Üniversitelerde Ulusal Restorasyon Mükemmeliyet Merkezi kurulacak

AA |  09 Temmuz 2019 Salı - 12:33 | Son Güncelleme : 09 07 2019 - 12:33

On Birinci Kalkınma Planı kapsamında üniversitelerde yurt içi ve yurt dışında taşınmaz vakıf kültür varlıklarını korumaya yönelik Ulusal Restorasyon Mükemmeliyet Merkezi kurulacak.


 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından TBMM'ye sunuldu. Programda kültür ve sanatla ilgili konulara yer verildi.Planda kültürel zenginlik ve çeşitliliğin korunup geliştirilerek  gelecek nesillere aktarılması, kültür ve sanat faaliyetlerinin  yaygınlaştırılması, milli kültür ve ortak değerler etrafında toplumsal bütünlüğün  ve dayanışmanın güçlendirilmesi ile kültürün kalkınmadaki çok boyutlu etkisinin  artırılması, hedefler arasında yer aldı.
 
Kültür ve sanatın geliştirilmesi amacıyla birtakım politika ve  tedbirler belirlendi. Buna göre, yurt içi ve yurt dışındaki kültürel miras,  toplumun kültür, tarih ve estetik bilincini geliştirecek, kültür turizmine katkı  sağlayacak ve afet riskini dikkate alacak şekilde korunacak. Taşınmaz vakıf kültür varlıklarına vakfiye şartları doğrultusunda  işlevsellik kazandırılacak.
 
73 bin 500 restorasyon hedefi
 
Yurt içi ve yurt dışında taşınmaz vakıf kültür varlıklarını korumaya  yönelik restorasyon ve onarım faaliyetleri nitelik ve nicelik olarak  geliştirilecek. Üniversitelerde Ulusal Restorasyon Mükemmeliyet Merkezi  kurulacak. Plan kapsamında 2018'de 11 bin olan restorasyonu tamamlanan taşınır  kültür varlığı sayısının 2023'te 73 bin 500'e çıkarılması hedefleniyor.
 
Tarihi kent dokularına yönelik kentsel tasarımlar yapılacak, tarihi  kent bölgeleri bu tasarımlara göre bütüncül anlayışla iyileştirilecek. Yurt içi ve yurt dışındaki taşınmaz kültür mirasın korunmasına yönelik  yürütülen tespit ve envanter çalışmalarına devam edilecek ve elde edilen veriler  dijital ortama aktarılacak. Çeşme, imaret, aşevi gibi taşınmaz vakıf kültür varlıklarına vakfiye  şartları doğrultusunda işlevsellik kazandırılacak.
 
Müzelerin nitelik ve niceliği artırılacak
 
UNESCO koruması altındaki alanlar başta olmak üzere arkeoloji,  edebiyat, tarih, tabiat konulu tematik kültür rotaları belirlenecek ve bunların  tanıtımı yapılacak. Çanakkale şehitlikleri ve savaş alanları ihya edilerek Tarihi Alan  açık hava müzesine dönüştürülecek.  Kültürel altyapı unsurlarının daha verimli ve  etkili kullanılabilmesi için mimarisi, işletme ve yönetim modeli işlevsel hale  getirilecek, farklı etkinliklere imkan veren esnek mekansal tasarımlar  geliştirilecek.
Kültür yapılarının şehir yaşamında üçüncü mekan olarak benimsenmesi  için ulaşılabilir, yaygın ve cazip yapılar tasarlanacak.
 
Kentsel tasarımların, imar planlarının, toplu konutlar ve kamu  binalarının peyzaja, şehrin dokusuna, estetiğine ve kimliğine katkı sağlamasına  özen gösterilecek ve kentsel dönüşüm uygulamalarının kültürel kimliğe ve yapıya  uygunluğu gözetilecek.Yerel yönetimler ve ilgili kamu kurumlarının, şehre kimlik katan  önemli mekanlara ilişkin markalaştırma uygulamaları teşvik edilip  yaygınlaştırılacak.
Özel müzelerin kurulması teşvik edilerek çağdaş müzecilik anlayışı  içerisinde müzelerin nitelik ve niceliği artırılacak.
 
Erken yaşta kültür sanat eğitimi
 
Kültür ve sanata erişim ve katılım olanakları artırılacak. Kültür ve  sanatın bir yaşam alışkanlığı olarak gelişmesi için erken yaşlardan itibaren  kültür ve sanat eğitimi verilecek. Okuma kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması amacıyla  kütüphanecilik hizmetleri geliştirilecek. Kütüphaneler bu alandaki yeni  teknolojiler ve yönetim yaklaşımlarından da istifade edilerek mekansal ve  işlevsel olarak yeniden yapılandırılacak. Kültür ve sanat hizmetlerinin sunumunda mahalli idareler, özel sektör  ve sivil toplumun rolü güçlendirilecek.  Klasik Türk sanatlarını yaygınlaştırmaya  yönelik faaliyetler düzenlenecek.
Türk-İslam tarihinin farklı dönemlerine ait kültürel mirasa öncelik  verilerek kültürel mirasın araştırılması, korunması ve gelecek kuşaklara  aktarılması sağlanacak.
 
 Referans metinler ilgili kurumlarca yayınlanacak
  
Türkçenin doğru ve yetkin şekilde kullanılması için örgün eğitim başta  olmak üzere her türlü medya, yasal düzenleme gibi araçlar etkin bir şekilde  kullanılacak.Türkçenin zenginliğinin kayıt altına alınması için etimolojik sözlük  tamamlanacak.  Yurt dışında Türk dili ve kültürünün öğretimi ve tanıtımı  faaliyetleri geliştirilecek. Her türlü basın, yayın ve medya ortamında Türkçenin güzel kullanılması  özendirilecek, mesajını dille ileten tüm sanat eserlerinde kelime zenginliği  teşvik edilecek. Türk kültür ve medeniyetine dair referans niteliğindeki metinler,  belirli bir program dahilinde akademik niteliği haiz üniversiteler, yayınevleri  ve ilgili kamu kurumlarınca yayınlanacak.
Fikri emek sonucu oluşan ürünlerin öneminin ve değerinin toplumun tüm  kesimlerine benimsetilmesi sağlanacak ve fikri haklara konu ürün ve eserlere  ilişkin bilgi ve veri altyapısı güçlendirilecek.
 
Nitelikli kültür sanat profesyonelleri yetiştirilecek
 
Kamu kurumları ve özel sektörün koordinasyon içerisinde hareket  etmesini sağlayacak bir mekanizma oluşturulmasına ilişkin hukuki ve idari  düzenlemeler yapılacak. Kültür sanat kurumlarının daha etkin yönetimi ve uzmanlık alanlarının  genişletilmesi için nitelikli kültür sanat profesyonelleri yetiştirilecek.  Yükseköğretimde kültür yönetimi bölümleri yaygınlaştırılacak.  Kültür yönetimi bölümlerinin akademide yaygınlaştırılması ve  mevcuttakilerin verimliliğinin artırılması sağlanacak.
 Dünya kamuoyunda olumlu bir Türkiye algısı oluşmasına yönelik kültürel  faaliyetler yürütülecek.
 
   Bilimsel birikim yurt dışında tanıtılacak
Türkiye'nin bilimsel ve akademik birikimi yurt dışında tanıtılacak.  Kitap ve süreli yayın yayımcılığı alanlarının geliştirilmesine yönelik  faaliyetler desteklenecek.Elektronik yayınlar da dahil olmak üzere yayıncılık faaliyetlerinin  geliştirilmesine yönelik Ar-Ge çalışmaları desteklenecek. Nitelikli kültürel yayınlara daha fazla sayıda okurun ulaşımını temin  etmek üzere e-kitap formatında daha fazla sayıda eserin kamu yayını olması  sağlanacak.
 
  
 

ETİKETLER