Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Kanun Teklifi TBMM’den geçti

AA |  11 Ekim 2018 Perşembe - 3:16 | Son Güncelleme : 11 10 2018 - 3:38

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.


Kanun, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketinin (Banka),  çağdaş kalkınma ve yatırım bankacılığı araçlarını kullanarak, Türkiye'nin  kalkınma hedefleri doğrultusunda, sürdürülebilir büyümeye yönelik yatırımların ve  projelerin desteklenmesi, sermaye ve fon kaynaklarının etkin kullanımının  sağlanması, yurt içi, yurt dışı ve uluslararası ortak yatırımların finanse  edilmesi ile kar ortaklığı veya kiralama esaslı kredi işlemleri dahil, tüm  kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerinin rekabetçi, dinamik ve etkin bir  şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak.
 
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketinin merkezi, amacı,  kaynakları, sermaye yapısı, organları, hesapları, faaliyet konuları ile karının  dağıtımına ilişkin hususlar, esas sözleşmesinde belirlenecek.
 
4456 sayılı Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu  Hakkında Kanun ile kurulan Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi, bu kanunun  yürürlüğe girdiği tarihte "Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi"  unvanıyla kalkınma ve yatırım bankası olarak hiçbir hukuki muameleye tabi  olmaksızın faaliyetlerine devam edecek.
 
Banka, kanun ya da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kalkınma planı,  programı ve stratejik planlar doğrultusunda kaynağı tahsis edilmek suretiyle  görevlendirilebilecek.
 
Bu görevlendirmelere ilişkin usul ve esaslar ile görevlendirme  kapsamında ihtiyaç duyulan kaynağın hangi kurum veya kuruluş bütçesinden  karşılanacağı Cumhurbaşkanınca belirlenecek.
 
PERSONEL İSTİHDAMI
 
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi personeli, İş  Kanunu hükümlerine göre iş sözleşmesi ile istihdam edilecek.
 
Bankada İş Kanunu'na tabi çalışanlarla banka arasında çıkan  ihtilaflarda iş mahkemeleri görevli olacak. Personelin aylık ücret ve diğer mali  hakları Banka Genel Kurulunca tespit edilecek. Genel Kurul bu yetkilerini Yönetim  Kuruluna devredebilecek. Personel istihdamına ilişkin diğer hususlarda karar  almaya Yönetim Kurulu yetkili olacak.
 
TÜRKİYE KALKINMA FONU
 
Tüzel kişiliği haiz Türkiye Kalkınma Fonu, banka tarafından hazırlanan  Türkiye Kalkınma Fonu iç tüzüğünün ticaret siciline tescil olmasıyla süresiz  olarak kurulacak.
 
Türkiye Kalkınma Fonu'nun ve bu fonun bünyesindeki alt fonların  kuruluşu, yapısı, çalışma usul ve esasları, işleyişi, yönetimi, yapacağı  işlemler, raporlama esasları, fonun iç denetimi ve uygulamaya ilişkin diğer  hususlar Türkiye Kalkınma Fonu iç tüzüğü ile belirlenecek. Türkiye Kalkınma  Fonu'nun idari, mali ve operasyonel iş ve işlemleri Banka tarafından  gerçekleştirilecek.
 
Türkiye Kalkınma Fonu'nun ve fona bağlı alt fonların yapısı ve  işleyişi ile Bankanın fonun yönetimiyle ilgili faaliyetleri Sermaye Piyasası  Kanunu ile bu Kanun uyarınca yürürlüğe konulan ikincil mevzuata tabi olmayacak.
 
Sermaye piyasası aracı ihraçlarında her bir ihraca özgü olarak  bankanın gerek duyması halinde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta  öngörülen yöntemler izlenebilecek.
 
Türkiye Kalkınma Fonu'nun yapacağı iş ve işlemlerle ilgili olarak  Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde Kurul ücreti ile herhangi bir ad altında  ücret veya masraf ödenmeyecek.
 
Türkiye Kalkınma Fonu ve bu fonun bünyesinde oluşturulacak alt  fonların kuruluş ve tescil işlemleri ile esas sözleşmesinin tescil ve ilan  işlemleri de dahil olmak üzere faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdikleri  işlemlerle ilgili düzenlenen tüm kağıtlar damga vergisinden, tüm iş ve işlemleri  her türlü harçtan, her ne nam adı altında olursa olsun nakden veya hesaben banka  ve sigorta muameleleri vergisi mükelleflerine ödedikleri tutarlar ile her ne nam  adı altında olursa olsun nakden veya hesaben lehe aldıkları paralar banka ve  sigorta muameleleri vergisinden, her türlü kredi kullanımları işlemleri kaynak  kullanımını destekleme fonundan istisna olacak.
 
ALT FONLAR, GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF OLACAK
 
Türkiye Kalkınma Fonu ile bu fonun altında kurulacak alt fonlar, gelir  ve kurumlar vergisinden muaf olacak. Bu muafiyet, bunların kazanç ve iratları  üzerinden Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak  vergi kesintilerini de kapsayacak.
 
Banka, Türkiye Kalkınma Fonu'nda sahip olduğu paylar nedeniyle  Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan Konsolide Denetim ve Konsolide  Finansal Raporlama ile ilgili hükümlere tabi olmayacak.
 
DENETİM
 
Türkiye Kalkınma Fonu tarafından iştirak edilen şirketler ve fonların  denetimi, ilgili mevzuatı uyarınca düzenlenen ve münhasıran Sayıştay'a sunulan  bağımsız denetim raporları esas alınarak Sayıştay tarafından hazırlanan raporun  TBMM'ye sunulması suretiyle yapılacak.
 
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi ve iştirakleri,  Harcırah Kanunu'na, Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun'a, Taşıt Kanunu'na,  Türk Standardları Enstitüsü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'a, Küçük  ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Teşvik ve  Muafiyetleri Kanunu'na tabi olmayacak.
 
Bankanın her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve icranın geri  bırakılması taleplerinde teminat şartı aranmayacak.
 
Bankanın amaçları doğrultusunda taşınmaz mal alım satımı ile açtığı  kredilerin teminatını teşkil eden taşınır ve taşınmaz malların icrada, iflasta  veya haricen satışında banka üzerinde kalması halinde, satış devir ve intikal ile  ilgili her türlü işlemler, girdiği ihalelerle ilgili işlemler, tahvil ihracı  dahil yurt dışından temin ettiği krediler ve bu kredilere ait işlemler, açılan  kredilere mahsuben yapılan tahsilatlar, mahkemeler ve icra daireleri nezdinde  açacağı dava, takip ve talepler, teminattan, damga, veraset ve intikal, banka ve  sigorta muameleleri vergilerinden ve tüm harçlardan istisna olacak.
 
PERSONEL

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketinde (Banka), 1 Ocak 2021'den itibaren İş Kanunu'na tabi olmayan personel çalışamayacak.

Bankanın yeniden yapılanma sürecinde, İş Kanunu'na tabi çalışmak istemeyen personel yürürlük tarihinden itibaren yapılacak ilk Genel Kurul tarihini takip eden 90 gün içinde Bankaya bildirimde bulunacak.

Söz konusu personel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca bir kamu kurumunda göreve başlatılıncaya kadar Bankanın ihtiyaç duyduğu uygun işlerde görevlendirilecek. Bu personel, Banka Yönetim Kurulu kararlarına istinaden 30 Eylül 2020'ye kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bildirilecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bildirilen personelin Bankada herhangi bir statüde tekrar istihdamı mümkün olmayacak.

Bankaca isimleri bildirilen personelin atama teklifleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun'a göre kura usulüyle gerçekleştirilecek.

Personelin nakledileceği kadro ve pozisyonlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına atama tekliflerinin yapıldığı tarih itibarıyla diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılacak.

Atama işlemi yapılan personele ilişkin bilgiler ve bu bilgilerdeki değişiklikler en geç 15 gün içinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bildirilecek. Bu fıkra kapsamında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, gerekli bilgi ve belgeleri istemeye, araştırma ve inceleme yapmaya, uygulamayı yönlendirmeye ilgisine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Banka yetkili olacak.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanun'un Geçici 2'nci maddesi kapsamında istihdam edilen personelden, bu madde uyarınca nakledileceklere kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeyecek ve kıdem tazminatına esas hizmet süreleri emekli ikramiyesi veya iş sonu tazminatının hesabında sayılacak.

İş Kanunu'na tabi çalışmak istemeyen personelin, Bankada çalışmaya devam ettirildikleri sürece mevcut statüleri ve unvanlarına ilişkin sosyal ve özlük haklarıyla istihdamlarına devam edilecek. Bu kapsamdaki personel ile devlet memurları için uygulanan yıllık artış oranları emsal alınmak suretiyle sözleşme yapılacak.

Banka personelinden emeklilik hakkını kazananlardan 180 gün içinde emeklilik başvurusunda bulunanların emekli ikramiyeleri, kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yaş haddinden emekliliğine 1 yıldan daha az süre kalanlar hariç olmak üzere, yaş haddinden emekliliğine en fazla 3 yıl kalanlar için yüzde 30, yaş haddinden emekliliğine 3 yıldan fazla, 5 yıldan az kalanlar için yüzde 40, yaş haddinden emekliliğine 5 yıl ve daha fazla kalanlar için yüzde 50 fazla ödenecek.

Yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek kanun hükümlerini, Cumhurbaşkanı yürütecek.

Kanunun kabul edilmesinin ardından, TBMM Başkanvekili Levent Gök, alınan karar gereğince birleşimi 16 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

 

ETİKETLER