Resmen değişiyor! Çalışanlara günlük 39 lira ücret desteği...

AA |  16 Ekim 2020 Cuma - 18:26 | Son Güncelleme : 16 10 2020 - 18:26

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Yeni kanun teklifine göre; Cumhurbaşkanı kararıyla işveren prim desteği, prim teşviki, gelir vergisi stopaj teşviki ile damga vergisi desteğinin süresi 31 Aralık 2023'e, kısa çalışma ödeneğinin süresi ise 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilecek. İş veya hizmet sözleşmesi 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 döneminde sona erenler ile SGK'ye bildirilmeksizin çalışanların, en son çalıştıkları işyerlerinde fiilen çalıştırılmaları halinde işverene günlük 44,15 lira destek verilecek. İşverene, Ocak 2019-Nisan 2020 döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan döneme ilave olarak istihdam edeceği her bir sigortalıdan, fiilen çalıştırdıkları için günlük 44,15 lira, ücretsiz izne ayırdıkları için günlük 39,24 lira nakdi ücret desteği verilecek.


AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan İşsizlik Sigortası  Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM  Başkanlığına sunuldu.
 
Teklifle İşsizlik Sigortası Kanunu'na madde ekleniyor. Buna göre,  işsizlik ödeneğinden yararlandırılanların, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün  içinde işe girmeleri ve 12 ay süreyle kesintisiz hizmet akdine tabi olarak  çalışmaları halinde, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre için hesaplanacak  uzun vadeli sigorta primleri İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.
 
Cumhurbaşkanı; kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahiplerini  istihdam etmesi halinde işverene sağlanan prim desteği; bir önceki yıl  ortalamasına ilave istihdam edilen kişiler için 12 ay, bu kişinin kadın, genç  veya engelli olması durumunda 18 ay süreyle işverene sağlanan prim teşviki ve  ilave istihdam sağlayan işverene gelir vergisi stopaj teşviki ile damga vergisi  desteği uygulamasının süresini 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatmaya yetkili  olacak.
 
Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihi, Kovid-19  salgınının olumsuz etkileri nedeniyle 1 Ocak 2021'den 31 Aralık 2023 tarihine  erteleniyor.
 
Cumhurbaşkanı kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini, 30 Haziran  2021'e kadar uzatma yetkisine sahip olacak.
 
Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların  normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverene ödenen ve İşsizlik  Sigortası Fonu'ndan karşılanan prim desteği süresini de 30 Haziran 2021'e kadar  uzatabilecek.
 
Nakdi ücret desteği
 
Kanun teklifiyle İşsizlik Sigortası Kanunu'na geçici madde ekleniyor.
 
Buna göre, işsiz olan kişilerin yeniden istihdamı ile SGK'ye  bildirilmeksizin çalışan kişilerin de istihdam edilebilmesi için iş veya hizmet  sözleşmesi 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 döneminde sona erenlerle SGK'ye  bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları işyerlerine başvurmaları ve bu  işverenler tarafından fiilen çalıştırılmaları halinde, işverenlere her ay Kuruma  ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek üzere günlük 44,15 lira destek  verilecek.
 
Başvuruda bulananlardan işveren tarafından işe alınıp ücretsiz izne  ayrılanlar için günlük 39,24 lira, bu kapsamda olup başvurusunun kabul  edilmediğini bildirenler için ise söz konusu şartlar dahilinde hane başına günlük  34,34 lira destek verilmesi öngörülüyor.
 
Hizmetleri, SGK'ye bildirilmeksizin çalıştırıldığı işveren tarafından  kabul edilenlere, işveren tarafından bu şekilde çalıştırıldıkları döneme ilişkin  olarak ücret ve ücrete bağlı hakları hariç olmak üzere diğer haklarından feragat  etmiş sayılacak ve bu şekilde çalıştırıldıkları dönemde ilgili mevzuatı uyarınca  daha önce yararlanmış oldukları sosyal yardım ve diğer haklar borç  çıkarılmayacak.
 
Bu madde uyarınca başvuruda bulunanlardan hizmetlerini SGK'ye  bildirilmeksizin istihdam ettiğini kabul eden işverenlere ilgililerin işveren  yanında hizmetleri bildirilmeksizin çalıştırıldığı dönemler için Sosyal  Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca idari para cezası  uygulanmayacak, işsizlik sigortası primi de dahil olmak üzere sigorta primi  tahakkuk ettirilmeyecek, ilgili mevzuatta yer alan ortalama ve toplam sigortalı  sayısı hesabında dikkate alınmayacak.
 
İşsizlik Sigortası Kanunu'na eklenen başka bir geçici maddeye göre de  işverene, Ocak 2019-Nisan 2020 döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan ay  veya dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edeceği her bir sigortalı  için her ay SGK'ye ödeyeceği tüm primlerden mahsup edilmek üzere nakdi ücret  desteği sağlanacak.
 
Bu kapsamda İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak destek  tutarının, işe alındığı tarihten itibaren fiilen çalıştırılacak sigortalılar için  günlük 44,15 lira, ilave işe alınacaklardan işveren tarafından ücretsiz izne  ayrılacaklara ise günlük 39,24 lira olması öngörülüyor.
 
Cumhurbaşkanı, söz konusu destek ve nakdi destek tutarlarını,  maddelerin yürürlük tarihinden sonra tespit edilecek asgari ücret artış oranında  artırmaya yetkili olacak.