Binlerce öğretmene güzel haber! Resmen değişti...

AA |  02 Mart 2019 Cumartesi - 16:10 | Son Güncelleme : 02 03 2019 - 17:47

Binlerce kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. İnşaatlarda yeni dönem 2 Haziran'da başlıyor. Teknik öğretmenler ile teknikerler şantiye şefliği yapabilecek.Şantiye şefi, görev yaptığı ilin dışında başka bir ilde görev alamayacak, aynı anda en fazla 5 ayrı yapım işinin şantiye şefliğini üstlenebilecek.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Şantiye Şefleri Hakkında  Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu yönetmelik, 2 Haziran'da yürürlüğe girecek.
 
Plan, fen, sanat, sağlık, çevre şartlarına ve standartlara uygun yapı  inşa edilmesine yönelik yapım faaliyet ve süreçlerinin takibini sağlamak üzere,  şantiye şefi çalıştırılması mecburi yapılara ve yapım işlerinde görev alan  şantiye şeflerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan  yönetmelik, yapı ruhsatına tabi her türlü yapım ve yıkım işinde, şantiye  şefliğini üstlenecek ilgili teknik elemanları kapsayacak.
 
 
Yapı ruhsatına tabi bütün yapıların; şantiye şefliğinin, yapı  müteahhidi ile şantiye şefi arasında düzenlenen ve asgari olarak işin adı,  süresi, ücretiyle, iş yeri adresini ve tarafların tebligata elverişli elektronik  adreslerini içeren iş sözleşmesine göre yürütülmesi esas olacak.Şantiye şefliği şartlarını haiz olması halinde yapı müteahhidi,  şantiye şefliğini üstlenebilecek, bu durumda ayrıca şantiye şefi bulundurma şartı  aranmayacak.Her türlü bildirim ve tebligat, tarafların beyan ettikleri tebligata  elverişli elektronik posta adreslerine yapılabilecek. İlgili mevzuatın da aksi  belirtilmediği müddetçe ayrıca yazılı bildirim yapılması şartı aranmayacak.
 
Tam zamanlı başka işte çalışanlar şantiye şefi olamayacak
 
Mahkeme veya üyesi olduğu meslek odasınca süreli veya süresiz olarak  mesleki faaliyette bulunmaktan yasaklananlar yasaklılık süresince, tam zamanlı  başka bir işte çalışanlar şantiye şefliği görevini üstlenemeyecek.Şantiye şefinin mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi veya  elektrik mühendisi, Yükseköğrenim Kurumunca elektrik mühendisliğine eş değerliği  bulunduğu kabul edilen elektrik-elektronik mühendisi, inşaat, makine, elektrik,  yapı denetim teknikeri veya bunlara ilişkin teknik öğretmen olması şart olacak.Şantiye şefliğinin üstlenilmesinde yapım işinin konusu, niteliği,  büyüklüğü ile özel ihtisas gerektirip gerektirmediği ve ilgili imalatların oranı  dikkate alınacak.
 
En fazla 5 ayrı yapım işinin şantiye şefliğini yapabilecek
 
Şantiye şefinin yapım işine dair görevi, yapı ruhsatının alınmasından  itibaren başlayıp yapı kullanma izin belgesinin alınmasıyla son bulacak.Şantiye şefi, görev yaptığı ilin sınırları dışında başka bir ilde  görev yapamayacak, aynı anda en fazla 5 ayrı yapım işinin şantiye şefliğini  üstlenebilecek."Mimar" veya "mühendis" unvanlı şantiye şeflerinin aynı anda  üstleneceği farklı yapım işlerinin tamamının yapı inşaat alanı toplamı 30 bin  metrekareyi geçemeyecek.Ancak yapım işinin tek ruhsata bağlı veya toplu yapı niteliğinde  olması halinde yapı inşaat alanı sınırı uygulanmayacak. Şantiye şefi tarafından  böyle bir yapım işinde görev üstlenilmesi durumunda aynı anda başka bir yapım  işinin şantiye şefliği üstlenilemeyecek.
 
Teknik öğretmenler ile teknikerler şantiye şefliği yapabilecek
 
Şantiye şeflerinin aynı anda üstelenebilecekleri işlerin sayı ve alan  sınırları hesaplanırken, yapı kullanma izin belgesi düzenlenmemiş olanlar hesaba  dahil edilecek.Farklı yapı ruhsatları alınmış olmakla birlikte, aynı parselde yer  almak ve istinat duvarı, havuz gibi ana yapının eklentisi olmak kaydıyla, birden  fazla yapıdan oluşan inşaatlar, tek yapım işi olarak kabul edilecek.
 
Spor tesisleri, sinema, tiyatro, konser salonu, kongre merkezi, müze,  eğitim kurumu, yurt, sağlık tesisi, haberleşme ve ulaşım tesisleri, itfaiye,  karakol, kışla, cezaevi, enerji üretim ve dağıtım tesisleri, kuleler, hangar  yapıları ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan veya yaptırılan yapılarda  şantiye şefi bulundurulması zorunlu olacak.Öte yandan palplanş, kazık, zemin ankrajı, deprem yalıtımı ve benzeri  temel sistemleri ve iksa yapıları ile kazı işlerinde, jet-grout, zemin sıkıştırma  ve benzeri zemin iyileştirme işlerinde, yıkım işlerinde, kayadan oyma depo  işlerinde, ayaklı su depoları işlerinde, deprem yalıtımlı bina işlerinde,  ardgermeli-öngermeli yapı elemanı içeren bina işlerinde münhasıran "inşaat  mühendisi" unvanlı şantiye şefi olacak.
 
Bakanlıkça belirlenen mimarlık ve mühendislik hizmetlerine esas yapı  sınıflarından birinci, ikinci ve üçüncü sınıf yapılardan, bodrumlarıyla birlikte  toplam 5 katı ve yapı inşaat alanı 2 bin metrekareyi geçmeyenlerde "teknik  öğretmenler", bin 500 metrekareyi geçmeyenlerde ise "teknikerler" meslek  alanlarına uygun olarak şantiye şefliğini üstlenebilecek.
 
Gerekli önlemlerin aldırılması yetkisine sahip olacak
 
Şantiye şefi, yapı müteahhidi adına gerekli inşaat ve iş  organizasyonunu sağlamak, mevzuatın öngördüğü her türlü tedbiri almak, uygulamak  ve uygulatmakla sorumlu olacak.Görev aldığı yapım işinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için  gerekli her türlü önlemin aldırılması yetkisine sahip şantiye şefi, bu yetkinin  yapı müteahhidince kullandırılmaması halinde sorumlu tutulamayacak.Şantiye şefinin görevden ayrılmak istemesi halinde istifasını, aynı  gün içerisinde ilgili idaresine yazılı olarak; yapı müteahhidine ise noter  aracılığıyla veya müteahhidin tebligata elverişli elektronik adresine bildirmesi  gerekecek.
 
Şantiye şefi, inşaatta herhangi bir imalata başlamadan en az 1 gün  önce, yapılacak imalatı denetim sorumlularına haber vermek zorunda olacak.