Milyonlarca vatandaşa müjde! Resmen kabul edildi

11 Mayıs 2018 Cuma - 6:52 | Son Güncelleme : 11 05 2018 - 6:52

Yurt dışından getirilen varlığa ilişkin vergi düzenlemesi, vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere bayram ikramiyesi ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması gibi düzenlemeleri de içeren kanun tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı


Kanuna göre, yapılandırmaya konu alacaklar; alacaklı idare, alacak türü ve alacağın dönemi itibarıyla belirleniyor.
 
Yapılandırmaya konu alacakların ait olduğu idareler; Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri,  belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) olarak  düzenleniyor.
 
Milyonlarca vatandaşın vergi ve vergi cezaları, bazı idari para cezaları, ecrimisil ile öğrenim ve katkı kredisi gibi bazı kamu alacakları,  gümrük vergileri ve bu vergiye ilişkin idari para cezaları, sigorta primleri,  topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik  sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü  faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer'i  alacakları yeniden yapılandırılıyor.
 
EMEKLİLERE RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ
 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılacak  değişiklikle, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000'er lira ikramiye  verilecek.
 
Belirlenen bu ödemenin yapılmasında şu oranlar esas alınacak:
 
"- İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından sürekli iş  göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş  göremezlik derecesi oranı,
 
- Hak sahiplerinin hisseleri oranı,
 
- İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü yüzde  50'nin altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken  ölenlerden, ölümü iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olmayanların hak  sahiplerine, sigortalıya gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik  derecesi üzerinden hak sahiplerinin hisseleri oranı,
 
- Yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca  kısmi gelir veya aylık alanlara ülkemiz mevzuatına tabi olarak geçen prim ödeme  gün sayılarının sosyal güvenlik sözleşmesine göre nazara alınan toplam prim ödeme  gün sayısını bulan oranı."
 
Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara en fazla ödeneğe imkan  veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak. Ödemeler, evlenme ödeneği hesabında  dikkate alınmayacak. Ödemelerden kesinti yapılmayacak ve bu ödemeler  haczedilemeyecek.
 
Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu  gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilmek suretiyle, yoksa genel  hükümlere göre geri alınacak. Ödemeler, ödeme tarihinden itibaren en geç iki ay  içinde faturası karşılığında Hazineden tahsil edilecek. Usul ve esasları ile  ödeme tarihlerini belirlemeye Sosyal Güvenlik Kurumu yetkili olacak.
 
Yapılandırmaya konu alacaklar, 31 Mart 2018 tarihi esas alınarak  tespit ediliyor.
 
İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine,  teçhizat, demirbaşlar ile kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia,  kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanına ilişkin düzenleme de kanunda   düzenleniyor.
 
Yeniden yapılandırılacak borçlar ve konuları şöyle:
 
"- Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; 31 Mart 2018 tarihinden önceki  dönemlere ilişkin vergi ve vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
 
- 31 Mart 2018'den önce Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve  Görevleri Hakkında Kanun, Milletvekili Seçimi Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu,  Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında  Kanun, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, Radyo ve  Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Karayolu Taşıma Kanunu,  Nüfus Hizmetleri Kanunu, Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri  Hakkında Kanun, Askerlik Kanunu ile Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın  Hizmetleri Hakkında Kanun gereğince verilen idari para cezaları,
 
- Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince, Amme Alacaklarının  Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen, ilgili kanun kapsamında olup  tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan asli ve fer'i amme alacakları,
 
- İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine,  teçhizat, demirbaşlar ile kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia,  kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı,
 
- 31 Mart 2018 tarihinden önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı  tahsil dairelerince takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler,  gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları,
 
- Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından takip  edilen ancak ödenmemiş olan 2018 yılı mart ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta  primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal  güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı  alacakları; isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile gecikme  cezası; 31 Mart 2018 tarihine kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar  ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit  sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile  bunlara bağlı gecikme cezası ve zammı alacakları; Damga Vergisi, Özel İşlem  Vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları; il özel  idarelerinin takip ettiği, ödenmemiş asli ve fer’i amme alacakları."
 
BELEDİYELERE OLAN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI
 
Tasarıyla, belediyelere olan borçlar da yapılandırılacak.
 
Belediyelerin; 31 Mart 2018 tarihinden önceki dönemlere ilişkin vergi  ve gecikme cezaları ile faizleri, düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş  su, atık su ve katı atık ücreti alacaklarıyla bunlara bağlı fer'i alacakları ile  büyükşehir belediyelerinin katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer'i  alacakları yapılandırma kapsamında olacak.
 
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve  Görevleri Hakkında Kanun kapsamındaki büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon  idarelerinin ödenmemiş su ve atık su bedeli alacakları ile gecikme faizi ve  gecikme zammı alacakları; Yatırım İzleme ve Koordinasyon başkanlıklarının, vadesi  31 Mart 2018 tarihinden önce olduğu halde, düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla  ödenmemiş olan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna  bağlı fer'i alacakları yapılandırılacak.
 
Kanunla Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, il özel  idareleri, belediyeler ve YİKOB'a bağlı tahsil dairelerince takip edilen  kesinleşmiş alacaklara ilişkin düzenleme de yapılıyor.
 
GENÇ GİRİŞİMCİLERE PRİM DESTEĞİ
 
Tasarıyla, genç girişimcilere prim desteği getiriliyor. İş yeri açan  18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük girişimcilerin bir yıllık sigorta primleri,  aylık prime esas kazançları, günlük prime esas kazanç alt sınırının 30 katını  geçmemek üzere Hazine tarafından karşılanacak.
 
Düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş  olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan; vergiler ve vergi cezaları, bazı  idari para cezaları, gümrük vergileri ve idari para cezaları ile bu alacaklara  ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, gecikme cezası gibi  fer’i alacaklar yapılandırılacak.
 
İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden alacaklar  da kesinleşmiş alacak olarak yapılandırma kapsamına girecek.
 
Ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi taksit ödeme süresince fenni muayene  izni verilecek.
 
Kanunun yayımı tarihi itibarıyla, yargı kararıyla kesinleştiği halde  mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar da yapılandırılacak.  Bu hüküm kapsamına giren alacaklar için ayrıca tebligat yapılmayacak.
 
Vatandaşların bu düzenlemelerden yararlanmak istemeleri halinde,  belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri  ve kanun yollarına başvurmamaları şartı da aranacak.
 
KESİNLEŞMEMİŞ VE DAVA AŞAMASINDAKİ ALACAKLAR
 
Tasarıyla, kesinleşmemiş veya dava aşamasındaki amme alacakları da  yapılandırılacak.
 
İlk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma  süresi henüz geçmemiş olan vergi tarhiyatları ve gümrük vergilerine ilişkin  tahakkuklar ile istinaf veya temyiz süreleri geçmemiş ya da istinaf, itiraz veya  temyiz yoluna başvurulmuş
 
ÖĞRENCİ AFFI GELİYOR
 
Üniversitelerden hazırlık ve lisansüstü dahil kendi isteğiyle  ilişikleri kesilenler, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile  kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten  itibaren 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği üniversiteye başvurmaları halinde  2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.
 
Terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli  Güvenlik Kurulu tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette  bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya  iltisakı yahut bunlarla irtibatı olanlar bu düzenlemeden yararlanamayacak.
 
Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte askerde olanlar ise  terhislerini takip eden iki ay içinde başvurabilecek.
 
Ayrıldığı üniversiteye kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir  ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek  istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki  yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde yaşadıkları  ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilecek.
 
Bu maddeden yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü  kazananlar, başvurmaları halinde Anadolu, Atatürk ve İstanbul üniversiteleri  bünyesindeki açık öğretim ön lisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer bölümlere  yatay geçişte bulunabilecek.
 
YAŞLILIK AYLIĞI
 
65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına  Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında ödenen yaşlılık aylığı, yaklaşık iki  kat artırılıyor.
 
Daha önce memur aylık katsayısı ile çarpılan 2.332 gösterge rakamı  yerine 4.387 ile çarpılarak bulunacak rakam tutarında aylık bağlanacak.
 
ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar  düzeltme yoluna başvurulmuş olan vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine  ilişkin tahakkuklar, yapılandırma kapsamına alınacak.
 
İdari para cezalarından ihtilaflı olanlar da yapılandırmaya girecek.
 
Kanun çerçevesinde borçları yapılandırılan borçluların, öngörülen  şartları yerine getirmelerinin yanı sıra yıllık Gelir veya Kurumlar Vergilerini,  Gelir (stopaj) Vergisi'ni, Kurum (stopaj) Vergisi'ni, KDV'yi ve Özel Tüketim  Vergisi'ni süresinde ödeme zorunluluğu getiriliyor. Bu vergi türlerinin, çok zor  durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödenmemesi halinde  düzenlemeden yararlanılamayacak.
 
Düzenlemelerden yararlanılması için yapılandırma kapsamına giren  alacaklara karşı dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun  yollarına başvurulmaması şart olacak.
 
Düzenlemeden yararlanmak için başvuruda bulunan ancak belirtilen ödeme  şartını yerine getirmeyen borçlulardan, ilk tarhiyata göre belirlenen alacaklar  başka bir işleme gerek olmaksızın takip edilecek.
 
Kanunun yayımı tarihinden önce başlanıldığı halde, tamamlanamamış olan  vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine devam edilecek. Bu  işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergiler de yapılandırma kapsamına  alınacak.
 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu  hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları  ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali  Müşavirler Odaları Birliğine olan birlik payı borçlarının asıllarının ödenmemiş  kısmının birinci taksiti kanunun yayımı tarihini takip eden ikinci ayın sonuna  kadar, kalanı aylık dönemler halinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi  halinde bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i  alacakların tahsilinden vazgeçilecek.
 
VERGİ İNCELEMELERİ
 
Kanuna göre, düzenlemenin kapsadığı dönemlere ilişkin olarak yayımı  tarihinden önce başlanıldığı halde tamamlanmamış olan vergi incelemeleri ile  taktir işlemlerine devam edilerek, bu safhada bulunan alacaklarda kanun kapsamına  alınıyor.
 
Kanun kapsamında yapılan gümrük incelemeleri ile ek tahakkuk  işlemlerine devam edilecek.
 
Mükellefler, Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlarını artırdıkları  takdirde, kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar için yıllık Gelir ve  Kurumlar Vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için  daha sonra başka bir tarhiyat çıkarılmayacak.
 
Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri, verdikleri yıllık  beyannamelerinde, ihtirazi kayıtla verilenler dahil, vergiye esas alınan  matrahlarını, kanunun yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar, 2013  takvim yılı için yüzde 35; 2014 takvim yılı için yüzde 30; 2015 takvim yılı için  yüzde 25; 2016 takvim yılı için yüzde 20, 2017 takvim yılı için yüzde 15'ten az  olmamak üzere artıracak.
 
Gelir Vergisi mükelleflerinin, artırımda bulunmak istedikleri yıl ile  ilgili olarak verdikleri Gelir Vergisi beyannamelerinde, zarar beyan edilmiş  olması veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması ya da hiç beyanname  verilmemiş olması halinde, vergilendirmeye esas alınacak matrah ile artırdıkları  matrahlar, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için 2013 takvim  yılı için 12 bin 279 liradan, 2014 takvim yılı için 12 bin 783 liradan, 2015  takvim yılı için 13 bin 558 liradan, 2016 takvim yılı için 14 bin 424 liradan,  2017 takvim yılı için 16 bin 350 liradan az olamayacak.
 
ÖYP'LİLER YENİDEN ATANACAK
 
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Yükseköğretim Kanunu'nun  33. maddesinin (a) fıkrasına göre araştırma görevlisi kadrosuna atanmış olup  statüleri değiştirilen ve yeniden atamaları yapılmayanlardan devlet yükseköğretim  kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında bulunmayan ancak doktora veya sanatta  yeterlilik eğitimini tamamlayanlar ile aynı kapsamda lisansüstü eğitimine devam  eden araştırma görevlilerinin atamaları, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten  itibaren bir ay içerisinde kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumuna müracaat  edilmesi halinde, ilgili üniversite tarafından Yükseköğretim Kanunu'nun 33.  maddesinin (a) fıkrası kapsamında yeniden yapılacak.
 
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında eğitimlerini tamamlayan  araştırma görevlileri, ihtiyaç halinde başka üniversitelerde de  görevlendirilebilecek.
 
Başarısızlık ile Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında süresi  içinde lisansüstü eğitimlerini tamamlayamama veya terör örgütlerine veya Milli  Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar  verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut  bunlarla irtibatı olmaları nedeniyle araştırma görevlisi kadrosuyla ilişiği  kesilenler, düzenlemeden hariç tutulacak.
 
Tasarının kabul edilmesinin ardından, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın,  Meclis çalışanlarına yönelik bir teşekkür konuşması yaptı.
 
Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek  erbabı için ise söz konusu matrahların 2013 takvim yılı için 18 bin 95 liradan,  2014 takvim yılı için 19 bin 155 liradan, 2015 takvim yılı için 20 bin 344  liradan, 2016 takvim yılı için 21 bin 636 liradan, 2017 takvim yılı için 24 bin  525 liradan az olamayacağı hükmü getiriliyor.
 
Matrah ve vergi artırımında bulunmak isteyen mükelleflerin, tahakkuk  eden vergilerini öngörülen süre ve şekilde ödemeleri gerekecek.
 
Geliri, sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançtan oluşan  mükellefler için vergilendirmeye esas alınacak asgari matrah, bilanço esasına  göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş tutarların ilgili yıllar  itibarıyla onda birinden, geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından oluşanlar  için beşte birinden, geliri bunlar dışında kalan diğer Gelir Vergisi mükellefleri  için ise işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş  tutardan az olamayacak.
 
GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ
 
Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, artırımda bulunmak istedikleri yıl  ile ilgili olarak verdikleri beyannamelerinde, zarar beyan edilmiş olması veya  indirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması ya da hiç beyanname verilmemiş  olması halinde, vergilendirmeye esas alınacak matrahlar ile artırdıkları  matrahlar, 2013 takvim yılı için 36 bin 190 liradan, 2014 takvim yılı için 38 bin  323 liradan, 2015 takvim yılı için 40 bin 701 liradan, 2016 takvim yılı için 43  bin 260 liradan, 2017 takvim yılı için 49 bin 37 liradan az olamayacak. Artırılan  matrahlar, yüzde 20 oranında vergilendirilecek ve üzerinden ayrıca herhangi bir  vergi alınmayacak.
 
Ancak Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, artırımda bulunmak  istedikleri yıla ait yıllık beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş, bu vergi  türlerinden tahakkuk eden vergilerini süresinde ödemiş olmaları şartıyla  artırılan matrahları yüzde 15 oranında vergilendirilecek.
 
Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, vergi tevkifatına tabi kazanç ve  iratları muhtasar beyanname ile beyan etmemiş olmaları halinde, bu yıllara  ilişkin olarak vergi incelemesine ve tarhiyata muhatap olmamaları için bu kazanç  ve iratlara ait tevkifat matrahlarını, bu kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci  ayın sonuna kadar, asgari matrahın yüzde 50'sinden az olmamak kaydıyla beyan  etmeleri şartı getiriliyor. Buna göre artırılan matrahlar üzerinden yüzde 15  vergi hesaplanacak.
 
Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin matrah artırımında  bulundukları yıllara ait zararların yüzde 50'si, 2018 ve izleyen yılların  karlarından mahsup edilmeyecek.
 
TECİL EDİLEN VERGİLER HESAPLANAN VERGİDEN DÜŞÜLECEK
 
Hizmet erbabına ödenen ücretlerden vergi tevkifatı yapmaya mecbur  olanlar, her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri muhtasar  beyannamelerinde yer alan ücret ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık  toplamı üzerinden 2013 yılı için yüzde 6; 2014 yılı için yüzde 5; 2015 yılı için  yüzde 4; 2016 yılı için yüzde 3 ve 2017 yılı için yüzde 2'den az olmamak üzere  hesaplanacak Gelir Vergisi'ni, kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna  kadar artıracak.
 
Mükellefler, KDV'yi artırdıkları takdirde, kendileri nezdinde söz  konusu vergiyi ödemeyi kabul ettikleri yıllara ait vergilendirme dönemleri ile  ilgili olarak KDV incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacak.
 
KDV mükellefleri, her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak  verdikleri beyannamelerindeki, ihtirazi kayıtla verilenler dahil, hesaplanan  KDV'nin yıllık toplamı üzerinden 2013 yılı için yüzde 3,5; 2014 yılı için yüzde  3; 2015 yılı için yüzde 2,5; 2016 yılı için yüzde 2 ve 2017 yılı için yüzde  1,5'ten az olmamak üzere belirlenecek KDV'yi, vergi artırımı olarak kanunun  yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar beyan edecek.
 
Tecil-terkin uygulamasından yararlanan mükellefler için artırıma esas  tutarın belirlenmesinde, tecil edilen vergiler hesaplanan vergiden düşülecek.
 
Hiç beyanname verilmemiş ya da bir veya iki döneme ilişkin beyanname  verilmiş olması halinde, ilgili yıl için Gelir veya Kurumlar Vergisi matrah  artırımında bulunulmuş olması şartıyla artırılan matrah üzerinden yüzde 18 KDV  artırımında bulunmak suretiyle düzenlemeden yararlanılacak.
 
KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLAR
 
İşletmelerde olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine,  teçhizat ve demirbaşlar hakkında düzenleme yapılıyor.
 
Buna göre adi, kollektif ve adi komandit şirketler dahil Gelir ve  Kurumlar Vergisi mükellefleri; işletmelerinde bulunduğu halde kayıtlarında yer  almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları kendilerince ya da bağlı  oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel ile düzenlemenin yayımı  tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar bir envanter listesi ile vergi  dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebilecekler.
 
Bildirime dahil edilen kıymetler için amortisman ayrılmayacak.
 
Makine, teçhizat ve demirbaşlar envantere kaydedilecek ve ayrılan  karşılık birikmiş amortisman olarak kabul edilecek.
 
İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ise söz konusu  emtiayı defterlerinin gider kısmına satın alınan mal olarak kaydedecek. Beyan  edilen genel orana tabi makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden  yüzde 10'u,
 
DAMGA VERGİSİ ALINMAYACAK
 
Matrah veya vergi artırımı dolayısıyla mükelleflerce verilen yıllık,  muhtasar ve KDV beyannameleri ve diğer beyannameler için damga vergisi  alınmayacak.
 
Mükelleflerin matrah veya vergi artırımı yaptıkları dönemlere ilişkin  olarak kanuni süresinde vermedikleri anlaşılan beyannameler nedeniyle Vergi Usul  Kanunu'nun usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına ilişkin hükümleri  uygulanmayacak.
 
Matrah veya vergi artırımı ile ilgili olarak doğru beyan yapılmaması  veya vergi hataları nedeniyle eksik tahakkuk eden vergiler, ilk taksit ödeme  süresinin sonunda tahakkuk etmiş sayılacak ve tahsil edilecek.
 
Her bir dönem için ayrı ayrı 10 liraya kadar yapılan eksik ödemeler  dikkate alınmayacak.
 
Defter, kayıt ve belgeleri yok etme veya defter sahifelerini yok  ederek yerine başka yapraklar koyma veya hiç yaprak koymama veya belgelerin asıl  veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme fiilleri nedeniyle  vergi incelemesi devam edenler ile terör suçundan hüküm giyenler, bu maddenin  yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla haklarında terör örgütlerine veya Milli  Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar  verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut  bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle adli makamlar, genel kolluk kuvvetleri veya  Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturma ve  kovuşturmalar kapsamında vergi incelemesi yapılması, terörün finansmanı suçu veya  aklama suçu kapsamında inceleme ve araştırma yapılması talep edilenler, artırım  hükümlerinden yararlanamayacak.
 
indirimli orana tabi diğer makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların  bedeli üzerinden tabi olduğu oranların yarısı esas alınarak KDV hesaplanacak ve  ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek, beyanname verme süresi  içinde ödenecek.
 
Bu kapsamda beyan edilerek makine, teçhizat ve demirbaşlar üzerinden  ödenen KDV'nin, mükellefin vergiye tabi faaliyetleri üzerinden hesaplanan  vergiden indirilmesi mümkün olmayacak.
 
Ancak emtia üzerinden ödenen KDV, hesaplanan KDV'den indirilebilecek.  Ayrıca özel tüketim vergisine tabi malları öngörülen düzenleme kapsamında beyan  eden ve bu mallara ilişkin alış belgelerini ibraz edemeyen mükelleflerin, beyan  tarihindeki miktar ve emsal bedel üzerinden hesaplanan özel tüketim vergilerini  de KDV'ye ilişkin beyanname verme süresi içinde ayrı bir beyanname ile beyan  ederek ödemesi sağlanacak.
 
Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin kayıtlarının daha sağlıklı  hale getirilebilmesi için kayıtlarında yer aldığı halde gerçekte mevcut olmayan  malların fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek  suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirebilmelerine imkan sağlanacak.
 
Faturalı olarak alınıp kayıtlara geçen, ancak belge düzenlenmeksizin  satılan malların halen stokta gözükmesi nedeniyle oluşan gerçek dışılık, fatura  düzenlenerek kayıt ve beyanlara hasılat olarak intikal ettirilmesi sağlanarak  düzeltilecek.
 
Gayrisafi kar oranının, cari yıl kayıtlarına göre tespit edilemediği  hallerde, mükellefin bağlı olduğu meslek odasının belirleyeceği oran esas  alınacak.
 
Bu düzenlemenin uygulanmasına ilişkin olarak geçmişe yönelik ceza ve  faiz uygulaması yapılmayacak. Yasal kayıtlara intikal ettirilen tutarlar, cari  yıl Gelir Vergisi veya Kurumlar Vergisi matrahının hesabında dikkate alınacak.  Ayrıca, bu tutarlar ilgili dönem KDV beyannamesinde beyan edilecek.
 
Eczaneler, stoklarında kayıtlı yer aldığı halde fiilen bulunmayan  ilaçları, düzenlemenin yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar maliyet  bedeli üzerinden fatura düzenlemek suretiyle kayıtlarından çıkarabilecekler.
 
Bilanço esasına göre defter tutan Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, 31  Aralık 2017 tarihi itibarıyla bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde  bulunmayan kasa mevcutları, ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile  ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını,  düzenlemenin yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine  beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilmeleri sağlanacak. Bu kapsamda beyan  edilen tutarlar üzerinden yüzde 3 vergi hesaplanarak beyanname verme süresi  içinde ödenecek.
 
KESİNLEŞMİŞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARI
 
Kanunla, kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarında da  düzenlemeye gidiliyor.
 
Buna göre, 2018 yılı mart ayı ve önceki aylara ilişkin olup tahakkuk  ettiği halde ödenmemiş sigorta primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası  primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk  sigortası primi, Damga Vergisi, Özel İşlem Vergisi, eğitime katkı payı belirtilen  süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve  gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.
 
31 Mart 2018 tarihine kadar, bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile  ihale konusu işlere ilişkin düzenlemenin yayımı tarihinden önce tahakkuk  ettirilerek işverene tebliğ edildiği halde ödenmemiş olan sigorta primi asılları  ile gecikme cezası ve gecikme zammına ilişkin hesaplanacak tutarın ödenmesi  durumunda, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının tahsili  yapılamayacak.
 
Kanunla, 31 Mart 2018 tarihinden önce ödenmemiş idari para cezası  asıllarının yüzde 50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden  düzenlemenin yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları  esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, idari para cezası  asıllarının kalan yüzde 50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve  gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.
 
Düzenleme kapsamına giren alacakların; asıllarının düzenlemenin yayımı  tarihinden önce ödenmiş olmasına rağmen, fer'ilerinin bu düzenlemenin yayımı  tarihi itibarıyla ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı ödenmiş fer'i alacağın yüzde  40'ının kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, kalan yüzde 60'ının  tahsilinden vazgeçilecek.
 
Sigortalıların bu düzenleme kapsamındaki borçlarını yapılandırmaları  halinde, yapılandırılan borç haricinde 60 günden fazla prim ve prime ilişkin  borçlarının bulunmaması veya 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçları  bulunmakla birlikte bu borçlarını ilgili kanunlara göre taksitlendirmiş veya  yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları ve  yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla genel sağlık  sigortasından yararlanmaya başlatılacaklar.
 
Genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç  başvurmayanlardan, düzenlemenin yayımı tarihinden 30 Kasım 2018'e kadar gelir  testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri, gelir testi sonucuna  göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek.
 
2018 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin olup düzenlemenin yayımı  tarihinden önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş prim borçlarının 31 Aralık 2018'e  kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların  tamamının tahsilinden vazgeçilecek.
 
SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANACAKLAR
 
Düzenlemenin yayımı tarihinden önce Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık  Sigortası Kanunu kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borcu  bulunanlar, bu kanunda belirtilen şartları taşımaları halinde, düzenlemenin  yayımı tarihinden önceki döneme ait prim borçları dikkate alınmaksızın 31 Aralık  2018'e kadar sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlandırılacaklar.
 
Bağ-Kur sigortalılarının muhtelif kanunlarla durdurulan sigortalılık  süreleri nedeniyle ödemedikleri prim borçlarını ödeme imkanı sağlanıyor.
 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre tescilleri  yapılan ve ilgili kanunlara göre sigortalılık süreleri durdurulanlar da  yapılandırma kapsamına alınacak.
 
18 EŞİT TAKSİTTE ÖDEME  
 
Kanuna göre, kanunun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların,  kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgili idareye  başvurmaları, Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, il özel  idarelerine, belediyelere ve YİKOB'lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek  tutarların ilk taksitini bu kanunun yayımı tarihini izleyen dördüncü aydan,  Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk  taksitini kanunun yayımı tarihini izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ikişer  aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödemeleri gerekecek.
 
İDARİ PARA CEZALARINA YAPILANDIRMA
 
31 Mart 2018'den önce tespit edilen fiillere ilişkin idari para  cezalarından kesinleşmemiş olanlar ile düzenlemenin yayımı tarihinde sonra tebliğ  edilecek olanlara yapılandırma imkanı getiriliyor.
 
Söz konusu hükümlerden yararlanmak isteyen borçlular, maddelerde  belirtilen şartların yanı sıra dava açmayacak, açılmış davalardan vazgeçecek ve  kanun yollarına başvurmayacak.
 
Ayrıca bu hükümlerden yararlanmak üzere başvuruda bulanan borçlular,  taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerini çok zor durum olmaksızın  bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri halinde, yapılandırılan  borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedecek.
 
Taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması  halinde bu süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda bitecek.
 
Hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler halinde ödenebilecek.
 
Hesaplanan tutarın tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin  olarak ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak ve fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE  aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların yüzde 90'ının  tahsilinden vazgeçilecek.
 
Yapılandırılan alacağın sadece fer'i alacaktan ibaret olması halinde  fer'i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak  tutardan yüzde 50 indirim yapılacak.
 
Hesaplanan tutarın tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içinde  ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak. Ayrıca, kanun  kapsamında olan idari para cezalarının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi  halinde idari para cezalarından yüzde 25, ilk iki taksit ödeme süresi içinde  ödeme yapılması durumunda ise yüzde 12,5 indirim yapılacak.
 
TAKSİTLE ÖDEME
 
Yapılandırılan borçların taksitler halinde ödenmek istenmesi  durumunda, söz konusu borçlar, belirlenen katsayılara göre artırılmış olarak  ödenecek.
 
Azami süreler aşılmamak kaydıyla yapılandırılan borçlar 6, 9, 12 veya  18 eşit taksitte ödenebilecek. Borçlular, ödeme seçeneklerinden birini başvuru  esnasında tercih edecek. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede  ödeme yapılması mümkün olmadığı halde daha kısa sürede ödeme yapılması ise mümkün  olacak. Bu takdirde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecek.
 
"VARLIK BARIŞI" DÜZENLEMESİ
 
Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer  sermaye piyasası araçları ile gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip  olunan ve Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para,  altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarıyla taşınmazlar ve  tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların yurt dışında elde ettikleri  kazançlar hakkında düzenlemeye gidiliyor.
 
Buna göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve  diğer sermaye piyasası araçları, 30 Kasım 2018 tarihine kadar Türkiye'deki banka  veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler söz konusu varlıkları  serbestçe tasarruf edebilecek.
 
Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin  olarak yüzde 2 oranında hesapladıkları vergiyi, 31 Aralık 2018 tarihine kadar  vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan  edecek ve aynı sürede ödeyecek.
 
Bu kapsamdaki varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal  kurumlardan kullanılan yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan  kredilerin en geç 30 Kasım 2018 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecek.
 
Bu taktirde defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla borcun ödenmesinde  kullanılan varlıklar için Türkiye'ye getirilme şartı aranmaksızın düzenlemedeki  hükümlerden yararlanılacak.
 
Yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye  avanslarının yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer  sermaye piyasası araçlarının düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce Türkiye'ye  getirmek suretiyle karşılanmış olması halinde söz konusu avansların defter  kayıtlarından düşülmesi kaydıyla düzenlemeden yararlanılacak.
 
Defter tutan mükellefler düzenleme kapsamında Türkiye'ye getirilen  varlıklarını dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dahil  edebilecekleri gibi aynı varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar için  dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebilecek.
 
Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de  bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul  kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 30 Kasım 2018 tarihine  kadar vergi dairelerine beyan edilecek. Beyan edilen söz konusu varlıklar 30  Kasım 2018 tarihine kadar dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni  deftere kaydedilebilecek.
 
Bu taktirde söz konusu varlıklar, vergiye tabi kazancın ve kurumlar  için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden  çekilebilecek.
 
Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden yüzde 2  oranında vergi tarh edilecek ve bu vergi 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenecek.  Bu kapsamda ödenen vergi hiçbir suretle gider yazılamayacak ve başka bir vergiden  mahsup edilemeyecek. Türkiye'ye getirilen veya kanuni defterlere kaydedilen  varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar Gelir veya Kurumlar Vergisi  uygulaması bakımından gider veya indirim kabul edilemeyecek.
 
31 Temmuz 2018 tarihine kadar banka veya aracı kuruma bildirilerek  Türkiye'ye getirilen, düzenleme kapsamında işleme tabi tutulan varlıklar ile aynı  tarihe kadar vergi dairelerine beyan edilerek kanuni defterlere kaydedilen  varlıklara ilişkin olarak yüzde 2 oranındaki vergi alınmayacak.
 
Düzenleme kapsamında bildirim veya beyana konu edilen varlıklar  nedeniyle şartların yerine getirilmesi kaydıyla hiçbir suretle vergi incelemesi  ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.
 
Düzenlemeyle, tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların  yurt dışında elde ettikleri bazı kazançların Türkiye'ye getirilmesine istisna  tanınıyor. Ayrıca düzenlemenin uygulamasına ilişkin Bakanlar Kurulu ile Maliye  Bakanlığı'na yetki veriliyor.
 
Mücbir sebep hali sona eren, deprem felaketine maruz kalan Van Ağrı'nın Patnos ve Bitlis'in Adilcevaz ilçelerindeki mükelleflerin, beyanname ve  bildirim verme süresi 31 Ağustos 2018 tarihine uzatılacak. Ödeme tutarları  yeniden taksitlendirilerek 60 aylık ödeme süresi tanınacak.
 
Bakanlar Kurulu, yeni inşa edilen konut veya iş yerlerinin ilk  satışlarına ilişkin olarak da tapu harcını bir katına kadar artırabilecek, 10'da  birine kadar indirebilecek.
 
"Borçlara yapılandırma, emekliye ikramiye" tasarısı Genel Kurulda  kabul edildi (4)  - Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız;  ruhsata, eklerine, imar mevzuatına aykırı yapıların kayıt altına alınması  amacıyla 31 Aralık 2017'den önce inşa edilen yapılar için Yapı Kayıt Belgesi  verilebilecek - Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili alınan yıkım  kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecek - Yapı Kayıt  Belgesi, yapının yeniden inşa edilmesine veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar  geçerli olacak - Yapının ve arsasının mülkiyet durumu, Yapı Kayıt Sistemi'ne yapı  sahibinin beyanına göre kaydedilecek - İstanbul Boğaziçi sahil şeridi ve  öngörünüm bölgesi ile Tarihi Yarımada içindeki bazı alanlar ile Gelibolu  Yarımadası Tarihi Alanı kapsam dışında olacak - Yaşlılık aylığında, yüzde 100'e  yakın artış sağlanıyor - Terör suçluları hariç üniversitelerden ilişiği  kesilenler, kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar, 4 ay içinde üniversitelerine  başvurmaları halinde öğrenimlerine devam edebilecek
 
Kanunla, il özel idareleri, belediyeler ve spor kulüplerine yönelik  farklı taksit seçenekleri de düzenleniyor.
 
Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarlar, il özel idareleri ve  bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Spor Genel Müdürlüğü,  Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor federasyonlarına tescil edilmiş olan  ve Türkiye'de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişer aylık  dönemler halinde azami 36 eşit taksitte ödenebilecek.
 
Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlarca  ödenmesi gereken tutarlar, belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat  toplamı üzerinden ayrılan paylarından, İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel  Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun'da yer alan yüzde 40 oranı  dikkate alınmaksızın aylık dönemler halinde azami 144 eşit taksitte tahsil  edilecek.
 
Bu kapsamda yapılacak kesinti tutarı her hal ve takdirde bu idareler  adına genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan payların  aylık tutarının yüzde 50'sini aşamayacak.
 
Kanunda, taksitle yapılacak ödemelerde belirlenen tutara uygulanacak  katsayılar da yer alıyor.
 
Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine  kanun kapsamında ödenecek olan alacakların kredi kartı ile ödenmesi uygun  görüldüğü takdirde, ödemeye aracılık yapan bankalarca, kart kullanıcılarına kredi  kartı işlemine konu borç tutarının, taksitler halinde yansıtılması ve taksit  ödeme aylarında hesaplarına borç kaydedilmesi koşuluyla, bu ödemeler için ödeme  tarihi olarak kredi kartının kullanıldığı gün esas alınıp ve borçluya tahsilatın  yapıldığını gösteren makbuz verilecek.
 
Ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi  koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin,  süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen  taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve  kesri için belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak ve geç ödeme zammı ile  birlikte ödenmesi şartıyla bu kanun hükümlerinden yararlanılacak.
 
Yapılandırmadan yararlanılarak süresinde ödenen alacaklara, bu kanunda  yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla yayımı tarihinden sonraki süreler için  faiz, gecikme zammı, gecikme cezası gibi fer'i amme alacağı hesaplanmayacak.
 
Ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan  ödemeler nispetinde kaldırılacak ve buna isabet eden teminatlar iade edilecek.
 
Ödenecek alacaklar nedeniyle tatbik edilen hacizlere konu mallar,  borçlunun talebi halinde alacaklı tahsil dairesince satılabilecek. Bu talep,  ödenmesi gereken tutarların ödenmesine engel teşkil etmeyecek.
 
Kanundan, yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve ilgili maddeler  uyarınca dava açmamaları veya açılan davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına  başvurmamaları gereken borçluların, bu kanun hükümlerinden yararlanabilmeleri  için ilgili maddelerde belirlenen başvuru sürelerinde, yazılı olarak bu  iradelerini belirtmeleri gerekecek.
 
Borçlular tarafından davadan vazgeçilmesi halinde idarece de  ihtilaflar sürdürülmeyecek.
 
Kanunla, İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde  Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun,  Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ve Bazı Alacakların  Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlerine göre yapılandırılan ve bu kanunun  yayımı tarihi itibarıyla ödemesi devam eden tutarların erken ödenmesini teşvik  için Yİ-ÜFE tutarında indirim yapılıyor.
 
Buna göre, yapılandırılan ve kanunun yayımı tarihi itibarıyla anılan  kanunlar kapsamında ödemeleri devam eden alacaklardan kalan taksitlerinin  tamamının, hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin  olarak ödenmesi halinde kalan taksit toplamı içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının  yüzde 90’ının tahsilinden vazgeçilecek.
 
Bu takdirde, anılan kanunlar kapsamında ödenen taksitler için  yapılandırma hükümleri geçerli sayılacak ve herhangi bir katsayı düzeltmesi  yapılmayarak, ödenmemiş taksitlere ilişkin kalan katsayı tutarlarının tahsilinden  vazgeçilmesi öngörülüyor.
 
KÜÇÜK TUTARLI ALACAKLARIN TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLİYOR
 
Kanun, Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve Sosyal  Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerince takip edilen küçük tutarlı  alacakların tahsilinden vazgeçilmesini de kapsıyor.
 
Buna göre, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip  edilmekte olan ve vadesi 31 Aralık 2013 tarihinden önce olduğu halde bu kanunun  yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü  Hakkında Kanun kapsamına giren her bir alacağın türü, dönemi, asılları ayrı ayrı  dikkate alınmak suretiyle tutarı 100 lirayı aşmayan asli alacakların ve tutarına  bakılmaksızın bu asıllara bağlı fer'i alacakların, aslı ödenmiş fer'i  alacaklardan tutarı 200 lirayı aşmayanların tahsilinden vazgeçiliyor.
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip  edilmekte olan ve vadesi 31 Aralık 2013 tarihinden önce olduğu halde bu kanunun  yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında  Kanun kapsamında gümrük idarelerince takibi gereken her bir alacağın; türü,  yükümlülüğü, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle tutarı 100 lirayı  aşmayan asli alacakların, idari para cezalarında 150 lirayı aşmayanların ve  tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı fer'i alacakların, aslı ödenmiş fer'i  alacaklarda toplamı 200 lirayı aşmayanların tahsilinden vazgeçilmesi de kanunda  yer alıyor.
 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun kapsamından  çıkarılan iş yerlerine ilişkin olup iş yerine ait borcun tamamının ödeme süresi  31 Aralık 2015 veya önceki bir tarihe ilişkin olduğu halde ödenmemiş sigorta  primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para  cezası asılları toplamı 100 lirayı aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın  bu alacaklara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'ilerinin ve aslı  ödenmiş olan fer'i alacaklardan tutarı 200 lirayı aşmayanların tahsilinden de  vazgeçiliyor.
 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında  sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuata  göre sosyal güvenlik destek primi ödemesi gereken sigortalıların bu kanunun  yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan sosyal güvenlik destek primi borçları  ve bu borca bağlı gecikme cezası, gecikme zammı gibi fer'i alacaklar terkin  edilecek.
 
Kanunla, Sosyal Güvenlik Kurumunun iş kazası, meslek hastalıkları gibi  sebeplerle işverene rücu edilen alacakları ile emekli aylıklarından yersiz  ödenenlerden kaynaklı alacaklarının yapılandırılması da düzenleniyor.
 
6552, 6736 ve 7020 sayılı yeniden yapılandırma kanunları kapsamında  ödemelerine devam edenlere, bu kanun kapsamında ilk iki taksit ödeme süresi  içinde, taksitlerin tamamını ödemeleri durumunda da Yİ-ÜFE tutarının yüzde 50  oranında indirim yapılacak.
 
HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİ KİRALANABİLECEK
 
İmar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan  Hazineye ait tarım arazilerini en az 3 yıldan beri tarımsal amaçla kullandığı 31  Aralık 2017'den önce bakanlıkça tespit edilen ve başvuru tarihi itibarıyla  kullanımları sürenlerden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay  içinde bu arazileri doğrudan kiralamak için başvuruda bulunanlara, ecrimisil  borçları bulunmaması şartıyla, cari yıl ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10  yıla kadar doğrudan kiralanabilecek.
 
Kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getirdiği tespit edilen ve  talepte bulunan kiracıların kira süresi tekrar uzatılabilecek veya bu araziler 10  yıllık kullanımını müteakip kiracılara doğrudan satılabilecek.
 
"Borçlara yapılandırma, emekliye ikramiye" tasarısı Genel Kurulda  kabul edildi (5)  - Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000'er  lira ikramiye verilecek - İş yeri açan 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük  girişimcilerin bir yıllık sigorta primleri Hazine tarafından karşılanacak -  Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında olanlar yeniden atanabilecek
 
Önceki yapılandırmalarda bir takvim yılı içinde, kanundan yararlanma  hakkını kaybetmeyecek şekilde 2 taksiti yatırmama hakkını kullanmış olanlar, bu  taksitlerini, yapılandırmanın son taksiti izleyen aylarda ödeyebilecek.
 
2018 yılına münhasır, cari dönem ödeme şartına yönelik hükümler  kapsamında ödenmesi gereken borçlara ilişkin bir yılda iki defa süresinde  ödenmeme hakkı 2018 yılında yeniden başlatılacak.
 
TOBB üye aidatları da yapılandırma kapsamına alındı.
 
Kanunla, yapılandırılan ve düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih  itibarıyla ödemesi devam eden tutarların erken ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarında  indirime gidilmesi öngörülüyor.
 
Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Sosyal Güvenlik  Kurumuna bağlı tahsil dairelerince takip edilen küçük tutarlı alacakların  tahsilinden vazgeçiliyor.
 
Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil  dairelerince takip edilen, vadesi 31 Aralık 2013'ten önce olduğu halde ödenmeyen,  Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanunu kapsamına giren her bir alacağın tutarı  100 lirasını aşmayan asli alacakların ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı  fer'i alacakların, aslı ödenmiş fer'i alacaklardan tutarı 200 lirasını  aşmayanların tahsilinden vazgeçilecek.
 
Ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik  destek primi ve idari para cezasında ise tarih 31 Aralık 2015 veya önceki döneme  ait olma şartı aranacak.
 
Emekli olduktan sonra vergi mükellefiyeti tesis ettirerek çalışmaya  devam edenler, ödemeleri gereken sosyal güvenlik destek prim borçlarını  ödemeyecek.
 
Kanunla, iş kazası, meslek hastalıkları gibi nedenlerle Sosyal  Güvenlik Kurumunun işverene rücu edilen alacakları yeniden yapılandırılıyor. İş  kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel  sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller  nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları ile bu borçlara kanuni  faiz uygulanan sürenin başlangıcından kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre  için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar, belirtilen  süre ve şekilde ödenirse bu borçlara uygulanan kanuni faiz tahsil edilmeyecek.
 
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından fazla veya yersiz ödendiği tespit  edilen emekli aylıklarıyla ilgili alacaklar da yapılandırılacak. Belirtilen  şartlarda yapılan ödemeyle bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden  vazgeçilecek.
 
Meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile  odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler  Odaları Birliğine olan birlik payı borçları da yapılandırılacak.
 
YAPI KAYIT BELGESİ VERİLECEK
 
Kanun, imar barışına ilişkin düzenlemeler de içeriyor.
 
Buna göre, afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız; ruhsat ve  eklerine veya imar mevzuatına aykırı yapıların kayıt altına alınması, dönüşüm  projelerine finans sağlanarak dönüşümün daha hızlı ve etkin yapılması amacıyla 31  Aralık 2017'den önce inşa edilen yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve  yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara 31 Aralık 2018'e kadar başvurulması ve  gerekli şartların yerine getirilmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebilecek.
 
Yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu, diğer  hususlar bakanlıkça hazırlanan Yapı Kayıt Sistemi'ne, yapı sahibinin beyanına  göre kaydedilecek.
 
Yapılan tespit sonucunda arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti  toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 oranında  alınacak kayıt bedeli, başvuru sahibi tarafından genel bütçeye gelir kaydedilmek  üzere merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak.
 
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun  kapsamında kullanılmak üzere kaydedilen gelirler karşılığı bakanlık bütçesine  ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkili olacak. Bu ödenek dönüşüm projeleri özel  hesabına aktarılarak kullanılacak.
 
Bakanlar Kurulu, kayıt bedeline ilişkin oranı iki katına kadar  artırmaya, yarısına kadar azaltmaya, yapının niteliğine ve bölgelere göre  kademelendirmeye ve başvuru ve ödeme süresini bir yıla kadar uzatmaya yetkili  olacak.
 
YIKIM KARARLARI İPTAL EDİLECEK
 
Yapı Kayıt Belgesi, yapının kullanım amacına yönelik olacak. Yapı  Kayıt Belgesi verilen yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait  olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz  bağlanabilecek.
 
Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili alınmış yıkım kararları  ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecek.
 
Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi alamamış veya yapı  ruhsatı bulunmayan yapılarda, Yapı Kayıt Belgesinin ve maliklerin tamamının  muvafakatinin bulunması ve imar planında umumi hizmet alanlarına denk gelen  alanların terk edilmesi halinde, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins  değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecek. Bu durumda belirtilen bedelin  iki katı ödenecek.
 
Kat mülkiyetine geçilmiş olması Afet Riski Altındaki Alanların  Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un ek 1. maddesinin uygulanmasına engel teşkil  etmeyecek.
 
Belirtilen yapılarda kentsel dönüşüm yapılması halinde Yapı Kayıt  Belgesi aranacak.
 
RAYİÇ BEDEL ÜZERİNDEN SATILACAK
 
Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların, Hazineye ait taşınmazlar üzerine  inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlar bakanlığa tahsis edilecek.
 
Söz konusu belge sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin  talepleri üzerine taşınmazlar bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan  satılacak. Gelirler, bütçeye gelir kaydedilecek.
 
Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar  ile Hazine'ye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar,  bu hükümlerden yararlanamayacak.
 
Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm  uygulamasına kadar geçerli olacak.
 
Bu belge, düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan  imar mevzuatı hükümleri uygulanacak.
 
Yapının depreme dayanıklılığı, malikin sorumluluğunda bulunacak.
 
"İmar barışı" düzenlemesi, İstanbul Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm  bölgesi ile Tarihi Yarımada içindeki bazı alanlarda uygulanmayacak. Genel  Kurul'da verilen önergeyle, Gelibolu Yarımadasındaki Tarihi Alan da bu kapsam  içine alındı.
 
YAPI DENETİMİNDE YENİ DÜZENLEME
 
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Vergi ve Diğer Bazı Alacakların  Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin  Kanun, yapı denetiminde yeni düzenleme getiriyor.
 
Buna göre, mevcut kanundaki, "Yalnızca bir bodrum katın inşaat alanı  hesaba katılmaksızın toplam inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda  geçici yapı müteahhidi yetki belgesi almak ve mimar veya mühendis unvanlı şantiye  şefi bulundurmak, yapı müteahhitliğine ilişkin bütün sorumlulukları üstlenmek  şartıyla parsel maliki kendi yapısını inşa edebilir. Ancak bu yapılarda da mimar  veya mühendis unvanlı şantiye şefi bulundurulması mecburidir. Parsel malikinin  veya hissedarlardan birinin mimar veya mühendis olması halinde ayrıca şantiye  şefi aranmaz." hükmü yürürlükten kaldırılıyor.
 
Bakanlıkça sınırları belirlenen yapı grubu ve inşaat alanına kadar  olan yapılarda mimar ve mühendisler yerine yapı denetimi faaliyetlerine teknik  öğretmen, yüksek tekniker, tekniker ve teknisyenler katılabilecek.
 
Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri, yapı sahipleri ile bakanlıkça  yayımlanacak usul ve esaslara göre elektronik ortamda belirlenen yapı denetim  kuruluşları arasında akdedilecek.
 
PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI
 
Köy ve mahalle muhtarlarından, 31 Mayıs 2018 tarihinden önceki  sürelere ilişkin prim borçlarını, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden  ikinci ayın sonuna kadar ödememeleri ya da yapılandırmamaları halinde,  sigortaları durdurulacak.
 
Durdurulan süreler, sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek.  Sigortalılıkları durdurulanlardan çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları 1  Haziran 2018 tarihi itibarıyla yeniden başlatılacak.
 
Ancak daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep  edilmesi halinde, durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihinde  prime esas kazanç tutarı üzerinden borç tutarı hesaplanarak ihya edilecek.  Hesaplanan borç tutarının tamamını, borcun tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içinde  ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek.
 
SULTANBEYLİ'DEKİ MÜLKİYET SORUNU
 
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde, tapu maliki ile fiili kullanıcının  farklı kişiler olması nedeniyle geniş bir alanı kapsayan mülkiyet sorununun  çözülmesi amacıyla, fiili kullanıcıların, kullandıkları bu alanları satın  almalarına imkan sağlanacak.
 
Satışa konu edilecek taşınmazların rayiç bedellerinin belirlenmesinde,  daha önce Maliye Bakanlığınca satılan taşınmazların rayiç bedelleri emsal  alınacak.
 
Kalan taşınmazlardan, fiili kullanımı bulunan tapu maliklerine fiilen  kullandıkları alanlar, belediyeye devredilen hisselerinden yüzde 40 kesinti  yapılmak suretiyle, fiilen kullanımı bulunmayan veya kullandığı alandan fazla  hisseye sahip olan tapu maliklerine de belediyeye devredilen hisselerinden yüzde  40 kesinti yapılmak suretiyle, öncelikle kullanıcısı olmayan parseller tam ya da  hisseli olarak belediyece bedelsiz olarak doğrudan devredilecek.
 
Bu alanların yetmemesi halinde kalan hisseler hakkında Kamulaştırma  Kanunu'nun acele kamulaştırmaya ilişkin hükümleri uygulanacak. Bu yerlerden İmar  Kanunu gereğince bir daha kesinti yapılmayacak. Uygulama sonucunda tahsil edilen  bedellerden Hazine payına isabet eden tutar, kamulaştırma için yapılan masraflar  düşüldükten sonra ilgili Hazine hesaplarına aktarılacak.
 
Devlete ait üniversitelere ve sağlık alanında hizmet sunan  enstitülere, alacaklıların başvuru süresi 15 gün daha uzatılıyor.
 
İskan Kanunu'na göre takyit kısıtlamaları, borcun tamamının ödenmiş  olması şartına bağlanıyor. Ancak 5 yıllık ödemesiz sürenin sonunda borcun  tamamını defaten ödeyenlerin takyit kısıtlamaları kaldırılacak.
 
Aydın, birleşimi, 15 Mayıs Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere  kapattı.

ETİKETLER