Sözleşmeli personel ile ilgili çok önemli karar! 6 ay iptal...

AA |  11 Mayıs 2020 Pazartesi - 11:51 | Son Güncelleme : 11 05 2020 - 12:01

Yüz binlerce sözleşmeli personeli ilgilendiren çok önemli karar. Anayasa Mahkemesi Kamuda 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılacaklarda aranan 6 aydan fazla hapis cezası almamış olma şartı, anayasaya aykırı bulunarak iptal edildi


Anayasa Mahkemesi'nden çok önemli sözleşmeli personel kararı. Anayasa Mahkemesi, kamuda 399 sayılı Kanun Hükmünde  Kararnameye (KHK) tabi sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılacaklarda aranan  6 aydan fazla hapis cezası almamış olma şartını anayasaya aykırı bularak iptal  etti.  Resmi Gazete'de yer alan Anayasa Mahkemesi kararında, Devlet Memurları  Kanunu'nda kamu görevlisi statüsünde istihdam edilebilmek için bir yıl veya daha  fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmama koşulu aranırken, KHK kapsamındaki  sözleşmeli personel yönünden "altı aydan fazla hapis cezasıyla hükümlü bulunmama"  koşulunun öngörüldüğü, bu durumun eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı ve anayasaya  aykırı olduğu ileri sürülerek yüksek mahkemeye başvurulduğu bildirildi.
 
 
Mevcut KHK'lerin ve dolayısıyla itiraz konusu kuralın, daha önce  denetlenmiş olsa bile anayasanın mülga 91. maddesine uygunluğunun denetlenmesi  gerektiği vurgulanan kararda, şu ifadelere yer verildi: "Zira geçerliliğini sürdüren ve yetki unsuru bakımından da anayasal  denetime tabi olan KHK'ların çıkarılması sırasındaki anayasal yetkinin kaynağını,  ilga edilmiş olsa da anayasanın 91. maddesi teşkil etmektedir.
 
 KHK'ların anayasanın mülga 91. maddesine uygun olup olmadığına ilişkin  denetimin bir defayla sınırlandırılamayacağı açıktır. Zira böyle bir  sınırlandırma, KHK'ya ilk denetiminden sonra söz konusu anayasa hükmü karşısında  dokunulmazlık tanınması anlamına gelmektedir. Bu ise her şeyden önce temel amacı,  normların anayasaya uygunluk denetiminin yapılması ve anayasaya aykırı olan  kuralların hukuk sisteminden ayıklanması olan anayasa yargısının, belirtilen  amacı ile bağdaşmamaktadır.
 Bu itibarla, itiraz konusu kuralın anayasanın mülga 91. maddesi  yönünden daha önce denetlenmiş olması aynı madde uyarınca yeniden denetlenmesine  engel teşkil etmemektedir."
 
  
"Kamu hizmetlerine girme niteliği taşıyor"
 
 Mülga 91. maddede anayasal güvence altındaki temel haklar, kişi  hakları ve ödevleri ile siyasi haklar ve ödevlerin KHK'ler ile düzenlenemeyeceği  belirtilen kararda, şu ifadeler kullanıldı: "Anayasanın ikinci kısmının Siyasi Haklar ve Ödevler başlıklı dördüncü  bölümünde yer alan ve 70. maddesinde güvence altına alınan kamu hizmetine girme  hakkına ilişkin olarak da KHK ile düzenleme yapılması mümkün değildir.  İtiraz konusu kuralda, sözleşmeli olarak işe alınacak personelin  taksirli suçlar hariç olmak üzere 6 aydan fazla hapis cezası ile hükümlü  bulunmamaları gerektiği hükme bağlanmıştır.
 
Kamu hizmetine girme ve hizmete alınmada hangi nitelik ve şartların  aranacağı anayasanın 70. maddesi kapsamındadır. İtiraz konusu kural, kamu  hizmetlerinin yürütülmesinde kamu görevlisi olarak istihdam edilme şekillerinden  biri olan 399 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılmak  için aranan şartlara ilişkin olduğundan kamu hizmetlerine girme hakkının  uygulanmasına dair bir düzenleme niteliği taşımakta ve anayasanın mülga 91.  maddesi uyarınca KHK ile düzenlenemeyecek yasak alan içinde kalmaktadır." Kararda, Anayasa Mahkemesinin, açıklanan nedenlerle kuralın anayasanın  mülga 91. maddesine aykırı olduğuna ve iptaline karar verdiği bildirildi.