SGK'dan şok öneri: Emeklilerin maaşından sağlık primi kesilsin

19 Ocak 2015 Pazartesi - 3:31 | Son Güncelleme : 19 01 2015 - 3:41


Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 5 yıllık stratejik planında 76 milyonu yakından ilgilendiren çarpıcı değişiklik sinyalleri yer aldı. Türkiye’de 10 milyonun üzerindeki emekliyi üzecek düzenlemenin gelmesi halinde yeniden prim yatırma dönemi başlayacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu 2015-2019 Stratejik Planı’nda sağlık, sigorta, emeklilikle ilgili 7’den 77’ye herkesi ilgilendiren alanlarda yapılacak değişiklik hedefleri yer aldı. Toplanan prim gelirlerinin sağlık harcamaları ve emekli maaşlarını karşılamadığına vurgu yapılarak yeni adımlar atılması kararlaştırıldı. 2015-2019 döneminde sağlık sigortacılığının gelişimi ve desteklenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi rapora girdi.
 
AİLE HEKİMİNE GÖRÜNME ŞARTI
 
Sigortacılık alanında alternatif modellerin oluşturulması hedefi 5 yıllık plana girerken, “Bu çerçevede, ülkemizde uygulanabilir tamamlayıcı sağlık sigortacılığı modellerinin geliştirilmesi, uygun geri ödeme modellerinin araştırılması, fiyatlandırma politikalarında etkin yöntemlerin kullanılması” hedefleri konuldu. Hastalık sırasında aile hekimine görünmeden hastaneye gitmeyi önleyen sevk zincirinin getirilmesine dönük sinyaller de raporda yer aldı.
 
Devlete yıllarca sağlık primi ödeyen emeklilerden tamamlayıcı sağlık sigortası adı altında ayrı bir prim tahsil edilmesi önerisi de rapora girdi. Raporda, kanserden mutluluk çubuğu tedavisine, hacamattan palyatif bakıma kadar karşılanan sağlık hizmetlerinin ekstra ücretle sağlanması önerisi de yer aldı.
 
KARŞILANAN TEDAVİLER SINIRLANDIRILMALI
 
Planda, “Sigorta üzerinden karşılanacak sağlık harcamaları kapsamının daraltılması ve kapsam dışı kalan sağlık hizmetlerine yönelik tamamlayıcı sağlık sigortası gibi yeni sigortacılık kolları gelişmektedir. Ayrıca emeklilerin emeklilik sonrasında meydana gelen gelir kayıplarının azaltılması için bireysel emekliliğin teşvik edilmesine yönelik politikalar da hızla artmaktadır” bilgisi yer aldı.
 
 
DÜRÜST VATANDAŞ CEZALANDIRILIYOR
 
32 mil­yar li­ra­lık prim ala­ca­ğı­nı tah­sil ede­me­yen ve va­tan­daş­lar­la ic­ra­lık olan Ku­rum, “Top­lum­da sü­rek­li prim af­fı bek­len­ti­si va­r” uya­rı­sın­da bu­lun­du. Dü­rüst va­tan­daş­la­rı ce­za­lan­dı­ran sis­te­min so­na er­me­si ge­rek­ti­ği­ne vur­gu ya­pıl­dı.
 
KARADELİĞİ BÜYÜTEN TEHDİTLER
 
Ra­por­da, 40 mil­yar TL’­nin üze­rin­de­ki sos­yal gü­ven­lik ka­ra­de­li­ği­nin bir tür­lü ka­pa­tı­la­ma­ma­sı­nın ne­de­ni teh­dit­ler baş­lı­ğı al­tın­da ele alın­dı. Ba­zı teh­dit­ler şun­lar: "Ka­yıt dı­şı is­tih­dam, prim af­fı bek­len­ti­si, bi­linç­siz ilaç kul­la­nı­mı ve ilaç is­ra­fı, ye­rel yö­ne­tim­le­rin dü­şük prim tah­si­la­tı, nü­fu­sun yaş­lan­ma­sı, SGK’­nın sağ­lık ma­li­yet­le­ri­nin art­ma­sı, ilaç ve tıb­bi mal­ze­me­de dı­şa ba­ğım­lı­lı­ğın ma­li yü­kü ar­tır­ma­sı." (Hasan Bozkurt/Bugün)