Seçmen listeleri ne zaman asılacak?

AA |  31 Aralık 2008 Çarşamba - 11:36 | Son Güncelleme : 31 12 2008 - 11:36


29 Mart 2009'da yapılacak Mahalli İdareler
Genel Seçimleri için kesinleşen seçmen listeleri, 5 Ocak 2009 Pazartesi günü
askıya çıkacak ve 30 Ocak 2009 Cuma günü saat 17.00'a kadar askıda kalacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığının, Seçmen Kütüğünün
Güncelleştirilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Genelgesi, Resmi Gazete'de
yayımlandı.

YSK, SEÇSİS kapsamında 26 Kasım – 05 Aralık tarihleri arasında
askıya çıkarılıp güncelleştirilerek kesinleştirilen listelerin, Türkiye'de ikamet
ederek seçmen niteliğini taşıyan kişilere ait değişikliklere ilişkin kayıtların
Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün
adres kayıt sisteminden alınarak, gerekli işlemler yapıldıktan ve seçmen kütüğüne
dönüştürüldükten sonra muhtarlık bölgesi askı listeleri haline getirilen listeler
olduğuna karar verdi.

Karara göre, kesinleşen listeler 5 Ocak 2009 Pazartesi günü saat 08.00'de
askıya çıkarılacak ve 30 Ocak 2009 Cuma günü saat 17.00'de askıdan indirilecek.

-MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİNE YAZILACAKLAR-

Genelgeye göre muhtarlık bölgesi askı listesine yazılacaklar şunlar:
"Seçmen niteliğine sahip olduğu halde, muhtarlık bölgesi askı listesinde
ismi bulunmayanlar,
Başka bir muhtarlık bölgesi askı listesinde yazılı olup da sürekli olarak
oturmak amacı ile listenin askıya çıkarıldığı muhtarlık bölgesine gelenler,
Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim
birimlerinde oylarını kullanmak isteyenler,
Muhtarlık bölgesi askı listesinde kendisine ait kimlik ve adres
bilgilerinde yanlışlık veya eksiklik bulunanlar,
Olay bilgisi değişenler (vatandaşlık durumu gibi),
Askerlikten terhis olup, silah altında bulunmaları nedeniyle askı
listesinde kaydı bulunmayan ve yine aynı nedenle kayıtları dondurulmuş bulunan
(Terhis belgesi veya askerlik şubesince verilen belgenin ibrazı gereklidir),
Kamu hizmetlerinden süreli olarak yasaklı bulunmaları nedeniyle askı
listesinde ismi bulunmayanlar ile aynı nedenle kayıtları dondurulmuş bulunan ve
yasaklılık süresi sona eren (Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınacak resmi yazıyı
ibraz etmek zorunludur),
Türk vatandaşları, listelere yazılmak veya seçmenlik durumunu oy
kullanabilir (aktif) duruma getirebilmek için ilgili ilçe seçim kurulu
başkanlıklarına,
Tutuklu seçmen listesinde kendisine ait kimlik bilgilerinde yanlışlık
veya eksiklik bulunan,
Taksirli suçlardan hükümlü veya tutuklu olduğu halde düzenlenen tutuklu
seçmen listesine yazılmamış bulunan."

-LİSTEDE İSMİ BULUNMAYANLAR VE YERLEŞİM YERİ DEĞİŞENLER-

Askıya çıkartılan muhtarlık bölgesi askı listesinde kayıtlı olan
seçmenlerden kayıtlarında yanlışlık veya eksiklik bulunan veya askı süresi
içerisinde yerleşim yerini aynı ilçe içinde başka bir muhtarlık bölgesine veya
bir ilçeden diğer bir ilçeye nakleden kişiler, bizzat veya ilgili nüfus
müdürlüğünden alacakları resmi nitelikteki belge ile askı yeri görevlisine veya
ilçe seçim kurulu başkanlığına müracaat edecek.

Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim
birimlerinde oylarını kullanmak isteyen öğrenciler (askeri öğrenciler hariç),
öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt
müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları resmi belgeler ile
kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvurmak
suretiyle nüfus müdürlüğünden alacakları adres değişikliğinin uygun olup
olmadığına ilişkin gerekçeli belgeyi ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına
teslim edecekler.

-DÜZELTME VE DEĞİŞİKLİKLERİN İŞLENMESİ-

Muhtarlık bölgesi askı listelerinin, askıdan indirilmesinden sonra, askı
süresi içinde nüfus müdürlüklerine yapılan değişiklik ve düzeltme başvuruları,
SEÇSİS Merkezi Seçmen Veri Tabanına 3 Şubat 2009 Salı günü saat 17.00'ye kadar
Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda işlenecek.

Listelerinin askıdan indirilmesinden sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri
Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre seçmenlerden ölmüş olanlar ile Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılanlar Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce
listelerden silinecek.

Seçmen niteliğini taşıyan ve askerde bulunan kişilere ilişkin bilgiler,
Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Daire
Başkanlığından topluca alınacak ve bu kişilere ait seçmen kütüğündeki Seçmen
Kütüğü Genel Müdürlüğünce dondurulacak. Askerliği nedeniyle kayıtları dondurulmuş
olanlardan terhis olanların kayıtları ise Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce oy
kullanabilir (aktif) hale getirilecek.

Muhtarlık bölgesi askı listelerine, seçmenler ve siyasi partiler askı
süresi içinde itiraz edebilecek.

Muhtarlık bölgesi askı listelerinde 5 Ocak 2009 ile 30 Ocak 2009
tarihleri arasında gerçekleşen tüm değişiklikler (yerleşim yeri, kimlik bilgisi,
olay bilgisi (vatandaşlık durumu gibi), adresi değişenler) ve askı süresi
içerisinde yapılan itiraz üzerine ilçe seçim kurulu başkanının kararı ile
listeden çıkarılmalarına ve kayıtlarının dondurulmasına karar verilen seçmenlere
ait bilgi değişikliği listeleri ayrı ayrı düzenlenerek o ilçede teşkilatı bulunan
ve seçime katılan siyasi parti ilçe başkanlıklarına "alındı belgesi"
karşılığında verilecek.

Siyasi partiler, kendilerine verilen listelere karşı 5 Şubat 2009
Perşembe günü saat 17.00' ye kadar itirazda bulunulabilecek. Yapılan itirazlar
ilçe seçim kurulu başkanı tarafından değerlendirilerek kesin olarak karara
bağlanacak ve talepleri halinde sonuç siyasi partiye bildirilecek ya da tebliğ
edilecek.

Muhtarlık bölgesi askı listelerinde isimleri olanlardan, silah altında
bulunan er ve erbaşlara, kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre süreli yasaklı olan
seçmenlere, taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan
hükümlülere karşı yapılan itirazlar, ilçe seçim kurulu başkanının gerekli
inceleme ve değerlendirmesi sonucunda 7 Şubat 2009 Cumartesi günü saat 17.00'ye
kadar kesin olarak karara bağlanacak.

Kesinleşen listelerin her sayfası ayrı ayrı mühürlenecek ve ilçe seçim
kurulu başkanı tarafından imzalanacak. Kesinleşen listeler üzerinde hiçbir
değişiklik yapılmayacak.

Kesinleşen muhtarlık bölgesi askı listelerinde adı yazılı olduğu veya bu
listelere yazılması için askı süresi içinde başvurduğu ve listeye kaydedilmesine
karar verildiği halde, çoğaltılarak sandık kurullarına verilen sandık seçmen
listelerinde ismi yer almayan seçmenlerin, muhtarlık bölgesi askı listelerinin
kesinleşmesine bakılmaksızın, ilçe seçim kurulundaki liste ile oy verecekleri
sandık listesine ilave edilmelerine, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından karar
verilecek. Seçmen kendisine verilecek bir yazı ile sandık kuruluna başvurması ve
listeye dahil edilmesi suretiyle oyunu kullanabilecek.

ETİKETLER

0