Sınavlarda düzenleme yapılacak!

AA |  09 Temmuz 2019 Salı - 12:37 | Son Güncelleme : 09 07 2019 - 12:37

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kalkınma planı olan On Birinci Kalkınma Planı'na göre, Türkiye'de Japonya örneği incelenerek sadece kadın öğrencilerin kabul edildiği kadın üniversiteleri kurulacak. Dünya akademik başarı sıralamalarında 2023 yılı itibarıyla en az 2 üniversitenin ilk 100'e ve en az 5 üniversitenin de ilk 500'e girmesi sağlanacak.

Eğitim sisteminin öğrenciler üzerinde yarattığı baskıyı azaltmak amacıyla kademeler arası geçişlerde uygulanan sınavlarda düzenlemeler yapılacak.Dezavantajlı bölgelerden başlayarak okul yemeği uygulamasına geçilecek.


Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kalkınma planı olan ve  2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan'ın onayının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Programda eğitimle ilgili konulara yer verildi. Buna göre fırsat  eşitliği temelinde, tüm kademelerde eğitime erişim sağlanacak. Erken çocukluk eğitiminde 5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınacak,  esnek zamanlı ve alternatif erken çocukluk eğitim modelleri oluşturulacak; bu  amaçla ilave derslikler yapılacak.
Tüm eğitim kademeleri itibarıyla plan döneminde tekli eğitime  geçilecek. Yeni derslik yapımı planlamasında, diğer eğitim binalarının verimli  kullanımı dikkate alınacak, atıl vaziyetteki eğitim binalarının kullanımı  öncelenecek. Tüm eğitim kademelerinde okullaşma ve tamamlama oranları artırılacak,  devamsızlık oranları azaltılacak. Geçici koruma altındakilerin eğitim imkanlarına erişimi artırılacak.  Çocukların ruhsal ve bedensel gelişimlerini gözeten eğitim ortamları  oluşturulacak. Eğitim yapıları teknolojiye ve çevreye uyumlu, güvenli, ekonomik,  estetik, erişilebilir, standartları ve kalitesi yüksek bir mimaride  tasarlanacak.Tüm eğitim kademelerinde öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun  tasarım ve beceri atölyeleri kurulacak. Okulların niteliği ve imkanları  artırılarak okullar arası başarı farkı azaltılacak.
 
Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimleri için destek programları  uygulanacak. Dezavantajlı bölgelerden başlayarak okul yemeği uygulamasına  geçilecek.
 
Kalite güvence sistemi kuruluyor
 
Eğitimde kalite güvence sistemi oluşturulacak. Milli, manevi ve  evrensel değerler esas alınarak küresel gelişmelere ve ihtiyaçlara uygun eğitim  içerikleri ve öğretim programları hazırlanacak. Öğretim programları esnek, modüler ve uygulamalı yapıya  kavuşturulacak. Tüm eğitim kademelerinde öğrencilerin matematik ve Türkçe  yeterlilikleri artırılacak ve bu derslerin öğretim programları güncellenecek. Matematik ve Türkçe öğretmenlerinin yeni öğretim programlarına  uyumunun sağlanabilmesi için hizmet içi eğitimler uygulanacak.  Temel eğitim ve ortaöğretim kademesinde ders çizelgeleri yeniden  yapılandırılacak.
Eğitim Bilişim Ağı (EBA) portalının içeriği öğretim programlarıyla  uyumlu hale getirilerek zenginleştirilecek ve portalın etkin kullanımı  yaygınlaştırılacak. Lise öğrencilerinin üniversitelerdeki bilimsel etkinliklere  katılımları, araştırma ve laboratuvar imkanlarından faydalanabilmeleri  sağlanacak. Yabancı dil eğitimine ilişkin materyaller zenginleştirilecek, dinleme,  konuşma, okuma ve yazma alanlarındaki becerilerin tümünü ölçmeye yönelik sistem  geliştirilecek.
Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin eğitim hizmetlerinden  istifade edebilmeleri için beşeri ve fiziki imkanlar güçlendirilecek. Bu  bireylerin tespiti için il bazlı taramalar gerçekleştirilecek ve ihtiyaç  haritaları oluşturulacak. Özel eğitim hizmetinin yaygınlaşması için mobil  platformlar kurulacak. Öğrenme ortamlarının fiziki alt yapısı, öğretim programı ve materyal  zenginliği, öz bakım becerileri, bütünleştirme uygulamaları ve rehberlik  hizmetlerinin standartları yükseltilecek.
 
Özel yetenekli çocuklar için Eğitim, Bilim ve Değerlendirme Kurulu  oluşturulacak. Üniversitelerle iş birliği yapılarak zeka ve yetenek testlerinin  niteliği geliştirilecek, zeka ve yetenek tanılama ve izleme merkezleri  oluşturulacak. Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin motivasyonları ve mesleki  gelişimleri artırılacak ve öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsü  güçlendirilecek. Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılacak.Konut imkanlarının kısıtlı olduğu bölgelerde öğretmenlerin barınma  ihtiyaçlarını karşılayacak konut yatırımlarına devam edilecek.Okul yöneticiliği profesyonel bir meslek haline getirilecek ve  yönetici eğitimi akreditasyon yapısı oluşturulacak. Ehliyet ve liyakat temelli  kariyer sistemi hayata geçirilecek. Sınıf öğretmenlerinin yan alan ve mesleki  rehberlik becerileri geliştirilecek. Yabancı dil öğretmenlerinin niteliklerini artırmaya yönelik hizmet içi  eğitimler düzenlenecek.
 
Öğrenci kazanımları dikkate alınarak öğretmenlere ve okul  yöneticilerine, görev yaptıkları eğitim kurumunun türü ve mahalline göre farklı  oranlarda teşvik edici mekanizmalar oluşturulacak. Yatay ve dikey kariyer basamaklarına yönelik lisansüstü düzeyde  mesleki uzmanlık ve gelişim programları açılacak. Hizmet içi eğitimlerin içerikleri öğretmenlerin ve okul  yöneticilerinin güncel ihtiyaçları çerçevesinde yenilenecek, mesleki ve teknik  eğitimde hizmet içi eğitimler, iş ortamlarında gerçekleştirilecek.
 
Etkin ve etkili bir eğitim sisteminin oluşturulabilmesi için  politikalar veriye dayalı olarak belirlenecek ve politika uygulamalarının etki  analizleri yapılacak.Eğitim sistemine ilişkin veri tabanlarının bütünleştirildiği eğitsel  veri ambarı oluşturulacak, veriler yapay zeka teknolojileriyle işlenecek.  Sistemdeki kurum ve kuruluşların veri analiz kabiliyeti güçlendirilecek, okul  bazında veriye dayalı planlama ve yönetim sistemi hayata geçirilecek. Sahip oldukları koşul ve öncelikler dahilinde okulların gelişimleri  izlenecek ve değerlendirilecek. Okul gelişim planı hedefleriyle uyumlu ve fırsat  eşitliği temelinde okulların gelişimini destekleyecek biçimde kaynak tahsis  edilecek ve hesap verebilirlik düzeyi artırılacak.
 Öğretmen-veli-okul arasındaki etkileşim ve uyum güçlendirilecek.  Eğitim ve eğitim dışı sürecin etkin biçimde yürütülebilmesi ve çocukların hazır  bulunuşluklarının artırılabilmesi için rehberlik ve danışmanlık sistemi  güçlendirilecek.
 
Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin yapısı ve sunduğu hizmetler  yeniden düzenlenecek. Çocukların kendilerini ve meslekleri tanımalarını sağlayacak kariyer  seçim süreçlerini destekleyen kariyer rehberliği sistemi kurulacak.Sosyoekonomik dezavantajlı ve suça sürüklenme riski olan çocuk ve  gençler ile ailelerine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetleri  güçlendirilecek.
Öğretmene ve öğrenciye yönelik fiziksel ve duygusal şiddet önlenecek,  madde ve teknoloji bağımlılığı ile mücadele edilecek, sağlıklı yaşam kültürü  konularında aile farkındalığı artırılacak.
 
Her öğrencinin akademik ve diğer faaliyetlerine ilişkin kayıtların  tutulduğu e-dosya oluşturulacak. Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal,  sportif ve toplum hizmeti alanlarındaki etkinliklere katılımları desteklenecek,  bunun öğrenci yeterliliği üzerindeki etkisi izlenecek. Eğitim sisteminin öğrenciler üzerinde yarattığı baskıyı azaltmak  amacıyla kademeler arası geçişlerde uygulanan sınavlarda düzenlemeler  yapılacak.
 
Mesleki eğitimde istihdam seferberliği
 
Planda, mesleki ve teknik eğitime ilişkin hedeflere de ayrı bir başlık  açıldı. Buna göre, mesleki ve teknik eğitimde üretime yönelik yapısal dönüşüm ve  istihdam seferberliğine başlanacak. Plan döneminde bütün meslek liselerinin atölye ve laboratuvarları  modernize edilerek eğitim-istihdam ihtiyaçlarına uygun hale getirilecek. Mesleki eğitimdeki kurum ve kuruluşlar bünyesindeki atölyelerin daha  etkin bir şekilde kullanılması suretiyle döner sermaye gelirleri artırılacak.
Sektör talepleri ve gelişen teknoloji doğrultusunda mesleki ve teknik  eğitimde alan ve dalların öğretim programları güncellenecek.
 
Çoklu mesleki beceri alt yapısı oluşturuluyor
 
Öğrencilerin meslek alanları arasında geçişlerinin sağlanabilmesi ve  farklı mesleklere ilişkin kazanımlar elde edebilmeleri için birden fazla dalda  sertifikasyon almaya imkan tanıyan çoklu mesleki beceri alt yapısı oluşturulacak. Başta organize sanayi bölgelerinde olmak üzere meslek liseleri ile  yükseköğretim kurumları program, yönetim, insan kaynakları, finansman ve fiziki  alt yapı açısından birbirini destekleyecek şekilde yeniden yapılandırılacak. Vasıflı insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla mesleki ve teknik  eğitim ile iş gücü piyasası arasındaki bağ güçlendirilecek. Mesleki ve teknik eğitimde kariyer rehberliği etkinleştirilecek;  mesleki ve teknik eğitim liseleri ile meslek yüksekokullarının toplumdaki  algısını güçlendirecek tanıtım faaliyetleri yürütülecek.Öğrencilerin buluş, patent ve faydalı model başvurusu yapmaları teşvik  edilecek.
Mesleki ve teknik eğitim kurumları ile sektör arasında iş birliği  protokolleri artırılacak. Mezunların mesleki eğitim alanları ve seviyelerine göre  farklı ücret uygulaması teşvik edilerek istihdamlarına öncelik verilecek. Özel mesleki ve teknik okullarda eğitim gören öğrencilere yönelik  destek ödemeleri sağlanacak, özel sektörün okul açmasına yönelik yatırım  teşvikleri artırılacak ve organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere özel  mesleki ve teknik okul sayısı ve çeşitliliği artırılacak.
 Özel sektörün özel mesleki eğitim merkezi kurabilmesine yönelik  mevzuat düzenlemesi yapılacak.
 
Mezunlar da ders alabilecek
 
 Bilgi ve becerilerin güncelliğinin sağlanması amacıyla mezunların  sertifikalı eğitim ve sektör ile üniversiteler tarafından akredite edilen  dersleri almaları teşvik edilecek. Mesleki eğitim programları ile sınav ve belgelendirme faaliyetlerine  esas teşkil eden ulusal meslek standartları ve yeterlilikleri güncellenecek ve  sayıları artırılacak.
 
Yükseköğretimdeki hedefler
 
 Yükseköğretimde çeşitliliğinin artırılması sağlanacak. Bölgesel  Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesinin kapsamı  genişletilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk olarak Japonya'da dile  getirdiği kadın üniversitelerinin kurulması da planda yer aldı. Buna göre,  Japonya örneği incelenerek sadece kadın öğrencilerin kabul edildiği kadın  üniversiteleri kurulacak.  Yükseköğretim sistemi küresel rekabet gücü olan, kalite odaklı ve  dinamik bir yapıya kavuşturulacak; yükseköğretim kurumlarının niteliklerinin  artırılmasına yönelik uygulamalara devam edilecek.  Dünya akademik başarı sıralamalarında 2023 yılı itibarıyla en az 2  üniversitenin ilk 100'e ve en az 5 üniversitenin de ilk 500'e girmesi sağlanacak.   Öncelikli sektörler başta olmak üzere plan döneminde doktora mezun  sayısı yıllık ortalama 15 bine çıkarılacak. Üniversitelerin dijital çağa ayak uydurması ve bilgiye ulaşımda açık  erişim ve açık bilim uygulamalarının hayata geçirilmesi amacıyla açık erişim alt  yapıları ile uyumu sağlanacak. Akademik personellerin atama ve yükselme  kriterleri alt sınırı merkezi olarak yükseltilecek.
Yükseköğretim kurumlarının kontenjanları, sektörel ve bölgesel beceri  ihtiyaçları, üniversitelerin kapasiteleri, arz-talep dengesi ve mevcuttaki  programların asgari doluluk oranları dikkate alınarak belirlenecek;  eğitim-istihdam bağlantısı güçlendirilecek.
 Mezuniyet sonrasında doğrudan meslek icra yetkisi veren yükseköğretim  programlarında asgari başarı puanı şartı uygulaması genişletilecek.
 
Mezunların kariyer süreçlerinin takibi ve mezun-üniversite iş  birliğinin güçlendirilmesi için mezun izleme sistemi kurulacak.  Yükseköğretim kurumlarının eğitim, araştırma ve yenilik çıktılarına  ilişkin verileri düzenli olarak takip edilecek ve raporlanacak.
 
 Özel üniversite mevzuatı hazırlanacak
 
  Vakıf yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim süreçleri, akademik  ve idari yapılanmaları, denetleme ve mali hususlarına yönelik düzenlemeler  yapılacak. Özel üniversite mevzuatı hazırlanacak. Bu kurumların akademik  personelinin mali ve sosyal haklarının asgari düzeyinin devlet  üniversitelerindeki eş değer kadrodaki personelle aynı seviyeye getirilmesi için  düzenleme yapılacak.  Vakıf yükseköğretim kurumlarında araştırma görevlisi sayısının  artırılması için gerekli düzenlemeler yapılacak.
Etkili tanıtım çalışmalarıyla yükseköğretim sistemine uluslararası  erişim kolaylaştırılacak. Yükseköğretim sistemindeki nitelikli uluslararası  öğrenci sayısı artırılacak. Nitelikli yabancı uyruklu akademisyenlerin toplam istihdamı oranı  içindeki payı artırılacak.
Yabancı dilde eğitim veren programların sayısı artırılacak,  yükseköğretim kurumlarının uluslararası öğrencilere yönelik barınma imkanları  geliştirilecek ve uluslararasılaşmada kurumsal kapasite artırılacak.