Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Sendika üyeliği...

20 Temmuz 2020 Pazartesi - 14:05 | Son Güncelleme : 20 07 2020 - 14:05

Milyonlarca kişi merak ediyor. Memurların sahip olduğu en önemli haklardan biri sendika üyeliği. Tüm memurlar sendikalara üye olabiliyor mu? Birden fazla sendikaya üye olmak mümkün mü? İşte tüm detaylar...


Sendikalara üye olan memurları ilgilendiren sorular ve yanıtları...
 
- Birden çok sendikaya üye olunması halinde hangi üyelik geçersiz olacak?
 
- Sendika üyeliğinden istifa edilmesi halinde ne zaman geçerli olacak?
 
- Sendika üyeliği istifasından vazgeçen memurun istifasını geri alması mümkün mü?
- İstifa sonrası bir başka sendikaya üyelik formu ile başvurulması sonrasında sendika üyeliği ne zaman başlayacak?
 
- Herhangi bir sendikadan istifa sonrası otuz günlük süre içinde?
 
- Başka bir sendikaya üyelik durumunda, otuz günlük süre dolmadan kişinin istifadan vazgeçmesi halinde yeni sendika üyeliğini kazanılır mı?
 
Cevap: Bilindiği üzere 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun "Sendika üyeliğinin kazanılması" başlıklı 14 üncü maddesinde? "Sendikalara üye olmak serbesttir. Kamu görevlileri çalıştıkları işyerinin girdiği hizmet kolunda kurulu bir sendikaya üye olabilirler.
 
Sendikaya üyelik, kamu görevlisinin üç nüsha olarak doldurup imzaladığı üye formu ile sendikaya başvurması ve başvurunun sendika yetkili organınca kabulü ile kazanılır. Üyelik başvurusu, sendika tarafından en çok otuz gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır. Haklı bir sebep gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen kamu görevlisinin, bu kararın kendisine tebliğinden itibaren otuz gün içinde iş davalarına bakmakla görevli mahallî mahkemede dava açma hakkı vardır.
 
Sendika, üyeliği kesinleşen kamu görevlisinin başvuru belgesinin bir örneğini üyenin kendisine verir, bir örneği sendikada kalır, bir örneğini üyelik ödentisine esas olmak ve dosyasında saklanmak üzere onbeş gün içinde işverene gönderir.
 
Birden çok sendikaya üye olunamaz. Birden çok sendikaya üyelik halinde sonraki üyelikler geçersizdir. Aynı tarihli birden fazla üyeliğe ilişkin bildirimler dikkate alınmaz ve bu husus kamu işvereni tarafından ilgiliye ve sendikalara yazılı olarak bildirilir." hükümleri yer almaktadır. 4688 sayılı Kanunun "Üyeliğin sona ermesi" başlıklı 16'ncı maddesinde? "Her üye üyelikten serbestçe çekilebilir.
 
Üyelikten çekilme, çekilmek isteyen kamu görevlisi tarafından, üç nüsha olarak doldurulup imzalanan üyelikten çekilme bildiriminin kurumuna verilmesi ile gerçekleşir. Kurum görevlisi, kayıt numarası ile tarih verilen çekilme bildiriminin bir suretini derhal üyeye vermek zorundadır. Kamu işvereni, bildirimin bir örneğini onbeş gün içinde sendikaya gönderir.
 
Çekilme, kamu işverenine başvurma tarihinden başlayarak otuz gün sonra geçerli olur. Çekilenin bu süre içinde başka bir sendikaya üye olması halinde yeni sendikaya üyeliği, bu sürenin bitim tarihinde kazanılır." ifadeleri yer almaktadır.
 
Diğer taraftan Mezkur Kanunun "Üyelik ödentisi" başlıklı 25'inci maddesinde? Kamu görevlileri sendikasına, kamu görevlisinin ödeyeceği üyelik ödentileri, 14 üncü madde çerçevesinde doldurulan üyelik başvuru formuna ve sendika tüzüğünde belirtilen aylık ödenti tutarına göre kamu işverenince aylığından kesilerek beş gün içinde sendikaların banka hesaplarına yatırılır ve ödenti listesinin bir örneği ilgili sendikaya gönderilir. Kamu işvereni, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesini her ayın son haftasında, işyerinde herkesin görebileceği yerde ve
kurumsal düzeyde duyurulabilecek diğer araçlarla ilan eder." hükmü yer almaktadır.
 
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde?
 
1) Birden çok sendikaya üye olunması halinde sonraki üyeliklerin geçersiz kabul edileceği,
 
2) Sendika üyeliğinden istifanın, üyelikten çekilme bildiriminin kamu görevlisinin bağlı olduğu kuruma verilmesi ile gerçekleşeceği, ancak başvuru tarihinden itibaren otuz gün sonra geçerli olacağı,
 
3) İstifanın çekilme bildiriminin kurumuna verilmesini takip eden otuz gün sonra geçerli olacağı göz önüne alındığında, sendika üyeliğinden istifa eden bir kamu görevlisinin, otuz günlük süre içerisinde bu iradesinden bir dilekçe ile vazgeçebileceği,
 
4) İstifa sonrası bir başka sendikaya üyelik formu ile başvurulması sonrasında yetkili organın kabulü ile sendika üyeliğinin kazanılması, ancak bu üyeliğin istifanın gerçekleştiği tarihten otuz gün geçtikten sonra mümkün olabileceği,
 
5) Herhangi bir sendikadan istifa sonrası otuz günlük süre içinde?
 
- Başka bir sendikaya üyelik durumunda, otuz günlük süre dolmadan kişinin istifadan vazgeçmesi halinde yeni sendika üyeliğinin kazanılamayacağı,
 
- Yeni sendika üyeliğinden vazgeçilmesi halinde eski sendikadan istifa prosedürünün işleyeceği,
 
- Yeniden eski sendika üyeliğine dönülebilmesi için otuz günlük sürenin dolmasından önce istifadan vazgeçilmesi gerektiği,
 
6) İstifa sonrası otuz günlük sürenin bitiminden sonra eski veya yeni herhangi bir sendikaya üyelik formu ile başvurulması sonrasında yetkili organın kabulü ile sendika üyeliğinin yeniden kazanılabileceği çıkarımları elde edilmektedir. (Sabah)