, TBMM uhdesindeki  müzelerde tüm müzecilik hizmetlerini yerine getirecek, bu müzelerin ulusal ve  uluslararası tanıtımını yapacak veya yaptıracak, bu amaçla faaliyetlerde bulunup  ilgili kuruluşlarla kültürel alanlarda iş birliği yapacak; müzelerin onarım,  restorasyon, teşhir ve müzecilikle ilgili teknik hizmetlerini gerektiğinde  İşletme ve Yapım Başkanlığıyla birlikte yürütecek.