Rekabetin Korunması Kanunu'nda değişiklik öngören teklif kabul edildi

AA |  02 Haziran 2020 Salı - 21:57 | Son Güncelleme : 02 06 2020 - 22:30

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edildi.


Teklif, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un, "birleşme veya  devralma" bölümünde değişiklik yapıyor, "hakim durum testi" yerine Avrupa Birliği  (AB) hukukunda uygulanan "etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması testi"  getiriliyor.
 
Buna göre, bir ya da birden fazla teşebbüsün, başta hakim durum  yaratılması ya da mevcut bir hakim durumun güçlendirilmesi olmak üzere, ülkenin  bütünü veya bir kısmında herhangi bir mal veya hizmet piyasasındaki etkin  rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak şekilde birleşmeleri veya  herhangi bir teşebbüsün ya da kişinin, diğer bir teşebbüsün mal varlığını yahut  ortaklık paylarının tümünü, bir kısmını ya da kendisine yönetimde hak sahibi olma  yetkisi veren araçları, miras yoluyla iktisap durumu hariç olmak üzere devralması  hukuka aykırı ve yasak olacak.
 
Rekabet Kurulu, ihbar, şikayet ya da Ticaret Bakanlığının talebi  üzerine veya resen, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "rekabeti sınırlayıcı  anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar", "hakim durumun kötüye kullanılması",  "birleşme veya devralma" maddelerinin ihlal edildiğini tespit ederse ilgili  teşebbüs veya teşebbüs birliklerine rekabetin tesisi için yerine getirilmesi ya  da kaçınılması gereken davranışları ve teşebbüslerin belirli faaliyetlerini yahut  ortaklık paylarını ya da mal varlıklarını devretmeleri şeklindeki yapısal  tedbirleri nihai kararında bildirecek.
 
Davranışsal ve yapısal tedbirler, ihlalle orantılı ve ihlalin etkili  biçimde sona erdirilmesi için gerekli olacak. Yapısal tedbirlere ancak daha önce  getirilen davranışsal tedbirlerin sonuç vermediği hallerde başvurulacak.  Davranışsal tedbirlerin sonuç vermediğinin nihai kararlarla tespit edilmesi  halinde ilgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerine yapısal tedbire uyması için en  az 6 ay süre verilecek.
 
Teklifle özellikle kartellerin ortaya çıkarılmasında hayati önemi haiz  olan yerinde inceleme yetkisinin kapsamı daha da belirginleştiriliyor. Yerinde  incelemelerde; "Defterlerini, fiziki ve elektronik ortam ile bilişim  sistemlerinde tutulan her türlü verilerini ve belgelerini inceleyebilir, bunların  kopyalarını ve fiziki örneklerini alabilir" düzenlemesi getiriliyor.
 
Rekabet Kurumunun başkan yardımcılarının sayısı ikiden üçe  çıkarılıyor.
 
Teklifle, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda, Rekabet  Kurumunun personel kadro unvanları, kadro dereceleri ile sayılarına ilişkin temel  kurallar açık olarak düzenleniyor.
 
Soruşturma konusu yapmayabilecek
 
Rekabet Kurulu, pazar payı ve ciro gibi ölçütleri esas alarak rakipler  arasında fiyat tespiti, bölge veya müşteri paylaşımı ve arz miktarının  kısıtlanması gibi açık, ağır ihlaller hariç olmak üzere, piyasada rekabeti kayda  değer ölçüde kısıtlamayan anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği karar ve  eylemlerini soruşturma konusu yapmayabilecek. Böylece kurum kaynaklarının  öncelikli olarak daha önemli ihlallere yönlendirilmesi amaçlanıyor.
 
Teklif ile Türk rekabet hukuku mevzuatına, AB mevzuatında yer alan  taahhüt ve uzlaşma müesseselerinin kazandırılması da amaçlanıyor.
 
Yürütülmekte olan bir ön araştırma ya da soruşturma sürecinde ortaya  çıkan rekabet sorunlarının giderilmesine yönelik olarak ilgili teşebbüs ya da  teşebbüs birliklerince taahhüt sunulabilecek. Kurul söz konusu taahhütler yoluyla  rekabet sorunlarının giderilebileceğine kanaat getirirse bu taahhütleri ilgili  teşebbüs ya da teşebbüs birlikleri açısından bağlayıcı hale getirerek soruşturma  açılmamasına veya açılmış soruşturmaya son verilmesine karar verebilecek.
 
Rakipler arasında fiyat tespiti, bölge veya müşteri paylaşımı ya da  arz miktarının kısıtlanması gibi açık ve ağır ihlallerle ilgili olarak taahhüt  kabul edilmeyecek.
 
Kurul bir karar verdikten sonra aşağıdaki hallerde tekrar soruşturma  açabilecek: - Kararın alınmasına temel teşkil eden herhangi bir unsurda  esaslı değişiklik olması,- İlgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin  verdikleri taahhütlere aykırı davranmaları,- Kararın taraflarca sunulan  eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgiye dayanılarak verilmiş olması.
 
Soruşturmaya başlanmasından sonra kurul, ilgililerin talebi üzerine  veya resen, soruşturma sürecinin hızlı bitirilmesinden doğacak usuli faydaları ve  ihlalin varlığına veya kapsamına ilişkin görüş farklılıklarını göz önüne alarak  uzlaşma usulünü başlatabilecek.
 
Kurul, hakkında soruşturma başlatılan ve ihlalin varlığı ile kapsamını  kabul eden teşebbüs veya teşebbüs birlikleri ile soruşturma raporunun tebliğine  kadar uzlaşabilecek.
 
Bu çerçevede Kurul, hakkında soruşturma açılan taraflara, ihlalin  varlığını ve kapsamını kabul ettikleri bir uzlaşma metni sunmaları için kesin bir  süre verecek. Verilen süre geçirildikten sonra yapılan bildirimler dikkate  alınmayacak. İhlal tespitinin ve idari para cezasının yer aldığı bir nihai  kararla soruşturma sonlandırılacak.
 
"İdari para cezasında yüzde 25'e kadar indirim uygulanabilecek"
 
 Uzlaşma usulü sonucunda idari para cezasında yüzde 25'e kadar indirim  uygulanabilecek.
 
Sürecin uzlaşma ile neticelenmesi halinde, idari para cezası ve  uzlaşma metninde yer alan hususlar uzlaşmanın taraflarınca dava konusu  yapılamayacak.
 
Kanunu ihlal ettiği belirlenenlere yazılı savunmalarını 30 gün içinde  Kurul'a göndermeleri tebliğ edilecek. Tarafların gönderecekleri savunmalarına  karşı soruşturmayı yürütmekle görevlendirilenler 15 gün içinde ek yazılı görüş  bildirecek ve bu da tüm Kurul üyeleri ile ilgili taraflara bildirilecek. Taraflar  30 gün içinde bu görüşe cevap verebilecekler. Haklı gerekçeler sunulması halinde  bu süreler bir kereye mahsus olmak üzere ve en çok bir katına kadar  uzatılabilecek.
 
 Kurumun para, evrak ve her çeşit malları devlet malı hükmünde olacak.  Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurum personeli, görevleri nedeniyle işledikleri ve  kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılacak.
 
Kurul başkan ve üyeleri ile kurum personelinin cezai ve hukuki  sorumluluğuna ilişkin olarak Bankacılık Kanunu'nun cezaları düzenleyen maddesi  kıyasen uygulanacak.
 
Personel kadrolarıyla ilgili düzenleme
 
Rekabet Kurumunda inceleme uzmanı kadrosunda bulunanlar rekabet uzmanı  kadrolarına ve kıdemli koordinatör ile mesleki koordinatör kadrosunda bulunanlar  rekabet başuzmanı kadrolarına; kurum danışmanı, Başkan danışmanı, idari  koordinatör, müdür, araştırma uzmanı, basın danışmanı, sistem çözümleyici, veri  iletişim uzmanı, programcı ve idari hizmet yetkilisi, idari hizmet uzmanı  kadrolarında bulunanlar araştırmacı kadrolarına, garaj şefi kadrosunda bulunanlar  şoför kadrosuna kadro dereceleriyle atanmış sayılacak.
 
 Araştırmacı kadrosuna atananlar, kurumca ihtiyaç duyulan işlerde  görevlendirilecek.