OHAL Komisyonu Başkanı belli oldu

AA |  16 Mayıs 2017 Salı - 18:20 | Son Güncelleme : 16 05 2017 - 22:23

Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selahaddin Menteş'in OHAL Komisyon Başkanı oldu.


Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 685 Sayılı Kanun Hükmünde  Kararname ile kurulması kararlaştırılan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu başkan  ve üyeleri belli oldu.

OHAL kapsamında mağduriyetlerin incelenmesine yönelik komisyonun  başkanlığına Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selahaddin Menteş getirildi.

Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Karagöz, Danıştay Tetkik  Hakimi Murat Aytaç, Mülkiye Başmüfettişi Hasan Şıldak, Adalet Bakanlığı Ceza ve  Tevkifevleri Daire Başkanı Esat Işık, Milli Eğitim Bakanlığı Atama Daire Başkanı  Mustafa İkbal ile Devlet Denetleme Kurulu (DDK) üyesi Salih Tanrıkulu komisyon  üyeliğine seçildi.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti TBMM Grup Başkanlığındaki  makamında, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Menteş ve komisyon üyelerini  kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Komisyonun görevleri

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, OHAL kapsamında doğrudan  KHK'larla tesis edilen işlemler hakkındaki başvuruları değerlendirip karar  verecek.

Buna göre komisyon, kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan  teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi, öğrencilikle ilişiğin kesilmesi,  dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık  kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve  televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve  dağıtım kanallarının kapatılması, emekli personelin rütbelerinin alınması gibi  işlemler hakkında başvuruları değerlendirecek ve karar verecek. Komisyon ayrıca,  OHAL kapsamında yürürlüğe konulan KHK'larla gerçek veya tüzel kişilerin hukuki  statülerine ilişkin doğrudan düzenlenen ve birinci fıkra kapsamına girmeyen  işlemleri de görüşüp karara bağlayacak.

Komisyon, 685 sayılı KHK'nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki  yıl süreyle görev yapacak. Bakanlar Kurulu, gerek görmesi halinde bu süreyi,  bitiminden itibaren birer yıllık sürelerle uzatabilecek.

Komisyonun ilk seçilen üyeleri, iki yıllık sürenin sonuna kadar görev  yapabilecek. Sürenin uzatılmasına karar verilmesi halinde birinci maddenin ikinci  fıkrasındaki usule göre yeni üyeler belirlenecek. Daha önce görev yapan üyeler de  yeniden görev alabilecek. Üyelerin süreleri dolmadan herhangi bir nedenle  görevlerine son verilemeyecek.

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'na başvurular valilikler  aracılığıyla yapılacak. Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan  çıkarılanlar ya da ilişiği kesilenler, en son görev yaptıkları kuruma da  başvurabilecek.

Başvuru tarihi, valiliklere veya ilgili kurumlara başvurunun yapıldığı  tarih olarak kabul edilecek. Valilikler ve ilgili kurumlar, kendilerine yapılan  başvuruları geciktirmeksizin komisyona iletecek ve mükerrer başvurular işleme  alınmayacak.

Komisyonun başvuru almaya başladığı tarihten önce yürürlüğe konulan  KHK'larla ilgili olarak başvuru alma tarihinden itibaren 60 gün içinde, bu  tarihten sonra yürürlüğe konulan KHK'larla ilgili olarak ise Resmi Gazete'de  yayımlanma tarihinden itibaren 60 gün içinde yapılmayan başvurular işleme  alınmayacak.

Komisyona yapılan başvurular, aranan şartlara uygunluk bakımından ön  incelemeye tabi tutulacak. Ön inceleme sonucunda süresi içinde yapılmadığı,  başvuru sahibinin konuyla ilgili hukuki menfaatinin bulunmadığı, bu kanun  hükmünde kararnamenin kapsamına girmediği veya diğer şekil şartlarını taşımadığı  tespit edilen başvurular reddedilecek. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve  esaslar komisyon tarafından belirlenecek.

Komisyon, incelemelerini dosya üzerinden yapacak ve inceleme sonucunda  başvurunun reddine veya kabulüne karar verebilecek. Kamu görevinden, meslekten  veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlere ilişkin  başvurunun kabulü halinde karar, Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek.

Kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvurunun kabulü halinde  ilgili KHK hükümleri, söz konusu kurum ve kuruluş bakımından tüm hüküm ve  sonuçlarıyla birlikte söz konusu KHK'nın yayımı tarihinden geçerli olmak üzere  ortadan kalkmış sayılacak. Buna ilişkin işlemler, ilgisine göre İçişleri  Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı veya Vakıflar Genel Müdürlüğünce  yerine getirilecek.

Komisyonun kararlarına karşı HSK tarafından belirlenecek Ankara idare  mahkemelerinde iptal davası açılabilecek.